Νόμος Κατσέλη

Νομολογία Νόμου Κατσέλη

6/2011 ΕιρΚομ: Απόρριψη αίτησης υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 λόγω μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4§5 και 5 του ν. 3869/2010, όπως η δεύτερη ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 85§3 του ν. 3996/2011: «Με την υποβολή της αίτησης ανοίγει στο αρμόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται με μέριμνα της γραμματείας του όλα τα έγγραφα και στοιχεία της υπόθεσης. Ο οφειλέτης το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφο αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της με πρόσκληση να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Οι πιστωτές μπορούν να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 ...

5/2011 ΕιρΚομ: Υπαγωγή στο Ν. 3869/2010. Επικύρωση συμβιβασμού με τράπεζες. Τεκμαιρόμενη συναίνεση των τραπεζών στο σχέδιο ρύθμισης του οφειλέτη, λόγω μη κατάθεσης αντιρρήσεων στο Ειρηνοδικείο εντός 2 μηνών από την κατάθεση της αίτησης.

Η πρώτη και η πέμπτη των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών κλητεύθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από τις υπ΄ αριθμ. 2712Β΄/19.04.2011 και 2708Β΄/19.04.2011 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Σωκράτη Παπουλίδη κι επειδή, παρότι κατέστησαν διάδικοι μετά νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5§1 ν. 3869/2010 και αναλογική εφαρμογή άρθρου 748§3 του Κ.Πολ.Δ.), δεν παραστάθηκαν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στη σειρά της στο σχετικό πινάκιο (αρ. πιν. 1), η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει σαν αυτές να είχαν εμφανισθεί (άρθρο 754§2 του Κ.Πολ.Δ.), χωρίς ορισμό σχετικού παραβόλου για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, η οποία δεν προβλέπεται εν προκειμένω (άρθρο 14 ν. 3869/2010). Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4§5 και 5 του ν. 3869/2010, όπως η δεύτε...

1795/2011 ΜΠρΑθ: Απόρριψη του αιτήματος αναστολής πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, επειδή η σύζυγός του διαθέτει κατοικία στην οποία μπορούν να διαμείνουν

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 που αφορά "Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι "1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που : α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη πρ...

7350/2011 ΜΠρΑθ: Καταχρηστική είναι η επίσπευση πλειστηριασμού όταν ο οφειλέτης έχει υποβάλλει αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό στα πλαίσια του ν. 3869/2010

Οι αιτούντες ζητούν με την υπό κρίση αίτηση τους, να ανασταλεί για τους αναφερομένους στο δικόγραφο αυτής λόγους ο επισπευδόμενος την 20.07.2011 αναγκαστικός πλειστηριασμός του λεπτομερώς περιγραφομένου στο δικόγραφο της αιτήσεως ακινήτου τους, μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας από 08.07.2011 και με αρ. κατ. 126764/9795/2011 ανακοπής τους, επικαλούμενοι ότι η διενέργεια της εκτελέσεως θα προξενήσει σ' αυτούς ανεπανόρθωτη βλάβη και ότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής τους. Με το περιεχόμενο και αίτημα αυτό η υπό κρίση αίτηση, η οποία έχει ασκηθεί παραδεκτώς και εμπροθέσμως (κατατεθείσα τουλάχιστον πέντε εργασίμους ημέρες προ της ημέρας του πλειστηριασμού την 12.07.2011 κατ' άρθρο 938 παρ. 3 εδ. β' ΚΠολΔ), αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον εισάγεται ενώπιον ...

5352/2011 ΜΠρΑθ: Καταχρηστική η επίσπευση πλειστηριασμού κατά οφειλέτη που έχει υποβάλλει πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού στους πιστωτές του

Ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθής σε βάρος του, δυνάμει της με αριθμό ......./15.3.2011 δήλωσης συνέχισης αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα και της με αριθμό ...../28.3.2011 περίληψης δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνου Έξαρχου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τους λόγους που αναφέρει στην ανακοπή του. Η αίτηση αρμόδια φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 938 του ΚΠολΔ εκτός του αιτήματος το...

17/2011 ΕιρΑθ: Απόρριψη αιτήσεως πρώην εμπόρου για υπαγωγή στο ν. 3869/2010, λόγω χαρακτηρισμού των οφειλών του ως εμπορικών

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές, προς τους οποίους η κρινόμενη αίτηση κοινοποιήθηκε, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 5 του ν. 3869/2010, καθίστανται υποκείμενα της παρούσης δίκης, κατ' αρθρο 598 παρ. 2 ΚΠολΔ ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ' αυτήν, κέκτηνται δε τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιώματα ενώ υπόκεινται στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις. (βλ. Π. Αρβανιτάκη. Η εκούσια δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Όπως προκύπτει από την με αριθμ. 3.018γ/07-02-2011 έκθεοη επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κωνσταντίνου Π. Παντουβέρη, που προσκομίζει η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησης της, στην αποία εμπεριέχονται η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β του ν. 3869/2010 και προτεινόμενο σ...

16/2011 ΕιρΑθ: Απόρριψη αίτησης ν.3869/2010 επειδή δεν κατατέθηκε εντός μηνός από την κατάθεσή της η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 4 παρ. 26 για την ορθότητα και πληρότητα της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη

Στην αίτηση, που κρίνεται, εκτίθενται τα παρακάτω: Ο αιτών βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής οφειλών του προς τις τράπεζες, που περιγράφονται στην αίτηση, λόγω μείωσης των αποδοχών του και ζητάει, να υπαχθεί στο ν. 3869/2010. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας [άρθρο 3 ν.3869/2010], όμως για το παραδεκτό της δεν έγει προσκομιστεί εντός ενός μηνός από της καταθέσεως της αιτήσεως η προβλεπόμενη στα πλαίσια τις τηρούμενης προδικασίας από το άρθρο 4 παρ. 2β του ν.3 869/2010 υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων, που προμλεπονται στις περιπτώσεις α'και β' της παρ.2 του ίδιου άρθρου [κατάσταση περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύτης εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του και κατάσταση πιστωτώ...

15/2011 ΕιρΑθ: Δεκτή αίτηση για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010. Διάσωση μοναδικής κατοικίας. Απόρριψη σωρείας ενστάσεων τραπεζών.

Όπως προκύπτει από τη προσκομιζόμενη με αριθμό 1654 Β/11-1-2011 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθήνας Νικολάου ..., ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής επιδόθηκε νόμιμα στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «..........» Εφόσον, λοιπόν, η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου θα δικαστεί σαν είναι παρούσα. Στην αίτηση, που κρίνεται, εκτίθενται τα παρακάτω: Ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τους πιστωτές του, που αναφέρονται στην υποβληθείσα κατάσταση πιστωτών και ζητάει να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3 8 69/2010 σύμφωνα με το σχέδιο ...

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.