Φόρμα Επιλεξιμότητας Άρθρου 71 Ν.4605/2019

Η παρούσα φόρμα ελέγχει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του δανειολήπτη, όπως αυτές περιγράφονται στον Ν. 4605/2019, για την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών του άρθρου 72 του ιδίου Νόμου για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας για το 2019.

Εάν ο δανειολήπτης κριθεί επιλέξιμος, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών του σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4605/2019, με σκοπό την προστασία της Κύριας Κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Εάν ο δανειολήπτης δεν κριθεί επιλέξιμος, μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την προστασία της Κύριας Κατοικίας του σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4605/2019.

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται αυτόματα μετά τη συμπλήρωση της φόρμας. Κανένα προσωπικό στοιχείο του δανειολήπτη δεν εισάγεται και δεν συλλέγεται μέσω της φόρμας. Ο δανειολήπτης διατηρεί την πλήρη ανωνυμία του. Η φόρμα μπορεί να συμπληρωθεί από τον χρήστη όσες φορές επιθυμεί χωρίς περιορισμούς και χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Σε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης, ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί μεταξύ των ενοτήτων της φόρμας με τα κουμπιά στο κάτω μέρος της, ώστε να προβεί σε ενδεχόμενες διορθώσεις.

Η φόρμα αναπτύχθηκε από το δικηγορικό μας γραφείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4605/2019 για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών και δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με την επίσημη φόρμα του Υπουργείου Οικονομικών, που πρόκειται να αναπτυχθεί μέχρι την 30.04.2019. Το αποτέλεσμα της φόρμας της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά νομική συμβουλή και το δικηγορικό μας γραφείο δεν αναλαμβάνει ευθύνη για το αποτέλεσμά της, αν και φόρμα αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου και ελέγχθηκε για την άρτια λειτουργία της.

Α. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Παρακαλούμε επιλέξτε αν είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Το Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να είναι άνεργος, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας ή έμπορος. Το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να είναι εταιρεία, σωματείο, ίδρυμα ή συναιτερισμός.

Παρακαλούμε επιλέξτε εάν συντρέχει στο πρόσωπό σας μία από αυτές τις περιπτώσεις.

Εάν είστε/ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας ή έμπορος, υπάρχει πιθανότητα να έχετε υποβάλλει αίτηση υπαγωγής σε κάποιες από αυτές τις διατάξεις ρύθμισης χρεών.

Β. ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Παρακαλούμε επιλέξτε αν διαθέτετε Κύρια Κατοικία στην Ελλάδα, που επιθυμείτε να προστατέψετε.

Αρκεί να έχετε οποιοδήποτε ποσοστό πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας (100% ή και μικρότερο) στην Κυρία Κατοικία σας και να βρίσκεται αυτή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4605/2019 ως «Κύρια Κατοικία» νοείται αυτή που προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση του αιτούντος.

Παρακαλούμε επιλέξτε αν έχει εγγραφεί Υποθήκη ή Προσημείωση Υποθήκης στην Κύρια Κατοικία σας.

Γ. ΟΦΕΙΛΕΣ

Παρακαλούμε επιλέξτε την προέλευση των οφειλών σας.

Παρακαλούμε επιλέξτε το ύψος των οφειλών σας ανά πιστωτή.

Στο ύψος των οφειλών σας συνυπολογίζονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, καθώς και τα έξοδα εκτέλεσης.

Παρακαλούμε επιλέξτε το ύψος των οφειλών σας ανά πιστωτή.

Στο ύψος των οφειλών σας συνυπολογίζονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, καθώς και τα έξοδα εκτέλεσης.

Παρακαλούμε επιλέξτε το συνολικό ύψος των οφειλών σας προς όλους τους πιστωτές.

Στο ύψος των οφειλών σας συνυπολογίζονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, καθώς και τα έξοδα εκτέλεσης.

Παρακαλούμε επιλέξτε αν κατά την 31.12.2018 είχατε καθυστερήσει τις οφειλές σας προς τους πιστωτές τουλάχιστον κατά 90 ημέρες.

Παρακαλούμε επιλέξτε εάν για την οφειλή σας υπάρχει εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ

Παρακαλούμε απαντήστε εάν έχετε καταθέσει στο παρελθόν αίτηση υπαγωγής στο Ν. Κατσέλη.

Παρακαλούμε προσδιορίστε τη φάση στην οποία βρίσκεται η αίτησή σας υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη.

Ε. ΑΞΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Παρακαλούμε προσδιορίστε την αξία της Κύριας Κατοικίας σας.

Παρακαλούμε προσδιορίστε την αξία της Κύριας Κατοικίας σας.

ΣΤ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Παρακαλούμε προσδιορίστε την οικογενειακή σας κατάσταση.

Παρακαλούμε προσδιορίστε το οικογενειακό σας εισόδημα.

Παρακαλούμε προσδιορίστε το οικογενειακό σας εισόδημα.

Παρακαλούμε προσδιορίστε το οικογενειακό σας εισόδημα.

Παρακαλούμε προσδιορίστε το οικογενειακό σας εισόδημα.

Παρακαλούμε προσδιορίστε το οικογενειακό σας εισόδημα.

Παρακαλούμε προσδιορίστε το οικογενειακό σας εισόδημα.

Παρακαλούμε προσδιορίστε το οικογενειακό σας εισόδημα.

Παρακαλούμε προσδιορίστε το οικογενειακό σας εισόδημα.

"Εξαρτώμενα μέλη" θεωρούνται κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, άρθρο 11) (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): α) τα ανήλικα άγαμα τέκνα έως 18 ετών, β) τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης του εσωτερικού ή εξωτερικού, γ) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, δ) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., ε) τα τέκνα του φορολογούμενου που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία τουλάχιστον 67% από νοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Στις περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (δ) τα τέκνα δεν θεωρούνται εξαρτώμενα, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει τις 3.000€ και στην περίπτωση (ε) τις 6.000€.

Σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4605/2019, ως "οικογενειακό εισόδημα" νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, μειωμένο κατά τους αναλογούντες φόρους, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31του ν. 3986/2011 (Α' 152). Στο "οικογενειακό εισόδημα" συμπεριλαμβάνονται και τα αφορολόγητα, καθώς και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

Ζ. ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παρακαλούμε επιλέξτε την αξία των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων σας.

Σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4605/2019, ως "χρηματοπιστωτικά προϊόντα" νοούνται τα μέσα χρηματαγοράς κατά την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α' 14) οι κινητές αξίες κατά την παρ. 44 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και τα εξαγοράσιμα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής.

Παρακαλούμε επιλέξτε την αξία των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων σας.

Σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4605/2019 ως "μεταφορικά μέσα" νοούνται τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις γ', στ' και ζ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4172/2013, εφόσον ανήκουν στην κυριότητα του αιτούντα ή του/της συζύγου του. Ειδικότερα, αυτά είναι τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (περ. γ), τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης (περ. στ) και τέλος τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα (περ. ζ).

Η. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΛΗΡΟΙΤΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ!

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο για να αναλάβουμε για λογαριασμό σας τη διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Υπουργείο Οικονομικών για τη ρύθμιση των οφειλών σας και την προστασία της κύριας κατοικίας σας. Έχουμε περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην προστασία των δανειοληπτών, ήμασταν από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τον Νόμο Κατσέλη με εξαιρετικά αποτελέσματα στις υποθέσεις που χειριστήκαμε και πλέον συνδράμουμε τους πελάτες μας στο πλαίσιο του νέου Ν. 4605/2019. Θα ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙΤΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Εντούτοις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο για να αναλάβουμε για λογαριασμό σας τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο Ειρηνοδικείο για τη Δικαστική Ρύθμιση των Οφειλών σας και την Προσταστασία της Κύριας Κατοικίας σας σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4605/2019. Έχουμε περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην προστασία των δανειοληπτών, ήμασταν από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τον Νόμο Κατσέλη με εξαιρετικά αποτελέσματα στις υποθέσεις που χειριστήκαμε και πλέον συνδράμουμε τους πελάτες μας στο πλαίσιο του νέου Ν. 4605/2019. Θα ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε.

Δεν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους ακόλουθους λόγους:

 • Είστε Νομικό Πρόσωπο. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 ΜΟΝΟ Φυσικά Πρόσωπα δικαιούνται να ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους, προκειμένου να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους από την αναγκαστική ρευστοποίηση.
 • Δεν έχετε Κύρια Κατοικία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1α, Ν. 4605/2019 ΜΟΝΟ Κύριες Κατοικίες που βρίσκονται στην Ελλάδα μπορούν να προστατευτούν από την αναγκαστική ρευστοποίηση.
 • Δεν έχει εγγραφεί Υποθήκη ή Προσημείωση Υποθήκης στην Κύρια Κατοικία σας. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 4650/2019 μπορούν να προστατεθούν ΜΟΝΟ Κύριες Κατοικίες, στις οποίες έχει εγγραφεί Υποθήκη ή Προσημείωση Υποθήκης.
 • Έχετε υποβάλλει αίτηση υπαγωγής ή έχετε ήδη υπαχθεί στις διατάξεις α) του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή β) των άρθρων 61-67 του Ν. 4307/2014 (Ρύθμιση Χρεών Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών) ή γ) του Ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός Μηχανικός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και Άλλες Διατάξεις). Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 6 του Ν. 4650/2019 ΔΕΝ πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό σας αυτές οι περιπτώσεις για να μπορέσετε να υπαχθείτε στις ευεργετικές διατάξεις του.
 • Δεν είχατε καθυστερήσει τις οφειλές σας προς τους πιστωτές τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν την 31 Δεκεμβρίου 2018. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 και 3 του Ν. 4650/2019 για να είστε επιλέξιμος/η θα πρέπει οι οφειλές σας να βρίσκονταν σε καθυστέρηση κατά την 31.12.2018 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ενενήντα (90) ημερών.
 • Έχει εγγυηθεί για τις οφειλές σας το Ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 5 του Ν. 4650/2019 ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ οφειλές φυσικών προσώπων για τις οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Το σύνολο της οφειλής σας από προσωπικά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικοποιημένων τόκων και των εξόδων εκτέλεσης υπερβαίνουν το ποσό των 130.000€ ανά πιστωτή. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1η του Ν. 4605/2019 ο οφειλέτης ΔΕΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ αν οι οφειλές του από προσωπικά δάνεια υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των 130.000€ ανά πιστωτή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72 του Ν. 4605/2019.
 • Η αίτησή σας Νόμου Κατσέλη απορρίφθηκε λόγω δόλου στο πρόσωπο του αιτούντα. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1β του Ν. 4605/2019 για να κριθεί το αιτών επιλέξιμος θα πρέπει να ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ προηγούμενη αίτησή του Νόμου Κατσέλη με αυτή την αιτιολογία.
 • Η αίτησή σας Νόμου Κατσέλη απορρίφθηκε λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1β του Ν. 4605/2019 για να κριθεί το αιτών επιλέξιμος θα πρέπει να ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ προηγούμενη αίτησή του Νόμου Κατσέλη με αυτή την αιτιολογία.
 • Η αίτησή σας Νόμου Κατσέλη έγινε δεκτή. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1β του Ν. 4605/2019 για να κριθεί το αιτών επιλέξιμος θα πρέπει να ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ προηγούμενη αίτησή του Νόμου Κατσέλη, ακόμη και αν μετά την έκδοσή της ο οφειλέτης εξέπεσε της ρύθμισης κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3869/2010 ή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών του καταγγέλθηκε κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010.
 • Το σύνολο της οφειλής σας από προσωπικά κα/ή επιχειρηματικά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικοποιημένων τόκων και των εξόδων εκτέλεσης υπερβαίνουν το ποσό των 100.000€ ανά πιστωτή. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1η του Ν. 4605/2019 ο οφειλέτης ΔΕΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ αν οι οφειλές του από προσωπικά και/ή επιχειρηματικά δάνεια υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των 100.000€ ανά πιστωτή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72 του Ν. 4605/2019.
 • Η αξία της Κύριας Κατοικίας σας υπερβαίνει τις 250.000€. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.γ του Ν. 4605/2019 η αξία της κύριας κατοικίας πρέπει να ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ τις 250.000€, αν στις υπό ρύθμιση οφειλές δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.
 • Η αξία της Κύριας Κατοικίας σας υπερβαίνει τις 175.000€. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.γ του Ν. 4605/2019 η αξία της κύριας κατοικίας πρέπει να ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ τις 175.000€, αν στις υπό ρύθμιση οφειλές συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.
 • Το οικογενειακό σας εισόδημα υπερβαίνει το ελάχιστο επιτρεπόμενο για την οικογενειακή σας κατάσταση. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.1δ του Ν. 4605/2019 για να κριθεί ο αιτών επιλέξιμος θα πρέπει το οικογενειακό του εισόδημα κατά το τελευταίο έτος κατά το οποίο υπάρχει η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης να ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ τις 12.500€. Το δε ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 8.500€ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
 • Οι οικογενειακές σας καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των 15.000€. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1ε του Ν. 4605/2019 για να κριθεί το αιτών επιλέξιμος θα πρέπει οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντος, του/της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, να έχουν συνολική αξία που ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ τις 15.000€.
 • Τα οικογενειακά σας μεταφορά μέσα και η οικογενειακή ακίνητη περιουσία σας, εκτός της Κύριας Κατοικίας σας, υπερβαίνουν σε εξία το ποσό των 80.000€. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1ε του Ν. 4605/2019 για να κριθεί το αιτών επιλέξιμος θα πρέπει, σε περίπτωση που οι προς ρύθμιση οφειλές του υπερβαίνουν το ποσό των 20.000€, η ακίνητη περιουσία του ιδίου του αιτούντα, του/της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και της συζύγου του, να έχουν συνολική αξία που ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ τις 80.000€.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.