Γνωστοποίηση Συμπληρωμάτων Διατροφής

Γνωστοποίηση Συμπληρωμάτων Διατροφής στον ΕΟΦ

Η Πώληση Συμπληρωμάτων Διατροφής Απαιτεί Γνωστοποίηση στον ΕΟΦ

Η διαδικασία γνωστοποίησης ενός συμπληρώματος διατροφής στον ΕΟΦ, λόγω της πολυπλοκότητάς της, του πλήθους των εγγράφων που πρέπει να συμπληρωθούν και να συλλεχθούν και του εξονυχιστικού ελέγχου νομιμότητας στον οποίο πρέπει να υποβληθεί ένα συμπλήρωμα διατροφής προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνάδει με την ελληνική νομοθεσία, αποτρέπει δυστυχώς αρκετές εισαγωγικές εταιρίες, που είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνες για τη διανομή των συμπληρωμάτων στην αγορά, από το να γνωστοποιούν τα προϊόντα τους νόμιμα στον Ε.Ο.Φ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετά από τα συμπληρώματα διατροφής στα ράφια των φαρμακείων, ίσως και τα περισσότερα από αυτά, να μην αναγράφουν επάνω στη συσκευασία τους τον αριθμό γνωστοποίησης στον Ε.Ο.Φ., επειδή η εισαγωγική εταιρία απέφυγε να τα γνωστοποιήσει, για τους ανωτέρω λόγους.

Επικρατεί ακόμη η αντίληψη στους εισαγωγείς και στην κοινή γνώμη ότι, εφόσον ένα συμπλήρωμα διατροφής έχει γνωστοποιηθεί σε χώρα – μέλος της Ε.Ε., δεν απαιτείται η γνωστοποίησή του στον Ε.Ο.Φ. Βέβαια και αυτή η αντίληψη είναι εσφαλμένη.

Το γραφείο μας διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στην γνωστοποίηση συμπληρωμάτων διατροφής στον Ε.Ο.Φ. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

  • τη σύνταξη του σχετικού φακέλου με τη συγκέντρωση των εγγράφων
  • τη μετάφραση των εγγράφων στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
  • την ηλεκτρονική εγγραφή του γνωστοποιούντος στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ (συλλογή εγγράφων ανά τύπο εταιρίας και κατάθεσή τους)
  • την κατάθεση του φακέλου στον ΕΟΦ
  • την παρακολούθηση της διαδικασίας στον Ε.Ο.Φ. μετά την κατάθεση του φακέλου
  • τη δημιουργία σύννομης με την ελληνική νομοθεσία ετικέτας για επικόλληση επί της συσκευασίας του συμπληρώματος
  • τη σφράγιση των τιμολογίων στον Ε.Ο.Φ. ώστε να καταστεί εφικτή η εισαγωγή των συμπληρωμάτων από χώρα εκτός Ε.Ε.
  • τον εκτελωνισμό
  • την επίβλεψη της διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρίας σας για την προώθηση των συμπληρωμάτων.

Με άλλα λόγια, αναθέτοντας την υπόθεσή σας στο γραφείο μας αποφεύγετε ένα πολύμηνο αγώνα μίας πολυσύνθετης διαδικασίας, την οποία όμως, λόγω της μεγάλης εμπειρίας μας στον τομέα αυτό, φέρουμε σε πέρας με επιτυχία πολύ συντομότερα.

Βήμα 1 - Έλεγχος της σύνθεσης του συμπληρώματος διατροφής

Ελέγχουμε τις δραστικές ουσίες και τα έκδοχα του συμπληρώματος διατροφής, ώστε να εξακριβωθεί εάν συνάδουν με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, εάν δηλαδή επιτρέπεται να εμπεριέχονται στη σύσταση του συμπληρώματος. Για όποια δραστική ουσία ή έκδοχο υπάρχει αμφιβολία απευθύνουμε σχετικό ερώτημα στον Ε.Ο.Φ., ο οποίος απαντά προφορικά. Όπως σε όλες βέβαια τις δημόσιες υπηρεσίες, το ερώτημα μπορεί να υποβληθεί και γραπτώς, όμως μέχρι να ληφθεί η απάντηση θα έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα (ενδεχομένως και πολλοί μήνες), κατά το οποίο βέβαια αναστέλλεται η διαδικασία της γνωστοποίησης.

Βήμα 2 - Συγκέντωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη συμπλήρωση του φακέλου γνωστοποίησης

Αφού έχουμε βεβαιωθεί ότι οι περιεχόμενες στο συμπλήρωμα διατροφής δραστικές ουσίες και τα έκδοχα είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, προχωρούμε στη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων για τη συμπλήρωση του φακέλου. Ενδεικτικά απαιτείται να γνωστοποιηθούν η εμπορική ονομασία, το σήμα και η ονομασία πώλησης του προϊόντος, τα στοιχεία του εισαγωγέα - υπεύθυνου κυκλοφορίας και του παρασκευαστή, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του συμπληρώματος διατροφής. Επιπλέον γίνεται διαχωρισμός και αναγραφή των συστατικών ανάλογα με την κατάταξή τους από την ελληνική νομοθεσία. Για ορισμένα συστατικά ενδέχεται να απαιτείται να προσκομιστούν στοιχεία καταλληλότητας για τον διατροφικό προορισμό τους συνοδευόμενα με επιστημονική βιβλιογραφία, καθώς και οι προδιαγραφές των πρώτων υλών. Επιπλέον προσκομίζουμε επίσημο πιστοποιητικό ανάλυσης του συμπληρώματος διατροφής από τον παραγωγό, καθώς και τις μεθόδους ελέγχου των συστατικών. Τα παραπάνω έγγραφα συλλέγονται κατόπιν συνεννοήσεως με την παραγωγό εταιρία.

Βήμα 3 - Σύνταξη σύννομης ετικέτας

Συντάσσουμε την επίσημη ετικέτα του προϊόντος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, την οποία συνυποβάλλουμε επίσης στον ΕΟΦ.

Βήμα 4 - Έκδοση του παραβόλου υπέρ του ΕΟΦ

Εκδίδουμε το απαραίτητο παράβολο αξίας τριακοσίων (300€) ή εξακοσίων ευρώ (600€) + 2.4 % χαρτόσημο με κατάθεση στον λογαριασμό του ΕΟΦ στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο είναι απαραίτητο για να εξεταστεί ο φάκελος από το τέταρτο τμήμα του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων του ΕΟΦ. Το παράβολο προσκομίζεται ανεξάρτητα από το αν ανακληθεί η κυκλοφορία του συμπληρώματος από την αγορά, ύστερα από αρνητική απόφαση της επιτροπής.

Βήμα 5 - Ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του φακέλου γνωστοποίησης

Ολοκληρώνουμε το φάκελο που αποτελείται από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, την αίτηση και το παράβολο. Ακολούθως καταθέτουμε τα περιεχόμενα του φακέλου ηλεκτρονικά στον ΕΟΦ και λαμβάνουμε αριθμό πρωτοκόλλου.

Βήμα 6 - Έκδοση στοιχείων πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΟΦ

Επειδή η γνωστοποίηση των συμπληρωμάτων διατροφής στον ΕΟΦ γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του, είναι απαραίτητη για την εισαγωγή μας στο σύστημα η κατοχή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης του γνωστοποιούντος. Τα συγκεκριμένα στοιχεία μας εκχωρεί ο υποβάλλων το φάκελο της γνωστοποίησης. Εάν δεν τα διαθέτει, τον καθοδηγούμε στη συλλογή όλων των εγγράφων, που απαιτούνται από τον ΕΟΦ για τη χορήγηση πρόσβασης στο σύστημα, τα οποία είναι διαφορετικά ανά τύπο εταρίας. Δηλαδή, διαφέρουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα, που απαιτούνται για την έκδοση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τον ΕΟΦ, αναλόγως της νομικής μορφής του γνωστοποιούντος (ατομική επιχείρηση - φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμη εταιρία, ανώνυμη εταιρία κλπ). Μπορούμε να αναλάβουμε και εξ ολοκλήρου τη διαδικασία εγγραφής του ενδιαφερομένου στην πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΟΦ, εάν μας ανατεθεί.

Βήμα 7 - Σφράγιση τιμολογίων εισαγωγής

Σε περίπτωση εισαγωγής των συμπληρωμάτων διατροφής στην Ελλάδα από χώρα - μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τα εγχειρίζουμε στον ΕΟΦ, ώστε να σφραγιστούν από αυτόν τα τιμολόγια αγοράς των συμπληρωμάτων διατροφής και να ολοκληρωθεί ο εκτελωνισμός τους.

Βήμα 8 - Εκτελωνισμός συμπληρωμάτων διατροφής

Αναλαμβάνουμε την όλη διαδικασία του εκτελωνισμού των συμπληρωμάτων διατροφής, σε συνεργασία με έμπειρο εκτελωνιστή.

Βήμα 9 - Έλεγχος νομιμότητας διαφημιστικής προώθησης

Η διαφήμιση των συμπληρωμάτων διατροφής πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες δικαίου, ώστε να είναι σύννομη και να μην ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής κυρώσεων και προστίμων στον υπεύθυνο κυκλοφορίας τους. Είναι σύνηθες οι εταιρίες να συμπεριλαμβάνουν ισχυρισμούς υγείας στις συσκευασίες και τα διαφημιστικά έντυπα των συμπληρωμάτων διατροφής, που δεν συνάδουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τον έλεγχο της νομιμότητας της διαφημιστικής καμπάνιας των συμπληρωμάτων αναλαμβάνει το γραφείο μας.

Ειδική φόρμα αξιολόγησης συμπληρωμάτων διατροφής

Συμπληρώσετε την ειδική φόρμα αξιολόγησης συμπληρωμάτων διατροφής της ιστοσελίδας μας πατώντας εδώ και λάβετε στο email σας χωρίς χρέωση μία πρόταση για την ενδεδειγμένη διαδικασία γνωστοποίησης, που πρέπει να ακολουθηθεί για το συγκεκριμένο συμπλήρωμα, και το εκτιμώμενο κόστος της.

Η εμπειρία μας στον τομέα της εισαγωγής συμπληρωμάτων διατροφής αποτελεί για την εισαγωγική εταιρία εγγύηση για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας και απαλλάσσει τον ευσυνείδητο επιχειρηματία από άγχος και χρόνο. Ταυτόχρονα προσθέτει υπεραξία στα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία εφοδιάζονται και διακινούνται πλέον με αριθμό γνωστοποίησης ΕΟΦ, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει και αυξάνει τις πωλήσεις τους. Για όλους αυτούς τους λόγους σας εφιστούμε την προσοχή: Μην διακινδυνεύετε τη φήμη της επιχείρησής σας – Τιμήστε μας με την εμπιστοσύνη σας.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.