Διαγωνισμοί δημοσίου ΕΣΗΔΗΣ

Διαγωνισμοί Δημοσίου ΕΣΗΔΗΣ

Νομική Συμβουλή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου. Ηλεκτρονική Κατάθεση Φακέλων στον Προμηθέα (ΕΣΗΔΗΣ). Κατάθεση Προδικαστικής Προσφυγής στην ΑΕΠΠ. Δικαστική Εκπροσώπηση.

Οι περισσότεροι δημόσιοι διαγωνισμοί προμηθειών, υπηρεσιών και έργων διενεργούνται πλέον από τις Αναθέτουσες Αρχές ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), γνωστής και ως «Προμηθέας». Για την ορθή κατάθεση προσφοράς σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό δημοσίου είναι απαραίτητο ο οικονομικός φορέας (διαγωνιζόμενος) να έχει νομικές γνώσεις και εμπειρία στην ερμηνεία διακηρύξεων καθώς και στο χειρισμό του ηλεκτρονικού συστήματος διενέργειας του διαγωνισμού. Τις ιδιότητες αυτές συνδυάζει άριστα το δικηγορικό μας γραφείο, που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμετοχής και δικαστικής προστασίας σε διαγωνισμούς δημοσίου για περισσότερο από δέκα χρόνια.

Ο νόμος 4412/2016 για τους διαγωνισμούς δημοσίου

Ο νόμος για τους διαγωνισμούς δημοσίου και τις δημόσιες συμβάσεις (Ν.4412/2016, ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), δυνάμει του οποίου ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη οι Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, επέβαλε στις Αναθέτουσες Αρχές να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Ο νόμος αποτελείται από 379 άρθρα, που καλύπτουν όλα τα στάδια των δημόσιων διαγωνισμών, από τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων μέχρι και τη δικαστική προστασία τους κατά το στάδιο μετά την υπογραφή της σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίου

Σε ελληνικούς διαγωνισμούς δημοσίου μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις, που εδρεύουν:

 1. σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία , Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία)
 2. στην Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν και τη Νορβηγία, ως κράτη – μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
 3. στην Αρμενία, Καναδά, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία, Σινγκαπούρη, Κινεζική Ταϊπέι, Ουκρανία και ΗΠΑ, ως τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων («Agreement on Government Procurement» ή «GPA»), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/1997. Εντούτοις, για τη συμμετοχή επιχειρήσεων των χωρών αυτών σε δημόσιους διαγωνισμούς θα πρέπει η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση να καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας. Κατά τον παρόντα χρόνο επίκειται η επικύρωση της συμφωνίας και από τις Αλβανία, Αυστραλία, Κίνα, Γεωργία, Ιορδανία, Κυργιστάν, Ομάν, Ρωσική Ομοσπονδία, Τατζικιστάν και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
 4. σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων του εξωτερικού σε διαγωνισμούς δημοσίου

Με τον Ν. 4412/2016 ανοίγεται μία μεγάλη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, που εδρεύουν κυρίως στη Βουλγαρία, να συμμετάσχουν σε ελληνικούς διαγωνισμούς προμηθειών, κατά τους οποίους η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Σύντομα θα μπορούν να συμμετάσχουν σε ελληνικούς δημόσιους διαγωνισμούς και επιχειρήσεις με έδρα στην Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στις οποίες η διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Εντούτοις, η προετοιμασία μίας αλλοδαπής επιχείρησης για την υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του ελληνικού δημοσίου θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού, προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος ώστε να συλλεχθούν, να επισημανθούν με τη σφραγίδα της Χάγης (apostille) και να μεταφραστούν στα Ελληνικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης εγκαίρως.

Εταιρείες από τη Βουλγαρία σε διαγωνισμούς δημοσίου

Τα στάδια των δημόσιων διαγωνισμών

Οι δημόσιοι διαγωνισμοί χωρίζονται, ως προς την υποβολή των εγγράφων από τους οικονομικούς φορείς, σε δύο στάδια: στην κατάθεση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν πρώτα ηλεκτρονικά τους φακέλους της τεχνικής και οικονομικής τους προσφοράς και, εφόσον τους ανατεθεί η προμήθεια, το έργο ή η υπηρεσία, καλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή να υποβάλλουν σε ξεχωριστό φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Κατ’ αρχήν αποσφραγίζονται οι τεχνικές προσφορές των οικονομικών φορέων και, εφόσον κριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Αφού ελεγχθούν και οι οικονομικές προσφορές από την Αναθέτουσα Αρχή, κατακυρώνεται η προμήθεια, υπηρεσία ή έργο στον οικονομικό φορέα ή φορείς, που υπέβαλαν την πιο συμφέρουσα για το δημόσιο οικονομική προσφορά. Ακολούθως τάσσεται προθεσμία στους οικονομικούς φορείς – προσωρινούς αναδόχους πλέον – να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους κατακύρωσης. Μετά και τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, προσκαλούνται οι προσωρινοί ανάδοχοι να υπογράψουν συμβάσεις με την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ

Οι Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ διευκόλυναν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς σε όλη την επικράτεια της Ε.Ε. μέσω της εφαρμογής ενός κοινού νομοθετικού πλαισίου σε όλα τα κράτη – μέλη. Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας και σε συμμόρφωση με το άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι ελληνικές Αναθέτουσες Αρχές δέχονται στο στάδιο της υποβολής των τεχνικών προσφορών, αναλόγως της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ – αγγλικά: ESPD) (παρ. 1 αρ. 79 Ν. 4412/2016) ή το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (παρ. 4 αρ. 79 Ν. 4412/2016). Ο στόχος των Ευρωπαϊκών Οδηγιών ήταν μέσω της συμπλήρωσης και υποβολής των συγκεκριμένων εντύπων, που επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης, να δεσμεύονται οι οικονομικοί φορείς κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού έναντι των Αναθετουσών Αρχών ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, που θέτει η διακήρυξη. Με αυτό τον τρόπο μία επιχείρηση εξοικονομεί χρόνο απαλλασσόμενη από την υποχρέωση συγκέντρωσης και/ή μετάφρασης των δικαιολογητικών συμμετοχής της στο διαγωνισμό. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ο οικονομικός φορέας προσκομίζει μόνο, εάν του ανατεθεί η προμήθεια, το έργο ή η υπηρεσία.

Παράδειγμα: Μία επιχείρηση (οικονομικός φορέας) ελληνικών συμφερόντων με έδρα τη Βουλγαρία έλαβε μέρος σε διαγωνισμό για την προμήθεια ενός Νοσοκομείου του Βουκουρεστίου (αναθέτουσα αρχή) με τρόφιμα για ένα έτος με προϋπολογιζόμενη αξία της όλης προμήθειας 1.000.000€. Η επιχείρηση συμμετείχε στο διαγωνισμό υποβάλλοντας με το φάκελο της τεχνικής της προσφοράς ΜΟΝΟ το ΕΕΕΣ, με το οποίο δήλωσε ότι πληρεί ως οικονομικός φορέας τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, ανακηρύχθηκε η επιχείρηση προσωρινή ανάδοχος της προμήθειας τριών ειδών από την ομάδα των λαχανικών και δύο ειδών από την ομάδα των πουλερικών. Σε εκείνο το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας κλήθηκε πλέον η επιχείρηση από την Αναθέτουσα Αρχή να προσκομίσει όλα τα νομιμοποιητικά της έγγραφα και δικαιολογητικά μεταφρασμένα, ώστε, αφού ελεγχθούν, να υπογραφεί η σύμβαση της προμήθειας.

Ηλεκτρονικοί φάκελοι διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ

Η ελληνική πραγματικότητα των δημοσίων διαγωνισμών

Στην Ελλάδα ο Ν. 4412/2016 αντί να απλοποιήσει τη διαδικασία συμμετοχής στους δημόσιους διαγωνισμούς, έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. Οι περισσότερες Αναθέτουσες Αρχές δεν μπόρεσαν ακόμη να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, με αποτέλεσμα να απαιτούν μέσω των διακηρύξεων να συμπεριλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, εκτός από τα ΕΕΕΣ ή ΤΕΥΔ, και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, που ζητούσαν με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου η γραφειοκρατία επιτάθηκε αντί να περιοριστεί.

Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαγωνισμό δημοσίου

Συμβαίνει συχνά ένας οικονομικός φορέας να αποκλείεται από το δεύτερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών), είτε με απευθείας απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής είτε κατόπιν άσκησης προδικαστικής προσφυγής εναντίον του από κάποιον άλλο συνδιαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα, λόγω μη πληρότητας του φακέλου της τεχνικής προσφοράς του. Η μη προσκόμιση κάποιου δικαιολογητικού, η προσκόμιση διαφορετικού δικαιολογητικού από το ζητούμενο, η πλάνη ως προς το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, η ελλιπής διατύπωση στο κείμενο μίας υπεύθυνης δήλωσης, η πλημμελής συμπλήρωση των ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ, η χρήση ανεπικύρωτων από δικηγόρο ιδιωτικών εγγράφων, οι εσφαλμένες ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών και μεταφόρτωση των αρχείων στον Προμηθέα είναι συνήθεις αιτίες αποκλεισμού των οικονομικών φορέων. Ο αποκλεισμός για τους ανωτέρω λόγους οφείλεται συνήθως σε λανθασμένη ερμηνεία της διακήρυξης, λόγω άγνοιας ή ημιμάθειας του νομοθετικού πλαισίου του διαγωνισμού.

Παράδειγμα: Η επιχείρηση ελληνικών συμφερόντων του προηγούμενου παραδείγματος, μετά την επιτυχή συμμετοχή της στο διαγωνισμό του Νοσοκομείου του Βουκουρεστίου, θέλησε να συμμετάσχει σε διαγωνισμό προμήθειας ίσης προϋπολογισθείσης αξίας Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Η Αναθέτουσα Αρχή, εκτός του ΕΕΕΣ, ζήτησε επιπλέον, με αναφορές σε διάσπαρτα σημεία της διακήρυξης, να συμπεριλάβουν οι οικονομικοί φορείς στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς δέκα πιστοποιητικά από Δημόσιες Αρχές και τέσσερις υπεύθυνες δηλώσεις. Ταυτόχρονα, υπήρχαν διάφορες αμφισημίες στη διακήρυξη, που έχριζαν διευκρινίσεων. Η επιχείρηση, αν και επέδειξε – στα πλαίσια των δυνατοτήτων της – τη δέουσα επιμέλεια κατά τη σύνταξη του φακέλου της τεχνικής της προσφοράς, εντούτοις αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, επειδή δεν συμπεριέλαβε στο φάκελο της τεχνικής της προσφοράς μία υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, η υποχρέωση προσκόμισης της οποίας δεν προέκυπτε με σαφήνεια από τη διακήρυξη. Ταυτόχρονα, η επιχείρηση έχασε χρόνο και χρήματα για τη συγκέντρωση των επιπλέον δικαιολογητικών, που έπρεπε να συνυποβάλλει με το ΕΕΕΣ στο φάκελο της τεχνικής της προσφοράς.

Πλημμελής έλεγχος των δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων από τις Αναθέτουσες Αρχές

Αρκετές φορές οι Αναθέτουσες Αρχές δεν ελέγχουν επισταμένως τα δικαιολογητικά των οικονομικών φορέων, με αποτέλεσμα να γίνονται δεκτές προσφορές, που δεν είναι σύννομες και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην έλλειψη εξειδίκευσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, που στελεχώνει τις Αναθέτουσες Αρχές, καθώς και στην νοοτροπία «Πόντιου Πιλάτου» των Επιτροπών Διενέργειας των Διαγωνισμών, κατά την οποία όλες οι προσφορές κρίνονται σύννομες, εκτός και αν αποφανθούν διαφορετικά η ΑΕΠΠ και τα Διοικητικά Δικαστήρια. Στην τελευταία περίπτωση, εάν ο οικονομικός φορέας κρίνει ότι κάποια συνδιαγωνιζόμενη επιχείρηση παράνομα πέρασε στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα πρέπει να ζητήσει την ακύρωση της σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής με την άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ.

Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ

Κατά τη διαδικασία ανάθεσης μίας δημόσιας σύμβασης οι οικονομικοί φορείς, που υπέστησαν ζημία από πράξη ή παράληψη της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Στην περίπτωση κατά την οποία η προσβαλλόμενη πράξη της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία, η προθεσμία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής είναι 10 ημέρες από αυτή την κοινοποίηση. Κατά την άσκηση της προσφυγής κατατίθεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 600,00€ και μεγαλύτερο των 15.000€ και προκύπτει από το γινόμενο της προυπολογισθείσας αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ με το 0,5%. Στην περίπτωση δε κατά την οποία προβλέπεται από τη διακήρυξη ότι ένας οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για ορισμένο μόνο τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, τότε το ύψος του παραβόλου προκύπτει από το γινόμενο της προϋπολογισθείσας αξίας του τμήματος, που αφορά η προδικαστική προδικαστική προσφυγή χωρίς το ΦΠΑ με το 0,5%. Η προσφυγή εξετάζεται από κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σε ημερομηνία, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της (παρ. 4 άρθρο 365 Ν. 4412/2016). Η απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασής της (παρ. 1 άρθρο 367 Ν. 4412/2016). Η διαδικασία δηλαδή από την κατάθεση της προσφυγής μέχρι και την έκδοση απόφασης επ’ αυτής έχει μέγιστη διάρκεια εξήντα (60) ημερών.

Παράδειγμα: Η ως άνω επιχείρηση, θωρώντας ότι ο αποκλεισμός της από την επόμενη φάση του διαγωνισμού δεν ήταν σύννομος, ανέθεσε σε δικηγόρο τη σύνταξη και κατάθεση προδικαστικής προσφυγής στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για την ακύρωση της σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Η προδικαστική προσφυγή εξετάστηκε από κλιμάκιο της ΑΕΠΠ μέσα σε 20 ημέρες από την κατάθεσή της και 10 ημέρες αργότερα εκδόθηκε η απόφαση, που την έκανε δεκτή. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ακυρώθηκε από την ΑΕΠΠ και η επιχείρηση μπόρεσε να συνεχίσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Έννομη προστασία σε διαγωνισμούς δημοσίου

Δικαστική προστασία των οικονομικών φορέων στο προσυμβατικό στάδιο

Σε περίπτωση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής ενός οικονομικού φορέα από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, αυτός έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση και αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης με αίτηση ακύρωσης και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αντίστοιχα στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Στο ως άνω παράδειγμα, εάν η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών απέρριπτε την προδικαστική προσφυγή της επιχείρησης, αυτή θα είχε το δικαίωμα να καταθέσει κατ’ αρχήν αίτηση αναστολής στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ. Σε περίπτωση, που το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής, ο οικονομικός φορέας θα μπορούσε στη συνέχεια να καταθέσει και αίτηση ακύρωσης της απόφασης της ΑΕΠΠ στο ίδιο Δικαστήριο.

Δικηγορικές υπηρεσίες και δικαστική προστασία σε διαγωνισμούς δημοσίου

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτοντας γνώσεις και εμπειρία άνω των δέκα (10) ετών στους δημόσιους διαγωνισμούς, ακόμη και στο νεοσυσταθέν ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, μπορεί να αναλάβει τη συμμετοχή σας σε δημόσιο διαγωνισμό και ειδικότερα:

 1. Μελετούμε προσεκτικά τη διακήρυξη του διαγωνισμού και εντοπίζουμε τυχόν παγίδες και αμφισημίες. Εάν κάποια σημεία χρήζουν διευκρίνισης υποβάλλουμε σχετικό αίτημα για παροχή εξηγήσεων στην Αναθέτουσα Αρχή.
 2. Επιβεβαιώνουμε το δικαίωμα συμμετοχής σας στο διαγωνισμό.
 3. Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συντάσσουμε τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις, συμπληρώνουμε τα ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ.
 4. Συμπληρώνουμε την οικονομική σας προσφορά, υποβάλλοντας στο σύστημα τις τιμές, που θα μας υποδείξετε.
 5. Θέτουμε την ψηφιακή σας υπογραφή σε όσα έγγραφα είναι απαραίτητο. Την ψηφιακή σήμανση των εγγράφων κάνουμε ακόμη και εξ αποστάσεως, συνδεόμενοι στον υπολογιστή μας από το δικό μας μέσω ειδικού λογισμικού, το οποίο σας βοηθούμε να εγκαταστήσετε.
 6. Μεταφορτώνουμε τα δικαιολογητικά σας στους ψηφιακούς φακέλους του Προμηθέα και οριστικοποιούμε την προσφορά σας, αφού την ελέγξουμε.
 7. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, ελέγχουμε τα δικαιολογητικά των συνδιαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων για πλημμέλειες. Εάν διαπιστώσουμε ότι κάποια προσφορά δεν είναι σύννομη, σας ενημερώνουμε, αφού υπολογίσουμε το κόστος για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 8. Ασκούμε προδικαστική προσφυγή στην ΑΕΠΠ κατά της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, που σας ζημιώνει. Σε περίπτωση, που αυτή δεν γίνει δεκτή, καταθέτουμε αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης της απόφασης της ΑΕΠΠ στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. Εάν η απόφαση της ΑΕΠΠ ακυρωθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια αφού η Αναθέτουσα Αρχή έχει υπογράψει τη σύμβαση για την ανάθεση του έργου, της υπηρεσίας ή της προμήθειας, ασκούμε αγωγή για την αποζημίωσή σας από το ελληνικό δημόσιο.
 9. Παρέχουμε νομική συμβουλή και αξιώνουμε δικαστικά τις απαιτήσεις σας ακόμη και στο στάδιο μετά την υπογραφή της σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Τις ως άνω υπηρεσίες παρέχουμε και εξ αποστάσεως σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Η απόσταση δεν είναι λόγος να μην μας αναθέσετε την υπόθεσή σας! Η αμεσότητα στην επικοινωνία είναι για εμάς σημαντική. Γι’ αυτό και, κατόπιν επιθυμίας του πελάτη, μπορούμε να κάνουμε ραντεβού μέσω skype ή viber με ζωντανό ήχο και εικόνα και ταυτόχρονη ανταλλαγή εγγράφων. Κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει πλέον νομική υποστήριξη υψηλής ποιότητας σε δημόσιους διαγωνισμούς, ακόμη και αν εδρεύει στο πιο απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδας ή ακόμη και στο εξωτερικό.

Σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.