Skip to main content
Κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Σήματος

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Η Κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος Απαιτεί Προγενέστερο Έλεγχο Νομιμότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4072/2012 «Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως λέξεις, ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του και τα διαφημιστικά συνθήματα (slogans)».

Όπως προκύπτει με σαφήνεια από τον ως άνω ορισμό, ο συνδυασμός / χαρακτηρισμός των προϊόντων ή των υπηρεσιών μίας επιχείρησης με ένα σήμα συνεπάγεται τη διάκρισή τους από άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων.

Χρησιμότητα της Κατοχύρωσης του Σήματος

Η διάκριση μίας επιχείρησης από μία άλλη και συνακόλουθα των προϊόντων και των υπηρεσιών της γίνεται de facto από την επωνυμία της, είτε αυτή έχει καταχωρηθεί στο οικείο επιμελητήριο, είτε όχι. Μέσω της διάκρισης αυτής αφενός δεν προκαλείται σύγχυση στον καταναλωτή και αφετέρου η επιχείρηση, παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, προσδίδει στην επωνυμία της σταδιακά άυλη εμπορική αξία, όσο η φήμη της επεκτείνεται. Είναι λοιπόν σαφές ότι αυτή τη «διάκριση» η επιχείρηση πρέπει να τη διαφυλάξει, εφόσον από αυτήν εξαρτάται η επιβίωσή της.

Με την καταχώριση ενός σήματος, η επιχείρηση πιστοποιεί και κατοχυρώνει την ανωτέρω διάκριση, προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει να επωφελείται από αυτήν. Σε περίπτωση μη κατοχύρωσης του σήματος στο αρμόδιο Υπουργείο, η επιχείρηση κινδυνεύει μελλοντικά να υποχρεωθεί δικαστικά να σταματήσει να χρησιμοποιεί το σήμα, όση άυλη εμπορική αξία και αν του έχει προσδώσει, εάν κάποιος τρίτος προέβη για δικό του λογαριασμό σε καταχώρισής του με δήλωση στην Υπηρεσία Σημάτων. Ως εκ τούτου, η δημιουργία και κατοχύρωση του εμπορικού σήματος μίας επιχείρησής, όχι μόνο προσδίδει στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της μοναδικότητα, αλλά και τη διασφαλίζει από απόπειρες αντιποίησης αυτών από κακόβουλους ανταγωνιστές.

Δικαίωμα Αποκλειστικής Χρήσης του Σήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4072/2012, το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος αποκτάται με την καταχώριση του, η οποία γίνεται μέσω δήλωσης, που κατατίθεται στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Υπηρεσία Σημάτων) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά το άρθρο 134 του ιδίου νόμου. Το σήμα γίνεται δεκτό με απρόσβλητη απόφαση του εξεταστή και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή με τελεσίδικη απόφαση των τακτικών δικαστηρίων.

Ταξινόμηση των Σημάτων

Τα σήματα κατατάσσονται σε κατηγορίες (κλάσεις) σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Νίκαιας. Οι κλάσεις από 1 έως 34 αφορούν προϊόντα και οι κλάσεις από 35 έως 45 υπηρεσίες. Λόγου χάρη, ένα σήμα, που χαρακτηρίζει νομικές υπηρεσίες, κατατάσσεται στην κλάση 45. Μπορεί όμως ένα σήμα, αν διακρίνει περισσότερες από μία υπηρεσίες ή προϊόντα να καταταγεί αντίστοιχα σε περισσότερες από μία κλάσεις. Πατώντας επάνω στα νούμερα στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που περιλαμβάνει η κάθε κλάση.

 • 1

  Χηµικά προϊόντα προοριζόµενα για τη βιοµηχανία, τις επιστήµες, τη φωτογραφία, καθώς και για τη γεωργία, την κηπουρική και τη δασοκοµία. Ακατέργαστες συνθετικές ρητίνες, ακατέργαστα πλαστικά υλικά. Λιπάσµατα (φυσικά ή χηµικά). Μίγµατα για πυροσβεστήρες. Μέσα βαφής (σκληρύνσεως) και χηµικά παρασκευάσµατα για τη συγκόλληση µετάλλων. Χηµικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίμων. Ύλες βυρσοδεψίας. Κόλλες βιοµηχανικής χρήσης.

 • 2

  Χρώµατα, βερνίκια, λάκες. Μέσα προφυλάξεως κατά της σκωρίας και µέσα συντηρήσεως ξύλου. Χρωστικές ουσίες. Αντιδιαβρωτικές ουσίες. Ακατέργαστες φυσικές ρητίνες. Μέταλλα σε φύλλα (ελάσµατα) και σε µορφή σκόνης για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες.

 • 3

  Λευκαντικά παρασκευάσµατα και άλλες ουσίες για πλύσιµο. Παρασκευάσµατα, καθαρισµό, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση. Σαπούνια. Είδη αρωµατοποιίας, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, λοσιόν για τα µαλλιά. Οδοντοσκευάσµατα.

 • 4

  Βιοµηχανικά έλαια και γράσα. Λιπαντικά. Συνθέσεις για την απορρόφηση, εµποτισµό, και στερέωση σκόνης. Καύσιµα (συµπεριλαµβανοµένων και των καυσίµων για κινητήρες) και φωτιστικές ουσίες. Κεριά και φιτίλια φωτισµού.

 • 5

  Παρασκευάσµατα φαρµακευτικά και κτηνιατρικά. Παρασκευάσµατα υγιεινής για ιατρικές χρήσεις. Διαιτητικές τροφές και ουσίες προσαρµοσµένες για φαρµακευτική ή κτηνιατρική χρήση, βρεφικές τροφές. Συµπληρώµατα διατροφής για τον άνθρωπο και τα ζώα. Έμπλαστρα, υλικά επιδέσµων. Υλικά σφραγίσεως δοντιών και οδοντιατρικό κερί. Απολυµαντικά. Παρασκευάσµατα για την καταπολέµηση επιβλαβών ζώων και ζωυφίων. Μυκητοκτόνα, παρασιτοκτόνα.

 • 6

  Κοινά µέταλλα και κράµατα αυτών. Μεταλλικά υλικά οικοδοµών. Λυόµενες µεταλλικές κατασκευές. Μεταλλικά υλικά για σιδηροτροχιές. Συρµατόσκοινα και µεταλλικά σύρµατα µη ηλεκτροφόρα. Είδη κλειθροποιίας και σιδηροπωλείου. Μεταλλικοί σωλήνες. Χρηµατοκιβώτια. Άλλα µεταλλικά προϊόντα µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Μεταλλεύµατα.

 • 7

  Μηχανές και µηχανήµατα κατεργασίας. Κινητήρες (εκτός των κινητήρων χερσαίων οχηµάτων). Συµπλέκτες και εξαρτήµατα µεταδόσεως κινήσεως (εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήµατα). Γεωργικά µηχανήµατα εξαιρουµένων των χειροκινήτων. Εκκολαπτικές µηχανές. Αυτόµατοι πωλητές.

 • 8

  Χειροκίνητα εργαλεία και µηχανήµατα χειρός. Όργανα κοπής, πιρούνια, κουτάλια. Αιχµηρά όπλα. Ξυράφια.

 • 9

  Συσκευές και όργανα επιστηµονικά, ναυτικά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηµατογραφικά, οπτικά, ζύγισης, µέτρησης, σηµατοδότησης, ελέγχου (επίβλεψης), διάσωσης και εκπαίδευσης. Συσκευές και όργανα για την µεταφορά, διανοµή, µετατροπή, συσσώρευση, ρύθµιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύµατος. Συσκευές για την εγγραφή, τη µετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας. Μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδοµένων, δίσκοι εγγραφών. Σύµπυκνοι δίσκοι ήχου, ψηφιακοί βιντεοδίσκοι και άλλα ψηφιακά µέσα εγγραφής. Μηχανισµοί µε κερµατοδέκτη. Ταµειακές µηχανές, αριθµοµηχανές, εξοπλισµός για την επεξεργασία δεδοµένων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Λογισµικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Συσκευές πυρόσβεσης.

 • 10

  Συσκευές και εργαλεία χειρουργικά, ιατρικά, οδοντιατρικά και κτηνιατρικά, τεχνητά µέλη, µάτια και δόντια. Ορθοπεδικά είδη. Υλικό χειρουργικών ραµµάτων.

 • 11

  Συσκευές και συστήµατα φωτισµού, θέρµανσης, παραγωγής ατµού, µαγειρέµατος, ψύξης, αποξήρανσης, αερισµού, υδροδότησης και εγκαταστάσεις υγιεινής.

 • 12

  Οχήµατα. Μηχανήµατα κινήσεως στην ξηρά, τον αέρα ή το νερό.

 • 13

  Πυροβόλα όπλα. Πυροµαχικά και βλήµατα. Εκρηκτικές ύλες. Πυροτεχνήµατα.

 • 14

  Πολύτιµα μέταλλα και κράµατα αυτών, είδη κατασκευασμένα ή επιστρωμένα µε τα υλικά αυτά µη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις. Κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας, πολύτιµοι λίθοι. Είδη ωρολογοποιίας και άλλα χρονομετρικά όργανα.

 • 15

  Μουσικά όργανα.

 • 16

  Χαρτί, χαρτόνι και είδη από αυτά τα υλικά µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Έντυπο υλικό. Υλικό βιβλιοδεσίας. Φωτογραφίες. Είδη χαρτοπωλείου. Κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις. Υλικά για καλλιτέχνες. Πινέλα ζωγραφικής. Γραφοµηχανές και είδη γραφείου (εκτός των επίπλων). Υλικό διδασκαλίας και εκπαίδευσης (εκτός συσκευών). Πλαστικά υλικά συσκευασίας (µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις). Τυπογραφικά στοιχεία. Στερεότυπα (κλισέ).

 • 17

  Καουτσούκ, γουταπέρκα, ελαστικό κόµµι, αµίαντος, µαρµαρυγίας (µίκα) και είδη από αυτά τα υλικά µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Προϊόντα από ημικατεργασμένες πλαστικές ύλες. Υλικά έµφραξης, στεγανοποίησης και µόνωσης. Εύκαµπτοι σωλήνες µη µεταλλικοί.

 • 18

  Δέρµα και αποµιµήσεις δέρµατος, είδη από αυτά τα υλικά µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Δέρµατα ζώων. Κιβώτια και βαλίτσες ταξιδίου. Οµπρέλες και αλεξήλια. Ράβδοι περιπάτου. Μαστίγια, ιπποσκευές και είδη σελοποιίας.

 • 19

  Υλικά κατασκευών, µη µεταλλικά. Μη µεταλλικοί άκαµπτοι σωλήνες οικοδοµών. Άσφαλτος, πισσάσφαλτος και ορυκτή άσφαλτος. Λυόµενες µη µεταλλικές κατασκευές. Μνηµεία µη µεταλλικά.

 • 20

  Έπιπλα, καθρέφτες, πλαίσια (κορνίζες) . Είδη µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις από ξύλο, φελλό, καλάµι, βρύουλα, λυγαριά, κέρατο, κόκκαλο, ελεφαντοστό, κόκκαλο φάλαινας, ταρταρούγα, ήλεκτρο, µαργαριτάρι, σηπιόλιθο, υποκατάστατα των παραπάνω υλικών ή από πλαστικό.

 • 21

  Μικρά σκεύη και δοχεία οικιακής και µαγειρικής χρήσης. Χτένια και σφουγγάρια. Βούρτσες (εκτός πινέλων). Υλικά ψηκτροποιίας. Είδη καθαρισµού. Σύρµα καθαρισµού. Ακατέργαστο ή ηµικατεργασµένο γυαλί (εκτός της οικοδοµικής υάλου). Είδη υαλουργίας, πορσελάνη και φαγεντιανά µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις.

 • 22

  Σχοινιά, σπάγγοι, δίχτυα, αντίσκηνα, τέντες, µουσαµάδες, ιστία, σάκοι και σακούλες (µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις) . Υλικά παραγεµίσµατος (εκτός καουτσούκ και πλαστικών υλών). Ακατέργαστες υφαντικές ίνες.

 • 23

  Υφαντουρνικά νήµατα και κλωστές.

 • 24

  Υφάσµατα και είδη υφαντουργίας µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Κλινοσκεπάσµατα. Τραπεζοµάντιλα.

 • 25

  Ενδύµατα, υποδήµατα, είδη πιλοποιίας.

 • 26

  Δαντέλες και κεντήµατα, κορδέλες και σιρίτια. Κουµπιά, αγκράφες και κόπιτσες, καρφίτσες και βελόνες. Τεχνητά άνθη.

 • 27

  Τάπητες, ψάθες, χαλάκια, λινοτάπητες και άλλα είδη επίστρωσης δαπέδων. Επενδύσεις τοίχων όχι από ύφασµα.

 • 28

  Παιχνίδια, αθύρµατα. Είδη γυµναστικής και αθλητισµού µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Διακοσµητικά χριστουγεννιάτικων δέντρων.

 • 29

  Κρέατα, ψάρια, πουλερικά και κυνήγι. Εκχυλίσµατα κρέατος. Φρούτα και λαχανικά διατηρηµένα (κονσέρβες), κατεψυγµένα, αποξηραµένα και µαγειρεµένα. Ζελέ, μαρµελάδες, κοµπόστες. Αβγά. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα. Έλαια και λίπη βρώσιµα.

 • 30

  Καφές, τσάι, κακάο, υποκατάστατα καφέ. Ρύζι. Ταπιόκα και σάγο (αλεύρι κολλαρίσµατος). Άλευρα και παρασκευάσµατα από δηµητριακά. Άρτος, γλυκά και είδη ζαχαροπλαστικής. Παγωτά. Ζάχαρη, µέλι, σιρόπι µελάσας. Μαγιά, µπέϊκιν πάουντερ. Αλάτι. Μουστάρδα. Ξίδι, σάλτσες (καρυκεύµατα). Μπαχαρικά. Πάγος.

 • 31

  Προϊόντα γεωργικά, κηπουρικά, δασοκοµικά και σπόροι, µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Ζώντα ζώα. Νωπά φρούτα και λαχανικά. Σπόροι για σπορά. Φυσικά φυτά και άνθη. Ζωοτροφές. Βύνη.

 • 32

  Ζύθος. Μεταλλικά και αεριούχα νερά και άλλα µη οινοπνευµατώδη ποτά. Ποτά φρούτων και χυµοί φρούτων. Σιρόπια και άλλα παρασκευάσµατα για ποτοποιία.

 • 33

  Οινοπνευματώδη ποτά (εκτός ζύθου).

 • 34

  Καπνός. Είδη για καπνιστές. Σπίρτα.

 • 35

  Διαφήμιση. Διοίκηση επιχειρήσεων. Διαχείριση επιχειρήσεων. Εργασίες γραφείου.

 • 36

  Ασφάλειες. Χρηµατοπιστωτικές υποθέσεις. Νοµισµατικές υποθέσεις. Κτηµατοµεσιτικές υποθέσεις.

 • 37

  Οικοδομικές εργασίες. Επισκευές. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων.

 • 38

  Τnλεπικοινωνίες.

 • 39

  Μεταφορές. Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων. Οργάνωση ταξιδίων.

 • 40

  Επεξεργασία υλικών.

 • 41

  Εκπαίδευση. Επιµόρφωση (επαγγελµατική κατάρτιση). Ψυχαγωγία. Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

 • 42

  Τεχνολογικές και επιστηµονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασµού. Υπηρεσίες βιοµηχανικής ανάλυσης και έρευνας. Σχεδιασµός και ανάπτυξη υλισµικού και λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • 43

  Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών. Υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης.

 • 44

  Ιατρικές υπηρεσίες. Κτηνιατρικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες φροντίδας και υγιεινής για ανθρώπους και ζώα. Αγροτικές, φυτοκομικές και δασοκομικές υπηρεσίες.

 • 45

  Νοµικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες ασφαλείας για την προστασία της περιουσίας των ατόµων. Υπηρεσίες προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα προσφερόµενες από τρίτους προς κάλυψη ατοµικών αναγκών.

Διαδικασία Κατοχύρωσης του Σήματος

Η διαδικασία κατοχύρωσης ενός σήματος απαιτεί εμπειρία και νομικές γνώσεις, διότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της καθορίζονται από τη νομοθεσία. Ένα σήμα για να γίνει δεκτό πρέπει να πληροί ορισμένες προδιαγραφές και οπωσδήποτε να μην προσομοιάζει σε υφιστάμενο καταχωρισμένο σήμα, για την αποφυγή πρόκλησης σύγχυσης στους καταναλωτές. Είναι λοιπόν σαφές ότι, εκτός από έλεγχο της ύπαρξης των ουσιαστικών και τυπικών νομικών προϋποθέσεων για την καταχώρισή του, πρέπει να γίνεται και προσεκτική έρευνα για ενδεχόμενη ομοιότητά του με άλλο. Γι’ αυτό και παλαιότερα η υποβολή της δήλωσης κατοχύρωσης σήματος επιτρεπόταν να κατατεθεί μόνο από δικηγόρο για λογαριασμό του πελάτη του, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διενεργήθηκαν από αυτόν όλοι οι απαραίτητοι νομικοί έλεγχοι. Σας προτρέπουμε ως εκ τούτου για την καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση της υπόθεσή σας να αναθέσετε την διαδικασία καταχώρισης του σήματός σας σε δικηγόρο, εφόσον εταιρίες με άλλο αντικείμενο δραστηριότητας, που παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία, είτε ενεργούν ως μεσάζουσες ανάμεσα στον ενδιαφερόμενο και κάποιο δικηγόρο είτε αναλαμβάνουν τη διαδικασία στερούμενες την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση.

Το δικηγορικό μας γραφείο, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της δήλωσης καταχώρισης των σημάτων σας στην Υπηρεσία Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Μπορούμε επίσης να καταχωρίσουμε το σήμα σας ως κοινοτικό, προκειμένου να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για διάκριση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα μετατροπής του υφισταμένου εθνικού σήματός σας σε κοινοτικό ή ακόμη και σε διεθνές.

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα απεικονίζονται επιγραμματικά τα βήματα της διαδικασίας καταχώρισης ενός σήματος στην Υπηρεσία Σημάτων.

Σχεδιάγραμμα διαδικασίας καταχώρισης σήματος στην Επιτροπή Σημάτων

Προστασία του Σήματος Μετά την Κατοχύρωσή του

Αφού γίνει δεκτή η δήλωση του σήματός σας από την Υπηρεσία Σημάτων δικαιούστε να το χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για τη διάκριση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας, καθώς και να το προστατεύετε από μελλοντικές προσβολές από τρίτους με την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων.

Ειδικά στην περίπτωση, που τρίτος καταχωρίσει ένα σήμα στην Υπηρεσία Σημάτων, το οποίο προσομοιάζει ή ταυτίζεται με το δικό σας με αποτέλεσμα την πρόκληση σύγχυσης στους πελάτες σας, υπάρχει η δυνατότητα άσκησης Ανακοπής κατά της απόφασης του εξεταστή, που έκανε δεκτή τη δήλωση, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Η Ανακοπή αυτή είναι δικόγραφο, που συντάσσεται από δικηγόρο και κατατίθεται από αυτόν στην Υπηρεσία Σημάτων και εκδικάζεται από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Κατά την ημερομηνία της εκδίκασης παρίσταται δικηγόρος, ο οποίος εκπροσωπεί τον ανακόπτοντα και καταθέτει πλήρη φάκελο με υπόμνημα και σχετικά έγγραφα.

Κόστος Διαδικασίας Κατοχύρωσης Εθνικού και Ευρωπαϊκού Σήματος

Το κόστος για την κατοχύρωση ενός σήματος ως εθνικού, συνίσταται στο παράβολο υπέρ του δημοσίου και στην αμοιβή του δικηγορικού μας γραφείου για τη διαδικασία. Το παράβολο του δημοσίου για την κατοχύρωση ενός σήματος είναι εκατό δέκα ευρώ (110,00€) και στο ποσό αυτό προστίθενται άλλα είκοσι ευρώ (20,00€) για κάθε επιπλέον επιλεγόμενη κλάση μέχρι και τη δέκατη.

Για τη διαδικασία κατοχύρωσης ενός κοινοτικού σήματος το βασικό παράβολο για την αίτηση με τη διαδικασία fast track ανέρχεται στα οκτακόσια πενήντα ευρώ (850,00€), πόσο το οποίο καλύπτει μία κλάση προϊόντων και υπηρεσιών, το τέλος για τη δεύτερη κλάση ανέρχεται σε πενήντα ευρώ (50,00€) και για την τρίτη και κάθε επιπλέον κλάση σε εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).

Τώρα μπορείτε να συμπληρώσετε την online παραμετροποιημένη φόρμα της ιστοσελίδας μας ειδικά για την κατοχύρωση σήματος και να λάβετε μία προσφορά στο email σας ειδικά για το σήμα και την επιχείρησή σας, η οποία θα περιλαμβάνει το πλήρες εκτιμώμενο κόστος της διαδικασίας, καθώς και έλεγχο διαθεσιμότητας του σήματός σας χωρίς καμία επιβάρυνση!

Η πάγια αμοιβή μας για τη διαδικασία κατοχύρωσης ενός σήματος καλύπτει τις ενέργειες, που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

Οι ενέργειές μας στα πλαίσια της καταχώρισης ενός σήματος στην Υπηρεσία Σημάτων

Το συνολικό κόστος για την καταχώριση ενός σήματος δεν είναι απαγορευτικό για μία μέση επιχείρηση, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι καρπώνεται αμέσως την υπεραξία της επένδυσής της, εφόσον κατοχυρώνει τη διάκριση των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Σας προσκαλούμε να μας αναθέσετε την κατοχύρωση του σήματός σας και να μας τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας, χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας, στην οποία μπορείτε να μεταφερθείτε πατώντας εδώ.