Κοινοτικό Δίκαιο

Νομολογία Κοινοτικού Δικαίου Ελληνικών Δικαστηρίων

873/2010 ΑΠ: Κοινοτικό δίκαιο. Διαφορές σχετικές με τη γονική μέριμνα. Κανονισμός 2201/2003.

Oπως προκύπτει από τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες από τον αναιρεσείοντα με αρ. 10026478-408322/26-29/6/2007 και 100037646-607369/15-6-2009 εκθέσεις επίδοσης του ....... , αρμόδιου δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου της Ναντέρ Γαλλίας, στην περιφέρεια του οποίου (...) βρισκόταν η μέχρι την κατ' αντιμωλία εκδίκαση της υπόθεσης, από το εκδόσαν την προσβαλλόμενη απόφαση Εφετείο, διεύθυνση διαμονής της αναιρεσίβλητης, χωρίς να δηλωθεί νομότυπη μεταβολή της μεταγενεστέρως, ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως με την κάτω από αυτή πράξη ορισμού αρχικής δικασίμου (της 1-10-2007), όπως και της αριθ. πρωτ. 146/22-4-2009 βεβαίωσης του Δικαστηρίου αυτού για αναβολή της συζήτησης από την προηγούμενη δικάσιμο και νέας κλήσης...

26/3/2009 ΔΕΚ: Συντάξεις Δημοσίου. Υποχρέωση εφαρμογής αρχής ισότητας ανδρών και γυναικών ως προς την ηλικία συνταξιοδοτήσεως

"Παράβαση κράτους μέλους - Κοινωνική πολιτική - Άρθρο 141 EΚ - Ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων - Εθνικό σύστημα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων - Διαφορετική μεταχείριση ως προς την ηλικία συνταξιοδοτήσεως και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία - Δικαιολογητικός λόγος - Δεν υφίσταται" Στην υπόθεση C-559/07, με αντικείμενο προσφυγή του άρθρου 226 ΕΚ λόγω παραβάσεως, η οποία ασκήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2007, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την Μ. Πατακιά και τον M. van Beek, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο, προσφεύγουσα,κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από τους Φ. Σπαθόπουλο, K. Μπόσκοβιτς καθώς και από τις A. Σαμώνη-Ράντου, E.-M. Μαμούνα και Σ. Βώδινα, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο, καθής, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τρίτο τμήμα...

23-10-2008 ΔΕΚ: Αναγνώριση πτυχίων ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

"Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 89/48/ΕΟΚ - Εργαζόμενοι - Αναγνώριση διπλωμάτων" Στην υπόθεση C-274/05, με αντικείμενο προσφυγή του άρθρου 226 ΕΚ λόγω παραβάσεως, η οποία ασκήθηκε στις 4 Ιουλίου 2005, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τους Γ. Ζαββό και H.Stovlbk, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο, προσφεύγουσα, κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από την Ε. Σκανδάλου, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο, καθής, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δεύτερο τμήμα), συγκείμενο από τους C. W. A. Timmermans, πρόεδρο τμήματος, J.-C. Bonichot, K. Schiemann (εισηγητή), J. Makarczyk και L. Bay Larsen, δικαστές, γενικός εισαγγελέας: Y. Bot, γραμματέας: L. Hewlett, κύρια υπάλληλος διοικήσεως, έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 18ης Ιανουα...

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.