Skip to main content
Η οικονομία του διαμοιρασμού στην Ελλάδα

Η Ενοικίαση Κατοικίας Τύπου RBNB

Συντάκτης: Αθανάσιος Ρόζου
Δημοσιεύθηκε: 19/01/2017
Επικαιροποιήθηκε: 02/03/2021

Οι Προϋποθέσεις της Βραχυχρόνιας Ενοικίασης Ακινήτων Τύπου RBNB στο Πλαίσιο της Οικονομίας του Διαμοιρασμού

Ο οικοδομικός οργασμός των τελευταίων δεκαετιών σε συνδυασμό με τη μετανάστευση και την αποαστικοποίηση συνεπήχθησαν τον πληθωρισμό των ακατοίκητων διαμερισμάτων στις πόλεις και την υπερπροσφορά ακινήτων προς εκμίσθωση με χαμηλό μίσθωμα. Η δυσχέρεια εκμίσθωσης αφενός και η υπερφορολόγηση αφετέρου της ακίνητης περιουσίας εξανάγκασαν τους ιδιώτες ιδιοκτήτες είτε να την πωλήσουν είτε να στραφούν σε νέες μορφές εκμετάλλευσής της, συμπεριλαμβανομένης της βραχυχρόνιας ενοικίασης κατοικιών σε τουρίστες μέσω διαδικτύου. Ήδη με τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών, η πιο γνωστή από τις οποίες είναι αυτή της Airbnb, εκατοντάδες ιδιώτες στην Ελλάδα ενοικιάζουν σε τουρίστες για περιορισμένο χρονικό διάστημα από ένα δωμάτιο διαμερίσματος έως πολυτελείς βίλες.

Στέρηση εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω της απαγόρευσης της βραχυχρόνιας εκμίσθωσης κατοικιών από ιδιώτες

Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε στην Ελλάδα νομικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών. Μόνο επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, πανσιόν, επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων κλπ) έχουν το νόμιμο δικαίωμα να εκμισθώνουν κατ’ επάγγελμα καταλύματα σε τουρίστες. Ο δε νόμος απαγορεύει η συμφωνημένη διάρκεια μίας μίσθωσης κατοικίας να είναι μικρότερη των τριών ετών ( άρθρ. 2, παρ. 1 Ν. 1703/1987). Ακόμη και αν οριστεί διάρκεια μίσθωσης μικρότερη της τριετίας με σχετικό όρο στο μισθωτήριο συμφωνητικό, αυτός είναι άκυρος. Ως εκ τούτου, οι ιδιώτες, που επιθυμούσαν να εκμισθώσουν κάποια κατοικία σε τουρίστες για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δεν μπορούσαν να κατοχυρωθούν νομικά ως εκμισθωτές. Ταυτόχρονα, επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν μία τέτοια μίσθωση στο Υπουργείο Οικονομικών και κατά συνέπεια ούτε το εισόδημά τους από αυτή, ο κρατικός προϋπολογισμός στερούνταν φορολογικών εσόδων.

Το νέο νομικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις κατοικιών σε τουρίστες από ιδιώτες

Προκειμένου το Κράτος να φορολογήσει το εισόδημα των ιδιωτών από την ενοικίαση κατοικιών σε τουρίστες η ελληνική βουλή ψήφισε το Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016). Το άρθρο 111 του εν λόγω νόμου έχει τίτλο «Ρυθμίσεις για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού». Ως δε οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται «κάθε μοντέλο όπου κυρίως οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες».

Ο νόμος θέτει μία σειρά από αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, προκειμένου να είναι σύννομη η ενοικίαση των ακινήτων, προκειμένου να αποφευχθεί από τον εκμισθωτή η κτήση της εμπορικής ιδιότητας μέσω της παροχής οργανωμένων υπηρεσιών διαμονής.

Εγγραφή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων και περιορισμός στον αριθμό των ενοικιαζόμενων ακινήτων

Κατ’ αρχήν, οι ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) εκμισθωτές και οι υπεκμισθωτές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» του Υπουργείου Οικονομικών. Ο αριθμός μητρώου τους πρέπει να συνοδεύει κάθε αγγελία ενοικίασης σε οποιοδήποτε μέσο προβολής, ψηφιακό ή μη. Επιπλέον, κάθε δικαιούχος εισοδήματος επιτρέπεται να εκμισθώνει μέχρι δύο ακίνητα. Εάν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού στο Υπουργείο Οικονομικών.

Περιορισμός της διάρκειας της μίσθωσης

Κάθε ακίνητο δεν επιτρέπεται να μισθώνεται για περισσότερες από εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος σε νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και περισσότερες από 90 ημέρες σε κάθε άλλη περιοχή, εκτός εάν το εισόδημα του εκμισθωτή από το σύνολο των ακινήτων, που εκμισθώνονται μίσθωση αυτού του είδους, είναι μικρότερο των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) ετησίως.

Προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά των ακινήτων

Ο νόμος θεωρεί ως ακίνητο α) το διαμέρισμα, β) τη μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, και γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος.

Τα ακίνητα πρέπει α) να έχουν εμβαδό τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων, β) να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση, γ) να είναι επιπλωμένα και να περιέχουν τουλάχιστον κλινοσκεπάσματα και δ) να έχουν λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή να έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) ή υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

Οι έλεγχοι για ενδεχόμενες παραβάσεις των ως άνω προϋποθέσεων διενεργούνται από μικτά συνεργεία ελέγχου, που αποτελούνται από υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού.

Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν από την 01.02.2017.