Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Πατήστε εδώ οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε όλες τις υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις.

Διαγωνισμοί δημοσίου ΕΣΗΔΗΣ

Διαγωνισμοί Δημοσίου ΕΣΗΔΗΣ

Νομική συμβουλή σε διαγωνισμούς δημοσίου. Ηλεκτρονική κατάθεση φακέλων στον Προμηθέα (ΕΣΗΔΗΣ). Κατάθεση προδικαστικών προσφυγών (ενστάσεων). Δικαστική προστασία.

Σύμφωνα με το Ν.4412/2016, ΦΕΚ Α 147/08.08.2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), δυνάμει του οποίου ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη οι Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του εν λόγω νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Προοδευτικά όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί θα διενεργούνται ηλεκτρονικά. Ήδη, σε όσους διαγωνισμούς πραγματοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) www.promitheus.gov.gr, οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους σε μορφή αρχείου pdf σε ηλεκτρονικούς φακέλους και όλη η διαδικασία διενεργείται χωρίς τη φυσική τους παρουσία. Ηλεκτρονικά γίνεται και η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών όλοι οι συμμετέχοντες στο δημόσιο διαγωνισμό αποκτούν πρόσβαση στα δικαιολητικά των υπολοίπων και, αφού τα ελέγξουν, μπορούν να καταθέσουν προδικαστική προσφυγή.

Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαγωνισμό

Δεν είναι λίγες οι φορές, που ένας οικονομικός φορέας αποκλείεται από την αναθέτουσα αρχή, είτε απευθείας είτε κατόπιν προδικαστικής προσφυγής, πριν ακόμη από το άνοιγμα της οικονομικής του προσφοράς, λόγω πλειμμελειών της τεχνικής του προσφοράς, η οποία συνίσταται στη μη προσκόμηση ή την προσκόμηση άλλου δικαιολογητικού από το ζητούμενο ή σε εσφαλμένη διατύπωση στο κείμενο κάποιας από τις υπεύθυνες δηλώσεις του. Ο αποκλεισμός σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού του δημοσίου οφείλεται συνήθως σε εσφαλμένη ερμηνεία της διακήρυξης, λόγω μη προσεκτικής ανάγνωσης και άγνοιας του νομοθετικού πλαισίου, με βάση τον οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός. Στις ήδη υπάρχουσες συνήθεις αιτίες αποκλεισμού, έρχεται να προστεθεί και η μη ορθή υποβολή των δικαιολογητικών, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Η σωστή ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών, ο εφοδιασμός τους με ψηφιακή υπογραφή και η μεταφόρτωσή τους στο σύστημα απαιτούν όχι μόνο εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις, αλλά και εμπειρία.

Απόρριψη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς

Επιπλέον, είναι συχνό φαινόμενο οι αναθέτουσες αρχές να ελέγχουν πλημμελώς τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων, με αποτέλεσμα είτε να γίνονται δεκτές τεχνικές και οικονομικές προσφορές, που θα έπρεπε να είχαν απορριφθεί, είτε να απορρίπτονται καθ' όλα σύννομες και πλήρεις προσφορές. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η άσκηση παραδεκτής και βάσιμης προδικαστικής προσφυγής (ένστασης) κατά της απόφασης της αρχής, προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία και να αποφευχθεί η επικείμενη ζημία του συμμετέχοντος από τον αποκλεισμό του ή από το μη αποκλεισμό κάποιου τρίτου συνδιαγωνιζομένου. Αναλόγως του συμφέροντος, που διακυβεύεται, ο διαγωνιζόμενος δύναται να προχωρήσει περαιτέρω, με άσκηση αίτησης για την ακύρωση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής αποδοχής ή απόρριψης της συμμετοχής κάποιου από τους συμμετέχοντες ή ακόμη και για την ακύρωση του ιδίου του διαγωνισμού ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Δικηγορικές υπηρεσίες σε διαγωνισμούς δημοσίου

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτοντας τις γνώσεις και εμπειρία ετών στους δημόσιους διαγωνισμούς, ακόμη και στο νεοσυσταθέν ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, μπορεί να αναλάβει τη συμμετοχή σας σε δημόσιο διαγωνισμό και ειδικότερα:

  • Μελετούμε τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σας υποδεικνύουμε τις παγίδες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σας βοηθούμε στη συγκέντρωση των εγγράφων, συγγράφουμε το κείμενο των υπευθύνων δηλώσεων, ελέγχουμε την ψηφιακή υπογραφή σας ή σας βοηθούμε να αποκτήσετε μία και ανεβάζουμε δικαιολογητικά στο σύστημα.
  • Παρακολουθούμε κάθε στάδιο του διαγωνισμού, ελέγχουμε τα δικαιολογητικά των συνδιαγωνιζομένων σας για πλημμέλειες και, εάν βρεθούν τέτοιες, αναλόγως του αριθμού και της σπουδαιότητάς τους, αξιολογούμε τις πιθανότητες ευδοκίμησης ενδεχόμενης υποβολής ένστασης. Εάν οι πιθανότητες επιτυχίας κρίνονται επαρκείς, προχωρούμε στη συγγραφή της ένστασης, την κατάθεση και την επίδοση της στους διαγωνιζομένους, κατά των οποίων στρέφεται.
  • Εάν κριθεί απαραίτητο, προσφεύγουμε στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της συμμετοχής κάποιου συνδιαγωνιζόμενου ή για την ακύρωση του διαγωνισμού και αξιώνουμε αποζημίωση για τη ζημία σας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ανάθεση της υπόθεσής σας.

ํΥπηρεσίες προς ιδιώτες

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου & Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

Τηλέφωνο: 2310280874

Κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook θα είστε πάντα ενημερωμένος για τα νέα άρθρα που δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας. Δεν κάνουμε κατάχρηση και spam με τις ενημερώσεις μας και μπορείτε να κάνετε unlike ανά πάσα στιγμή. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να γίνετε τακτικός επισκέπτης και πελάτης μας.