7207/2010 ΜΠρΠειρ: Προϋποθέσεις εκποίησης εμπορευμάτων με έκπτωση εκτός εποχής

Divider

Επειδή η αιτούσα εμπορική εταιρεία ζητεί άδεια εκποίησης των εμπορευμάτων της εκτός εποχής (είδη οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού) στο κατάστημα της στον Πειραιά (οδός ........ αρ. .....), με αναγγελία προς το κοινό επί ένα τετράμηνο από τη δημοσίευση της απόφασης, λόγω κινδύνου οικονομικής κατάρρευσης της επιχείρησης της.

Η αίτηση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη για τους ακόλουθους λόγους:

Ως αίτηση για πώληση με έκπτωση εμπορευμάτων εκτός εποχής, κατά τη διάταξη του άρθρου 7§10 Ν. 146/1914 (με την οποία φέρεται) , δεν χρειάζεται άδεια του Δικαστηρίου, αλλά αυτή γίνεται υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης αυτής, ως και αυτής του άρθρου 15 του Ν. 802/1978, όπως ισχύει (εκπτώσεις σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα), ενώ στην παράγραφο 3 αυτής προβλέπεται και η δυνατότητα προσφορών από τον έμπορο (ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο), πάλι χωρίς δικαστική άδεια. Κατά τα λοιπά ο νόμος , προς προστασία του υγιούς ανταγωνισμού, θέτει αυστηρές προϋποθέσεις στις λοιπές διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού», απαγορεύοντας ρητώς πάσα άλλη απόκλιση με οποιαδήποτε δικαιολογία (άρθρο 7§11 Ν. 146/1914), προβλέποντας μάλιστα και σχετική ποινική διάταξη για την παράβαση του (άρθρο 8 του ίδιου νόμου).

Έτσι, επιτρέπεται η εκποίηση εμπορευμάτων σε χαμηλές τιμές μόνο λόγω παύσης εργασιών επιχείρησης ή κατάργηση κλάδου της ή πτώχευσης με δικαστική άδεια (άρθρο 7§4 Ν. 146/1914) υπό τους συγκεκριμένους όρους που ο νόμος θέτει (υπεύθυνη δήλωση εμπόρου, αναγγελία στο οικείο επιμελητήριο που δικαιούται να παρέμβει στη σχετική δίκη, πραγματογνωμοσύνη, εις διπλούν κατάλογο απογραφής εμπορευμάτων που δεν έκανε η αιτούσα). Η επίκληση της οικονομικής κρίσης και των οικονομικών προβλημάτων μίας επιχείρησης και η εκποίηση εμπορευμάτων της εκτός εποχής δεν υπάγεται στις ως άνω περιπτώσεις για τη χορήγηση άδειας εκποίησης από το Δικαστήριο και μάλιστα χωρίς τους ως άνω όρους, (βλ. σχετικά Π. Τζίφρα Ασφαλιστικά Μέτρα, 1985, σελ. 555, Λ. Κοτσίρη, Δίκαιο Ανταγωνισμού, 2000, παρ. 241 επ., Ι. Κατρά σύστημα ασφαλιστικών μέτρων,κ.λ.π, 2009, 750, με τις εκεί παραπομπές στη νομολογία και τη θεωρία), αλλά στην περίπτωση αυτή υπάρχουν οι ως άνω δυνατότητες του άρθρου 15 του Ν. 802/1978, όπως ισχύει. Επομένως, κατά τα ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρούσα την αιτούσα.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε , στο ακροατήριο του, στον Πειραιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στις 10.12.2010.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.