Skip to main content
Νομική Υποστήριξη Ιστοσελίδων

Νομική Υποστήριξη Επιχειρήσεων Διαδικτύου και Ιστοσελίδων

Η Επαγγελματική Διαδικτυακή Παρουσία Χρειάζεται Γερά Νομικά Θεμέλια

Ο παγκόσμιος ιστός είναι το σύγχρονο πεδίο δραστηριότητας και οικονομικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Οι πωλήσεις κυρίως αγαθών αλλά και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου βοηθούν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους περιορίζοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά τους έξοδα. Στα πλαίσια της εξέλιξης αυτής καταστήματα μισθώνουν μικρότερα σε εμβαδό ακίνητα σε περιοχές με χαμηλότερη εμπορική κίνηση και μεταφέρουν το ενδιαφέρον τους στις πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Όμως και ελεύθεροι επαγγελματίες, που παρέχουν υπηρεσίες, επιδιώκουν την προώθηση της επιχείρησής τους και της προσωπικής τους εικόνας δια της ιστοσελίδας τους. Έχει γίνει δηλαδή η ιστοσελίδα η σύγχρονη βιτρίνα και ο πραγματικός χώρος εξυπηρέτησης ενός καταστήματος / επιχείρησης και το διαδίκτυο ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Ομοιότητες διαδικτυακής και δια ζώσης πώλησης αγαθών & υπηρεσιών

Το στήσιμο και η λειτουργία μία ιστοσελίδας δεν έχει μεγάλη διαφορά από τον τρόπο, που μέχρι τώρα παραδοσιακά λειτουργούσε ένα κατάστημα. Σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ο hosting provider είναι ο εκμισθωτής, το CMS (content management system) είναι ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, τα components είναι τα τούβλα, τα modules η υδραυλική εγκατάσταση, τα plugins η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, η βάση δεδομένων mysql το σύστημα μηχανοργάνωσής του κλπ. Είναι λοιπόν προφανές ότι, όπως για το στήσιμο ενός πραγματικού καταστήματος, έτσι και για τη δημιουργία μίας ιστοσελίδας απαιτείται η σύμπραξη επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων, η εργασία του καθενός εκ των οποίων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη τεχνική λειτουργία της.

Ένα τρισδιάστατο γράμμα "R", που συμβολίζει ένα κατάστημα λιανικής πώλησης (retail) και ένα "E", που συμβολίζει ένα παραδοσιακό ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) ετοιμάζονται να παλέψουν μεταξύ τους στην ταράτσα ενός κτιρίου. Η εικόνα έχει λεζάντα: "Retal v Eshop - Dawn of Market" κατ' αναλογία με το "Batman v Superman - Dawn of Justice".

Συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη επαγγελματιών διαδικτύου

Οι ως άνω επαγγελματίες, που εμπλέκονται στην κατασκευή και λειτουργίας μίας ιστοσελίδας, ευθύνονται έναντι του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας τόσο συμβατικά, όσο και αδικοπρακτικά για την παροχή των υπηρεσιών τους, όπως αντίστοιχα ευθύνεται και ο ιδιοκτήτης της σελίδας – καταστηματάρχης έναντι των δικών του πελατών για την πώληση των δικών του προϊόντων / υπηρεσιών, μέσω της ιστοσελίδας. Δεδομένου δε ότι το διαδίκτυο και οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εξ αποστάσεως διέπονται από δικό τους σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, που συνδυάζεται με τους ήδη υφιστάμενους κανόνες δικαίου, είναι σημαντικό ο κάθε επαγγελματίας του διαδικτύου να γνωρίζει ακριβώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, στα πλαίσια της ανάληψης μίας συμβατικής υποχρέωσης.

Παραμέληση της νομικής κάλυψης από τους επαγγελματίες του διαδικτύου

Προκύπτει εκ των ανωτέρω ότι οι πάροχοι αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου θα πρέπει όχι μόνο να είναι πλήρως ενημερωμένοι για την ευθύνη, που αναλαμβάνουν στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αλλά και να τυγχάνουν και της ανάλογης νομικής συμβουλής και υποστήριξης, όταν παρίσταται ανάγκη. Η πραγματικότητα είναι ότι οι επαγγελματίες του διαδικτύου δεν θεωρούν τόσο σημαντική τη νομική κάλυψη κατά την ανάληψη κάποιου project. Για το λόγο αυτό δεν υπογράφουν συμφωνητικά με τους πελάτες τους για τα έργα που αναλαμβάνουν, επειδή θεωρούν ότι δεν πρόκειται να υποπέσουν σε ατόπημα και, εάν τελικά υποπέσουν, ότι δεν πρόκειται να υποστούν νομικές συνέπειες.

Εμφανίζονται με τρισδιάστατα γράμματα οι λέξεις "συμβατική ευθύνη", "αδικοπρακτική ευθύνη", "παράβαση νόμου", "αποζημίωση", "ποινικές κυρώσεις" και "διοικητικές κυρώσεις".

Η αναγκαιότητα της νομικής κάλυψης κατά την ανάληψη μεγάλων project στο διαδίκτυο

Η παραμέληση της νομικής κάλυψης ενδεχομένως να μην δύναται να επιφέρει σοβαρές συνέπειες κατά την ανάληψη ενός μικρού έργου, όπως π.χ. το σχεδιασμό ενός custom template για μία ιστοσελίδα, διότι στην περίπτωση αυτή η ζημία του εργοδότη μπορεί εύκολα να ανορθωθεί από τον εργολάβο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στην περίπτωση, που αναλαμβάνονται μεγάλα project, όπως είναι το στήσιμο μίας πολυσύνθετης ιστοσελίδας (π.χ. e-shop), η κατασκευή ενός component / module / plugin, η βελτιστοποίηση ή επισκευή μίας βάσης δεδομένων κλπ. Εκεί η διασφάλιση των συμφερόντων τόσο του εργοδότη, όσο και του εργολάβου επιβάλλει την σύνταξη συμφωνητικού, στο οποίο θα καθορίζονται ρητά οι υποχρεώσεις των μερών, θα περιγράφονται με λεπτομέρεια τα επιμέρους στάδια και το χρονοδιάγραμμα του έργου, θα καθορίζονται οι ποινικές ρήτρες σε περίπτωση υπερημερίας των συμβαλλομένων, καθώς και άλλοι συμβατικοί όροι.

Η αναγκαιότητα της νομικής κάλυψης κατά την πώληση στο διαδίκτυο

Εκτός από την παραπάνω περίπτωση, νομικά καλυμμένος πρέπει να είναι ο επαγγελματίας του διαδικτύου και στην περίπτωση της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησής του. Τα αγαθά αυτά μπορεί να είναι ηλεκτρονικά (π.χ. ένα component για το content management system Joomla!) ή και πραγματικά (π.χ. τρόφιμα, μηχανήματα, είδη ένδυσης και υπόδησης). Οι όροι της πώλησης, της αποστολής των προϊόντων, της επιστροφής τους σε περίπτωση πραγματικών ελαττωμάτων του κ.α. δεν πρέπει μόνο να περιγράφονται στους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, αλλά θα πρέπει να είναι και σύμφωνοι με το νόμο περί προστασίας του καταναλωτή και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Με τρισδιάστατα γράμματα εμφανίζονται οι λέξεις "πολιτική απορρήτου" και μία κλειδαριά.

Πολιτική απορρήτου και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο ιδιοκτήτης μίας επιχείρησης, που συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας της στα πλαίσια μίας συναλλαγής (π.χ. πώλησης), έχει την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι των υποκειμένων των δεδομένων (π.χ. αγοραστών). Πριν την εκτέλεση μίας ηλεκτρονικής πώλησης, εκτός από τους όρους, που αφορούν την πώληση καθαυτή, θα πρέπει να γίνεται σαφής περιγραφή και γνωστοποίηση προς το υποκείμενο των δεδομένων / αγοραστή της πολιτικής επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, η οποία (πολιτική επεξεργασίας) θα πρέπει να είναι σύννομη, προκειμένου ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας / πωλητής ως υπεύθυνος επεξεργασίας να μην αντιμετωπίσει ενδεχόμενες κυρώσεις από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και φορείς. Ο χρήστης θα πρέπει να συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων του, προκειμένου αυτή να είναι σύννομη.

Σε περίπτωση παράβασης των όρων του Ν. 2472/1997 από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να υποστεί διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2472/1997 δύναται να επιβληθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόστιμο ποσού από 880,42€ έως 146.735,14€. Ταυτόχρονα το άρθρο 22 του ιδίου νόμου προβλέπει ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές αναλόγως του είδους της παράβασης. Τέλος, δυνάμει του άρθρου 23 του ως άνω νόμου μπορεί το υποκείμενο των δεδομένων / αγοραστής να διεκδικήσει, εκτός από αποζημίωση για τυχόν περιουσιακή του βλάβη, αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης για παράνομη επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με το άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα, η οποία ορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 5.869,41€.

Πολιτική χρήσης cookies

Η εγκατάσταση «cookies» στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη επιτρέπεται μόνο μετά την ενημέρωση και συγκατάθεσή του. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στον browser ή μέσω άλλης εφαρμογής, όπως είναι τα modules και τα plugins στο cms Joomla!. Συνεπώς, για το σύννομο σχεδιασμό μίας ιστοσελίδας όχι μόνο είναι απαραίτητο να μπορεί ο χρήστης να αρνείται την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του πριν ακόμη αυτά εγκατασταθούν αλλά επιβάλλεται να υπάρχει και ένα άρτια στοιχειοθετημένο και σύννομο νομικό σημείωμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας της κάθε ιστοσελίδας, που να εξηγεί στον χρήστη τα δικαιώματά του. Πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει των άρθρων 14 και 15 του 3471/2006 θεμελιώνεται αστική και ποινική ευθύνη του παραβάτη των κανόνων δικαίου, που ρυθμίζουν τη αποθήκευση και λειτουργία των cookies.

Με τρισδιάστατα γράμματα εμφανίζονται οι λέξεις "αποθήκευση cookies" και ένα μπισκότο.

Υπηρεσίες υποστήριξης εταιριών τεχνολογίας και ίντερνετ

  • Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει πλήρη νομική συμβουλή και υποστήριξη σε εταιρίες σχεδιασμού software, προϊόντων τεχνολογίας και επαγγελματίες του διαδικτύου και ειδικότερα αναλαμβάνουμε:
  • Τη σύνταξη εργολαβικών συμφωνητικών για project ηλεκτρονικά και τεχνολογίας και τη νομική σας εκπροσώπηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
  • Τη σύνταξη των όρων χρήσης, της πολιτικής απορρήτου και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της πολιτικής αποθήκευσης cookies μίας ιστοσελίδας με βάση το νόμο και τις παρεχόμενες κάθε φορά υπηρεσίες.
  • Τη νομική σας προστασία σε περίπτωση παραβίασης συμβατικών όρων της εκτέλεσης του έργου από τον αντισυμβαλλόμενό σας, που μπορεί να περιλαμβάνει τη διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς ή / και αδικοπραξίας και λόγω ηθικής βλάβης, καθώς και την αξίωση για διαφυγόντα κέρδη.

Γιατί εμάς;

Ο επικεφαλής του γραφείου μας δικηγόρος Αθανάσιος Ρόζου σχεδίασε την πρώτη του ιστοσελίδα το 1999 εισάγοντας απευθείας κώδικα HTML, πριν ακόμη αγοράσει τον πρώτο του υπολογιστή. Έκτοτε εξελίσσει συνεχώς τις γνώσεις του στο συγκεκριμένο τομέα. Tο 2008 έστησε την παρούσα ιστοσελίδα, την οποία συντηρεί μόνος του μέχρι σήμερα. Οι λέξεις cPanel, mysql, phpMyAdmin, account executions, CPU time usage, template, component, module κ.α. μας είναι απολύτως γνωστές. Κατέχουμε πλήρως τόσο το τεχνικό κομμάτι κατασκευής και συντήρησης μίας ιστοσελίδας όσο και το νομικό και ως εκ τούτου μπορούμε να αντιληφθούμε το πρόβλημά σας άμεσα και στην πραγματική του διάσταση. Με αυτόν τον τρόπο δεν κερδίζετε μόνο σε χρόνο αλλά αυξάνονται σημαντικά και οι πιθανότητες η υπόθεσή σας να έχει έκβαση επιτυχή, εφόσον με το δικηγόρο σας θα μιλάτε την ίδια γλώσσα, τη γλώσσα της τεχνολογίας και του διαδικτύου.

Μη διστάσετε να μας αναθέσετε την υπόθεσή σας. Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε!