Skip to main content
Νόμος Κατσέλη

Νομολογία Νόμου Κατσέλη

1/2012 ΕιρΚουφαλίων: Τεκμαίρεται δόλος του δανειολήπτη μόνο αν εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας προσκομίζο­ντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις που δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσης δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπε­ζε

I) Στην αίτηση που κρίνεται, μετά τον παραδεκτή συμπλήρωση και περιορι­σμό της κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (βλ πρακτικά) ενόψει των διατά­ξεων των άρθρων 115 παρ.3 και 747 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ, (βλ Ειρ.Πατρών 2/2011 τ.ν.π ΝΟΜΟΣ και τις εκεί σημειούμενες παραπομπές), εκτίθενται τα εξής. Οι αιτούσες δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, κατοικούν στην δημο­τική ενότητα Χαλκηδόνας του ομωνύμου δήμου και βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία να εκπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους που αναφέρο­νται στην, περιεχόμενη στην αίτηση, αναλυτική κατάσταση. Ζητούν λοιπόν να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέ­τησης που υποβάλλουν, συνάμα δε να εξαιρεθεί ακίνητο της πρώτης εξ αυ­τών που χρησιμεύει ως κύρια κατοικ...

1/2012 ΕιρΚαλύμνου: Η ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων δεν συνιστά από μόνη της δόλια συμπεριφορά του οφειλέτη. Η τράπεζα συνευθύνεται, εφόσον χορήγησε το δάνειο, αν και μπορούσε να ελέγξει μέσω Τειρεσία τις δανειακές επιβαρύνσεις του οφειλέτη.

Με την διάταξη του άρθρ. 1 του Ν. 3869/2010, που αφορά τη «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄130/3-8-2010), ορίζεται ότι : «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα κι έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που : α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξί...

192/2011 ΕιρΚαβ: Επικύρωση από το Δικαστήριο δικαστικού συμβιβασμού με μηδενικές καταβολές και πλήρη άφεση χρέους

Ι. Σύμφωνα με το άρθ. 871 του ΑΚ, με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο συμβιβασμός αποτελεί αμφοτεροβαρή σύμβαση, η οποία αν γίνεται στα πλαίσια εκκρεμούς δίκης υπό τους όρους του άρθ. 293 του ΚΠολΔ επιφέρει αυτοδικαίως κατάργησή της. Όμως η έννοια του συμβιβασμού όπως χρησιμοποιείται στις διατάξεις των άρθ. 2 και 7 του Ν.3869/2010 διαφέρει από εκείνη του αρθ.871 του ΑΚ .Τούτο διότι ο συμβιβασμός του ως άνω νόμου, υπηρετεί όχι τον σκοπό της διάλυσης φιλονικίας ή αβεβαιότητας με αμοιβαίες υποχωρήσεις, αλλά τον σκοπό του Ν.3869/2010 ,ο οποίος κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου, δεν είναι η ικανοποίηση των πιστωτών , αλλά η επανένταξη του υπερχρε...

8021/2011, ΕιρΘεσ: Προσωρινή ρύθμιση οφειλών δανειολήπτη με μηδενικές καταβολές και ορισμός νέας δικασίμου για επαναπροσδιορισμό των καταβολών του δανειολήπτη

ΕΠΕΙΔΗ ο νόμος 3869/2010 έχει ως σκοπό να διευκολύνει την έστω και μερική εξόφληση των χρεών, στην οποία δεν θα μπορούσαν να προβούν οι οφειλέτες χωρίς τη ρύθμιση, όπως και να τους ανακουφίσει κατά το δυνατόν από τη διαρκή πίεση των ατομικών καταδιώξεων. Δεν περιλαμβάνεται όμως στις επιδιώξεις του νομοθέτη η απαλλαγή από χρέη ή από υπόλοιπα τους, όταν είναι δυνατή ή σε όποιο βαθμό είναι δυνατή η ικανοποίηση τους βάσει της υπάρχουσας περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη. Αυτός είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένος να εξυπηρετήσει τις οφειλές του και με τα εισοδήματα από την εργασία του, αλλά και με την περιουσία του. Το δικαστήριο, δε εάν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παραδοχή της αίτησης, λαμβάνει υπόψη του, για τη μορφή της ρύθμισης που θα διατάξει, όλα τα υποβαλλόμενα...

90/2011 ΕιρΑθ: Υπαγωγή στο ν. 3869/2010 με εξαίρεση της μοναδικής κατοικίας από τη ρευστοποίηση.

Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτηση της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται αρμόδια ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν.3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010 α) βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 21-2-2011 βεβαίωση του δικηγόρου Αθηνών Πάρι Αναστασάκου) και β) υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία 25-2-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά ...

69/2011 ΕιρΑθ: Δεκτή η αίτηση ν. 3869/2010 με εξαίρεση πρώτης κατοικίας από τη ρευστοποίηση. Ασύμφορη η εκποίηση του δεύτερου ακινήτου.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές προς τους οποίους η κρινόμενη αίτηση κοινοποιήθηκε κατ' εφαρμογήν του άρθρου 5 του ν.3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ , καθίστανται διάδικοι, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ'αυτήν , κέκτηνται δε τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιώματα ενώ υπόκειται στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις . (Π. Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Επειδή με την κρινόμενη αίτηση του και κατ' ορθήν εκτίμηση της, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο, κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφ...

68/2011 ΕιρΑθ: Ρύθμιση χρεών για μία τετραετία με δικαστική απόφαση στα πλαίσια του ν. 3869/2010 και απαλλαγή από το υπόλοιπο της οφειλής

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές προς τους οποίους η κρινόμενη αίτηση κοινοποιήθηκε κατ' εφαρμογήν του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ , καθίστανται διάδικοι, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ' αυτήν, κέκτηνται δε τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιώματα ενώ υπόκειται στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις. (Π. Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Οπως προκύπτει από την με αριθμ. 10668/10-03-2011 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Π. Μπουνάκου, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησής της, στην οποία εμπεριέχονται η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β' του ν. 3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης...

54/2011 ΕιρΑθ: Απόρριψη αίτησης Ν. 3869/2010, λόγω χαρακτηρισμού των υπό ρύθμιση οφειλών ως εμπορικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., που κατά το άρθρο 741 Κ.Πολ.Δ. εφαρμόζεται και στην παρούσα εκούσια δικαιοδοσία, η διαδικασία στο ακροατήριο στηρίζεται στην έγγραφη προδικασία. Κατά τη δεύτερη δε παράγραφο του ίδιου άρθρου, δεν είναι δυνατόν να εισαχθεί στο δικαστήριο αίτηση δικαστικής προστασίας κύρια ή παρεμπίπτουσα χωρίς την τήρηση προδικασίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η αίτηση, που εισάγεται χωρίς προδικασία απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως, πράξη δε προδικασίας αποτελεί και η επίδοση στον καθού αντιγράφου της αιτήσεως με κλήση προς συζήτηση. Κατά το άρθρο δε 271 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. αν ο καθού δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση ή εμφανιστεί αλλά δε λάβει μέρος σ' αυτήν κανονικά, το δικαστήριο αν η αίτηση ή η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκαν σ' αυτόν νόμιμα...