Skip to main content
Διοικητικό Δίκαιο

Νομολογία Διοικητικού Δικαίου Ελληνικών Δικαστηρίων

953/2011 ΣτΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 90 παρ. 3 Ν. 2362/95 που καθιερώνει διετή παραγραφή των απαιτήσεων των δημοσίων υπαλλήλων από αποδοχές ή άλλες απολαυές ή αποζημιώσεις. Παραπομπή στο ΑΕΔ.

1. Επειδή, λόγω κωλύματος, κατά την έννοια του άρθρου 26 του ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 214, βλ. Πρακτικό Διασκέψεως της Ολομελείας του Δικαστηρίου 248/2009. Σ.τ.Ε. Ολομ. 3500/2009, 169/2010), του Συμβούλου Διονυσίου Μαρινάκη, τακτικού μέλους της συνθέσεως που εκδίκασε την κρινόμενη υπόθεση, λαμβάνει μέρος αντ' αυτού στην διάσκεψη ως τακτικό μέλος ο Σύμβουλος Σπυρίδων Παραμυθιώτης, αναπληρωματικό μέχρι τώρα μέλος της συνθέσεως. 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ' αριθ. 2953957, 2953958/2007 ειδικά γραμμάτια παραβόλου), ζητείται η αναίρεση της υπ' αριθ. 3743/2006 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή έφεση του αναιρεσείοντος κατά της υπ' αριθ. 9548/2005 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και ...

2402/2010 ΣτΕ: ΚΒΣ - Συνταγματικότητα αντικειμενικού συστήματος φορολογικών προστίμων

1. Eπειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ' αριθμ.2820864-6/2007 ειδικά γραμμάτια παραβόλου σειράς Α'). 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναίρεση της 827/2007 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απερρίφθη έφεση της ήδη αναιρεσείουσας εταιρείας κατά της 12611/2005 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία απόφαση απερρίφθη προσφυγή της ως άνω εταιρείας κατά της 105/19-6-2000 πράξεως του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νέας Ιωνίας περί επιβολής σε βάρος της συνολικού προστίμου 29.412.760 δραχμών αναφορικά με την διαχειριστική περίοδο 1999 λόγω παραβάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 3. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως του Τμήματος ...

ΑΕΔ 1/2010: Το μέτρο της προσωπικής κράτησης για χρέη προς το Δημόσιο αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος

1. Επειδή, με την 1/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου παραπέμφθηκε προς άρσιν στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, κατά τα άρθρα 100 παρ. 1 περ. ε΄ του Συντάγματος και 6 περ. ε΄ και 48 παρ. 2 του Κώδικα Α.Ε.Δ. (ν. 345/1976, Α΄ 141) η αμφισβήτηση που ανέκυψε ως προς την συνταγματικότητα των διατάξεων του ν. 1867/1989 που αφορούν στην προσωπική κράτηση για χρέη προς το Δημόσιο, λόγω αντίθεσης της ως άνω αποφάσεως της Ολομελείας του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκαν οι διατάξεις αυτές σύμφωνες προς το Σύνταγμα, προς τις 250 και 251/2008 αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες οι ίδιες διατάξεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές. 2. Επειδή, όπως προκύπτει από τα έγγραφα του φακέλου έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία με τις δημοσιεύσεις και κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα ά...

3624/2009 ΔΠρΑθ (Αναστ.): Αντισυνταγματικότητα νόμου για έκτακτη εισφορά. Αναστολή εκτελέσεως εκκαθαριστικού σημειώματος

1. Επειδή με την κρινόμενη αίτηση αναστολής, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ' αριθμ. 2418147, 4967945 ειδικά γραμμάτια παραβόλου), ζητείται παραδεκτώς η αναστολή εκτέλεσης του από 30-6-2009 εκκαθαριστικού σημειώματος έκτακτης οικονομικής εισφοράς φυσικών προσώπων και σχολάζουσας κληρονομιάς του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών (αριθμ. χρημ. καταλ. 1/288), με το οποίο επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντος έκτακτη οικονομική εισφορά ποσού 3.000 ευρώ, επί του δηλωθέντος ατομικού του εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2007, κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 (Φ.Ε.Κ. Α'68), μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ασκηθείσας προσφυγής του αιτούντος κατά της ανωτέρω πράξης. 2. Επειδή, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με τ...

ΣτΕ 3003/2008 (7μελής): Απαλλαγή των έγγαμων από το φόρο μεταβίβασης για την απόκτηση οικογενειακής στέγης, έστω & αν ο ένας από τους συζύγους είχε τύχει απαλλαγής πριν από το γάμο, για την απόκτηση κατοικίας.

1. Επειδή γιά την άσκηση τής κρινομένης αιτήσεως έχει καταταθεί το κατά νόμον παράβολο (654085/2003 σειράς Α' ειδικό γραμμάτιο παραβόλου). 2. Επειδή, η υπόθεση συζητήθηκε στο Τμήμα με επταμελή σύνθεση, κατόπιν παραπομπής σε αυτό με την 3290/2007 απόφαση του Τμήματος με πενταμελή σύνθεση, λόγω της σπουδαιότητας ζητήματος που ανέκυψε. 3. Επειδή με την αίτηση αυτή ζητείται παραδεκτώς η αναίρεση τής 6235/2001 αποφάσεως τού Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτήν έγινε δεκτή έφεση τού αναιρεσιβλήτου Ελληνικού Δημοσίου κατά της 9752/1999 αποφάσεως τού Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εξαφανίσθηκε η απόφαση αυτή και απορρίφθηκε η προσφυγή τού αναιρεσείοντος κατά τής 3768/1998 αρνητικής απαντήσεως τού Προϊσταμένου τής ΔΟΥ Γαλατσίου, η οποία αφορούσε αίτημα τού αναιρεσείοντος περί επ...

ΣτΕ 2468/2008 (Ολομέλεια): Επιτρεπτή η επίκληση & προσαγωγή στην κατ` έφεση δίκη νέων αποδεικτικών μέσων προς απόδειξη ή απόκρουση ισχυρισμών που είχαν προβληθεί πρωτοδίκως.

Αριθμός 2468/2008 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Απριλίου 2008, με την εξής σύνθεση: Γ. Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος, Ε. Γαλανού, Γ. Παπαμεντζελόπουλος, Ν. Σκλίας, Δ. Πετρούλιας, Αικ. Συγγούνα, Ν. Ρόζος, Ε. Δανδουλάκη, Χ. Ράμμος, Ν. Μαρκουλάκης, Δ. Μαρινάκης, Π. Κοτσώνης, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Καραμανώφ, Ι. Μαντζουράνης, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Σκαλτσούνης, Αθ. Καραμιχαλέλης, Α.-Γ. Βώρος, Κ. Ευστρατίου, Ε. Νίκα, Ι. Γράβαρης, Γ. Τσιμέκας, Ι. Ζόμπολας, Π. Καρλή, Δ. Γρατσίας, Β. Γρατσίας, Α. Ντέμσιας, Σ. Παραμυθιώτης, Φ. Ντζίμας, Σ. Χρυσικοπούλου, Ηρ. Τσακόπουλος, Β. Καλαντζή, Σύμβουλοι, Β. Αραβαντινός, Ε. Σταυρουλάκη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ε. Κουμεντέρη. Για να δικάσει την από 26 Ιουνίου 2005 αίτηση: του ....... , κατοίκου Αθηνών (........

335/2007 ΣτΕ: Τηλεοπτικοί σταθμοί και επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της τηλεοπτικής νομοθεσίας.

Αριθμός 3335/2007 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Οκτωβρίου 2007, με την εξής σύνθεση: Μ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Δ. Πετρούλιας, Χ Ράμμος, Σύμβουλοι, Η. Μάζος, Μ. Σωτηροπούλου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Τριάδη, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος. Για να δικάσει την από 9 Ιανουαρίου 2003 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "............ ..", που εδρεύει στην Αθήνα (...... . και............), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Α. Κωνσταντινίδη (Α.Μ. 14460), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο, κατά 1) του Υπουργού ...... και ..... ........ .......... και 2) του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, οι οποίοι παρέστησαν με τον Κ. Λαϊνά, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με την αίτηση αυτή η αιτούσα ...