Skip to main content
Σφαγή ζώων

Η Σφαγή Ζώων στο Πλαίσιο Λατρευτικών Τύπων

Συντάκτης: Αθανάσιος Ρόζου
Δημοσιεύθηκε: 04/05/2017
Επικαιροποιήθηκε: 04/03/2021

Διατηρείται με την KYA 951/44337/2017 (ΦΕΚ Β 1447/27.04.2017) η Ισχύουσα από το 1996 Εξαίρεση από την Υποχρέωση Προηγούμενης Αναισθητοποίησης των Ζώων, που Σφάζονται στο Πλαίσιο Λατρευτικών Τύπων

Με την ΚΥΑ 951/44337/2017 (ΦΕΚ Β 1447/27.04.2017) ορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303, 18.11.2009, σ. 1) σχετικά µε τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων. Η εν λόγω ΚΥΑ ισχύει από την 27.04.2017 και θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιείται η σφαγή των ζώων. Η είδηση της δημοσίευσης της ΚΥΑ προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως λόγω της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 2 κατά την οποία «για τα ζώα, που υποβάλλονται σε σφαγή στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων, δεν απαιτείται αναισθητοποίηση πριν τη σφαγή τους υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο και τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Κανονισμού» (ενν. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009). Εντούτοις, η εξαίρεση από την υποχρέωση αναισθητοποίησης των ζώων, που σφάζονται στα πλαίσια των λατρευτικών τύπων, δεν εισάγεται πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη με την ως άνω υπουργική απόφαση.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, τα συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του οποίου ρύθμισε η προαναφερθείσα ΚΥΑ, καθόρισε τους κανόνες για τη θανάτωση των ζώων, που εκτρέφονται ή διατηρούνται για παραγωγή τροφίμων, μαλλιού, δέρματος, γούνας ή άλλων προϊόντων καθώς και για τη θανάτωση των ζώων για τον αποπληθυσμό, και για σχετικές εργασίες. Επιπλέον, ο Κανονισμός εφαρμόζεται ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2013 και είναι δεσμευτικός για όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.

Η Εξαίρεση από την Υποχρέωση Αναισθητοποίησης των Υπό Σφαγή Ζώων Σύμφωνα με το ΠΔ 327/1996

Ταυτόχρονα, η παρέκκλιση από την υποχρέωση αναισθητοποίησης των ζώων σε περιπτώσεις σφαγής σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων έχει θεσπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο πολύ προγενέστερα και ειδικότερα από το 1993 δυνάμει της Οδηγίας 93/119/ΕΚ, η οποία με το άρθρο 5 παρ. 2 εξαιρεί την αναισθητοποίηση πριν τη σφαγή ή την ακαριαία θανάτωση για ζώα για τα οποία ορισμένοι θρησκευτικοί τύποι απαιτούν ειδικές μεθόδους σφαγής. Η Οδηγία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη δυνάμει του Προεδρικού Διατάγματος 327/1996 (ΦΕΚ Α 221/10.09.1996: Προστασία των ζώων κατά τη σφαγή και/ή τη θανάτωσή τους, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου). Ειδικότερα, στο άρθρο 5 του ΠΔ 327/1996 ορίζεται ότι τα μόνοπλα, τα μηρυκαστικά, οι χοίροι, τα κουνέλια και τα πουλερικά που εισάγονται σε σφαγεία προς σφαγή πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναισθητοποιούνται πριν τη σφαγή ή να θανατώνονται ακαριαία. Παράλληλα όμως το ΠΔ 327/1996 εισάγει εξαίρεση από τον γενικό αυτό κανόνα δυνάμει της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου κατά την οποία η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για ζώα για τα οποία ορισμένοι θρησκευτικοί τύποι απαιτούν ειδικές μεθόδους σφαγής.

Η Εκμετάλλευση της Δημοσίευσης της ΚΥΑ 951/44337/2017 για Ψηφοθηρικούς Λόγους

Κατά τα ανωτέρω, η σφαγή των ζώων στα πλαίσια λατρευτικών τύπων χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση επιτρέπεται στη χώρα μας ήδη από το 1996 δυνάμει του ΠΔ 327/1996. Η ΚΥΑ 951/44337/2017, όπως αναφέρεται ρητά στο με αριθμό 8 άρθρο της, απλώς καταργεί το ΠΔ 327/1996, διατηρώντας εντούτοις την ως άνω εξαίρεση από την αναισθητοποίηση. Η ρύθμιση αυτή, όσο και αν μπορεί να χαρακτηριστεί «απάνθρωπη», σε κάθε περίπτωση εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη στα πλαίσια της υποχρέωσης εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική. Επισημαίνεται δε ότι είναι υποχρέωση όλων των κρατών - μελών να ενσωματώνουν στις έννομες τάξεις τους τις οδηγίες της Ε.Ε. και μάλιστα εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, που τάσσεται από την κάθε Οδηγία.

Ως εκ τούτου, έκπληξη θα έπρεπε να προκαλεί το γεγονός ότι πολιτικά πρόσωπα ζήτησαν τώρα την άμεση ανάκληση της ΚΥΑ 951/44337/2017 προφανώς αγνοώντας, αφενός ότι η σφαγή ζώων χωρίς προηγούμενη αναισθησία στα πλαίσια του λατρευτικού τύπου επιτρέπεται στην Ελλάδα ήδη από το 1996 και αφετέρου ότι ενδεχόμενη ανάκληση της ΚΥΑ θα συνεπάγονταν απλώς την εξακολούθηση της ισχύος του ΠΔ 327/1996, το οποίο εισήγαγε το πρώτον την ως άνω ρύθμιση.

Η Ατυχής Απόδοση στα Ελληνικά της Οδηγίας 93/119/ΕΚ

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί η ατυχής απόδοση στην ελληνική γλώσσα του πρωτοτύπου αγγλικού κειμένου της Οδηγίας 93/119/ΕΚ («in the case of ritual slaughter» = σε περίπτωση τελετουργικής σφαγής), που υιοθέτησε εν συνεχεία και το ΠΔ 327/1996 («σε περίπτωση σφαγής για θρησκευτικούς λόγους»), εφόσον οι λέξεις «ritual slaughter» αφορούν στη σφαγή ζώων αποκλειστικά για βρώση σύμφωνα με συγκεκριμένο τελετουργικό πρωτόκολλο, που ενδεχομένως επιβάλλουν κάποιες θρησκείες, όπως η εβραϊκή και η μουσουλμανική. Συνεπώς στην έννοια της φράσης «ritual slaughter» δεν εμπίπτει η σφαγή ζώου ως «θυσία» σε θρησκευτική τελετή.