Skip to main content

Απόφαση 586/2022 ΜΠρΘεσ (Διατροφή Ανηλίκου)

Divider

Αγωγή ανάθεσης της επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας ανήλικου τέκνου, επί διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως των γονέων. Προσδιορισμός του ύψους της διατροφής. Η σχετική υποχρέωση βαρύνει τους γονείς ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Ως «δυνάμεις» λογίζονται οι εν γένει οικονομικές δυνατότητες, τις οποίες, κατά τις αρχές της καλής πίστης διαθέτει ή είναι σε θέση να αναπτύξει ή να ποριστεί ο κάθε γονέας, με την κατάλληλη αξιοποίηση της περιουσίας του και της εκάστοτε δυνατότητός του για εργασία. Ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων μπορεί να συνυπολογίσει κάθε διάθεση χρημάτων για τις ανάγκες τους καθώς και άλλες παροχές σε είδος, οι οποίες απορρέουν από τη συνοίκηση. Επικοινωνία. Νομιμοποίηση. Ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου δε νομιμοποιείται να ζητήσει να ρυθμιστεί η επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια και δε διαμένει με αυτό.

Οι γονείς υποχρεούνται να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους. Η υποχρέωση αυτή, που είναι κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους, υφίσταται σε κάθε περίπτωση, δηλαδή είτε στο πλαίσιο της συμβίωσης του γάμου, είτε σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης είτε σε περίπτωση διαζυγίου. Το ύψος της διατροφής του τέκνου καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες της ζωής του. Ειδικότερα, αρχικά λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα των γονέων και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι ανάγκες του τέκνου. Επισημαίνεται εντούτοις ότι τα Δικαστήρια δεν ικανοποιούν παράλογες αξιώσεις.

Στην κατωτέρω υπόθεση που χειρίστηκε το δικηγορικό μας γραφείο μια άνεργη μητέρα, η έγγαμη συμβίωση της οποίας με τον σύζυγό της διασπάστηκε το έτος 2013, ζούσε σε μισθωμένη οικία μαζί με το ανήλικο τέκνο της. Το Δικαστήριο ανέθεσε την αποκλειστική επιμέλεια του ανήλικου τέκνου στη μητέρα, υπολόγισε της μηνιαίες αναγκαίες δαπάνες του τέκνου στο ποσό των 550,00 ευρώ και υποχρέωσε τον εναγόμενο να καταβάλει μηνιαίως ως διατροφή για το ανήλικο τέκνο τους το ποσό των 300,00 ευρώ μέχρι την ενηλικίωσή του, ενώ τέλος απέρριψε το αίτημα της μητέρας για ελεύθερη επικοινωνία του πατέρα με το τέκνο ως απαράδεκτο λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης, κρίνοντας ότι στην προκείμενη περίπτωση μόνο ο πατέρας (ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια) νομιμοποιείται ενεργητικά να αιτηθεί την επικοινωνία του με το ανήλικο τέκνο.

Το γραφείο μας με την ασκηθείσα αγωγή όρισε τις ανάγκες του τέκνου ψηλότερα, στο ποσό των 800,00€ περίπου μηνιαίως, καθώς το τέκνο, μεταξύ άλλων, παρακολουθούσε μαθήματα σε φροντιστήριο αφενός για την εκμάθηση ξένης γλώσσας και αφετέρου για την προετοιμασία του για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντούτοις, το ποσό των 550,00€, στο οποίο ορίστηκαν οι ανάγκες του τέκνου εν τέλει από το Δικαστήριο, ήταν στο πλαίσιο του αναμενόμενου. Επιπλέον, το ποσό των 300,00€ που υποχρεώθηκε ο πατέρας δικαστικά να καταβάλλει ήταν περισσότερο από το ποσό που προτίθετο να καταβάλλει.

Το οικογενειακό δίκαιο ανήκει στα πεδία εξειδίκευσης του γραφείου μας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε στην οικογενειακή σας υπόθεση και να προστατέψουμε τα δικαιώματά σας.

Αριθμός απόφασης: 586/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ειδική Διαδικασία Διαφορών Από Την Οικογένεια, Τον Γάμο Και Την Ελεύθερη Συμβίωση

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ….., Πρωτόδικη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα …...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 10.11.2021 για να δικάσει την αγωγή με αριθμό κατάθεσης ….., με αντικείμενο την επιμέλεια και διατροφή ανηλίκου τέκνου, μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ….., κατοίκου ….. (οδός ….. -Α.Φ.Μ. …..), ως ασκούσας την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της ….., που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αθανάσιου Ρόζου (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 8229), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ….., κατοίκου ….. (Α.Φ.Μ. …..), που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου ….., ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα εκθέτει ότι με τον εναγόμενο τέλεσε νόμιμο πολιτικό γάμο, που στη συνέχεια ιερολογήθηκε σύμφωνα με τους Κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας, από τον οποίο απέκτησαν το ανήλικο τέκνο τους, …... Ότι η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάστηκε οριστικά το έτος 2013, ενώ, δυνάμει της αναφερόμενης στο δικόγραφο απόφασης αυτού του Δικαστηρίου (ασφαλιστικών μέτρων) ανατέθηκε προσωρινά στην ίδια η αποκλειστική επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, ρυθμίστηκε η επικοινωνία του εναγομένου με αυτό και υποχρεώθηκε ο εναγόμενος να καταβάλλει ως προσωρινή τακτική μηνιαία διατροφή αυτού το χρηματικό ποσό των 300,00 ευρώ. Ότι το τελευταίο δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί, καθώς στερείται εισοδημάτων και αδυνατεί λόγω της ηλικίας του να εργαστεί. Με βάση τα ανωτέρω και επικαλούμενη τις προσδιοριστικές του ύψους της διατροφής ανάγκες του ανηλίκου τέκνου τους, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας και του εναγομένου, ζητεί, 1. να ανατεθεί οριστικά στην ίδια η αποκλειστική επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, 2. να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ίδια ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους και για λογαριασμό του τελευταίου, ως συνεισφορά για την τακτική σε χρήμα διατροφή του το ποσό των 450,00 ευρώ, προκαταβολικά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ενηλικίωσή του, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης έως την εξόφληση και 2. να οριστούν ελεύθερες ώρες επικοινωνίας του ανηλίκου με τον εναγόμενο. Επιπλέον, ζητεί να απειληθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση τριών μηνών και χρηματική ποινή χιλίων ευρώ για κάθε παραβίαση του διατακτικού της απόφασης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, ως και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα. Με το περιεχόμενο αυτό η κρινόμενη αγωγή, για το καταψηφιστικό αίτημα της οποίας έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου,παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος αρμόδιου Δικαστηρίου (άρθρα 591 παρ.1, 17 αριθμ. 2, 22 ΚΠολΔ), που δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρο 592 παρ. 3, 593 έως 602, 610 έως 613 ΚΠολΔ), εκτός από το αίτημα περί ρύθμισης της προσωπικής επικοινωνίας του ανηλίκου με τον εναγόμενο πατέρα του, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της ενάγουσας, καθόσον ο γονέας, ο οποίος ζητεί να του ανατεθεί ή έχει την επιμέλεια του τέκνου, δεν έχει το δικαίωμα και έτσι δεν νομιμοποιείται ενεργητικώς να ζητήσει να ρυθμισθεί η επικοινωνία του τέκνου του αυτού με τον άλλο γονέα, που δεν έχει την επιμέλειά του και δεν διαμένει με αυτό, εξάλλου, εν προκειμένω, η ενάγουσα δεν επικαλείται ότι μεταβλήθηκαν οι συνθήκες, ώστε πλέον να επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του τέκνου η διαφορετική ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας, ήτοι ότι στην πορεία υλοποίησης της ρυθμισθείσας επικοινωνίας εμφανίζονται δυσλειτουργίες που αντιβαίνουν στο καλώς νοούμενο συμφέρον του τέκνου, ώστε να ανακύπτει η ανάγκη αποτροπής των δυσμενών συνεπειών της αντίθετης προς το συμφέρον του τέκνου άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής έχει τηρηθεί, ως απαιτείται, η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.2 ν.4640/2019 έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση και έχει υπαχθεί κατ’ άρθρο 6 παρ.1 ν.4640/2019 σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης. Περαιτέρω, η αγωγή είναι, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην άνω νομική σκέψη, νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1513, 1514 παρ.2, 3, 1516 παρ.2, 1518, 1485, 1486, 1489 παρ.2, 1493, 1494, 1496 εδ.α, 1498, 340, 341, 345 ΑΚ, όπως τα άρθρα 1510, 1511, 1513, 1514, 1516 και 1518 ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, δυνάμει των άρθρων 5, 7 και 8 του κεφαλαίου Β του Ν.4800/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του κεφαλαίου (Ε) του εν λόγω νόμου, όπου ορίζεται ότι οι νέες διατάξεις του αστικού κώδικα, που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις, επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξή του, ήτοι την 16-09-2021, αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 610, 907, 910 παρ.4, 947 παρ. 1, 950 παρ. 2, 176, 189 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ. Ωστόσο, μη νόμιμο και απορριπτέο τυγχάνει το αίτημα περί απειλής του εναγομένου με χρηματική ποινή για την παραβίαση της απόφασης, ως προς την υποχρέωση καταβολής διατροφής, αφού η προς διατροφή υποχρέωση είναι χρηματική παροχή, η καταβολή της οποίας από τον εναγόμενο-υπόχρεο μπορεί να εξαναγκαστεί με τα μέσα της άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ άρθρο 951 ΚΠολΔ (κατάσχεση), αποκλεισμένων έτσι των μέσων της έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, η κρινόμενη αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, δεδομένου ότι η κατ’ άρθρο 611 ΚΠολΔ απόπειρα του Δικαστηρίου για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, τελεσφόρησε μόνον ως προς το αίτημα της αγωγής για αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου του διαδίκων στην ενάγουσα, το οποίο συνομολογήθηκε από τον εναγόμενο, ενώ ο τελευταίος προκατέβαλε τα έξοδα της δίκης (άρθρο 173 παρ. 4 του ΚΠολΔ), όπως προκύπτει από την από 10.11.2021 απόδειξη καταβολής, που υπογράφει η ενάγουσα.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα της ενάγουσας και τη χωρίς όρκο εξέταση του διαδίκου-εναγομένου (άρθρα 415-417 ΚΠολΔ), που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, και από όλα τα προσκομιζόμενα με επίκληση έγγραφα αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους στις …... 2005 νόμιμο γάμο κατά τον πολιτικό τύπο, που ιερολογήθηκε στις …..2007, σύμφωνα με τους Κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο, τον ….., που γεννήθηκε στις …...2006. Η έγγαμη συμβίωση όμως των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε οριστικά το έτος 2013 με την αποχώρηση του εναγομένου από την οικογενειακή εστία, στην οποία εξακολούθησαν να διαμένουν η ενάγουσα με το ανήλικο τέκνο τους. Εξάλλου, δυνάμει της με αριθμό ….. απόφασης αυτού του Δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ανατέθηκε προσωρινά στην ενάγουσα η αποκλειστική επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της, την οποία έως τότε ασκούσε εν τοις πράγμασι, ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγομένου - πατέρα με το τέκνο του και υποχρεώθηκε ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, τακτική μηνιαία σε χρήμα διατροφή ύψους 300,00 ευρώ. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η μητέρα του ανηλίκου τρέφει αισθήματα αμέριστης αγάπης για τον υιό της, τον οποίο φροντίζει με ιδιαίτερη στοργή, αφοσίωση και τρυφερότητα, επιδεικνύοντας το μέγιστο ενδιαφέρον, είναι δε ικανή και άξια να τον διαπαιδαγωγήσει με ηθικές αρχές, συμβάλλοντας θετικά στην ομαλή ψυχοσωματική και πνευματική του ανάπτυξη. Ο ανήλικος δε, έχει αναπτύξει μαζί της έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό, ενώ μετά τη μετοίκηση του πατέρα του από την οικογενειακή στέγη και την απάλειψη των οικογενειακών συγκρούσεων ζει με τη μητέρα του σε ήρεμο περιβάλλον, είναι χαρούμενος και έχουν προσαρμοστεί πλήρως στις νέες συνθήκες της ζωής τους. Εξάλλου, η καταλληλότητα της ενάγουσας συνομολογείται και από τον εναγόμενο. Ενόψει των ανωτέρω κρίνεται ότι η συμφωνία των διαδίκων για αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων της στην ενάγουσα, που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της κατ’ άρθρο 611 ΚΠολΔ προσπάθειας από το δικαστήριο για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς αποβλέπει στο συμφέρον του ανηλίκου. Επομένως, το σχετικό αίτημα της αγωγής πρέπει να γίνει δεκτό ως προς την ουσιαστική βασιμότητά του. Περαιτέρω, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, που κατά τον χρόνο συζήτησης της υπόθεσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης είναι 16 ετών, και για λογαριασμό του οποίου η ενάγουσα ζητεί διατροφή, αποδείχθηκε ότι δεν έχει εισοδήματα από περιουσία ούτε πόρους από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ενώ λόγω της μικρής ηλικίας του δεν δύναται να εργαστεί. Επομένως, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με δικές του δυνάμεις τις ανάγκες διατροφής του και έχει δικαίωμα διατροφής σε χρήμα, προκαταβαλλόμενη κάθε μήνα έναντι των γονέων του, οι οποίοι ενέχονται σε αυτήν ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις τους. Ο εναγόμενος, πατέρας του άνω ανηλίκου είναι απόφοιτος της ….., και έως τις 5.11.2021, οπότε και απολύθηκε, εργαζόταν ως ηλεκτροτεχνίτης σε ….., έναντι μηνιαίων αποδοχών, ύψους οκτακόσιων ευρώ περίπου, έχει λάβει δε και αποζημίωση απόλυσης, ποσού 513,11 ευρώ, ενώ έκτοτε είναι άνεργος. Ωστόσο, ενόψει, της προηγούμενης εργασιακής του εμπειρίας και της ειδικότητάς του, είναι ευχερές γι’ αυτόν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, να ανεύρει και κατά το υπόλοιπο, επίδικο, χρονικό διάστημα όμοια εργασία, έναντι μηνιαίων αποδοχών, που δεν θα υπολείπονται του άνω ποσού των 800,00 ευρώ. Για τον λόγο αυτό το ποσό των καθαρών αυτών αποδοχών, που θα μπορούσε να κερδίζει μηνιαίως, θα συνυπολογιστεί για την εξεύρεση των οικονομικών του δυνάμεων, αναφορικά με την υποχρέωση συνεισφοράς του στη διατροφή του ανήλικου τέκνου του. Επίσης, αποδείχθηκε ότι τυγχάνει συγκύριος κατά ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου επί ενός ισογείου και του πρώτου ορόφου ενός ακινήτου, εμβαδού 150 τ.μ., εκάστου χώρου, στον ….. Νομού Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν εκμισθώνεται, ώστε δεν του αποφέρει εισόδημα. Επίσης, είναι ιδιοκτήτης ενός Ι,Χ.Ε. αυτοκινήτου μάρκας …... Άλλη περιουσία ή εισοδήματα από άλλη πηγή δεν αποδείχθηκε ότι έχει. Εξάλλου, ο εναγόμενος διαμένει στην άνω ισόγεια οικία στον ….. Θεσσαλονίκης, ώστε δεν επιβαρύνεται με δαπάνη στέγασης, ωστόσο επιβαρύνεται με τα λειτουργικά έξοδα της κατοικίας αυτής, ιδίως αυτά που αφορούν σε δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, θέρμανσης και υδροδότησης. Δεν αντιμετωπίζει άλλες ανάγκες, πλην των συνήθων για τη διατροφή και τη συντήρησή του, ενώ δεν βαρύνεται με υποχρέωση διατροφής άλλου προσώπου, πλην του άνω ανηλίκου τέκνου του. Εξάλλου, η ενάγουσα είναι εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ, ενώ έχει ελάχιστη εργασιακή εμπειρία, καθώς μετά τη γέννηση του υιού της δεν απασχολήθηκε σε εργασία, καθώς ήταν επιφορτισμένη με τη φροντίδα και επίβλεψη του τελευταίου. Σπουδάζει ….., προκειμένου να αποκτήσει προσόντα για ανεύρεση εργασίας στο μέλλον. Μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής της με τον εναγόμενο εξακολουθεί να διαμένει με το ανήλικο τέκνο της σε διαμέρισμα στην ….., επί της οδού ….., που αποτελούσε τη συζυγική οικία, το οποίο μισθώνει, έναντι μηνιαίου μισθώματος, ποσού 150,00 ευρώ, ενώ επιβαρύνεται και με τα λειτουργικά έξοδα της κατοικίας αυτής, ιδίως αυτά που αφορούν σε δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, θέρμανσης και υδροδότησης. Περαιτέρω, η τελευταία είναι αποκλειστική κυρία ενός ισογείου καταστήματος- καφετέριας στη ….. Θεσσαλονίκης, εμβαδού 112,66 τ.μ. μετά των βοηθητικών χώρων αυτού, εμβαδού 36,26 τ.μ., το οποίο εκμισθώνει, έναντι του ποσού των 200,00 ευρώ μηνιαίως, καθώς και ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου οικοδομής, ευρισκόμενης στη ….. Θεσσαλονίκης, εμβαδού 101,93 τ.μ., που ομοίως εκμισθώνει, έναντι μηνιαίου μισθώματος, ύψους 200,00 ευρώ. Επιπλέον, είναι συγκυρία α) σε ποσοστό 37,5 % εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου στη ….. Θεσσαλονίκης εμβαδού 86,47% κύριων χώρων και 40,23% βοηθητικών χώρων, β) σε ποσοστό 7,04% εξ αδιαιρέτου επί ενός αγροτεμαχίου στη ….. Θεσσαλονίκης, στη Θέση ….., εμβαδού 7.079 τ.μ., γ) σε ποσοστό 7,04% εξ αδιαιρέτου επί ενός αγροτεμαχίου στη ….., στη Θέση ….., εμβαδού 7.692 τ.μ. και δ) σε ποσοστό 2,8% εξ αδιαιρέτου επί ενός αγροτεμαχίου στη ….. Θεσσαλονίκης, στη Θέση ….., εμβαδού 10.959 τ.μ., τα οποία, όμως, δεν της αποφέρουν εισόδημα. Επίσης, ως ομολογεί η ενάγουσα, λαμβάνει μηνιαίως από τη μητέρα της το ποσό των 350,00 ευρώ. Άλλη περιουσία ή πόρους από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν αποδείχθηκε ότι έχει, ενώ δεν βαρύνεται με υποχρέωση διατροφής τρίτου προσώπου, εκτός από το άνω τέκνο της, στο οποίο παρέχει και τις προσωπικές της υπηρεσίες για τη φροντίδα και την εν γένει ανατροφή του, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα. Περαιτέρω, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, ….., φοιτά στην Α' τάξη δημόσιου Λυκείου. Ο τελευταίος παρακολουθεί μαθήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, για τα οποία καταβάλλονται μηνιαίως 112,00 ευρώ, ενώ παρακολουθεί ενισχυτικά μαθήματα αρχαίων ελληνικών και μαθηματικών, για έκαστο εκ των οποίων δαπανάται μηνιαίως το ποσό των 80,00 ευρώ. Οι λοιπές δαπάνες συντήρησης, ανατροφής και εκπαίδευσής του και συγκεκριμένα οι δαπάνες τροφής, ένδυσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχαγωγίας και αγοράς σχολικών ειδών είναι οι συνήθεις δαπάνες, που απαιτούνται για ανήλικα τέκνα της ηλικίας του και ζουν υπό παρόμοιες με αυτές συνθήκες. Από τα παραπάνω περιστατικά που αποδείχθηκαν συνάγεται ότι με βάση τις ανάγκες του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, και συγκεκριμένα τις ανάγκες του για ένδυση, διατροφή, εκπαίδευση, ιατρική παρακολούθηση, ψυχαγωγία και εν γένει συντήρησή του, οι οποίες συμπροσδιορίζονται από τις συνθήκες ζωής και τις δυνάμεις των γονέων του, η απαιτούμενη γι' αυτό ανάλογη διατροφή ανέρχεται στο ποσό των 550,00 ευρώ μηνιαίως για το επίδικο χρονικό διάστημα από την επίδοση της αγωγής. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζονται και η προκύπτουσα επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της κατοικίας της μητέρας του από τη συνοίκησή του με την τελευταία (θέρμανσης, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, χρήσης τηλεφώνου, κ.λπ.), καθώς και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου του, υπηρεσίες, των οποίων έχει ανάγκη για την ανατροφή του και του προσφέρονται από τη μητέρα του. Με βάση τις δυνάμεις των γονέων του, συσχετιζόμενες μεταξύ τους, στις οποίες συνυπολογίζονται όχι μόνο τα εισοδήματα τους, αλλά και η περιουσία τους, καθώς και η αξία των προσωπικών υπηρεσιών, που η μητέρα προσφέρει στον ανήλικο, τον εναγόμενο βαρύνει μέρος της διατροφής του ανηλίκου τέκνου του ποσού 300,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 250,00 ευρώ μηνιαίως, που είναι αναγκαίο για τη διατροφή του, καλύπτεται ήδη από την ενάγουσα, μητέρα του, με την προσφορά κυρίως των προσωπικών της υπηρεσιών στην ανατροφή του και των λοιπών, συνδεομένων με τη συνοίκησή τους, παροχών, αλλά και με την παροχή σε χρήμα, από το προαναφερόμενο εισόδημά της, ως έχουσα, κατά νόμο, συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ - ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ αποκλειστικά στην ενάγουσα την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της …...

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ σε βάρος του εναγομένου, για την περίπτωση παρεμπόδισης εφαρμογής της αμέσως ανωτέρω διάταξης, προσωπική κράτηση διάρκειας δέκα (10) ημερών και χρηματική ποινή ποσού πεντακοσίων (500,00€) ευρώ υπέρ της ενάγουσας.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα, υπό την ιδιότητά της ως ασκούσα την αποκλειστική επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της ….. και για λογαριασμό του τελευταίου, ως συνεισφορά για την τακτική σε χρήμα διατροφή του, το ποσό των τριακοσίων (300,00€) ευρώ μηνιαίως, από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ενηλικίωσή του, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως ανωτέρω διάταξή της.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα, πλην των ήδη καταβληθέντων, μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ στις 17.01.2022.