Δικτυωτές στο Νόμο Κατσέλη

Η Υπαγωγή Δικτυωτών στο Νόμο Κατσέλη

Συντάκτης: Αθανάσιος Ρόζου
Δημοσιεύθηκε: 08/06/2016
Επικαιροποιήθηκε: 02/03/2021

Οι Ανεξάρτητοι Συνεργάτες Επιχειρήσεων MLM Μπορούν υπό Προϋποθέσεις να Υπαχθούν στο Νόμο Κατσέλη

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία έτη οδήγησε αρκετές χιλιάδες πολίτες να προσφύγουν στο Νόμο Κατσέλη, ως μία αναγκαία – και ενδεχομένως τελευταία – επιλογή για τη ρύθμιση των οφειλών τους και τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους από τη ρευστοποίηση και τον πλειστηριασμό. Μεταξύ των επαγγελματικών ομάδων, που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ήταν και οι ανεξάρτητοι συνεργάτες εταιριών δικτυακού μάρκετινγκ, αρκετές αιτήσεις των οποίων έχουν ήδη δικαστεί. Οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών, παρέχουν ένα ασφαλές δείγμα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου επαγγέλματος από τα Ελληνικά Δικαστήρια και τη δυνατότητα υπαγωγής ή μη στο νόμο Κατσέλη όσων το ασκούν.

Ποιοι δύνανται να υπαχθούν στο Νόμο Κατσέλη;

Από πλευράς επαγγελματικής δραστηριότητας μπορούν να υπαχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, φυσικά πρόσωπα, που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007, δηλαδή δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα.

Κατά το υποκειμενικό σύστημα έμπορος είναι όποιος ασκεί επάγγελμα, το οποίο ορίζεται στον νόμο ως εμπορικό, ενώ κατά το αντικειμενικό σύστημα έμποροι είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις. Ορισμένες εμπορικές πράξεις και επαγγέλματα απαριθμούνται στα άρθρα 2 και 3 του βασιλικού διατάγματος της 2/14.5.1835 «περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων». Μερικά από αυτά είναι οι τραπεζιτικές και μεσιτικές εργασίες, η αγορά προς μεταπώληση, η επιχείρηση προμήθειας, η επιχείρηση χειροτεχνίας, η επιχείρηση πρακτορείας, η μεταφορά κλπ.

Έχει κριθεί όμως νομολογιακά ότι στο Νόμο Κατσέλη υπάγονται και οι «μικροέμποροι», αν και ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Μικροέμπορος θεωρείται ο έμπορος για τον οποίο το κέρδος από την άσκηση εμπορικών πράξεων αποτελεί αμοιβή περισσότερο του σωματικού του μόχθου και κόπου και όχι κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Τέτοια επαγγέλματα είναι ενδεικτικά η μοδίστρα, ο υπαίθριος μικροπωλητής σε πάγκους, ο πλανόδιος λαχειοπώλης, ο διακοσμητής κλπ. Επιπλέον, ένα άλλο κριτήριο για το χαρακτηρισμό ενός εμπόρου ως «μικροεμπόρου» είναι το εύρος του κύκλου εργασιών του, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι μεγάλο. Δηλαδή, μία μοδίστρα δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να θεωρηθεί μικροέμπορος, ακόμη και αν δεν απασχολούσε προσωπικό, εάν από την εργασία της αποκόμιζε καθαρό εισόδημα 3.000€ μηνιαίως.

Η κρίση για την εμπορική ιδιότητα κάποιου, ιδιαίτερα, εάν αυτός ανήκει στην κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών, που παρέχουν υπηρεσίες, είναι δυσχερής κάθε φορά για το Δικαστήριο και γι’ αυτό και λαμβάνει υπόψη του όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητας του αιτούντος, τα οποία συνεκτιμά.

Επιπλέον, ο αιτών μπορεί να ρυθμίσει ακόμη και δάνεια, που έλαβε όσο ήταν έμπορος, αρκεί να μην έχει την ιδιότητα του εμπόρου κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης για ρύθμιση των οφειλών του στο Ειρηνοδικείο και να μην έχει παύσει τις πληρωμές του όσο χρονικό διάστημα είχε την εμπορική ιδιότητα.

Η εμπορική ιδιότητα του ανεξάρτητου συνεργάτη επιχείρησης δικτυακού μάρκετινγκ

Ο ανεξάρτητος συνεργάτης επιχείρησης απευθείας πωλήσεων ή δικτυωτής, όπως επικράτησε να ονομάζεται, κατ’ αρχήν ασκεί πρωτότυπα εμπορικές πράξεις και ειδικότερα διαμεσολαβητικές εμπορικές υπηρεσίες, με την έννοια ότι μεσολαβεί, διευκολύνει και υποδεικνύει τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας που συνεργάζεται και τρίτων έναντι αμοιβής, δηλαδή κέρδους. Εάν τις εμπορικές αυτές πράξεις ασκεί κατ’ επάγγελμα, δηλαδή για τον κατ’ εξακολούθηση προσπορισμό εισοδήματος, τότε αποκτά την εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου δεν δύναται να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, εκτός και αν θεωρηθεί από το Δικαστήριο μικροέμπορος, λόγω μειωμένου κέρδους, από την εκτέλεση των πράξεων αυτών.

Δηλαδή για να κριθεί η κτήση της εμπορικής ιδιότητας ενός συνεργάτη επιχείρησης δικτυακού μάρκετινγκ λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η ενέργεια από αυτόν διαμεσολαβητικών εμπορικών πράξεων κατ’ επάγγελμα. Η περιστασιακή μόνο ενέργεια τέτοιων πράξεων δεν μπορεί να του προσδώσει την εμπορική ιδιότητα. Εν συνεχεία, εάν κριθεί από το Δικαστήριο ότι ο αιτών είχε την εμπορική ιδιότητα κατά την κατάθεση της αίτησής του στο Ειρηνοδικείο, ερευνάται η δυνατότητα χαρακτηρισμού του ως μικροεμπόρου, με κριτήριο κυρίως το ύψος του εισοδήματός του από την άσκηση αυτού του επαγγέλματος. Εάν κριθεί ότι ο αιτών ήταν μικροέμπορος, τότε δύναται να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, ακόμη και αν έπαυσε τις πληρωμές του κατά τη διάρκεια της εμπορίας του, διαφορετικά η αίτησή του απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη.

Οι συνέπειες απόκρυψης από το Δικαστήριο της ιδιότητας του ανεξάρτητου συνεργάτη επιχείρησης MLM

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εταιρίες MLM απαιτούν από τους συνεργάτες τους, προκειμένου να τους καταβάλλουν την αμοιβή τους, εάν αυτή υπερβεί ένα συγκεκριμένο ποσό, να προβούν επίσημα σε έναρξη ατομικής επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ. ή σε σύσταση εταιρίας. Τότε οι συνεργάτες εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κάθε μήνα προς την συνεργαζόμενη εταιρία και κατέχουν επισήμως την εμπορική ιδιότητα, εφόσον διενεργούν διαμεσολαβητικές υπηρεσίες κατ’ επάγγελμα. Στην περίπτωση αυτή καθίσταται σαφές ότι ο ανεξάρτητος συνεργάτης κατέχει την εμπορική ιδιότητα, το εισόδημά του δηλώνεται από αυτόν υποχρεωτικά στη φορολογική του δήλωση χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα απόκρυψής του και το Δικαστήριο θα κρίνει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού του ως μικροεμπόρου ή/και το χρόνο παύσης των πληρωμών του.

Εάν ο ανεξάρτητος συνεργάτης πληρώνεται από τη συνεργαζόμενη εταιρία μηνιαίως χωρίς να εκδίδει τιμολόγιο για της υπηρεσίες του, τότε τα εισοδήματά του καταχωρίζονται αυτόματα στο πεδίο με κωδικό 403 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του (έντυπο Ε1) ως ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα για μη επιτηδευματίες. Επιπλέον, στο πεδίο με κωδικό 605 εμφανίζεται αυτόματα στο TAXISnet και ο φόρος 20% επί του ποσού της αμοιβής, που παρακρατήθηκε από τη συνεργαζόμενη εταιρία.

Ως εκ τούτου και στις δύο ως άνω περιπτώσεις η δυνατότητα απόκρυψης από το Δικαστήριο των εισοδημάτων από την ενάσκηση αυτής της επαγγελματικής δραστηριότητας δεν είναι εφικτή. Πιθανή δε απόπειρα να μη δηλωθεί η ενασχόληση με το συγκεκριμένο επάγγελμα στο Δικαστήριο θα οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης του ανεξάρτητου συνεργάτη λόγω παράβασης του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης.

Τα ανωτέρω βέβαια ισχύουν στην περίπτωση, που η εταιρία με την οποία συνεργάζεται ο αιτών έχει έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα και υπόκειται στις φορολογικές υποχρεώσεις των ελληνικών εταιριών. Εάν η εταιρία έχει έδρα στο εξωτερικό, τα ως άνω ποσά δεν εισάγονται αυτόματα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος και η δήλωσή τους εναπόκειται στη φορολογική ευσυνειδησία του ανεξάρτητου συνεργάτη.

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, εφόσον ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο εντατικά από το 2010 και, λόγω της παράλληλης εξοικείωσής μας με το δικτυακό μάρκετινγκ, μπορούμε να σας συμβουλεύουμε με εξειδικευμένες γνώσεις και υπευθυνότητα. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε για την υπηρεσία μας κατάθεσης αίτησης υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη, εδώ για τη δεύτερη ευκαιρία υπαγωγής σας στο νόμο και εδώ για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας προς συνεργάτες εταιριών MLM. Τέλος, πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε και να κάνετε like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για χρήσιμα άρθρα, που ανεβάζουμε για το νόμο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και το δικτυακό μάρκετινγκ. Σας προσκαλούμε να μας αναθέσετε την υπόθεσή σας και να μας τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.