Κατακύρωση Ακινήτου σε Πλειοδότη

Αγορά Ακινήτου από Πλειστηριασμό

Η Συμμετοχή σε Πλειστηριασμό Απαιτεί την Κατάλληλη Προετοιμασία

Ενημερώνουμε για τις λεπτομέρειες της αγοράς ακινήτων από πλειστηριασμό, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους. Ελέγχουμε όλο το φάκελο του πλειστηριασμού, το νομότυπο και εμπρόθεσμο των κοινοποιήσεων, των δημοσιεύσεων και της διαδικασίας εν γένει και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, από τη λήψη της κατασχετήριας έκθεσης από το Ειρηνοδικείο μέχρι και τη μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης, που θα αποτελεί και τον τίτλο κυριότητάς σας.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.