Ανασφάλιστα αυτοκίνητα οχήματα

ΠΟΛ 1033/2016: Εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων

Συντάκτης: Αθανάσιος Ρόζου
Δημοσιεύθηκε: 13/04/2016
Επικαιροποιήθηκε: 11/10/2017

Τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα οχήματα θα εντοπίζονται μέσω διασταύρωσης στοιχείων και θα επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες.

Σύμφωνα με τηn ΠΟΛ 1033/2016 (ΦΕΚ Β 720/17.03.2016) του Υπουργείου Οικονομικών η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) επωμίζεται το έργο του εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων και της επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στους ιδιοκτήτες τους με σκοπό αφενός τον εξαναγκασμό τους σε ασφάλιση των οχημάτων τους και αφετέρου την αύξηση των κρατικών εσόδων. Βέβαια και αυτή η εγκύκλιος κινείται σε λάθος κατεύθυνση, εφόσον, όποιος δεν ασφαλίζει το όχημά του τεκμαίρεται ότι προφανώς βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία να το πράξει και ως εκ τούτου δεν δύναται ούτε να πληρώσει το διοικητικό πρόστιμο αλλά και ούτε και να εξαγοράσει υπό προϋποθέσεις την ποινή, που τυχόν του επιβληθεί από τα ποινικά δικαστήρια.

Ειδικότερα, η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα προβαίνει σε διασταύρωση των στοιχείων, που τηρούνται στη βάση δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας. Έτσι, συγκρίνοντας τις νέες άδειες κυκλοφορίας αλλά και τις μεταβολές όσων εκδόθηκαν ήδη (π.χ. ακινησία) με το αρχείο των ασφαλισμένων αυτοκινήτων η υπηρεσία θα εντοπίζει τα ανασφάλιστα οχήματα.

Η ειδοποίηση των ιδιοκτητών των οχημάτων θα γίνεται με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ή ειδοποιητηρίου εγγράφου στη διεύθυνση κατοικίας, που έχουν δηλώσει στη φορολογική τους δήλωση, καθώς και με ηλεκτρονική ειδοποίηση στο λογαριασμό τους στο TAXISnet.

Με την ειδοποίηση αυτή θα καλείται ο ιδιοκτήτης του οχήματος να προβεί άμεσα στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματός του, καταβάλλοντας επιπλέον παράβολο ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€) υπέρ του Δημοσίου. Εντούτοις, με την εγκύκλιο δεν τάσσεται συγκεκριμένη προθεσμία από την επίδοση της ειδοποίησης, εντός της οποίας θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να συμμορφώνεται. Η συμμόρφωση του ιδιοκτήτη θα ελέγχεται από την Δ.ΗΛΕ.Δ. με την εκ νέου ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων «σε τακτά διαστήματα». Αφού όμως διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δε συμμορφώθηκε, μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες από τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα αποστέλλει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του οχήματός του στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 237/1986.

Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ΠΔ 237/1986, σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται, πέραν των αναγραφόμενων στο άρθρο 12 του ιδίου ΠΔ ποινών, και οι παρακάτω διοικητικές κυρώσεις, με πράξη της αστυνομικής αρχής:

  1. Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι (6) μήνες.
  2. Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες και επί εμπλοκής του σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης.
  3. Χρηματικό πρόστιμο στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Σε περίπτωση που οδηγός του οχήματος είναι ο κύριος ή κάτοχος αυτού επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Κατ’ εξαίρεση, επιστρέφονται, προ της παρέλευσης των ανωτέρω περιόδων αφαίρεσης:

  1. η άδεια ικανότητας οδηγού, στον οδηγό του οχήματος, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και
  2. η αφαιρεθείσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μετά των κρατικών πινακίδων, στον κύριο ή κάτοχο αυτού, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ιδίου ως άνω ΠΔ, ο κύριος ή κάτοχος του αυτοκινήτου που το θέτει σε κυκλοφορία ή ανέχεται να το κυκλοφορεί άλλος χωρίς να είναι τούτο ασφαλισμένο τιμωρείται με φυλάκιση από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μηνών και με χρηματική ποινή.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών πατώντας εδώ.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.