ΥΑ 70888/2015, ΦΕΚ Β 2225/15.10.2015: Κατηγοριοποίηση ήδη εκκρεμών αιτήσεων και αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του N. 4336/2015, που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 13 του N. 3869/2010

Divider

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  1. Του Π.δ/τος 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων...» (Α' 20), του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού.» (Α' 114), του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
  2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
 2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 3869/31-7-2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α' 130), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4161/2013 (Α' 143/14-6-2013) και τη διάταξη του Μέρους Β, Υποπαρ. Α4, 21, άρθρο 1 του Ν. 4336/14-8-2015 (Α' 94), με την οποία προστέθηκε παράγραφος 4 στο άρθρο 13 του Ν. 3869/2010.
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο Γραμματέας του Ειρηνοδικείου για τον, κατά χρονική προτεραιότητα, καθορισμό ημερομηνίας εκδικάσεως των αιτήσεων που υποβάλλονται ή και που είναι ήδη εκκρεμείς ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Ποιες υποθέσεις κατηγοριοποιούνται

Η κατηγοριοποίηση καταλαμβάνει: α) τις αιτήσεις που κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος Μέρος Β' - Υπο-παρ. Α.4, άρθρο 1 του Ν. 4336/2015 (Α' 130) και β) τις εκκρεμείς υποθέσεις που επαναπροσδιορίζονται σε νεότερη δικάσιμο κατά τη διάταξη του Μέρους Β' - υποπαρ. Α.4, άρθρο 2, παρ. 3. του Ν. 4336/2015 (Α' 94/14-8-2015).

Άρθρο 2

Πότε γίνεται η κατηγοριοποίηση

 1. Στις νέες προς προσδιορισμό υποθέσεις, η κατηγοριοποίηση γίνεται κατά τον προσδιορισμό της δικασίμου.
 2. Στις εκκρεμείς προς αναπροσδιορισμό υποθέσεις, η γραμματεία ξεκινά αμέσως την κατηγοριοποίηση, ξεκινώντας από τις υποθέσεις πέραν της τριετίας που έχουν προσδιοριστεί σε προγενέστερη δικάσιμο.

Άρθρο 3

Ποιός κάνει την κατηγοριοποίηση

 1. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με ευθύνη και πρωτοβουλία της γραμματείας των ειρηνοδικείων και όπου υπάρχει σχετικό τμήμα υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από τη γραμματεία του τμήματος αυτού.
  1. Το ως άνω έργο εποπτεύεται από τον δικαστή που προΐσταται του δικαστηρίου ή από όποιον δικαστή αυτός ορίσει προς τούτο.
  2. Ο δικαστής ελέγχει πρωτίστως την ταχύτητα της κατηγοριοποίησης, ώστε αυτή να ολοκληρωθεί εγκαίρως. Περαιτέρω, ελέγχει την ορθότητά της και υπογράφει τον προσδιορισμό της δικασίμου.

Άρθρο 4

Κριτήρια κατηγοριοποίησης

 1. Για τη κατηγοριοποίηση των αιτήσεων σε κάθε δικάσιμο λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ύψους της οφειλής, της περιουσίας και του εισοδήματος των αιτούντων σε κάθε υπόθεση.
 2. Προηγούνται χρονικά για τον ορισμό δικασίμου οι μεγαλύτερες σε ύψος οφειλής, περιουσίας και εισοδήματος υποθέσεις.
 3. Ο επαναπροσδιορισμός δικασίμου γίνεται για κάθε πινάκιο με μία πράξη ορισμού δικασίμου, που περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις του πινακίου, που κοινοποιείται στους διαδίκους κατά τα οριζόμενα στο Μέρος Β' -Υποπαρ. Α.4, Κεφ. Α', άρθρο 2 "Μεταβατικές διατάξεις" του Ν. 4336/2015.
 4. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται σύμφωνα με το Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015, προσδιορίζονται, σύμφωνα με την οργάνωση του κάθε δικαστηρίου και ιδίως σε ειδικά τμήματα ή σε ειδικά πινάκια εκδικάσεως υποθέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.