Παρα-Νομικά

Άρθρα για Κοινωνικά Θέματα

  • Οδηγός

Διατηρείται με την KYA 951/44337/2017 (ΦΕΚ Β 1447/27.04.2017) η Ισχύουσα από το 1996 Εξαίρεση από την Υποχρέωση Προηγούμενης Αναισθητοποίησης των Ζώων, που Σφάζονται στο Πλαίσιο Λατρευτικών Τύπων

Με την ΚΥΑ 951/44337/2017 (ΦΕΚ Β 1447/27.04.2017) ορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303, 18.11.2009, σ. 1) σχετικά µε τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων. Η εν λόγω ΚΥΑ ισχύει από την 27.04.2017 και θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιείται η σφαγή των ζώων. Η είδηση της δημοσίευσης της ΚΥΑ προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως λόγω της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 2 κατά την οποία «για τα ζώα, που υποβάλλονται σε σφαγή στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων, δεν απαιτείται αναισθητοποίηση πριν τη σφαγή τους υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο και τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Κανονισμού» (ενν. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009). Εντούτοις, η εξαίρεση από την υποχρέωση αναισθητοποίησης των ζώων, που σφάζονται στα πλαίσια των λατρευτικών τύπων, δεν εισάγεται πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη με την ως άνω υπουργική απόφαση.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.