Skip to main content
Αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου

Η Αποποίηση Κληρονομιάς Ανηλίκου Τέκνου

Συντάκτης: Αθανάσιος Ρόζου
Δημοσιεύθηκε: 07/04/2013
Επικαιροποιήθηκε: 11/12/2022

Η διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς βεβαρημένης με χρέη πρέπει να γίνει από τους γονείς για τα ανήλικα τέκνα τους σύννομα και εμπρόθεσμα, ώστε να μην επωμιστούν αυτά άδικα τις δυσβάσταχτες υποχρεώσεις της κληρονομιάς, που δεν δημιουργήθηκαν από υπαιτιότητά τους.

Δυστυχώς, όσον αφορά την αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο, η ενημέρωση των πολιτών είναι είτε ελλιπής είτε εσφαλμένη. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια να βρίσκονται ανήλικα τέκνα στη δυσάρεστη θέση να κληρονομούν μεγάλα χρέη, λόγω μη εμπρόθεσμης ή καθόλου αποποίησης της κληρονομιάς για λογαριασμό τους από τους γονείς τους. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε μάλιστα πρόσφατο τηλεφώνημα που δέχθηκε το δικηγορικό μας γραφείο από μία κυρία, η οποία είχε την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα τέκνα της είχαν το δικαίωμα να προβούν σε αποποίηση κληρονομιάς του παππού τους, αφού αυτή (η κυρία) αποποιήθηκε, όταν θα έφταναν στην ηλικία των δέκα οκτώ ετών.

Ποιος έχει δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά για λογαριασμό του ανήλικου;

Η αποποίηση κληρονομιάς, όταν πρόκειται για ανήλικο τέκνο, πρέπει να γίνει από τους γονείς του, αφού αυτοί εξασφαλίσουν ειδική άδεια προς τούτο με την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Το χρέος της κληρονομιάςΤο χρέος της κληρονομιάς είναι μία βραδυφλεγής βόμβα και γι' αυτό οι γονείς πρέπει να απαλλάξουν τα τέκνα τους από αυτό το συντομότερο δυνατό.

Αρμοδιότητα Δικαστηρίου για την Αποποίηση Κληρονομιάς Ανήλικου

Η αίτηση για την έκδοση της απόφασης κατατίθεται από τους γονείς του ανηλίκου στη γραμματεία του κατά τόπο αρμόδιου Ειρηνοδικείου, που είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο ανήλικος, το οποίο συνεδριάζει με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ως κατοικία θεωρείται, άλλωστε, η κύρια και μόνιμη εγκατάσταση φυσικού προσώπου σε ορισμένο τόπο (άρθρο 51 ΑΚ). Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα (άρθρο 56 §1 εδ. α' ΑΚ).

Επίδοση της Αίτησης Αποποίησης Κληρονομιάς Ανήλικου στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών

Με την κατάθεση της αίτησης ορίζεται ημερομηνία δικασίμου από τη γραμματεία, η οποία χορηγεί στον καταθέσαντα όσα αντίγραφα της αίτησης απαιτούνται για την άρτια περαίωση της διαδικασίας (2 αντίγραφα είναι αρκετά). Ένα αντίγραφο της αίτησης, με την πράξη ορισμού δικασίμου που επισυνάφθηκε στο τέλος της αίτησης από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, καθώς και με παραγγελία προς επίδοση, πρέπει να επιδοθεί από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα με δικαστικό επιμελητή προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών της ιδίας περιφέρειας στην οποία ανήκει και το Ειρηνοδικείο, στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση. Η επίδοση θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που θα τάξει το Ειρηνοδικείο και αναγράφεται στο φύλλο της πράξης ορισμού δικασίμου, που επισύναψε το Ειρηνοδικείο στο τέλος της αίτησης. Η έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή πρέπει να προσκομιστεί, μεταξύ άλλων εγγράφων, κατά τη συζήτηση της αίτησης στο δικαστήριο, διαφορετικά η συζήτηση της αίτησης κηρύσσεται απαράδεκτη με την απόφαση που θα εκδοθεί.

Προθεσμία Αποποίησης Κληρονομιάς Ανηλίκου

Η αποποίηση της κληρονομίας, όπως για τους ενήλικες, έτσι και για τους ανηλίκους, μπορεί και πρέπει επί ποινή ακυρότητας να γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, η οποία ορίζει ότι η προθεσμία αυτή κατά κανόνα είναι τετράμηνη, με εξαίρεση δύο περιπτώσεις, στις οποίες η προθεσμία είναι ενός έτους και ειδικότερα α) αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή β) αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή (δηλαδή έμαθε ότι έγινε κληρονόμος) όταν διέμενε στο εξωτερικό.

Έναρξη Προθεσμίας Αποποίησης Κληρονομιάς Ανηλίκου

Σύμφωνα με τη διάταξη της §1 του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, η προθεσμία αποποίησης κληρονομιάς αρχίζει από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και το λόγο της, ενώ σε επαγωγή από διαθήκη (αν δηλαδή ο κληρονόμος κληρονομεί δυνάμει διαθήκης) η προθεσμία αρχίζει μετά τη δημοσίευση της διαθήκης. Εάν η κληρονομιά επάγεται σε πρόσωπο ανίκανο για δικαιοπραξία, η γνώση της επαγωγής και του λόγου της ελέγχεται στο πρόσωπο του νομίμου αντιπροσώπου. Ειδικότερα, σε περίπτωση ανηλίκου που τελεί υπό γονική μέριμνα το στοιχείο της γνώσης, προκειμένου να αρχίσει να τρέχει η αποκλειστική προθεσμία της αποποίησης, κρίνεται στο πρόσωπο των γονέων του. Δηλαδή, η τετράμηνη προθεσμία ξεκινά από τότε που οι γονείς του ανήλικου έμαθαν ότι το τέκνο τους κατέστη κληρονόμος.

Λόγου χάρη: Ο ηλικιωμένος κύριος Α, που διαμένει μόνος του στη Θεσσαλονίκη μετά τη θάνατο της συζύγου του, αποβιώνει χωρίς να αφήσει διαθήκη στις 01/01/2011. Η μοναχοκόρη του Α, Β, η οποία διαμένει στην Καβάλα με την οικογένειά της, μαθαίνει ότι ο πατέρας της αποβίωσε την 03/01/2011, από την οικιακή βοηθό που τον επισκέπτεται μέρα παρά μέρα για να του μαγειρέψει και να κάνει δουλειές στο σπίτι. Από τη στιγμή που η Β έμαθε για το θάνατο του πατέρα της και γνωρίζει ότι είναι μοναχοκόρη του, απευθείας τεκμαίρεται ότι γνωρίζει πως είναι και η μοναδική του κληρονόμος. Συνεπώς, από την 04/01/2011 αρχίζει γι αυτήν η τετράμηνη προθεσμία για να αποποιηθεί την κληρονομιά του, κάτι που σκέφτεται να κάνει, εφόσον ο πατέρας της είχε εκταμιεύσει στο όνομά του στο παρελθόν πολλά δάνεια από τράπεζες για να τη βοηθήσει οικονομικά. Επειδή δεν επιθυμεί να κληρονομήσει τα χρέη του πατέρα της, προβαίνει την 13/03/2011 σε αποποίηση κληρονομιάς με δήλωσή της στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια του οποίου είχε την κατοικία του ο πατέρας της κατά το χρόνο του θανάτου του. Έτσι, κληρονόμοι πλέον της περιουσίας και ως εκ τούτου των χρεών του πατέρα της Β έγιναν τα ανήλικα τέκνα της Γ και Δ. Εφόσον η Β προέβη σε αποποίηση κληρονομιάς την 13/03/2011 και γνωρίζει ότι πλέον κληρονόμοι του πατέρα της Α είναι τα τέκνα της Γ και Δ, η τετράμηνη προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομίας για τα ανήλικα τέκνα της ξεκινά από την 14/03/2011.

Αποποίηση Κληρονομιάς Ανηλίκου Τέκνου

Αναστολή Συμπλήρωσης Τετράμηνης Προθεσμίας

Το ερώτημα που γεννάται στο σημείο αυτό είναι, τι γίνεται στην περίπτωση που, από την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση άδειας αποποίησης κληρονομιάς στο Ειρηνοδικείο, μέχρι τη συζήτηση αυτής και την έκδοση απόφασης, παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από έναρξη της προθεσμίας για την αποποίηση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι οι γονείς του ανήλικου εμποδίζονται να ασκήσουν το δικαίωμά τους να αποποιηθούν την κληρονομιά για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους, λόγω ανωτέρας βίας. Συνιστά δε λόγο ανωτέρας βίας ο χρόνος που μεσολαβεί από τότε που ο νόμιμος αντιπρόσωπος του ανίκανου προς δικαιοπραξία ανήλικου υπέβαλε στο δικαστήριο σχετική αίτηση για παροχή άδειας αποποίησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου. Για το χρονικό αυτό διάστημα αναστέλλεται η συμπλήρωση της τετράμηνης προθεσμίας προς αποποίηση της κληρονομιάς.

Λόγου χάρη, στο ως άνω παράδειγμα, η Β, καταθέτει αίτηση στο Ειρηνοδικείο Καβάλας για να της χορηγηθεί άδεια να αποποιηθεί την κληρονομιά για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της την 14/05/2011. Ημερομηνία για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται η 14/08/2011 και η απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση, εκδίδεται την 14/10/2011. Η τετράμηνη προθεσμία εν προκειμένω έχει ανασταλεί για τη Β από την 14/05/2011, ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, έως και την 14/10/2011, ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Από την έκδοση της οριστικής απόφασης ξεκινά νέα τετράμηνη προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς του θανόντος από τα ανήλικα.

Με μεγάλη σαφήνεια αναλύει την αναστολή της προθεσμίας για την Αποποίηση Κληρονομιάς Ανηλίκου η με αριθμό 406/2019 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, απόσπασμα της οποίας παρατίθεται κατωτέρω.

Απόφαση 406/2019 Ειρηνοδικείου Χανίων

Αν ο κληρονόμος εμποδίστηκε να ασκήσει το δικαίωμα της αποποίησης από δικαιοστάσιο ή από άλλο λόγο ανώτερης βίας μέσα στην ως άνω τετράμηνη προθεσμία, υπάρχει θέμα αναστολής της και επειδή πρόκειται για προθεσμία μικρότερη των έξι μηνών, η προθεσμία αυτή δεν λήγει πριν από την πάροδο τεσσάρων μηνών από την παύση της αναστολής, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 257 εδάφιο β’ του ΑΚ (βλ. σχετ. Ν. Παπαντωνίου, «Κληρονομικό Δίκαιο», έκδοση 1985, σελ. 89, Α.Π. 493/2003, ό.π., ΜΠρΡόδ 102/2012, ό.π., ΜΠρΜεσολ 108/2011, ό.π., ΜΠρΑΘ 4773/1992, Αρμ. 1992/1230 ). Γίνεται δεκτό ότι συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, που αναστέλλει τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης προθεσμίας προς αποποίηση, ο χρόνος που μεσολαβεί από τότε που ο νόμιμος αντιπρόσωπος του ανίκανου προς δικαιοπραξία υπέβαλλε στο δικαστήριο σχετική αίτηση για παροχή άδειας αποποίησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, αφού χωρίς την προαναφερόμενη δικαστική άδεια δεν είναι δυνατή η αποποίηση της κληρονομιάς που επήχθη στον ανήλικο από το νόμιμο αντιπρόσωπό του (βλ. σχετ. Α.Π. 1087/2011, ό.π., Α.Π. 338/2004, ό.π.).

Η προθεσμία αποποίησης κληρονομιάςΗ τετράμηνη προθεσμία για την αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου τέκνου αναστέλλεται από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο και μέχρι την έκδοση απόφασης.

Παρέλευση Άπρακτης της Τετράμηνης Προθεσμίας

Αν παρέλθει η τετράμηνη προθεσμία τότε θεωρείται ότι η κληρονομιά έγινε αποδεκτή από τα τέκνα. Αποποίηση κληρονομιάς μετά την παρέλευση της τετράμηνης προθεσμίας είναι άκυρη.

Ακύρωση με Δικαστική Απόφαση της Πλασματικής Αποδοχής Κληρονομιάς, Λόγω Ουσιώδους Πλάνης

Όπως είδαμε ανωτέρω, ο ανήλικος μπορεί να καταστεί οριστικός κληρονόμος της κληρονομίας, λόγω παρέλευσης από τους γονείς του άπρακτης της τετράμηνης προθεσμίας για αποποίησή της με τη διαδικασία που περιγράφηκε. Η αποδοχή αυτή της κληρονομιάς είναι πλασματική, εφόσον δεν οφείλεται πραγματικά στη βούληση του ανηλίκου να γίνει κληρονόμος, αλλά σε έκπτωση από το δικαίωμα αποποίησης, λόγω παρέλευσης της τετράμηνης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, έστω και εκ των υστέρων, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της αποδοχής κληρονομιάς του ανηλίκου, εάν η παρέλευση άπρακτης της τετράμηνης προθεσμίας οφείλεται σε ουσιώδη πλάνη των γονέων του. Η πλάνη είναι ουσιώδης, όταν αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία, ώστε, αν το πρόσωπο γνώριζε την πραγματική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε την δικαιοπραξία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1857 εδ. β' περ. 1, γ' και δ' του ίδιου Αστικού Κώδικα, η αποδοχή της κληρονομίας που οφείλεται σε πλάνη κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δικαιοπραξίες. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και σε αποδοχή που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας για αποποίηση. Κατά τα άρθρα πάλι 140 και 141 ΑΚ, αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή του δεν συμφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, με τη βούλησή του, έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι η αποδοχή της κληρονομίας, που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποίησης, μπορεί να προσβληθεί από τον κληρονόμο λόγω πλάνης, όταν η αποδοχή, που συνάγεται με τον τρόπο αυτό κατά πλάσμα του νόμου, δεν συμφωνεί με τη βούλησή του, από ουσιώδη πλάνη, δηλαδή από άγνοια ή εσφαλμένη γνώση της καταστάσεως, που διαμόρφωσε τη βούλησή του, όταν αυτή αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την αποδοχή της κληρονομίας, ώστε αν ο κληρονόμος γνώριζε την αληθινή κατάσταση, ως προς το σημείο αυτό, δεν θα άφηνε να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αποποιήσεως. Η εσφαλμένη δε γνώση ή άγνοια, που δημιουργεί τη μεταξύ βουλήσεως και δηλώσεως διάσταση, η οποία, όταν είναι ουσιώδης, θεμελιώνει δικαίωμα προσβολής της δηλώσεως λόγω πλάνης, μπορεί να οφείλεται και σε άγνοια ή εσφαλμένη γνώση των προαναφερθεισών νομικών διατάξεων για αποδοχή της κληρονομίας

Λόγου χάρη, στο ως άνω παράδειγμα, σε περίπτωση που η Β άφηνε να παρέλθει άπρακτη η τετράμηνη προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της, με συνέπεια αυτά να καταστούν οριστικοί κληρονόμοι, θα μπορούσε αυτή η πλασματική αποδοχή κληρονομιάς να ακυρωθεί, στις εξής περιπτώσεις (ενδεικτικά):

 1. η Β πίστευε, από εσφαλμένη πληροφόρηση, ότι ο ανήλικος υιός της μπορεί να προβεί σε αποποίηση κληρονομιάς μόνος του όταν γίνει 18 ετών και δεν κληρονομεί μέχρι τότε, επειδή είναι ανήλικος
 2. η Β νόμιζε ότι η τετράμηνη προθεσμία δεν τρέχει για λογαριασμό του ανήλικου υιού της, μέχρι αυτός να γίνει 18 ετών
 3. η Β αγνοούσε παντελώς την ύπαρξη προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομιάς

Προσοχή όμως: Έστω ότι τα τέκνα της Β, Γ και Δ, κληρονομούσαν με διαθήκη και την περιουσία του άκληρου θείου τους Θ, η οποία ήταν βεβαρημένη με υπέρογκα χρέη. Σε περίπτωση που η Β άφησε να παρέλθει άπρακτη η τετράμηνη προθεσμία από τη δημοσίευση της διαθήκης και τη γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου αυτής, με αποτέλεσμα τα τέκνα της να καταστούν οριστικοί κληρονόμοι, δεν μπορεί αν των υστέρων να ζητήσει δικαστικά την ακύρωση της αποδοχής κληρονομιάς, επειδή η πλάνη σχετικά με το ενεργητικό ή το παθητικό της κληρονομίας δεν θεωρείται ουσιώδης!

Αρμοδιότητα Δικαστηρίου Ακύρωσης της Αποδοχής Κληρονομιάς Λόγω Ουσιώδους Πλάνης

Η αγωγή ασκείται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, το οποίο συνεδριάζει σύμφωνα με την τακτική διαδικασία, ως διαφορά μη αποτιμητή σε χρήμα και στρέφεται, σύμφωνα με την ορθότερη άποψη, κατά διασταλτική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 155 ΑΚ, κατά του αμέσως έλκοντος έννομο κληρονομικό συμφέρον από την έκπτωση αυτού, που ακυρωσίμως -δηλαδή συνεπεία πλάνης - αποδέχτηκε και που στη συνέχεια θα αποποιηθεί, δηλαδή κατ' εκείνου, στον οποίο θα επαχθεί η κληρονομία μετά την αποδοχή της αγωγής και την αποποίηση του ενάγοντος στην περί ακυρώσεως δίκη. Η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία η σχετική αγωγή ακυρώσεως της αποδοχής στρέφεται κατά των δανειστών της κληρονομίας και των κληροδόχων, αφενός δεν στηρίζεται στο νόμο, αφετέρου δημιουργεί υπέρμετρη δυσχέρεια στον ενάγοντα, να στραφεί κατά ενός μεγάλου και συχνά απροσδιόριστου, αριθμού δανειστών του κληρονομουμένου. Άλλωστε, οι δανειστές της κληρονομίας μπορούν να προστατευθούν με την άσκηση τριτανακοπής (άρθρα 583 επ. ΚΠολΔ) κατά της απόφασης, που δέχεται σχετική αγωγή ακυρώσεως της αποδοχής.

Γίνεται Αποποίηση Κληρονομιάς Ανηλίκου Χωρίς Δικηγόρο;

Η Αποποίηση Κληρονομίας Ανηλίκου δεν γίνεται χωρίς δικηγόρο. Η αίτηση στο Δικαστήριο και η εκπροσώπηση των αιτούντων στη δίκη πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μέσω δικηγόρου. Ακόμη και αν η αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου χωρίς δικηγόρο ήταν εφικτή, θα ήταν δυσχερές και επίφοβο για τους αιτούντες να συντάξουν την αίτηση προς το Δικαστήριο και να παραστούν κατά τη συζήτηση αυτής στο ακροατήριο χωρίς δικηγόρο, καθώς δεν έχουν το γνωστικό υπόβαθρο για τον σκοπό αυτό. Είναι το ίδιο σαν συντάσσεται φάκελος για έκδοση οικοδομικής αδείας από μη μηχανικό ιδιώτη.

Αποποίηση Κληρονομιάς Ανηλίκου Μετά την Ενηλικίωση

Αν παρέλθει η τετράμηνη προθεσμία της αποποίησης της κληρονομιάς, ο ανήλικος καθίσταται κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής και μετά την ενηλικίωσή του μπορεί να προβεί σε διαδικασία απογραφής της κληρονομιάς, η οποία είναι περισσότερο χρονοβόρος και δαπανηρή από τη διαδικασία άδειας αποποίησης κληρονομιάς ανηλίκου. Αποποίηση της κληρονομιάς μετά τα 18 είναι άκυρη κατά την ορθότερη και επικρατούσα νομολογία, παρά τις τυχόν ερμηνείες του Αστικού Κώδικα που γίνονται αυθαίρετα από νόμους κατά καιρούς. Με την τελευταία άποψη συντάσσονται άλλωστε και οι τράπεζες και η εφορία, οι οποίες δε λαμβάνουν υπόψη τους τυχόν αποποίηση κληρονομιάς μετά τα 18, καθώς τη θεωρούν άκυρη.

Τι Ισχύει για την Εκπρόθεσμη Αποποίηση Κληρονομιάς Ανηλίκου;

Η εκπρόθεσμη αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου είναι άκυρη.

Πόσο Κοστίζει η Αποποίηση Κληρονομιάς Ανηλίκου;

Το κόστος για την Αποποίηση Κληρονομίας Ανηλίκου εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας της κάθε περίπτωσης. Επιπλέον, κάθε δικηγόρος αξιολογεί διαφορετικά την εργασία του και, δεδομένου ότι πρόκειται για ελεύθερο επάγγελμα, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να λάβει διαφορετικές τιμές που η χαμηλότερη με την υψηλότερη να διαφέρει από δεκάδες έως εκατοντάδες ευρώ. Έχει τύχει, λόγου χάρη, στο πλαίσιο σύνταξης Αίτησης Αποποίησης Κληρονομιάς Ανηλίκου, που η κληρονομιά είχε μεγάλο ενεργητικό και ακόμη υψηλότερο παθητικό, να χρειαστεί να κάνουμε έρευνα σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία για δεκατέσσερα (14) ακίνητα κυριότητας του θανόντος. Επίσης, έπρεπε να γίνουν και περίπλοκοι υπολογισμοί των ποσοστών εξ αδιαιρέτου κυριότητας επί των ακινήτων που θα κληρονομούσαν τα τέκνα και να υπολογιστεί η αξία τους, εφόσον οι κληρονόμοι ήταν περισσότεροι από δέκα. Στον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης αφιερώσαμε πέντε - έξι φορές περισσότερο χρόνο από αυτόν που αφιερώνουμε συνήθως σε μία υπόθεση κατά την οποία η κληρονομιά δεν έχει ενεργητικό. Για τον σκοπό αυτό και η χρέωσή μας ήταν ανάλογη. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε να εκτιμήσουμε τη συνολική δαπάνη για τη δική σας υπόθεση.

Γιατί Εμάς; - Δικαστικές Αποφάσεις Αποποίησης Κληρονομιάς Ανηλίκου

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται επισταμένως με υποθέσεις κληρονομικού δικαίου από 2005. Έχουμε χειριστεί δεκάδες υποθέσεις Αποποίησης Κληρονομιάς Ανηλίκου με επιτυχία και ως εκ τούτου έχουμε τις γνώσεις και την εμπειρία για να χειριστούμε και τη δική σας υπόθεση. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να διαβάσετε ανωνυμοποιημένες δικαστικές αποφάσεις Αποποίησης Κληρονομιάς Ανηλίκου που εκδόθηκαν για εντολείς μας. Ειδικότερα, μπορείτε να διαβάσετε ενδεικτικά τις παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση 351Ε/2017 Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Στη συγκεκριμένη περίπτωση καταθέσαμε αίτηση στο Ειρηνοδικείο, προκειμένου να αποποιηθούν οι γονείς για τα ανήλικα τέκνα τους την κληρονομιά, που επήχθη σε αυτά από τον παππού τους, ο οποίος απεβίωσε χωρίς διαθήκη. Το ενεργητικό της κληρονομιάς (επουσιώδους αξίας αγροί) ήταν μικρότερο από το παθητικό (χρέη σε τράπεζες και δημόσιο).

Απόφαση 144/2017 Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Με τη δικαστική απόφαση χορηγήθηκε σε πελάτες μας άδεια για αποποίηση κληρονομιάς για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων τους. Ο θάνατος χωρίς διαθήκη του κληρονομούμενου άφησε πίσω του μία κληρονομιά με χρέη, η οποία αρχικά περιήλθε στην κόρη του, η οποία εντούτοις την αποποιήθηκε. Υπήρχε λοιπόν κίνδυνος, εάν οι γονείς δεν προέβαιναν σε εμπρόθεσμη αποποίηση κληρονομιάς, να καταστούν τα ανήλικα τέκνα κληρονόμοι του παππού τους. Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν τα τέκνα με το παθητικό της κληρονομιάς, που ήταν μεγαλύτερο εν προκειμένω από το ενεργητικό, καταθέσαμε άμεσα αίτηση στο Ειρηνοδικείο για την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης. Δεδομένου ότι ο τόπος κατοικίας των τέκνων δεν ανήκε στην ίδια ειρηνοδικειακή περιφέρεια με τον εν ζωή τόπο κατοικίας του κληρονομουμένου, η αποποίηση έγινε στο δικαστήριο της κληρονομιάς από συνεργάτη μας δικηγόρο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους γονείς των ανηλίκων.

Απόφαση 741Ε/2017 Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης έγκειτο στο γεγονός ότι έπρεπε να λάβουμε από το Δικαστήριο άδεια για αποποίηση κληρονομιάς χωρίς παθητικό. Ο κληρονομούμενος είχε στην κυριότητά του ένα μεγάλο αριθμό μειοψηφικών ποσοστών εξ αδιαιρέτου σε ακίνητα και καμία οφειλή προς τρίτους. Το Δικαστήριο δέχθηκε τον ισχυρισμό μας ότι η κληρονομία θα δημιουργούσε χρέη μελλοντικά, δεδομένου ότι αφενός τα ακίνητα έχρηζαν μεγάλης σε έκταση και πολυδάπανης ανακαίνισης και αφετέρου ο υψηλός φόρος κληρονομιάς, που θα καλούνταν να πληρώσουν τα ανήλικα, υπερέβαινε την εμπορική αξία των ακινήτων. Κάθε προσπάθεια δε από τον κληρονομούμενο, όσο ήταν εν ζωή, για να εκποιήσει και να εκμεταλλευτεί τα ακίνητα της κληρονομιάς είχε αποβεί άκαρπη. Η απόφαση συνιστά μία τομή στη νομολογία, εφόσον, κατά το γράμμα του νόμου, πρέπει τα χρέη της κληρονομιάς να είναι μεγαλύτερα από το ενεργητικό της, ώστε να είναι είναι προς το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων η αποποίησή της.

Απόφαση 113/2016 Ειρηνοδικείου Κατερίνης

Με την παρακάτω δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Κατερίνης χορηγήθηκε σε πελάτες μας άδεια για αποποίηση κληρονομιάς του παππού των ανηλίκων τέκνων τους. Η εξ αδιαθέτου κληρονομιά του θανόντος αρχικά επήχθη στην αιτούσα - μητέρα των ανηλίκων, η οποία την αποποιήθηκε. Ως εκ τουτου η αποποίηση κληρονομιάς για τα ανήλικα τέκνα ήταν απαραίτητη, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με τα χρέη της κληρονομιάς. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία ήταν προς το συμφέρον των ανηλίκων, εφόσον το ενεργητικό της κληρονομιάς (δύο ακίνητα) ήταν μικρότερο από το παθητικό (χρέη στο Δημόσιο). Με τη δικαστική απόφαση της αποποίησης προβήκαμε στις σχετικές ενέργειες στο δικαστήριο της κληρονομιάς δυνάμει εντολής, που μας χορηγήθηκε από τους γονείς – αιτούντες με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά Αποποίησης Κληρονομιάς Ανηλίκου

Τα Δικαιολογητικά για την Αποποίηση Κληρονομιάς Ανηλίκου διαφέρουν κατά περίπτωση ανάλογα με τον βαθμό συγγενείας των τέκνων με τον θανόντα, το ενεργητικό και το παθητικό της κληρονομιάς και τα πρόσωπα που έχουν ήδη αποποιηθεί την κληρονομιά του θανόντα. Στην πιο συνηθισμένη περίπτωση κατά την οποία αποβιώσε ο παππούς του ανηλίκου και έχει αποποιηθεί ο γονέας του ανηλίκου την κληρονομιά, τα δικαιολογητικά που ζητάμε αρχικά είναι τα εξής:

 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Κληρονομούμενου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων που θα υποβάλλουν την αίτηση στο Δικαστήριο για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους
 • Αστυνομικές Ταυτότητες των γονέων
 • Δήλωση Αποποίησης Κληρονομιάς στο Ειρηνοδικείο του γονέα στον οποίο επήχθησαν οι οφειλές και άλλων κληρονόμων που επίσης αποποιήθηκαν
 • Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών του Θανόντος
 • Πιστοποιητικό Διαθηκών (Μη Δημοσίευσης Διαθήκης) από το Ειρηνοδικείο
 • Πιστοποιητικό Μη Προσβολής Κληρονομικού Δικαιώματος από το Πρωτοδικείο
 • Πρακτικό Δημοσίευσης Διαθήκης (αν έχει δημοσιευθεί)
 • Αποδεικτικά Έγγραφα του Παθητικού της Κληρονομιάς - Οφειλών του θανόντος (λόγου χάρη: βεβαιώσεις οφειλών από τη ΔΟΥ ή εκτύπωση οφειλών από το TAXIS, αποδεικτικά οφειλών από τράπεζες)
 • Αποδεικτικά Έγγραφα του Ενεργητικού της Κληρονομιάς - Περουσιακών στοιχείων του θανόντος (λόγου χάρη: συμβόλαια αγοράς ακινήτων, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών)
 • Άλλα Στοιχεία (απλή γνωστοποίηση) (λόγου χάρη: διευθύνσεις κατοικίας των γονέων και των τέκνων, ΑΦΜ και ΔΟΥ των γονέων και των τέκνων, αν τα τελευταία διαθέτουν)

Για την αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στο χειρισμό κληρονομικών ζητημάτων. Σας προσκαλούμε να ζητήσετε τη συμβουλή μας και να μας τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας αναθέτοντάς μας την υπόθεσή σας. Ακόμη και αν δεν γνωρίζετε από που πρέπει να ξεκινήσετε, εμείς θα σας κατευθύνουμε!