Skip to main content

135/2011 ΕιρΣκύδρας: Ασφαλιστικά μέτρα νομής. Ράντισμα με φυτοφάρμακα. Απαγορεύει στον καθ' ου να ραντίζει με αυτόματο βυτίο και τον υποχρεώνει να ραντίζει χειροκίνητα.

Divider

Σύμφωνα με το άρθρο 15 αριθμ. 3 Κ.Πολ.Δ., στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και οι διαφορές που προκύπτουν από το άρθρο 1003 ΑΚ, το οποίο καθιερώνει περιορισμούς της κυριότητας και ορίζει ότι ο κύριος ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκπομπή καπνού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, θερμότητας, θορύβου κτλ., εφόσον αυτές δεν παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση του ακινήτου του ή προέρχονται από χρήση συνήθη για τα ακίνητα της περιοχής του κτήματος από το οποίο προκαλείται η βλάβη.

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 682 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 του ίδιου Κώδικα, τα δικαστήρια σε επείγουσες περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου μπορούν να διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας καταστάσεως, κατά δε το άρθρο 731 ΚΠολΔ ασφαλιστικό μέτρο είναι και η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως, που συνίσταται σε στο ότι το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει την ενέργεια ή παράλειψη ή ανοχή ορισμένης πράξης. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως ως ασφαλιστικό μέτρο χωρεί όσες φορές από το γειτονικό ακίνητο εκπέμπονται καπνός, αιθάλη, θόρυβος κτλ., που παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση άλλου γειτονικού ακινήτου ή οι εκπομπές προέρχονται από ασυνήθιστη χρήση για τα ακίνητα της περιοχής του κτήματος από το οποίο προκαλείται η βλάβη, καθόσον με τις παραπάνω εκπομπές ή ενέργειες προσβάλλεται το δικαίωμα χρήσεως του ακινήτου που βλάπτεται (βλ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλου Εμπράγματο Δίκαιο, Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στα άρθρα 1003-1032, αριθμ. 48). Στις περιπτώσεις δε αυτές που οι επενέργειες ή οι εκπομπές υπερβαίνουν τα όρια που θέτει το άρθρο 1003 ΑΚ υπάρχει και διατάραξη της νομής του ιδιοκτήτη του βλαπτομένου ακινήτου, ο οποίος δικαιούται να εγείρει την αγωγή διαταράξεως της νομής (άρθρ. 989 ΑΚ) ή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά τις διατάξεις των άρθρων 733-734Κ.Πολ.Δ. (βλ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλο, ό.π., αριθμ. 18 και 20, ΕιρΆρτας 173/2007 ΑρχΝ 2008/502).

Στην ένδικη αίτηση, κατά ορθή εκτίμηση του δικογράφου, ο αιτών εκθέτει ότι είναι κύριος, νομέας και κάτοχος του λεπτομερώς περιγραφόμενου κατά θέση και όρια διαιρετού τμήματος, εκτάσεως 609,88 τ.μ., του ευρισκόμενου εντός του οικισμού.........υπ'αρ. 104 οικοπέδου, και κατοικεί με την οικογένεια του στην ισόγεια υπερυψωμένη οικία που ανήγειρε επ'αυτού δυνάμει της υπ'αρ. 39/1995 άδειας οικοδομής. Ότι ο καθ'ού η αίτηση είναι κύριος ενός αγροτεμαχίου ευρισκομένου στη νότια πλευρά του ως άνω οικοπέδου και διαχωριζομένου από αυτό από έναν δρόμο εύρους 6 μέτρων, στο οποίο καλλιεργεί ροδακινιές διαφόρων ποικιλιών. Ότι τα δέντρα αυτά ραντίζει δίχως προειδοποίηση καθ'όλη τη διάρκεια του έτους με δηλητηριώδη φυτοφάρμακα, τα οποία εκσφενδονίζονται πολύ ψηλά με το αυτόματο βυτίο που χρησιμοποιεί και στη συνέχεια επικάθονται στην οικία του αιτούντος που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για την υγεία αυτού και της οικογένειάς του και διαταράσσοντας σοβαρά τη διαβίωση τους αφού αναγκάζονται κάθε φορά που ο καθ'ού ραντίζει την καλλιέργειά του να κλείνονται εντός της οικίας με τα παραθυρόφυλλα κλειστά και στη συνέχεια να καθαρίζουν όλες τις εξωτερικές
επιφάνειες. Ότι η συμπεριφορά του καθ'ού, η οποία επαναλήφθηκε στις 27-5-2011, παραβλάπτει σημαντικά τη χρήση του ακινήτου του, αφού εκπέμπονται αναθυμιάσεις και δηλητηριώδες φυτοφάρμακο, πράγμα όχι σύνηθες για τα ακίνητα εντός του οικισμού Ριζού, και προσβάλλει το δικαίωμα της υγείας του, ενώ δημιουργείται άμεσος κίνδυνος συγκρούσεων και διαπληκτισμών.

Ζητά δε να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, να αναγνωρισθεί προσωρινά νομέας του ως άνω οικοπέδου, να υποχρεωθεί ο καθ'ού η αίτηση καθώς και κάθε τρίτος που από αυτόν έλκει δικαιώματα να παύσει κάθε ενεστώσα και μελλοντική διατάραξη της νομής επί του επιδίκου και ειδικότερα να υποχρεωθεί αυτός να παύσει να ραντίζει εντελώς τα δέντρα που βρίσκονται σε απόσταση 40 μέτρων από το όριο του οικοπέδου του, άλλως να παύσει να ραντίζει με το αυτόματο βυτίο τα δέντρα που βρίσκονται στην προαναφερθείσα απόσταση και να χρησιμοποιεί χειροκίνητο τρόπο ψεκασμού με κατεύθυνση αντίθετη από την οικία του, να απειληθεί κατά του καθ'ού χρηματική ποινή 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας έξι μηνών για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης αποφάσεως και να καταδικασθεί αυτός στα δικαστικά του έξοδα.

Υπό το προεκτεθέν περιεχόμενο, η ένδικη αίτηση παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 686 επ., 733, 734 και 29 του Κ.Πολ.Δ.. Είναι νόμω βάσιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1003 ΑΚ, 947 και 176 του Κ.Πολ.Δ.. Πρέπει, συνεπώς, να εξετασθεί περαιτέρω κατ'ουσίαν.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων (ένας για κάθε πλευρά) και τις παρασχεθείσες από τους διαδίκους πληροφορίες και διασαφήσεις επί της υποθέσεως, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, τα μετ'επικλήσεως προσκομιζόμενα εκ μέρους του αιτούντος έγγραφα, μεταξύ των οποίων και οι φωτογραφίες που η γνησιότητά του δεν αμφισβητείται (ο καθ'ού δεν επικαλείται και δεν προσκομίζει έγγραφα), τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των διαδίκων και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα : Δυνάμει του υπ'αριθμ. 8051/1-3-1995 συμβολαίου γονικής παροχής της άλλοτε συμβολαιογράφου Σκύδρας Γεωργίας Κεχαγιά, νομίμως μεταγραφέντος στις 7-3-1995 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σκύδρας (τ. ... και αρ. ...), ο αιτών απέκτησε την κυριότητα του υπ'αριθμ. ..........διαιρετού τμήματος, το οποίο έχει εμβαδόν 609,88 τ.μ. και βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του υπ'αριθμ. ..... οικοπέδου, Β΄ κατηγορίας, συνολικής εκτάσεως 958 τ.μ., βρίσκεται δε αυτό στον οικισμό του ....... Δήμου Σκύδρας και συνορεύει βορειοδυτικά με το υπ'αρ.........οικόπεδο, ανατολικά με το υπ'αρ. ....οικόπεδο, νότια με κοινοτική οδό εύρους 6 μέτρων και δυτικά με το άλλο διαιρετό τμήμα του ίδιου οικοπέδου. Επί αυτού ανήγειρε ισόγεια υπερυψωμένη οικία εμβαδού 157,99 τ.μ., την οποία χρησιμοποιεί για μόνιμη κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, δηλ. της συζύγου και των δύο ανήλικων τέκνων του. Απέναντι από τη νότια πλευρά του ανωτέρω ακινήτου του αιτούντος, στο όριο με την κοινοτική οδό, κείται αγροτεμάχιο του καθ'ού, εντός του οποίου αυτός καλλιεργεί δένδρα ροδακινιές διαφόρων ποικιλιών σε οκτώ σειρές, σε βάθος τριάντα δύο μέτρων από την κοινοτική οδό. Η καλλιέργεια αυτή απαιτεί ραντίσματα με φυτοφάρμακα (μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και σκευάσματα χαλκού) αρκετές φορές το χρόνο, από το μήνα Νοέμβριο μέχρι τη συγκομιδή των
ροδακίνων. Από το μήνα Μάιο του έτους 2011, ο καθ'ού ραντίζει τα δέντρα χρησιμοποιώντας αυτόματο βυτίο. Με τον τρόπο αυτό, το φάρμακο εκτινάσσεται πολύ ψηλά (βλ. τη Νο 2 φωτογραφία) και, στη συνέχεια, επικάθεται στις εξωτερικές επιφάνειες της οικίας του αιτούντος, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι σε απόσταση μόλις έξι μέτρων, πράγμα που εξαναγκάζει τον αιτούντα και τα μέλη της οικογένειάς του να περιορίζονται μέσα στο σπίτι με κλειστά παράθυρα μέχρι να παρέλθει ο χρόνος αιώρησής του και ο εξ αυτού του λόγου κίνδυνος εισπνοής του. Στη συνέχεια, αναγκάζονται να καθαρίσουν όλες τις εξωτερικές επιφάνειες της οικίας (κάγκελα, μπαλκόνια), όπου το φάρμακο βρίσκεται πλέον σε υγρή μορφή, με κίνδυνο της υγείας τους σε περίπτωση εισπνοής και επαφής με αυτό. Η προερχόμενη από τα φυτοφάρμακα δυσοσμία και το επιβλαβές της σύστασής τους (βλ. ενδεικτικά τη συσκευασία του μυκητοκτόνου ................) προκαλεί άμεσο κίνδυνο βλάβης της υγείας του αιτούντος και των άλλων μελών της οικογενείας του, με αποτέλεσμα να παραβλάπτεται πολύ σημαντικά και ουσιωδώς η χρήση του ακινήτου του.

Εξάλλου, δεν πιθανολογήθηκε ότι οι προερχόμενες από τα φυτοφάρμακα εκπομπές είναι συνηθισμένες στην περιοχή του βλάπτοντος ακινήτου, γιατί τούτο βρίσκεται εντός του οικισμού ..... Παρά τις διαμαρτυρίες του αιτούντος, ο καθ'ού ράντισε την καλλιέργειά του με τον ίδιο τρόπο στις 27-5-2011, με αποτέλεσμα ο αιτών να καλέσει την αστυνομία και να υποβάλει έγκληση ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Έδεσσας.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αίτηση ως και κατ'ουσίαν βάσιμη και να ληφθούν τα πρόσφορα για τη συγκεκριμένη περίπτωση ασφαλιστικά μέτρα (αρθρ. 692 παρ. 1 ΚΠολΔ), γιατί και το ασφαλιστέο δικαίωμα του αιτούντος υπηρετούν και τη δημόσια υγεία προστατεύουν, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

Τέλος, ο καθ'ού πρέπει λόγω της ήττας του να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, κατόπιν σχετικού αιτήματος του τελευταίου (Κ.Πολ.Δ. 176 και 191 παρ. 2).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ'αντιμωλίαν των διαδικών.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ'ού να παύσει να ραντίζει με το αυτόματο βυτίο τα δένδρα που βρίσκονται εντός του ακινήτου του σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων από το όριο του υπ'αρ. .... διαιρετού τμήματος οικοπέδου του αιτούντος στο....., και να χρησιμοποιεί για αυτά χειροκίνητο τρόπο ψεκασμού με φορά αντίθετη από την οικία του αιτούντος.

ΑΠΕΙΛΕΙ κατά του καθ'ού χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας δέκα ημερών για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης αποφάσεως.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ'ού στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Σκύδρα στις 31 Οκτωβρίου 2011 στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του.