Skip to main content
Συναλλαγματική

Είσπραξη Οφειλών προς Επιχειρήσεις

Η Ανάθεση της Είσπραξης των Ληξιπρόσθεσμων Απαιτήσεων Αποτελεί Απόφαση που Πρέπει να Ληφθεί από την Επιχείρηση Ύστερα από Ώριμη Σκέψη και Στάθμιση Πολλών Παραγόντων

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες είσπραξης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων (από τιμολόγια, συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή, ιδιωτικά συμφωνητικά, κλπ), προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες εκείνες νομικές ενέργειες ώστε να ασφαλίσει την απαίτησή σας, ακόμη και αν ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία.

Εμπειρία και γνώση του αντικειμένου

Η πολυετής μας εμπειρία και η βαθιά γνώση του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, που ξεκινά από την έκδοση της διαταγής πληρωμής και καταλήγει μέχρι την είσπραξη των χρημάτων για τον πελάτη μας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μετά τον πλειστηριασμό, εγγυώνται τον επιτυχή χειρισμό της υπόθεσή σας.

Διεκπεραίωση υποθέσεων σε όλη την Ελλάδα

Στα πλαίσια της είσπραξης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων το δικηγορικό μας γραφείο συνεργάζεται με συναδέλφους δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές σε όλη την Ελλάδα.

Οργάνωση

Λόγω της άρτιας οργάνωσής μας ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος λάθους κατά τη διαδικασία, όπως είναι λόγου χάρη η παρέλευση άπρακτης μίας προθεσμίας από τις πολλές, που πρέπει να τηρούνται, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγραφή μίας αξίωσής σας.

Δυνατότητα χειρισμού μεγάλου όγκου υποθέσεων

Έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε πολύ μεγάλο όγκο υποθέσεων είσπραξης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων ταυτόχρονα, καθώς, λόγω της μεγάλης εμπειρίας μας στον τομέα αυτό, μπορούμε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες εντός στενού χρονικά πλαισίου.

Έλεγχος της εξέλιξης των υποθέσεών σας ανά πάσα στιγμή

Συνεγαζόμενοι μαζί μας έχετε πάντα τον έλεγχο των υποθέσεών σας, εφόσον, αφενός σας ενημερώνουμε με email μετά την ολοκλήρωση κάθε σημαντικής ενέργειας (π.χ. έκδοση διαταγής πληρωμής, επίδοση απόφασης στον οφειλέτη, τελεσιδικία, κατάσχεση κλπ) και αφετέρου μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των υποθέσεών σας ακόμη και online, ανά πάσα στιγμή.

Προσωπική επαφή

Παρά την πλήρως αυτοματοποιημένη και οργανωμένη διαδικασία είσπραξης των οφειλομένων απαιτήσεων και την άριστη χρήση της τεχνολογίας για την ενημέρωσή σας, είμαστε πάντα διαθέσιμοι για να σας παράσχουμε όσες επιπλέον πληροφορίες χρειάζεστε για τις υποθέσεις σας και να σας επιλύσουμε τυχόν απορίες.

Διακανονισμός μη εισπραξίμων απαιτήσεων

Εάν ο οφειλέτης στερείται επαρκών περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση ή επιδείξει διάθεση προς συμβιβασμό, επιδιώκουμε το διακανονισμό της οφειλής του, διαπραγματευόμενοι τους επωφελέστερους για εσάς όρους αποπληρωμής.

Χειρισμός των υποθέσεων με διακριτικότητα

Επιδιώκουμε την είσπραξη των απαιτήσεών σας χωρίς να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση έναντι των οφειλετών σας, εφόσον εξαντλούμε κάθε περιθώριο συμβιβασμού πριν προχωρήσουμε σε κατασχέσεις περιουσιακών τους στοιχείων και έκθεσή τους σε πλειστηριασμό. Δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι με τους περισσότερους οφειλέτες διατηρούσατε στο παρελθόν επαγγελματική συνεργασία, πιθανόν μακροχρόνια, ή ακόμη και να διατηρείτε ακόμη.

Ευαισθησία έναντι των πραγματικά αδυνάμων

Πίσω από τα έγγραφα και τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι και οικογένειες. Αυτό δεν το λησμονούμε ποτέ κατά τη διαδικασία είσπραξης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και γι΄αυτό το λόγο επιδεικνύουμε πάντα τη δέουσα ευαισθησία έναντι όσων πραγματικά περιήλθαν σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής άνευ δικής τους υπαιτιότητας, χωρίς όμως ταυτόχρονα να θέτουμε σε κίνδυνο τα συμφέροντά σας.

Αυστηρότητα έναντι των κακοπίστων οφειλετών

Είμαστε αυστηροί και άτεγκτοι με τους οφειλέτες, που αρνούνται δολίως να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, ιδιαίτερα δε, όταν έχουν μεταβιβάσει τα περιουσιακά τους στοιχεία σε συγγενικά τους πρόσωπα ή καταδολιευτικά σε τρίτους, προκειμένου να ματαιώσουν την ικανοποίηση της απαίτησής σας. Στις περιπτώσεις αυτές προβαίνουμε σε διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας και κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων, που μεταβιβάστηκαν, με σκοπό την έκθεσή τους σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό και την ικανοποίησή σας από το πλειστηρίασμα.