Skip to main content

Πολιτική απορρήτου

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της πολιτικής απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας και σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 νοούνται ως:

1) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων.

2) «Ευαίσθητα δεδομένα» είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

3) «Υποκείμενο των δεδομένων» είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

4) «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία») είναι κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

5) «Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («αρχείο») είναι κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.

6) «Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.

7) «Τρίτος» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

8) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και με πλήρη επίγνωση, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

9) «Αρχή» είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θεσπίζεται στο κεφάλαιο Δ΄ του Ν. 2472/1997, εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στην ιστοσελίδα δημοσιεύονται φόρμες επικοινωνίας δια των οποίων περιέρχονται στον καταχωρούμενο (Αθανάσιο Ι. Ρόζου, δικηγόρο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης – Ελλάδα, με αριθμό μητρώου 8229, με έδρα τη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα, οδός Ολυμπίου Διαμαντή, αριθμός 16, Τ.Κ. 54625, τηλ. 2310280874, κινητό: 6997083222) ως «υπεύθυνο επεξεργασίας» (άρθρο 2 περ. ζ Ν. 2472/1997, ΦΕΚ Α 50/10.04.1997) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» των χρηστών (άρθρο 2 περ. α Ν. 2472/1997) με τη «συγκατάθεσή» τους (άρθρο 2 περ. ια Ν. 2472/1997). Εντούτοις, τα δεδομένα αυτά δεν είναι «ευαίσθητα» (άρθρο 2 περ. β Ν. 2472/1997), εφόσον δεν αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και τη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Η «επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (άρθρο 2 περ. δ Ν. 2472/1997) των «υποκειμένων των δεδομένων» (άρθρο 2 περ. γ Ν. 2472/1997) γίνεται από τον καταχωρούμενο ως «υπεύθυνο επεξεργασίας» (άρθρο 2 περ. ζ Ν. 2472/1997) των δεδομένων αυτών.

Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους (άρθρο 7Α περ. ε § 1). Η επεξεργασία των δεδομένων είναι απόρρητη (άρθρο 10 § 1 Ν. 2472/1997) και αφορά την παροχή νομικών υπηρεσιών προς εν δυνάμει πελάτες του υπεύθυνου επεξεργασίας (άρθρο 7Α περ. ε § 1 Ν. 2472/1997). Το «υποκείμενο των δεδομένων» δύναται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα, που έχουν συλλεγεί μέσω των φορμών της ιστοσελίδας, κατόπιν αιτήματός του, που μπορεί να υποβληθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας (άρθρο 11 § 1 Ν. 2472/1997). Έχει επίσης δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή (άρθρο 13 N. 2472/1997).

Ο καταχωρούμενος ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαλλάσσεται από την υποχρέωση έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καλούμενης στο εξής «η Αρχή», της σύστασης και λειτουργίας του αρχείου και την έναρξη της επεξεργασίας του άρθρου 6 του ιδίου νόμου και από την υποχρέωση λήψης αδείας του άρθρου 7 του ιδίου νόμου (άρθρο 7Α περ. ε § 1 Ν. 2472/1997).

Η «συγκατάθεση» των «υποκειμένων των δεδομένων» για την «επεξεργασία» των δεδομένων τους λαμβάνεται μέσω της συμπλήρωσης της εκάστοτε φόρμας. Ειδικότερα, για να καταστεί δυνατή η υποβολή της φόρμας το «υποκείμενο των δεδομένων» υποχρεώνεται α) να φτάσει έως το τέλος τη γραμμή κύλισης ενός ευανάγνωστου πεδίου, στο οποίο αναγράφονται η πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του και β) ακολούθως, αφού είναι βέβαιο ότι ενημερώθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων του, να τσεκάρει το κουτάκι αποδοχής (άρθρο 2 περ. ια Ν. 2472/1997, άρθρα 1 § 4 και 3 § 4 Οδηγίας 2/2011 με αριθμό πρωτοκόλλου Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011 της Αρχής). Το «υποκείμενο των δεδομένων» μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του προς επεξεργασία των δεδομένων του, χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής του δεν έχει αναδρομικό αποτέλεσμα.

Δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων

Στην ιστοσελίδα δημοσιεύονται δικαστικές αποφάσεις κατόπιν ανωνυμοποίησης των στοιχείων, από τα οποία δύναται να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων, διαδίκων, μαρτύρων κ.ά., με εξαίρεση σε ορισμένες περιπτώσεις των στοιχείων των μελών της σύνθεσης του Δικαστηρίου και των πληρεξουσίων δικηγόρων. Ως προς τις τελευταίες αυτές κατηγορίες προσώπων υπερισχύει ο δημόσιος ρόλος τους κατά τη διεξαγωγή της δίκης και επίσης, η αναφορά του ονοματεπωνύμου δεν συνδέεται με περαιτέρω πληροφορίες, όπως στην περίπτωση των διαδίκων ή άλλων εμπλεκόμενων μερών. Στην υποχρέωση ανωνυμοποίησης δεν υπάγεται η αναφορά του αριθμού πρωτοκόλλου εγγράφων της Διοίκησης, τα οποία μνημονεύονται στη δικαστική απόφαση ή πράξη, εφόσον από μόνη την αναφορά του εγγράφου δεν προκύπτουν αμέσως τα στοιχεία του φυσικού προσώπου στο οποίο αυτό αναφέρεται. Εξάλλου τυχόν αίτηση πρόσβασης στο αναφερόμενο έγγραφο προς τη Διοίκηση θα κριθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 και τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

Το δικαίωμα στην πληροφόρηση ως προς τη νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων αλλά και ο δημόσιος χαρακτήρας των δικαστικών αποφάσεων, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 93 παρ. 2 Σ και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, δεν θίγεται και ικανοποιείται πλήρως με την ανωνυμοποιημένη δημοσίευση, εφόσον υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων διατάξεων δεν είναι αντικείμενο του ενδιαφέροντος το συγκεκριμένο πρόσωπο, που ασκεί το ένδικο βοήθημα ή μέσο, αλλά το ουσιαστικό περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης, ενώ τυχόν δημοσίευση των δεδομένων που ταυτοποιούν τα φυσικά πρόσωπα δύναται να θίξει υπέρμετρα τα δικαιώματά τους ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του διαδικτύου (βλπ. υπ’ αριθμ. 2/2006 με αριθμό πρωτοκόλλου 5292/03.08.2006 Γνωμοδότηση της Αρχής).

Ορισμένα από τα δεδομένα, που περιέχονται στις ως άνω αποφάσεις, ενδέχεται να είναι ευαίσθητα. Εντούτοις, λόγω της ανωνομοποίησης των στοιχείων, από τα οποία μπορεί να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων, διαδίκων, μαρτύρων κ.α. κατά την επεξεργασία των δεδομένων, κατ’ ορθή ερμηνεία της υπ’ αριθμ. 2/2006 Γνωμοδότησης της Αρχής, θεωρείται ότι δεν απαιτείται άδεια του άρθρου 7 του Ν. 2472/97 για τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στην ιστοσελίδα.

Παρά τη διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων, από τα οποία μπορεί να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών ή νομικών προσώπων, που αφορούν οι δικαστικές αποφάσεις, εάν κάποιο από αυτά θεωρεί ότι θίγεται από την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την αφαίρεση όποιας δικαστικής απόφασης το αφορά, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Τροποποίηση των όρων

Ο επεξεργαστής των δεδομένων δικαιούται να τροποποιήσει τους παραπάνω όρους χωρίς προηγούμενη όχληση ή ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων.

Αποδοχή των όρων

Η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πολιτικής απορρήτου.

Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ ιστοσελίδας και επισκέπτη από την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού του χαρακτήρα αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

  • Τελευταία ενημέρωση στις