Skip to main content

173/2007 ΕιρΆρτας: Ασφαλιστικά μέτρα νομής. Λειτουργία στάβλου χωρίς άδεια και εκπομπές οσμών λόγω κοπριάς.

Divider

Σύμφωνα με το άρθρο 15 αριθμ. 3 ΚΠολΔ, στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και οι διαφορές που προκύπτουν και από το άρθρο 1003 ΑΚ, το οποίο καθιερώνει περιορισμούς της κυριότητας και ορίζει ότι ο κύριος ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκπομπή καπνού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, θερμότητας, θορύβου κτλ., εφόσον αυτές δεν παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση του ακινήτου του ή προέρχονται από χρήση συνήθη για τα ακίνητα της περιοχής του κτήματος, από το οποίο προκαλείται η βλάβη.

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 682 παρ. 1 ΚΠολΔ, κατά την ειδική διαδικασία των αρθρ. 683 έως 703 του ίδιου Κώδικα, τα δικαστήρια σε επείγουσες περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου μπορούν να διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας καταστάσεως, κατά δε το άρθρο 731 ΚΠολΔ ασφαλιστικό μέτρο είναι και η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως, που συνίσταται στο ότι το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει την ενέργεια ή παράλειψη ή ανοχή ορισμένης πράξης.

Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως ως ασφαλιστικό μέτρο χωρεί όσες φορές από το γειτονικό ακίνητο εκπέμπονται καπνός, αιθάλη, θόρυβος κτλ., που παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση άλλου γειτονικού ακινήτου ή οι εκπομπές προέρχονται από ασυνήθιστη χρήση για τα ακίνητα της περιοχής του κτήματος από το οποίο προκαλείται η βλάβη, καθόσον με τις παραπάνω εκπομπές ή ενέργειες προσβάλλεται το δικαίωμα χρήσεως του ακινήτου που βλάπτεται (βλ. Γεωργιάδη -Σταθόπουλου Εμπρ. Δικ. Εισαγ. Παρατηρ. αρθρ. 1003-1032 αριθ. 48).

Στις περιπτώσεις δε αυτές που οι επενέργειες ή οι εκπομπές υπερβαίνουν τα όρια που θέτει το αρθρ. 1003 ΑΚ υπάρχει και διατάραξη της νομής του ιδιοκτήτη του βλαπτομένου ακινήτου, ο οποίος δικαιούται να εγείρει την αγωγή της διαταράξεως της νομής (αρθρ. 989 ΑΚ) ή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά τις διατάξεις των άρθρων 733-734 ΚΠολΔ (βλ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ένθ. ανωτ. αριθμ. 18 και 20).

Στην κρινόμενη αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι είναι κύριος, νομέας και κάτοχος ενός ακινήτου, που βρίσκεται εντός του οικισμού του Δ.Δ. Μ. του Δήμου Π.Ν. Αρτας και στη θέση "Κ.". Μέσα στο ακίνητο αυτό ο αιτών ανήγειρε οικία, την οποία χρησιμοποιεί για μόνιμη κατοικία του. Οτι σε απόσταση μικρότερη των δεκαπέντε (15) μέτρων από την κατοικία του αιτούντος, η καθής, σε ιδιόκτητο ακίνητο της διατηρεί δύο (2) στάβλους και κοτέτσι, εντός των οποίων εκτρέφει μεγάλο αριθμό οικόσιτων πτηνών και αιγοπροβάτων, που κυκλοφορούν ελεύθερα ανεπιτήρητα και με απουσία λήψεως μέτρων υγιεινής και ότι εντός του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου της και σε μεγάλη επιφάνεια έχει αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες κοπριάς - περιττωμάτων, από τα οποία προκαλείται έντονη δυσοσμία, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται σοβαρά η διαβίωση του αιτούντος και των οικείων του εντός της οικίας του, επιπλέον δε να έχει κλονισθεί επικίνδυνα η υγεία τους.

Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, τα οποία ο αιτών αναλύει λεπτομερώς στην αίτηση του ζητεί επικαλούμενος κατεπείγουσα περίπτωση, να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της καθής, επί τω τέλει όπως αναγνωρισθεί προσωρινά νομέας του ακινήτου του, να υποχρεωθεί η τελευταία να παύσει τις επίμαχες ενοχλήσεις άλλως να επιτραπεί τούτο στον αιτούντα με έξοδα της (καθής) και συγκεκριμένα να υποχρεωθεί η καθής να αφαιρέσει και απομακρύνει από το ακίνητο της τα ζώα που διατηρεί σ' αυτό, καθώς επίσης και τις ποσότητες των περιττωμάτων τους, που έχει εναποθέσει παρανόμως εντός του περιβάλλοντος χώρου του και τέλος να αφαιρέσει τα δύο (2) κτίσματα και εγκαταστάσεις στάβλων. Να απαγορευτεί στην καθής οποιαδήποτε μελλοντική διατάραξη της νομής του αιτούντος με απειλή εναντίον της χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση της εκδοθησόμενης απόφασης, κηρυσσομένης αυτής προσωρινώς εκτελεστής και καταδικασθεί η καθής στα δικαστικά του έξοδα. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η ένδικη αίτηση αρμοδίως εισάγεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ. 733, 29 παρ. 1, 682 επόμ. ΚΠολΔ), είναι νόμιμη (αρθρ. 974, 984 παρ. 1, 989, 1003 ΑΚ και 176, 947 ΚΠολΔ), πλην του αιτήματος περί απομακρύνσεως των δύο (2) στάβλων και λοιπών εγκαταστάσεων, κρινόμενου τούτου απορριπτέου ως απαραδέκτου, καθόσον η παραδοχή του οδηγεί σε πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος του αιτούντος, κατά παράβαση του απαγορευτικού κανόνα της παρ. 4 του άρθρου 692 ΚΠολΔ (βλ. σχετ. Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ υπό το άρθρο 692). Αλλωστε, το Δικαστήριο, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να διατάξει υποκατάστατο ασφαλιστικό μέτρο της ίδιας κατηγορίας, όπως την απαγόρευση χρησιμοποιήσεως των στάβλων και των ομοειδών εγκαταστάσεων (αρθρ. 692 παρ. 1, 734 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Επίσης, το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινώς εκτελεστής κρίνεται απορριπτέο, ως άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι η κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εκδιδόμενη απόφαση είναι από τη φύση της αμέσως εκτελεστή (Παρμ. Τζίφρα Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 1985 σελ. 375 - Ειρην. Ευδ. Ικαρ. 1/2001 Αρχ. Νομ. 2001 σελ. 664). Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν η ένδικη αίτηση, καταβληθέντων και των οικείων τελών συζητήσεως της, αφού υφίσταται εντεύθεν επείγουσα περίπτωση, διότι από το ιστορικό της (αίτηση) προκύπτει ότι η προσβολή του επιδίκου δικαιώματος του αιτούντος είναι διαρκής, απορριπτόμενης της σχετικής ενστάσεως της καθής ως αβάσιμης.

Από τις ένορκες καταθέσεις της μάρτυρος του αιτούντος και της ίδιας της καθής, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τον αιτούντα έγγραφα, καθώς και την όλη συζήτηση της υπόθεσης πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Ο αιτών είναι κύριος, νομέας και κάτοχος οικοπέδου, έκτασης 556 τ.μ. περίπου, που βρίσκεται εντός του οικισμού του Δ.Δ. Μ. του Δήμου Π.Ν. Αρτας και στη θέση "Κ.". Μέσα στο οικόπεδο αυτό ο αιτών ανήγειρε οικία εμβαδού 60 τ.μ., την οποία χρησιμοποιεί για μόνιμη κατοικία και ο γύρω απ' αυτή χώρος χρησιμοποιείται ως αυλή από τον ίδιο.

Σε επαφή με το ανωτέρω ακίνητο του αιτούντος κείται οικόπεδο της καθης, εμβαδού 260 τ.μ. περίπου, εντός του οποίου κατασκεύασε δυο (2) στάβλους και κοτέτσι, όπου διατηρεί και εκτρέφει μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων και πουλερικών, που κυκλοφορούν ελεύθερα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να έχουν ληφθεί από μέρους της (καθής) τα προσήκοντα μέτρα υγιεινής. Μέσα στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου τούτου η καθής αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες περιττωμάτων - κοπριάς των ζώων της, από τα οποία εκπέμπεται έντονη δυσοσμία. Ετσι ο αιτών με τη σύζυγο του αναγκάζονται να κάθονται μέσα στο σπίτι τους και με κλειστά παράθυρα, πράγμα ανυπόφορο τους καλοκαιρινούς μήνες, με τον καύσωνα που επικρατεί.

Η παραμονή τους στον κήπο και στην αυλή της οικίας τους είναι ακόμη πιο δύσκολη.

Πιθανολογήθηκε επίσης ότι η δυσοσμία αυτή προκαλεί άμεση βλάβη της υγείας του αιτούντος και των άλλων μελών της οικογενείας του, όπως στη σύζυγο, τέκνα και εγγόνια του, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η χρήση του ακινήτου του. Η δυσοσμία αυτή ενοχλεί οποιονδήποτε υγιή και μέσο άνθρωπο ζει στον οικισμό Μ. του Δήμου Πέτα. Ο αιτών αντέδρασε από την πρώτη στιγμή που ενοχλήθηκε, όμως έδωσε κάποιο χρόνο στην καθής για να επιλύσει το πρόβλημα, πλην όμως αυτή αδιαφόρησε.

Να σημειωθεί ότι οι επίδικες εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς άδεια του οικείου Ο.Τ.Α., που εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επί τούτου Υγειονομικής Επιτροπής (άρθ. 1 Α.Ν. 2520/1940). Από το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΔΥΠ 1740/15.4.2002 της Διεύθυνσης Υγείας - Προνοίας Αρτας και την από 11.2.2004 επιστολή της αγροτικής ιατρού Α.Ζ., που συντάχθηκαν ύστερα από έγγραφη καταγγελία του αιτούντος, και προσκομίζονται από αυτόν, προκύπτει ότι η καθης διατάχθηκε να απομακρύνει τις επίδικες επιβλαβείς εγκαταστάσεις, ζώα και πουλερικά και μάλιστα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, εκτός κατοικημένης περιοχής και μακριά από την οικία του, πλην όμως η καθής δεν συμμορφώθηκε.

Ακολούθως, ο αιτών, λόγω της αδιάλλακτης συμπεριφοράς της καθής, υπέβαλε εναντίον της μηνύσεις ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέα. Παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν σε βάρος της καθής - με τελευταία την 1102/17.5.2007 του Μον. Πλημ. Αρτας -αυτή δεν συμμορφώθηκε μέχρι σήμερα, επιδεικνύοντας την ίδια συμπεριφορά σε βάρος του αιτούντος και της δημόσιας υγείας γενικότερα (βλ. σχετικά έγγραφα στη δικογραφία).

Κατά τη συζήτηση η καθής παραδέχθηκε την ύπαρξη του προβλήματος, όμως δήλωσε ότι δεν έχει άλλο χώρο να μεταφέρει τα ζώα της και τις σχετικές εγκαταστάσεις.

Από τα παραπάνω είναι πρόδηλο ότι δεν διαταράσσεται απλώς η νομή και κατοχή του αιτούντος, αφού παραβλάπτεται ουσιωδώς η χρήση του ακινήτου του, αλλά προσβάλλεται και το δικαίωμα της υγείας του, η οποία κλονίζεται, ώστε να έχει βάσιμο λόγο να ζητεί την άρση της προσβολής και την παράλειψη αυτής στο μέλλον.

Εξάλλου, δεν πιθανολογήθηκε ότι η δυσοσμία αυτή είναι συνηθισμένη στην περιοχή του βλάπτοντος ακινήτου, γιατί βρίσκεται τούτο εντός του οικισμού και όχι σε περιοχή που δέχεται κάποια επιβάρυνση από άλλες σχετικές μονάδες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανθυγιεινή εστία μόλυνσης σε βάρος τόσο του αιτούντος όσο και των περιοίκων.

Υστερα από τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, που συνιστούν αναμφίβολα διαταρακτικές πράξεις της νομής του αιτούντος, ενόψει του ότι δημιουργήθηκε άμεσος κίνδυνος, λόγω των ερίδων και διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη και ληφθούν τα πρόσφορα για τη συγκεκριμένη περίπτωση ασφαλιστικά μέτρα (αρθρ. 692 παρ. 1 ΚΠολΔ), γιατί και το ασφαλιστέο δικαίωμα του αιτούντος υπηρετούν και τη δημόσια υγεία προστατεύουν, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

Τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος βαρύνουν την καθής (αρθρ. 176 ΚΠολΔ).

Τέλος, ο αιτών οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή για την κυρία υπόθεση μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση της παρούσας απόφασης [(αρθρ. 693 παρ. 1 ΚΠολΔ - αρθρ. 4 ΕΝ 3388/ 2005)].