69/2011 ΕιρΑθ: Δεκτή η αίτηση ν. 3869/2010 με εξαίρεση πρώτης κατοικίας από τη ρευστοποίηση. Ασύμφορη η εκποίηση του δεύτερου ακινήτου.

Divider

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές προς τους οποίους η κρινόμενη αίτηση κοινοποιήθηκε κατ' εφαρμογήν του άρθρου 5 του ν.3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ , καθίστανται διάδικοι, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ'αυτήν , κέκτηνται δε τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιώματα ενώ υπόκειται στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις . (Π. Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Επειδή με την κρινόμενη αίτηση του και κατ' ορθήν εκτίμηση της, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο, κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι στους πιστωτές του, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση , παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου, τούτου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας { άρθ. 3 ν. 3869/2010 ).

Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθ, 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού ( βλ. την από 21-2-2011 βεβαίωση του δικηγόρου Πειραιά Ηλία Κομνηνού , καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ιδίου β) των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών ( αρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010 ).

Η αίτηση , στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,8 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως , εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών - καθών Τραπεζών .

Επειδή από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του αιτούντος ( οι καθών δεν εξέτασαν μάρτυρα ), που δόθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα :

Ο αιτών είναι 48 ετών , άγαμος και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία....... . Οι μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 788,29 ευρώ ενώ διαμένει με τον πατέρα του σε ιδιόκτητο διαμέρισμα του τελευταίου, συνεισφέροντας με το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως στα έξοδα κατοικίας. Το ποσόν που είναι αναγκαίο να δαπανά μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ανέρχεται σε 500 ευρώ . Ο αιτών είναι κύριος ποσοστού 2,5 % ενός διαμερίσματος 75 τμ στην........ , )καθώς επίσης έχει στην κυριότητα του το 1,25 % μίας εξοχικής κατοικίας στο................... Η εμπορική αξία των ακινήτων αυτών ανέρχεται σε 2000 και 1000 ευρώ αντιστοίχως, με την πρόταση δε εκκαθάρισης που υπέβαλε ο αιτών, ζήτησε να εξαιρεθεί από την εκποίηση το πρώτο ακίνητο, το οποίο αποτελεί και την κύρια κατοικία του, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι φιλοξενείται από τον πατέρα του στο διαμέρισμα του τελευταίου. Όσον αφορά το β' ακίνητο, ενόψει του μικρού ποσοστού κυριότητας που κατέχει ( 1,25 % ), δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγορασττκό ενδιαφέρον αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του, λαμβανομένων υπόψιν και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης ( αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεως κλπ ), γι' αυτό κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/2010 εκποίηση του .

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, για τα οποία δεν υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια και θεωρούνται , κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό ( Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ. 99 } .

1) Στην ...... από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες το συνολικό ποσό των 18.768 ευρώ

2) Στην ...... από πιστωτικές κάρτες το ποσό των 17.569,42 ευρώ

3) Στην Τράπεζα...... από καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 11.500 ευρώ και

4) Στην ....... από καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 19.700 ευρώ .

Το συνολικό ποσό των οφειλών του ανέρχεται σε 67.537,42 ευρώ.

Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2, καθότι βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του. Περαιτέρω, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω αναφερόμενους πιστωτές από τα εισοδήματα του επί μία τετραετία, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως ( αρθρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/2010 ). Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψιν τα πάσης φύσεως εισοδήματα του αιτούντος καθώς και τις βασικές προσωπικές του ανάγκες και της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του κατάστασης, κρίνει ότι η κάθε μηνιαία καταβολή του πρέπει να ορισθεί στο ποσό των τριακοσίων είκοσι (320 ) ευρώ ( ο ίδιος είχε προτείνει 308 ευρώ ) , συμμέτρως διανεμόμενο ανάλογα με το ύφος των δανειακών του συμβάσεων και ειδικότερα προς :

1. Την .......... για απαιτήσεις που προέρχονται από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες , συνολικού ύψους 18.768 ευρώ, θα καχαβάλει το ποσό των 88,93 ευρώ

2. Την......................... για απαίτηση ύψους 17569,42 ευρώ, θα καταβάλει 83,24 ευρώ .

3. Την............. για οφειλές συνολικού ύψους 11500 ευρώ, θα καταβάλει το ποσό των 54,49 ευρώ

4. Την ............., για οφειλές συνολικού ύψους 19700 , θα καταβάλει το ποσό των 93,34 ευρώ .

Μετά την παρέλευση της τετραετίας και την ολοκλήρωση των ως άνω καταβολών, η κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά :

Α) Η ...........268,42 ευρώ .

Β) Η ....................3995,73 ευρώ .

Γ ) Η............ 2615,46 ευρώ

Δ) Η .......... 4480,39 ευρώ .

Κατόπιν τούτου, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη και κατ' ουσίαν (εφόσον δε γίνεται πλήρως δεκτό το σχέδιο που πρότεινε ο αιτών) και να ρυθμιστούν οι οφειλές του κατά το διατακτικό . Η απαλλαγή μου από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών - καθών , που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση του κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο ( αρθρ. 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του , οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία, με την επιφύλαξη όμως της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης .

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά τις διατάξεις του άρθ. 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010 .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντος προς τους καθών στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν δεκαεννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών ( 37.119,22), διανεμόμενες συμμέτρως μεταξύ των δανειακών συμβάσεων ως εξής : Στην ....., θα καταβαλει μηνιαίως το ποσό των ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών ( 88,93 ) , στην «......... » θα καταβαλει τo ποσό των ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων ( 83,24 ) ευρώ , στην «.......... » θα καταβαλει το ποσό των πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών ( 54,49 ) και στην «............. » θα καταβαλει το ποσό των ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών ( 93,34 ).

Τα ως άνω ποσά θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά την δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως μήνα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο τους στις 16 Σεπτεμβρίου 2011.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.