Skip to main content

Απόφαση 4774/2022 ΜΠρΘεσ (Συνεπιμέλεια)

Divider

Αγωγή Επιμέλειας, Διατροφής, Επικοινωνίας και Αλλαγής Τόπου Διαμονής Ανήλικου Τέκνου, γεννηθέντος εκτός γάμου. Συνεκδίκαση με αγωγή Ανάθεσης Γονικής Μέριμνας και Επικοινωνίας. Συνεπιμέλεια. Δέχεται εν μέρει τις αγωγές. Προσδιορισμός έννοιας «συμφέρον τέκνου». Προσδιορισμός του ύψους της διατροφής. Η σχετική υποχρέωση βαρύνει τους γονείς ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Επικοινωνία (νομιμοποίηση): Ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου δε νομιμοποιείται να ζητήσει να ρυθμιστεί η επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια και δε διαμένει με αυτό.

Με την κατωτέρω δικαστική απόφαση που εκδόθηκε σε υπόθεση εντολέα μας, μεταξύ άλλων, ανατέθηκε η γονική μέριμνα, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας (συνεπιμέλεια) του ανήλικου τέκνου από κοινού στους γονείς του και προσδιορίστηκε ως τόπος κατοικίας του η οικία της μητέρας στη Θεσσαλονίκη. Παρά τη συνεπιμέλεια, δε θα αλλάξει η καθημερινότητα του τέκνου, το οποίο θα συνεχίσει να διαμένει με τη μητέρα του στην οικία της. Το αίτημα του πατέρα για εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες των γονέων απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Ο πατέρας θα επικοινωνεί με το τέκνο στις ορισθείσες από το Δικαστήριο ημέρες και ώρες.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων 1510, 1511, 1513, 1514, 1515, 1518 και 1519 ΑΚ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τις τροποποιήσεις που εισήγαγε ο νόμος 4800/2021 προκύπτει: α) πως η από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας, μέρος της οποίας είναι η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, υπό την έννοια της κοινής και ισότιμης άσκησής της, κι όχι υπό την έννοια της χρονικής εξίσωσης και ισοκατανομής της εξακολουθεί να ισχύει και μετά το διαζύγιο των γονέων, καθώς και μετά τη διάσπαση της συμβίωσης των γονέων, όταν το τέκνο έχει αναγνωριστεί εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας του, β) ότι οι γονείς μπορούν οι ίδιοι να ρυθμίζουν και να κατανείμουν με έγγραφη συμφωνία τους την άσκηση της γονικής μέριμνας, γ) σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας εξαιτίας διαφωνίας των γονέων, ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σε αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, πριν την προσφυγή στο δικαστήριο, απαιτείται η προσφυγή στη διαμεσολάβηση, πλην των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας.

Με τις τροποποιήσεις που εισήγαγε ο νόμος 4800/2021, έχει πλέον θεσπισθεί ο θεσμός της από κοινού επιμέλειας του ανήλικου τέκνου, είτε αυτό γεννήθηκε με γάμο των γονέων του είτε εκτός γάμου. Προκειμένου η επιμέλεια ή και εν γένει η γονική μέριμνα να δοθεί στον έναν ή στον άλλον γονέα κατ’ αποκλειστικότητα πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα δικαιολογούν την παρέκκλιση αυτή και την ως εκ τούτου έκπτωση του ενός ή του άλλου γονέα (ή και των δύο) από την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου τους.

Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 ΑΚ προκύπτει ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμη και εάν αυτό έχει περιουσία, της οποίας, όμως, τα εισοδήματα ή το προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήματά του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του ανηλίκου δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του, η δε δικαιούμενη (ανάλογη) διατροφή του περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία για τη συντήρηση, ανατροφή και εν γένει εκπαίδευσή του έξοδα. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβίωσης, που ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη επιτήρησης, εκπαίδευσης και την κατάσταση υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου. Για να καθοριστεί το ποσό της δικαιούμενης διατροφής αξιολογούνται κατ’ αρχήν τα εισοδήματα των γονέων από οποιαδήποτε πηγή και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι ανάγκες του τέκνου, καθοριστικό δε στοιχείο είναι οι συνθήκες της ζωής του, δηλαδή οι όροι διαβίωσής του, χωρίς όμως να ικανοποιούνται οι παράλογες αξιώσεις. Η υποχρέωση διατροφής είναι κατά κανόνα χρηματική υποχρέωση, χωρίς όμως να αποκλείεται η εκπλήρωσή της και σε είδος. Παροχές σε είδος που συνυπολογίζονται στην υποχρέωση του γονέα για διατροφή του τέκνου, είναι, μεταξύ άλλων, η συνεισφορά της οικοκυράς, η παροχή οικίας, καθώς και η παροχή προσωπικών υπηρεσιών για την ανατροφή, περιποίηση, φροντίδα και επιμέλεια του τέκνου. Έτσι ο γονέας, που συζεί με το ανήλικο τέκνο, μπορεί, κατά τον υπολογισμό του οφειλόμενου από αυτόν ποσού διατροφής του, να συνυπολογίσει οτιδήποτε συνδέεται με την εξαιτίας της συνοίκησης πραγματική διάθεση χρημάτων για τις ανάγκες του τέκνου, όπως ενοίκιο, κατανάλωση ρεύματος, ύδατος, θέρμανσης κ.λπ, καθώς και άλλες προσωπικές υπηρεσίες που απορρέουν από αυτή.

Στην υπόθεση που χειρίστηκε το δικηγορικό μας γραφείο η μητέρα ενός ανήλικου εκτός γάμου γεννηθέντος τέκνου, άσκησε αγωγή με την οποία ζητούσε από τον εναγόμενο πατέρα α) να οριστεί από το Δικαστήριο ως τόπος διαμονής του τέκνου μια συγκεκριμένη πόλη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεν αναγράφεται το όνομα της χώρας και της πόλης προς αποφυγή ταυτοποίησης των διαδίκων), διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του τέκνου της και να ρυθμιστεί στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με το τέκνο του κατά τον προτεινόμενο από αυτήν τρόπο και β) να καταβάλει ως μηνιαία διατροφή για το ανήλικο τέκνο το ποσό των 475,00€, προκαταβολικά εντός των τριών πρώτων ημερών κάθε μήνα, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης έως την εξόφληση. Η ως άνω αγωγή συνεκδικάστηκε με αγωγή που άσκησε κατά της μητέρας και ο πατέρας με την οποία ζητούσε α) να οριστεί ότι η γονική μέριμνα και η επιμέλεια του ανήλικου εκτός γάμου γεννηθέντος τέκνου, το οποίο έχει αναγνωρίσει εκούσια με συμβολαιογραφική πράξη, θα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς (συνεπιμέλεια), β) να προσδιοριστεί ως τόμος διαμονής του ανήλικου τέκνου εναλλάξ ανά έναν μήνα ο τόπος κατοικίας του ίδιου και της μητέρας εντός της πόλης Θεσσαλονίκης, γ) να ρυθμιστεί το δικαίωμα της προσωπικής του επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του κατά τον εκτιθέμενο στην αγωγή του τρόπο και δ) επικουρικά σε περίπτωση που η εναγόμενη μητέρα μετοικήσει στο εξωτερικό και για όσο χρόνο διαρκέσει η μετοίκηση αυτή, να ανατεθεί αποκλειστικά στο σύνολό της, η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου στον ίδιο, να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας της μητέρας με αυτό και να υποχρεωθεί να του αποδώσει το τέκνο.

Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της μητέρας περί ρύθμισης της προσωπικής επικοινωνίας του ανήλικου τέκνου με τον εναγόμενο πατέρα του, στην περίπτωση που οριστεί ως τόπος διαμονής αυτού η πόλη της Θεσσαλονίκης, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε ότι το ίδιο αίτημα παραδεκτά προβάλλεται για την περίπτωση που οριστεί ως τόπος διαμονής του ανήλικου τέκνου το εξωτερικό, διότι λόγω της σχετικής μεταβολής των συνθηκών, πλέον θα επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του τέκνου η διαφορετική ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας. Το Δικαστήριο για τον ίδιο λόγο απέρριψε και το επικουρικό αίτημα του πατέρα περί ρύθμισης της προσωπικής επικοινωνίας της ανήλικης με την μητέρα του, το οποίο επίσης απορρίφθηκε ως απαράδεκτο, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης αυτού.

Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε πως ο πατέρας επιδεικνύει σταθερότητα και συνέπεια ως προς την επικοινωνία του με την ανήλικη κόρη του, επιπλέον καταβάλλει μηνιαίως το ποσό της διατροφής που είχε οριστεί με την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων και για το λόγο αυτό αποφάσισε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, συμπεριλαμβανόμενης της επιμέλειας του ανήλικου από κοινού και στους δύο γονείς (συνεπιμέλεια), με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του. Άλλωστε το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένων προϋποθέσεις παρέκκλισης της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας από αμφότερους τους διαδίκους.

Ακόμα, το Δικαστήριο ως προς τη διαφωνία των διαδίκων σχετικά με τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του ανήλικου απέρριψε το αίτημα του πατέρα περί εναλλαγής του τόπου κατοικίας του ανήλικου τέκνου ανά μήνα καθώς και το αίτημα της μητέρας περί προσδιορισμού του τόπου διαμονής του τέκνου στην πόλη ………… της ………., κρίνοντας πως το ανήλικο τέκνο πρέπει να συνεχίσει να διαμένει με τη μητέρα της στη Θεσσαλονίκη, διότι λόγω της μικρής του ηλικίας η αλλαγή ή εναλλαγή του περιβάλλοντος για το τέκνο θα ήταν αντίθετη προς το συμφέρον του, και θα επιβάρυνε περαιτέρω την ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση. Το αυτό διαπίστωσε το Δικαστήριο και από την προσωπική επικοινωνία που είχε με το ανήλικο τέκνο.

Τέλος, το Δικαστήριο προσδιόρισε τις μηνιαίες ανάγκες του ανήλικου τέκνου στο ποσό των 450,00€ και αποφάσισε ότι το ποσό των 350,00€ βαρύνει τον πατέρα και πρέπει να καταβληθεί από αυτόν μηνιαίως για τη διατροφή του ανήλικου τέκνου.

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται επισταμένως με υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό σας και να σας βοηθήσουμε.

Αριθμός Αποφάσεως 4774/2022

Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή …………, Πρωτόδικη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα …………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 8.2.2022 για να δικάσει τις αγωγές με αριθμό κατάθεσης ………… (α' αγωγή) και ………… (β' αγωγή), με αντικείμενο την επιμέλεια, τη διατροφή και την επικοινωνία με ανήλικο τέκνο μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ (α' αγωγή): …………, κατοίκου ………… (οδός …………-Α.Φ.Μ. …………), ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της …………, που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Αθανάσιου Ρόζου (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 8229), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ (α' αγωγή): …………, κατοίκου ………… (οδός ………… - Α.Φ.Μ. …………), που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του………… (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. …………), η οποία κατέθεσε προτάσεις.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ (β' αγωγή): …………, κατοίκου ………… (οδός …………- Α.Φ.Μ. …………), που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του ………… (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. …………), η οποία κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ (β' αγωγή): …………, κατοίκου ………… (οδός …………-Α.Φ.Μ. …………), ατομικά και ως ασκούσα την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας …………, που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Αθανάσιου Ρόζου (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 8229), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

I. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1515 παρ. 1 ΑΚ, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του δυνάμει του νόμου Ν.4800/2021, η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου, που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1510 παρ.1 ΑΚ, η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων, την ασκούν από κοινού και εξίσου και περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση, δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή τη περιουσία του. Κατά τη διάταξη, δε, του άρθρου 1513 ΑΚ, «Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 1514 παρ.2 ΑΚ, «Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σε αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς προσφεύγει σε διαμεσολάβηση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, όπως νόμος ορίζει. Αν διαφωνούν αποφασίζει το δικαστήριο» και κατά την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου «Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή τη λήψη οποιοσδήποτε άλλου πρόσφορου μέτρου, να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως το διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας». Η απόφαση του δικαστηρίου συνεκτιμά παραμέτρους, όπως την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Ανάλογα την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1520 παρ.1 ΑΚ, «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας, με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε τακτή χρονική βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δε διαμένει, τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτό ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον σε κάθε περίπτωση δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δε διαμένει το τέκνο, κριθεί ακατάλληλος να ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας. Για τη διαπίστωση της ακαταλληλότητας του γονέα το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως την εκπόνηση εμπεριστατωμένης έκθεσης κοινωνικών λειτουργών ή ψυχιάτρων ή ψυχολόγων». Επιπλέον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1519 παρ.2 ΑΚ, για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς.

II. Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη υπό στοιχείο α' αγωγή και κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου της, η ενάγουσα εκθέτει ότι από την εκτός γάμου σχέση της με τον εναγόμενο απέκτησε στις …………το τέκνο της, …………, το οποίο αναγνωρίστηκε εκούσια από τον εναγόμενο με την αναφερόμενη στο δικόγραφο συμβολαιογραφική πράξη. Ότι η συμβίωσή της με τον εναγόμενο έχει διακοπεί και ότι η ίδια με το τέκνο της διαμένουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ότι, δυνάμει της αναφερόμενης ομοίως στην αγωγή απόφασης ασφαλιστικών μέτρων αυτού του Δικαστηρίου ανατέθηκε η άσκηση μέρους της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της, ήτοι ο προσδιορισμός του τόπου διαμονής αυτού, από κοινού στους γονείς του, ενώ ρυθμίστηκε και το δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό του εναγομένου, πατέρα του, ο οποίος διαμένει επίσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ότι με τα προσόντα και τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη Χώρα η επαγγελματική και μισθολογική της εξέλιξη είναι και θα εξακολουθήσουν και στο μέλλον να είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να προετοιμάσει τη μετεγκατάστασή της μαζί με την ανήλικη θυγατέρα της στη Χώρα της ………., όπου έχει υποστηρικτικό συγγενικό περιβάλλον, προς αναζήτηση καλύτερου μέλλοντος για την ίδια και το ανήλικο τέκνο της. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί α) επικαλούμενη υφιστάμενη διαφωνία μεταξύ της ίδιας και του εναγόμενου, σχετικά με τη μεταβολή του τόπου κατοικίας του ανήλικου τέκνου της στο εξωτερικό, να οριστεί από το Δικαστήριο ως τόπος διαμονής του τέκνου της η πόλη ………. της ………., διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του τέκνου της, να ρυθμιστεί στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγομένου με το ανήλικο τέκνο του με τον τρόπο που η ίδια προτείνει, να ρυθμιστεί το ίδιο δικαίωμα του εναγομένου με τον τρόπο που αυτή προτείνει και για την περίπτωση που οριστεί ως τόπος διαμονής του τέκνου της στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να απειληθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση τριών μηνών και χρηματική ποινή χιλίων ευρώ για την περίπτωση παραβίασης της άνω υποχρέωσης, β) επικαλούμενη ότι η ίδια ήδη ασκεί προσωρινά την επιμέλεια της ανωτέρω ανήλικης θυγατέρας τους, με την οποία και διαμένει, τις προσδιοριστικές του ύψους της διατροφής ανάγκες της τελευταίας και την απορία της, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας και του εναγόμενου, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ίδια, ως ασκούσα την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας τους, ως συνεισφορά για την τακτική σε χρήμα διατροφή της το ποσό των 475,00 ευρώ, προκαταβολικά εντός των τριών πρώτων ημερών κάθε μήνα, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης έως την εξόφληση, και, τέλος, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, ως και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα.

Με το περιεχόμενο αυτό η κρινόμενη αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος αρμόδιου Δικαστηρίου (άρθρα 591 παρ.1, 17 αριθμ. 2, 22, 39, 39Α ΚΠολΔ), που δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρο 592 παρ.1 και 3 περ.α, β, 593 έως 602, 610 έως 613 ΚΠολΔ), εκτός από το αίτημα περί ρύθμισης της προσωπικής επικοινωνίας του ανηλίκου με τον εναγόμενο πατέρα του, στην περίπτωση που οριστεί ως τόπος διαμονής αυτού η πόλη της Θεσσαλονίκης, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της ενάγουσας, καθόσον ο γονέας, ο οποίος ζητεί να του ανατεθεί ή έχει την επιμέλεια του τέκνου, δεν έχει το δικαίωμα και έτσι δεν νομιμοποιείται ενεργητικώς να ζητήσει να ρυθμισθεί η επικοινωνία του τέκνου του αυτού με τον άλλο γονέα, που δεν έχει την επιμέλειά του και δεν διαμένει με αυτόωστόσο το ίδιο αίτημα παραδεκτά προβάλλεται, για την περίπτωση που οριστεί ως τόπος διαμονής του ανήλικου τέκνου της στο εξωτερικό, διότι, λόγω της σχετικής μεταβολής των συνθηκών, πλέον θα επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του τέκνου η διαφορετική ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής έχει τηρηθεί, ως απαιτείται, η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.2 ν.4640/2019 η έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση και έχει υπαχθεί κατ’ άρθρο 6 παρ.1 ν.4640/2019 σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

Με την κρινόμενη υπό στοιχείο β' αγωγή, όπως παραδεκτά διορθώθηκε με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του, που καταχωρίστηκε στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης κι επαναλήφθηκε στις προτάσεις της ο ενάγων ζητεί, κατά προσήκουσα εκτίμηση των αιτημάτων του, α) να οριστεί ότι η γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας του, που απέκτησε από την εκτός γάμου σχέση του με την εναγομένη και αναγνωρίστηκε εκούσια από τον ίδιο με την αναφερόμενη στο δικόγραφο συμβολαιογραφική πράξη και η αποκλειστική επιμέλεια της οποίας ασκείται προσωρινά από την εναγομένη, πλην του ορισμού του τόπου διαμονής της, δυνάμει της αναφερόμενης ομοίως στο δικόγραφο απόφασης ασφαλιστικών μέτρων αυτού του Δικαστηρίου, θα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς της ως προς όλες τις εκφάνσεις της, β) να προσδιοριστεί ως τόπος διαμονής του ανηλίκου τέκνου του εναλλάξ ανά έναν μήνα ο τόπος κατοικίας του ίδιου και της εναγομένης εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης, γ) να ρυθμισθεί το δικαίωμα της προσωπικής του επικοινωνίας του με την ανωτέρω ανήλικη θυγατέρα του κατά τον λεπτομερώς εκτιθέμενο στην αγωγή του τρόπο, ο οποίος ανταποκρίνεται στο συμφέρον της, απειλούμενης σε βάρος της εναγόμενης χρηματικής ποινής 1.000,00 ευρώ και προσωπικής κράτησης τριών μηνών, σε περίπτωση παρεμπόδισης της άνω επικοινωνίας, δ) επικουρικά, σε περίπτωση που η εναγόμενη μετοικήσει στο εξωτερικό και για όσο χρόνο διαρκέσει η μετοίκηση αυτή, να ανατεθεί αποκλειστικά το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου του στον ίδιο και να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας της εναγομένης με αυτό, να υποχρεωθεί η εναγομένη να του αποδώσει το τέκνο του, απειλουμένης σε βάρος της χρηματικής ποινής ύψους 5.000,00 ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός έτους για κάθε παράβαση της υποχρέωσης αυτής, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, ως και να καταδικαστεί η εναγομένη στα δικαστικά του έξοδα.

Με το περιεχόμενο αυτό η κρινόμενη αγωγή παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος αρμόδιου Δικαστηρίου που δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση εκτός από το επικουρικό αίτημα περί ρύθμισης της προσωπικής επικοινωνίας της ανήλικης με την εναγομένη μητέρα του, το οποίο είναι απορριπτέο ως απαράδεκτο, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης του ενάγοντος. Σημειώνεται ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί, ως απαιτείται, η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.2 ν.4640/2019 έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση και έχει υπαχθεί κατ’ άρθρο 6 παρ.1 ν. 4640/2019 σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

ΙΙΙ. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, ενός από κάθε πλευρά, που εξετάστηκαν νόμιμα ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου και περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης από την προσκομιζόμενη με επίκληση από τον ενάγοντα της β' αγωγής με αριθμό …………….. ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης της μάρτυρα …………….., που λήφθηκε μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση της εναγομένης και από όλα τα προσκομιζόμενα με επίκληση έγγραφα αποδεικνύονται τα ακόλουθα:

Οι διάδικοι σύναψαν ερωτική σχέση το έτος 2019, την οποία διατήρησαν έως και το έτος 2011 και στη συνέχεια επανασυνδέθηκαν το έτος 2013 έως το έτος 2019. Από την εκτός γάμου σχέση τους αυτή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις .......... η θυγατέρα τους .........., ενώ ο ενάγων της β' αγωγής είχε ήδη προβεί σε εκούσια αναγνώριση κυοφορούμενου τέκνου, με συναίνεση της εναγομένης της ίδιας αγωγής, δυνάμει της με αριθμό .......... συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης .......... Η συμβίωσή τους αρχικά εξελισσόταν αρμονικά, ωστόσο στη συνέχεια υπήρξαν μεταξύ τους προστριβές, με αποτέλεσμα περί το τέλος του έτους 2019 τούτη να διακοπεί με την αποχώρηση του ενάγοντος της β' αγωγής από τη μισθωμένη οικία όπου συμβίωναν από το έτος 2014 επί της οδού .........., ενώ και η ενάγουσα της α' αγωγής μετεγκαταστάθηκε με την ανήλικη θυγατέρα της .........., η οποία διανύει, κατά τον χρόνο συζήτησης της υπόθεσης, το όγδοο έτος της ηλικίας, στη μισθωμένη κατοικία των γονέων της επί της οδού .......... Δυνάμει της με αριθμό .......... απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του παρόντος Δικαστηρίου ανατέθηκε προσωρινά στην ενάγουσα της α' αγωγής η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης θυγατέρας τους, πλην του μέρους αυτής που αφορά στον προσδιορισμό του τόπου διαμονής της, που ανατέθηκε από κοινού σε αμφότερους τους γονείς της. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του ενάγοντος της β' αγωγής με το ανήλικο τέκνο του, ενώ υποχρεώθηκε τούτος και στην καταβολή μηνιαίας διατροφής στην ενάγουσα της α' αγωγής, ύψους 300,00 ευρώ, για λογαριασμό της ανήλικης θυγατέρας τους. Η μητέρα της ανήλικης .......... τρέφει αισθήματα αμέριστης αγάπης γι’ αυτήν, την οποία φροντίζει με ιδιαίτερη στοργή, αφοσίωση και τρυφερότητα, επιδεικνύοντας το μέγιστο ενδιαφέρον, είναι δε ικανή και άξια να τη διαπαιδαγωγήσει με ηθικές αρχές, συμβάλλοντας θετικά στην ομαλή ψυχοσωματική και πνευματική της ανάπτυξη. Η .......... έχει αναπτύξει μαζί της έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό. Παράλληλα, όμως, και ο πατέρας της τρέφει αισθήματα βαθιάς αγάπης προς την ανήλικη θυγατέρα του και, παρά τη διακοπή της συμβίωσής του με τη μητέρα της και την επακόλουθη μη συγκατοίκησή του με τη θυγατέρα του, έχει επιδείξει ειλικρινή διάθεση, προκειμένου να διατηρήσει και να αναπτύξει τον συναισθηματικό του δεσμό μαζί της, επιδεικνύοντας σταθερά γνήσιο ενδιαφέρον για την ομαλή ανάπτυξή της. Στην κατεύθυνση αυτή από τον χρόνο διάσπασης της συμβίωσης των διαδίκων, ακόμα και πριν την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης που ρύθμιζε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με την ανήλικη, επιδείκνυε σταθερό ενδιαφέρον γι’ αυτήν, καταβάλλοντας και ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε η ανήλικη θυγατέρα του να διαχειριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα τη διάσπαση αυτή της συμβίωσης των γονέων της με την απεύθυνσή του και σε ειδικό παιδοψυχολόγο. Μετά δε από την προσωρινή ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του έχει επιδείξει συνέπεια και σταθερότητα στην τήρηση της επιβληθείσας επικοινωνίας. Εξάλλου, αποδεικνύεται ότι η ανήλικη .......... κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας της με τον πατέρα της περνά δημιουργικό χρόνο και βιώνει μαζί του χαρούμενες στιγμές, ως αποδεικνύεται και από τις προσκομιζόμενες με επίκληση από τον ενάγοντα της β' αγωγής φωτογραφίες, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητήθηκε από την αντίδικό του. Επίσης, ως αποδεικνύεται, καταβάλλει ανελλιπώς υπέρ της ανήλικης θυγατέρας του την προσδιορισθείσα από την ανωτέρω απόφαση ασφαλιστικών μέτρων συνεισφορά του στην τακτική σε χρήμα μηνιαία διατροφή της. Επομένως, ουδόλως μπορεί να αποδοθεί στον εναγόμενο της υπό στοιχείο β' αγωγής αδιαφορία για την άσκηση της γονικής μέριμνας της ανήλικης θυγατέρας του ή άσκηση αυτής αντίθετα προς το συμφέρον της. Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν πράγματι στη συγκεκριμένη περίπτωση προϋποθέσεις, ώστε να ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας και όλων των τυχών αυτής, από κοινού στους γονείς της ανήλικης …………….., με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον της, που εξυπηρετείται από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και στη φροντίδα της και από την αποτροπή αποξένωσής της από καθέναν από αυτούς, όπως ορίζεται, άλλωστε από τη διάταξη του άρθρου 1515 ΑΚ, ως ισχύει, εφόσον, μάλιστα, δεν συντρέχουν εν προκειμένω προϋποθέσεις παρέκκλισης της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας από αμφότερους τους διαδίκους και, επομένως, το σχετικό αίτημα του ενάγοντος της υπό στοιχείο β' αγωγής πρέπει να γίνει δεκτό και ως ουσιαστικά βάσιμο.

Περαιτέρω, ως προς τη διαφωνία των διαδίκων σε σχέση με τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής της ανήλικης, κρίνεται ότι τούτη πρέπει να συνεχίσει να διαμένει στην κατοικία της μητέρας της στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου και κατοικεί ήδη από τη διάσπαση της συμβίωσης των διαδίκων, έχοντας πλέον εξοικειωθεί σε αυτήν, καθόσον λόγω της μικρής ηλικίας της η αλλαγή ή εναλλαγή περιβάλλοντος για την ίδια (ανήλικη), τουλάχιστον επί του παρόντος, θα επιβαρύνει περαιτέρω την ψυχοσυναισθηματική της κατάσταση, δοθέντος ότι έχει ήδη να διαχειριστεί τη διάσπαση της συμβίωσης των γονέων της και την επακόλουθη ένταση στις μεταξύ τους σχέσεις. Εξάλλου, η μητέρα της ανήλικης, είναι σε θέση, λόγω του περιορισμένου ωραρίου στην εργασία της, ως μερικώς απασχολούμενη ιδιωτική υπάλληλος να παρέχει απρόσκοπτα τη φροντίδα της προς την τελευταία, επιβοηθούμενη και από τους δικούς της γονείς, οι οποίοι διαμένουν μαζί τους και τη συνεπικουρούν στη φροντίδα της ανήλικης, σε αντίθεση με τον πατέρα της ανήλικης, ο οποίος κατοικεί μόνος του, λαμβανομένου υπόψη και ότι αυτός είναι δραστήριος επιχειρηματίας, ως θ’ αναφερθεί ειδικότερα κατωτέρω, ήτοι απασχολείται επί πολλές ώρες ημερησίως. Επομένως, το αντίστοιχο αίτημα του τελευταίου περί εναλλαγής του τόπου κατοικίας του ανήλικου τέκνου του ανά μήνα στην εκάστοτε κατοικία του κάθε γονέα του, πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμο.

Περαιτέρω, δε, ως προς το αίτημα της ενάγουσας της α' αγωγής περί προσδιορισμού του τόπου διαμονής της ανήλικης …………….. στην πόλη …………….. της ………., στην οποία η ίδια (ενάγουσα) επιθυμεί να μετεγκατασταθεί, προκειμένου να ανεύρει κατάλληλη εργασία και να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες ζωής για την ίδια και το τέκνο της, τούτο πρέπει, ομοίως, να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο, καθόσον, κρίνεται ότι η μεταβολή αυτή του τόπου διαμονής της ανήλικης δεν είναι επωφελής για την τελευταία. Ειδικότερα, ενόψει των όσων ήδη προαναφέρθηκαν, μία τόσο δραστική αλλαγή στην καθημερινότητα της ανήλικης, η οποία, σημειωτέον, ουδόλως έχει προετοιμαστεί στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, και η οποία θα επιφέρει αναπόδραστα διακοπή από το σχολικό, κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον της, θα δυσχεράνει έτι περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη ψυχοσυναισθηματική της κατάσταση, που αναπόφευκτα επήλθε από τη διάσπαση της συμβίωσης των γονέων της και από το γεγονός ότι οι σχέσεις των τελευταίων δεν έχουν ακόμη εξομαλυνθεί. Η ανωτέρω κρίση του Δικαστηρίου δεν αναιρείται από τον ισχυρισμό της ενάγουσας της α' αγωγής ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να προετοιμάσει την ομαλή μετεγκατάστασή της μαζί με την ανήλικη θυγατέρα της στην ………., αφού στην πόλη …………….. κατοικεί σε ιδιόκτητη οικία της η συνταξιούχος θεία της …………….., η οποία προτίθεται να τις φιλοξενήσει σε χωριστό όροφο της οικίας. Τούτο διότι, παρά το γεγονός αυτό, η ενάγουσα δεν έχει ανεύρει ήδη συγκεκριμένη κατάλληλη εργασία, η οποία να εξασφαλίζει στην ίδια και στη θυγατέρα της καλύτερη από την υφιστάμενη στη Θεσσαλονίκη ποιότητα ζωής, με ωράριο δε εργασίας, που θα της επιτρέπει να φροντίζει με επάρκεια το ανήλικο τέκνο της, δεδομένου και ότι στην πόλη αυτή δεν θα διαθέτει το ίδιο υποστηρικτικό περιβάλλον (πατέρα και παππούδες τέκνου). Επομένως, η επιθυμία της ενάγουσας για μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου της στην αλλοδαπή, που, πάντως, δεν υποκρύπτει κίνητρο αποκλεισμού του εναγομένου, πατέρα της ανήλικης θυγατέρας της, από τη ζωή της, ή εκδίκηση ή πικρία της έναντι του πρώην συντρόφου της, κρίνεται ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ανήλικης …………….., το οποίο αντίθετα εξυπηρετείται καλύτερα εάν αυτή παραμείνει στον τόπο της υφιστάμενης κατοικίας της. Τούτο προκύπτει, αφού συνεκτιμηθεί ιδίως η ανάγκη για ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου τους, καθώς και η αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με τον πατέρα του, η επικοινωνία του με τον οποίο, σε κάθε περίπτωση, θα δυσχερανθεί ουσιωδώς σε περίπτωση μετεγκατάστασης στο εξωτερικό, και η ανάγκη να διατηρηθεί η σταθερότητα της καθημερινής ζωής του, με τη μη απομάκρυνσή του από το σχολικό περιβάλλον και τον κοινωνικό, οικογενειακό και συγγενικό περίγυρο. Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι η ανήλικη, η οποία σημειωτέον είναι πολύ ώριμη για την ηλικία της, αγαπά ιδιαίτερα αμφότερους τους γονείς της, εξέφρασε δε έντονα την επιθυμία και στη συγκροτήσασα το παρόν Δικαστήριο Δικαστή κατά την προσωπική επικοινωνία της μαζί της, κατ’ άρθρο 612 ΚΠολΔ, να διατηρηθεί η κατάσταση ως έχει, ήτοι να εξακολουθήσει να διαμένει με τη μητέρα της στην οικία, που ήδη διαμένουν, δεδομένου ότι συναισθηματικά αισθάνεται περισσότερο άνετα στο περιβάλλον αυτό, σε σχέση με την οικία του πατέρα της, να εξακολουθεί να επικοινωνεί τακτικά με τον πατέρα της και να περνά χρόνο μαζί του, ενώ δεν επιθυμεί να στερηθεί το σχολικό περιβάλλον και τους φίλους της, καθώς και τους παππούδες της από αμφότερες τις πλευρές. Συναφώς, ο ενάγων της υπό στοιχείο β' αγωγής- εναγόμενος της υπό στοιχείο α' αγωγής, πατέρας της ανήλικης, με τον οποίο αυτή δεν διαμένει, έχει δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση επικοινωνίας με την ανήλικη θυγατέρα του, την οποία η εναγόμενη της υπό στοιχείο α' αγωγής οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί. Πρέπει, δε, να επισημανθεί ότι η τυχόν παράλειψη της παραπάνω υποχρέωσης από την πλευρά της μητέρας ή η τυχόν καλλιέργεια αρνητικών συναισθημάτων, ικανών να οδηγήσουν στην άρνηση της επικοινωνίας από την ανήλικη, αποτελεί κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και μπορεί να επιφέρει τις προβλεπόμενες στη διάταξη του άρθρου 1532 ΑΚ συνέπειες, ομοίως, δε, και η υπαίτια παράλειψη της επικοινωνίας από τον πατέρα, καθόσον η επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα που δεν διαμένει, είναι καθοριστικής σημασίας για τη θεμελίωση ψυχικών και συναισθηματικών δεσμών του παιδιού με τον γονέα αυτό, οι οποίοι και θα το βοηθήσουν στην ισορροπημένη ψυχολογική του ανάπτυξη. Συνακόλουθα, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του ενάγοντας της υπό στοιχείο β' αγωγής πρέπει να ρυθμισθεί ως ακολούθως: ..........

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η ανήλικη .........., η οποία κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής, ως προαναφέρθηκε, διανύει το όγδοο έτος της ηλικίας της, δεν έχει εισοδήματα από περιουσία, ούτε πόρους από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ενώ λόγω της μικρής ηλικίας της δεν δύναται να εργαστεί. Επομένως, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με δικές της δυνάμεις τις ανάγκες διατροφής της και έχει δικαίωμα διατροφής σε χρήμα, προκαταβαλλόμενη κάθε μήνα έναντι των γονέων της, οι οποίοι ενέχονται σε αυτήν ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις του. Ο εναγόμενος τυγχάνει απόφοιτος του ιδιωτικού κολλεγίου με τον διακριτικό τίτλο .......... του τμήματος .......... και από το έτος 2010 είναι ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης εμπορίας .........., διατηρώντας δύο υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη εσοδεύοντας τουλάχιστον το ποσό των 1.300,00 ευρώ μηνιαίως, ενώ είναι μέλος κατά ποσοστό 25% σε Ε.Ε. με το ίδιο εμπορικό αντικείμενο, που αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση, με δύο ακόμη καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία εσοδεύει τουλάχιστον το ποσό των 200,00 ευρώ ετησίως. Επιπλέον, τυγχάνει μέτοχος σε ποσοστό 5% μίας επιχείρησης .........., η οποία όμως, δεν αποδείχθηκε ότι του απέφερε κατά το επίδικο διάστημα κάποιο εισόδημα. Μετά τη διάσπαση της συμβίωσής του με την ενάγουσα της α' αγωγής διαμένει μόνος του, σε μισθωμένο διαμέρισμα επί της οδού .......... στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας μηνιαίο μίσθωμα ποσού 250,00 ευρώ, αλλά και επιβαρυνόμενος μόνος με τις λειτουργικές του δαπάνες. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα από άλλη πηγή δεν αποδείχθηκε ότι έχει, πλην ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας .........., ενώ δεν αποδείχθηκε ότι βαρύνεται με τη διατροφή άλλου τρίτου προσώπου, εκτός από τη .........., και δεν αντιμετωπίζει άλλες ιδιαίτερες δαπάνες, πλην των συνήθων για τη διατροφή και τη συντήρησή του.

Η ενάγουσα της α' αγωγής, μητέρα της ανήλικης, τυγχάνει απόφοιτη του ΙΕΚ .......... ως .........., ενώ εργάζεται, ως πωλήτρια σε κατάστημα ενδυμάτων της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο……………..με καθεστώς μερικής απασχόλησης, έναντι μηνιαίων αποδοχών, ύψους 487,50 ευρώ. Επίσης λαμβάνει μηναίο επίδομα τέκνου, ύψους 70,00 ευρώ. Περαιτέρω, δεν βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, αφού φιλοξενείται μετά τη διάσπαση της συμβίωσής της μαζί με την ανήλικη θυγατέρα της στην οικία των γονέων της, βαρύνεται, όμως, με την αναλογία της στις λειτουργικές δαπάνες της κατοικίας αυτής, ιδίως αυτές που αφορούν τις δαπάνες θέρμανσης, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού και τηλεφωνίας. Άλλη περιουσία ή πόρους από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν αποδείχθηκε ότι έχει, ενώ δεν βαρύνεται με υποχρέωση διατροφής τρίτου προσώπου, εκτός από την ανωτέρω θυγατέρα της, στην οποία παρέχει και τις προσωπικές της υπηρεσίες για τη φροντίδα και την εν γένει ανατροφή της, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα. Εξάλλου, η ……………., φοιτά στη δευτέρα τάξη δημόσιου Δημοτικού σχολείου. Επίσης, παρακολουθεί μαθήματα μπαλέτου, καταβάλλοντας μηνιαίως το ποσό των 50,00 ευρώ, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι παρακολουθεί μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και κολύμβησης, καθώς δεν προσκομίζεται σχετική Α.Π.Υ., είτε βεβαίωση εγγραφής κατά το επίδικο διάστημα, ενώ ουδέν σχετικά κατατέθηκε από τους μάρτυρες των αντιδίκων. Από τα παραπάνω περιστατικά που αποδείχθηκαν συνάγεται ότι με βάση τις ανάγκες της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής της, και συγκεκριμένα τις ανάγκες της για ένδυση, διατροφή, εκπαίδευση, ιατρική παρακολούθηση, ψυχαγωγία και εν γένει συντήρησή της, οι οποίες συνπροσδιορίζονται από τις συνθήκες ζωής και τις δυνάμεις των γονέων τους, η απαιτούμενη για αυτή ανάλογη διατροφή ανέρχεται στο ποσό των 450,00 ευρώ μηνιαίως για το επίδικο χρονικό διάστημα από την επίδοση της αγωγής. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζονται και η προκύπτουσα επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της κατοικίας της μητέρας της από τη συνοίκηση της με την τελευταία (θέρμανσης, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, χρήσης τηλεφώνου, κ.λττ.), καθώς και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου της, υπηρεσίες, των οποίων έχει ανάγκη για την ανατροφή της και τους προσφέρονται από την μητέρα της. Με βάση τις δυνάμεις των γονέων της, συσχετιζόμενες μεταξύ τους, στις οποίες συνυπολογίζονται όχι μόνο τα εισοδήματά τους αλλά και η περιουσία τους, καθώς και η αξία των προσωπικών υπηρεσιών που η μητέρα προσφέρει, τον εναγόμενο της υπό στοιχείο α' αγωγής βαρύνει μέρος της διατροφής της, ποσού 350,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, που είναι αναγκαίο για τη διατροφή της, καλύπτεται ήδη από την ενάγουσα της υπό στοιχείο α' αγωγής, μητέρα της, με την προσφορά κυρίως των προσωπικών της υπηρεσιών στην ανατροφή της και των λοιπών, συνδεομένων με τη συνοίκησή τους, παροχών, αλλά και με την παροχή σε χρήμα, από το προαναφερόμενο εισόδημά της, ως έχουσα, κατά νόμο, συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής της.

Συνακόλουθα, αμφότερες οι αγωγές πρέπει να γίνουν μερικά δεκτές ως προς την ουσιαστική βασιμότητά τους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων τη με αριθμό κατάθεσης ……………. υπό στοιχείο α' αγωγή και τη με αριθμό κατάθεσης ……………. υπό στοιχείο β' αγωγή.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά εν μέρει αμφότερες τις αγωγές.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ την άσκηση της γονικής μέριμνας της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων, ……………., από κοινού στους δύο γονείς της, συμπεριλαμβανομένης και της επιμέλειας αυτής και της ειδικότερης πτυχής του προσδιορισμού του τόπου διαμονής της ανήλικης.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ως τόπο κατοικίας της ανωτέρω ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων τον τόπο κατοικίας της ενάγουσας της α' αγωγής μητέρας της στην πόλη της Θεσσαλονίκης και

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο της α' αγωγής να αποδώσει το ανήλικο τέκνο του στην ενάγουσα της ίδιας αγωγής, προς υλοποίηση της αμέσως ανωτέρω διάταξης.

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ σε βάρος του εναγομένου της υπό στοιχείο α' αγωγής, για την περίπτωση παρεμπόδισης εφαρμογής της αμέσως ανωτέρω διάταξης, προσωπική κράτηση διάρκειας δέκα (10) ημερών και χρηματική ποινή ποσού πεντακοσίων (500,00€) ευρώ υπέρ της ενάγουσας της ίδιας αγωγής.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του ενάγοντος της β' αγωγής με την ανήλικη θυγατέρα του ……………. και

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ αντιστοίχως την εναγομένη της β' αγωγής να ανέχεται την επικοινωνία αυτή, με τον ακόλουθο τρόπο: …………….

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ σε βάρος της εναγόμενης της β' αγωγής, για την περίπτωση παρεμπόδισης εφαρμογής της αμέσως ανωτέρω διάταξης, προσωπική κράτηση διάρκειας δέκα (10) ημερών και χρηματική ποινή ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του ενάγοντος της ίδιας αγωγής.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη προσωρινά εκτελεστή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο της α' αγωγής να καταβάλει στην ενάγουσα της ίδιας αγωγής, υπό την ιδιότητά της ως συνασκούσα την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας τους ……………. και για λογαριασμό της τελευταίας, ως συνεισφορά στην τακτική σε χρήμα διατροφή της, το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00€) ευρώ μηνιαίως, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, προκαταβολικά τις τρεις πρώτες ημέρες κάθε μήνα, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και έως την ολοσχερή εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη προσωρινά εκτελεστή.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο της υπό στοιχείο α' αγωγής σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας της ίδιας αγωγής, το ύψος των οποίων ορίζει σε ποσό αντίστοιχο του ήδη προκαταβληθέντος για την αιτία αυτή, συγκεκριμένα δε στο ποσό των τριακοσίων (300,00€) ευρώ.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη της υπό στοιχείο β' αγωγής σε μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος της ίδιας αγωγής, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00€) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ στις 08.04.2022.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Θεσσαλονίκης στις 08.04.2022.