Skip to main content
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Η Διαχείριση Ακινήτων Απαιτεί Χρόνο και Αποφασιστικότητα 

Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, κυρίως της μεγάλης, μπορεί αφενός να είναι ψυχοφθόρος για τον ιδιοκτήτη και αφετέρου να του αποστερεί πολύτιμο χρόνο από την ενασχόληση με την εργασία του, την οικογένεια του ή και τον εαυτό του. Περαιτέρω, για την ορθή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας απαιτούνται εξειδικευμένες και σύγχρονες νομικές γνώσεις, που συνήθως δεν διαθέτει η πλειοψηφία των ιδιοκτητών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους Έλληνες της διασποράς και κατοίκους εξωτερικού, που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα αλλά, λόγω της απόστασης, αδυνατούν να τη διαχειριστούν όπως πρέπει. Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ακινήτων.

Αγοραπωλησίες ακινήτων

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία αγοράς και πώλησης ακινήτων για λογαριασμό του πελάτη μας με πληρεξούσιο συμβολαιογραφικό, πρεσβείας ή προξενικής αρχής για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας σας

Προβαίνουμε σε κάθε δυνατή ενέργεια για την εκμίσθωση των ακινήτων σας με κάθε πρόσφορο μέσο (ανάθεση σε μεσίτη, δημοσίευση σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες κλπ). Για την εκμίσθωση λαμβάνουμε υπόψη πολλούς παράγοντες, όπως είναι i) η φερεγγυότητα του υποψήφιου μισθωτή, ii) ο συνολικός χρόνος, που προτίθεται αυτός να μισθώσει – δεσμεύσει το ακίνητο, iii) ο αριθμός των ατόμων, που θα διαμείνουν στο ακίνητο, iv) η κατοχή κατοικίδιων ζώων (πόσα και τι είδους) και βέβαια v) το ύψος του μηνιαίου μισθώματος!

Συντάσσουμε εξειδικευμένα συμφωνητικά μίσθωσης και καταχωρίζουμε τα στοιχεία της μίσθωσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η εκμίσθωση ακινήτων είτε με μισθωτήρια τύπου “περιπτέρου” είτε χωρίς τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, παρά μόνο με καταχώριση των στοιχείων της μίσθωσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, που βρίσκουν οι ιδιοκτήτες μπροστά τους στο μέλλον. Όλοι οι όροι ενός ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης είναι ουσιώδεις και θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες της εκάστοτε μίσθωσης.

Ελέγχουμε την απαρέγκλιτη εφαρμογή των όρων του συμφωνητικού μίσθωσης συμπεριλαμβανομένης της εμπρόθεσμης και προσήκουσας καταβολής του μισθώματος και οχλούμε το μισθωτή σε περίπτωση παράβασης των όρων αυτών. Εάν ο μισθωτής δεν συμμορφωθεί, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, προβαίνουμε στην έκδοση εκτελεστού τίτλου (δικαστικής απόφασης, διαταγής πληρωμής, διαταγής απόδοσης μισθίου) και την έξωσή του από το μίσθιο.

Έλεγχος, προστασία και διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της ακίνητης περιουσίας σας

Δηλώνουμε τα ακίνητά σας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (δήλωση Ε9). Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (δήλωση Ε9) δηλώνονται τα εμπράγματα δικαιώματα των φυσικών και νομικών προσώπων σε ακίνητα, όπως είναι η πλήρης κυριότητα, η ψιλή κυριότητα, η επικαρπία κ.α. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα η πλειοψηφία των ακινήτων καταχωρίζεται εσφαλμένα, γεγονός που έχει άμεση επίπτωση και στον υπολογισμό των κρατικών φόρων, που συνεπάγεται η κυριότητά τους. Συνήθως τα λάθη στη δήλωση της περιουσιακής κατάστασης ανακαλύπτονται, όταν επίκειται μεταβίβαση του ακινήτου σε νέο ιδιοκτήτη και πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις, που είναι χρονοβόρες και επισείουν πρόστιμα, έκτακτα έξοδα και ταλαιπωρία.

Ελέγχουμε τα ακίνητά σας για νομικά ελαττώματα, μέσω μελέτης των τίτλων ιδιοκτησίας και έρευνας στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

Ασκούμε αγωγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της νομής και της κυριότητας σε περίπτωση διατάραξής τους σε κάθε είδους ακίνητο (οικόπεδο, αγροτεμάχιο, διαμέρισμα, κατάστημα, κτίσμα).

Διατηρούμε τα ακίνητά σας σε άριστη κατάσταση με τη διενέργεια και επίβλεψη των απαραίτητων εργασιών επισκευής και αποκατάστασής τους.

Ελέγχουμε ανά διαστήματα τα αγροτεμάχια και οικόπεδά σας για προστασία από την καταπάτηση. Εάν κριθεί απαραίτητο ασκούμε αγωγή για τη διακοπή της συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου νομής για κτήση της κυριότητας με χρησικτησία. Ο έλεγχος αυτός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για τους κατοίκους του εξωτερικού, που δεν μπορούν να ασκήσουν οι ίδιοι εποπτεία στα ακίνητά τους. Παραμέληση ελέγχου της πραγματικής κατάστασης, στην οποία βρίσκεται ένα ακίνητο, μπορεί να οδηγήσει μέχρι σε νόμιμη απώλεια της κυριότητάς του.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε μία προσφορά για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Επωφεληθείτε από τις γνώσεις και την εμπειρία μας στο συγκεκριμένο τομέα και διασφαλίστε τη διατήρηση των ακινήτων σας σε κατάσταση ασφαλή και ικανή να σας παράσχει εισοδήματα.