Απόφαση 20/2022 ΜΠρΚαρ (Διανομή Ακινήτου)

Divider

Αγωγή Διανομής Ακινήτου. Δέχεται την αγωγή. Διατάσσει διανομή δια εκποίησης του κοινού ακινήτου με πλειστηριασμό. Απορρίπτει ένσταση καταχρηστικής άσκησης της αγωγής.

Η παρακάτω απόφαση διανομής ακινήτου θεωρούμε ότι συνιστά μία μεγάλη επιτυχία του δικηγορικού μας γραφείου, καθώς αφενός ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στον χειρισμό της και αφετέρου η εκπροσώπηση των αντιδίκων μας στο Δικαστήριο ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δόθηκε μία δυνατή μάχη στην οποία κάθε πλευρά χρησιμοποίησε όλα τα όπλα της, δηλαδή προσκομίστηκε κάθε έγγραφο και προβλήθηκε κάθε ισχυρισμός που θα μπορούσαν να στηρίξουν τα επιχειρήματα και τις θέσεις κάθε πλευράς. Ακόμη και οι τεχνικές εκθέσεις των μηχανικών που εισφέρθηκαν από τους διαδίκους με τους φακέλους των προτάσεων (αν και εκ διαμέτρου αντίθετες) ήταν εξαιρετικά στοιχειοθετημένες επιστημονικά. Πριν αναφέρουμε όμως περισσότερα πράγματα για την υπόθεση, καλό θα ήταν να παραθέσουμε μερικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της αγωγής διανομής γενικότερα.

Ένα ακίνητο (σπίτι, οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ) δύναται να ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα (συγκυριότητα / κοινωνία) και καθένας από τους συγκυρίους αυτούς έχει εξ’ αδιαιρέτου μερίδιο (ποσοστό) στο όλο ακίνητο. Αν κάποιος από τους συγκυρίους, όσο ποσοστό και αν έχει, θελήσει να διακοπεί η σχέση αυτή συγκυριότητας (κοινωνίας), μπορεί να το επιδιώξει ή με συμφωνία των υπολοίπων ή μέσω της διαδικασίας της δικαστικής διανομής, ασκώντας σχετική αγωγή (την «αγωγή διανομής ακινήτου»). Το δικαίωμα για διανομή ακινήτου δεν παραγράφεται και ως εκ τούτου δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε.

Η διανομή είναι αυτούσια, εάν αυτό είναι δυνατόν εν τοις πράγμασι και εάν επιτρέπεται από τους πολεοδομικούς και λοιπούς κανόνες. Μπορεί δηλαδή να κατατμηθεί – διαχωριστεί δικαστικά ένα οικόπεδο ή ένα αγροτεμάχιο ή μία κατοικία και να δημιουργηθούν δύο η περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, εφόσον δεν παραβιάζονται με αυτή την κατάτμηση πολεοδομικοί κανόνες και συνεπώς είναι εφικτή. Αντιθέτως από την αυτούσια, η διανομή ακινήτου μπορεί να είναι και πώληση με πλειστηριασμό και διανομή του εκπλειστηριάσματος, δηλαδή των χρημάτων, αναλόγως της μερίδας (ποσοστού) κάθε συγκυρίου, όταν η αυτούσια διανομή δεν είναι δυνατή.

Αίτημα της αγωγής διανομής κοινού πράγματος αποτελεί η λύση της κοινωνίας. Ο τρόπος της λύσης, δηλαδή αν αυτή θα γίνει με αυτούσια διανομή ή με πώληση με πλειστηριασμό, δεν περιλαμβάνεται στο αίτημα της αγωγής αλλά ανήκει στις εξουσίες του αρμόδιου δικαστηρίου, το οποίο δεν δεσμεύεται από το σχετικό αίτημα των διαδίκων. Τέλος, για να είναι παραδεκτή η αγωγή διανομής ενός ακινήτου, πρέπει να ασκηθεί από τουλάχιστον έναν εκ των συγκυρίων κατά των λοιπών.

Η κατωτέρω υπόθεση που χειρίστηκε το δικηγορικό μας γραφείο αφορά τη διανομή δύο οικογενειακών ακινήτων μεταξύ τριών αδελφών, ένας εκ των οποίων ήταν ο εντολέας μας. Ο εντολέας μας ως συγκύριος δύο ακινήτων (ενός οικοπέδου με της επ’ αυτού διώροφης οικίας και ενός αγροτεμαχίου) άσκησε αγωγή διανομής κατά των λοιπών δύο (2) συγκυρίων. Η επιθυμία / αίτημα του εντολέα μας και η θέση που στηρίξαμε στο Δικαστήριο ήταν ότι τα ακίνητα δεν μπορούσαν να διαμενηθούν αυτούσια μεταξύ των συγκυρίων και ως εκ τούτου έπρεπε να πωληθούν με πλειστηριασμό και να διανεμηθεί το πλειστηρίασμα στα αδέλφια. Η άλλη πλευρά αντίθετα υποστήριξε πως είναι δυνατή η αυτούσια διανομή των ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων. Το Δικαστήριο δέχθηκε την αγωγή μας καθ’ ολοκληρία και διέταξε τη λύση της κοινωνίας και την πώληση των ακινήτων με πλειστηριασμό. Έκρινε ότι η αυτούσια διανομή με σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ήταν οικονομικά ασύμφορη και οι ιδιοκτησίες που θα ελάμβαναν οι συγκύριοι θα ήταν μικρότερης αξίας. Τέλος, απέρριψε την ένσταση καταχρηστικής άσκησης της αγωγής του αντιδίκου.

Για την υπόθεση συνεργαστήκαμε με τον συνάδελφο δικηγόρο στην Καρδίτσα κ. Βάιο Ντόκα, ο οποίος κατέθεσε στο Δικαστήριο τον φάκελο με τις προτάσεις που συνέταξε το δικηγορικό μας γραφείο και τα έγγραφα που συγκεντρώσαμε για την υποστήριξη των ισχυρισμών μας. Επίσης, καθοριστική για τη θετική έκβαση της υπόθεσης ήταν η συνδρομή της εξαιρετικά καταρτισμένης πρώην συνεργάτιδας του γραφείου μας κ. Άννας Οβσεπιάν, η οποία πλέον υπηρετεί τη δικαιοσύνη από τα δικαστικά έδρανα.

Το δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται στις υποθέσεις ακινήτων και δικαίου πολυκατοικίας. Σας προσκαλούμε να μας εμπιστευθείτε και να μας αναθέσετε την υπόθεσή σας.

Αριθμός Αποφάσεως 20/2022

Διαδικασία Τακτική

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή, ….., τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου, και από τον γραμματέα …...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, την 13-1-2021, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ….., κατοίκου ….., οδός ….., με Α.Φ.Μ. ….., ο οποίος νομίμως κατέθεσε έγγραφες προτάσεις κατ' άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015), διά του πληρεξουσίου του δικηγόρου, Βάιου Ντόκα ΑΜ: 420, του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, δυνάμει της από ….. εξουσιοδότησης (αριθμός γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων …..).

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1] ….., κατοίκου ….., οδός ….., με Α.Φ.Μ. ….., ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, και 2] ….., κατοίκου ….., οδός ….., με Α.Φ.Μ. ….., ο οποίος νομίμως κατέθεσε έγγραφες προτάσεις κατ' άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015), διά του πληρεξουσίου του δικηγόρου, …...

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 13-12-2019 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ….., η συζήτηση της οποίας, μετά την παρέλευση των νομίμων προθεσμιών και το κλείσιμο του φακέλου, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, γράφτηκε στο οικείο πινάκιο και εκφωνήθηκε στην σειρά της απ’ αυτό.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του ενάγοντος και του δεύτερου των εναγαμένων, ζητούν διά των νομίμως κατατεθειμένων προτάσεών τους να γίνουν δεκτοί οι εμπεριεχόμενοι σ’ αυτές ισχυρισμοί τους, δίχως να λάβουν μέρος στη συζήτηση κατά την διάταξη του άρθρου 237 παρ. 4 προτελ. εδ. ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

I. Σε άσκηση αγωγής διανομής νομιμοποιείται οποιοσδήποτε κοινωνός, ανεξάρτητα από το μέγεθος της μερίδας του, ενώ δεν αποκλείεται η από κοινού άσκησή της. Λόγω του σκοπού της, η αγώγή διανομής απευθύνεται υποχρεωτικά, επί ποινή απαραδέκτου, εναντίον όλων των υπόλοιπων κοινωνών. Πρόκειται για περίπτωση αναγκαίας ομοδικίας με τη μορφή της υποχρεωτικής κοινής παθητικής νομιμοποιήσεως.

II. Στην προκειμένη περίπτωση, από την υπ’ αριθμόν ….. έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου ….., και την υπ’ αριθμόν …..έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου ….., τις οποίες νομίμως, μετ’ επικλήσεως, προσκομίζει ο ενάγων, αποδεικνύεται ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής, με την έκθεση κατάθεσης δικογράφου και σημείωση του γραμματέα περί της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών, με την επισήμανση ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν, επιδόθηκε αντίστοιχα σε αμφότερους τους εναγόμενους νομότυπα και εμπρόθεσμα. Ωστόσο, ο πρώτος εκ των εναγομένων δεν κατέθεσε προτάσεις εντός της νόμιμης προθεσμίας του άρθρου 237 παρ.1 ΚΠολΔ και συνεπώς πρέπει να δικασθεί ερήμην, δεδομένου η τακτική διαδικασία είναι κατ’ αρχήν έγγραφη και εξελίσσεται με βάση τις έγγραφες προτάσεις και τους περιεχόμενους σε αυτές ισχυρισμούς των διαδίκων, σε αυτές δε στηρίζεται η δικονομική παρουσία του διαδίκου στο ακροατήριο, στο οποίο η συζήτηση είναι τυπική, άλλως ο διάδικος θεωρείται απών (άρθρα 271 παρ.1,2 εδ. α και 3 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με άρθρ. 237 παρ.1 ΚΠολΔ), ενώ σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω μείζονα σκέψη, αυτός αν και είναι αναγκαίος ομόδικος του δεύτερου των εναγομένων, δεν αντιπροσωπεύεται στην παρούσα δίκη από τον τελευταίο.

III. Με την κρινόμενη αγωγή του, ο ενάγων εκθέτει, ότι την 23-10-2002, απεβίωσε χωρίς να αφήσει διαθήκη, η μητέρα του ….., η οποίος κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τον ίδιο και τους εναγομένους, εκάστου σε ποσοστό 1/3 εξ’ αδιαιρέτου. Ότι άπαντες οι ως άνω κληρονόμοι, αποδέχθησαν την κληρονομιαία περιουσία της θανούσας κατά τα ανωτέρω ποσοστά, δυνάμει της υπ’ αριθμόν ….. συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς νομίμως μεταγεγραμμένης, η οποία ήταν κυρία δι’ εκτάκτου χρησικτησίας των περιγραφόμενων στο δικόγραφο, αγροτεμαχίου και οικοπέδου μετά τα επ’ αυτού κτίσματα (κατοικία και αποθήκη), για τα οποία έχουν γίνει οι αναφερόμενες τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. Ότι τέλος, οι εναγόμενοι - συγκύριοι των ανωτέρω ακινήτων μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, συνολικής αξίας 33.850 ευρώ, δεν συναινούν στην εξώδικο διανομή αυτών, ενώ για τους ειδικότερα αναφερόμενους στο δικόγραφο λόγους δεν είναι δυνατή ούτε η αυτούσια διανομή αυτών, αλλά ούτε και συμφέρουσα η διανομή τους διά της συστάσεως οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί την λύση της κοινωνίας με την πώληση με πλειστηριασμό των επίκοινων και την συμμετοχή εκάστου των διαδίκων στο εκπλειστηρίασμα κατά τα ποσοστά συγκυριότητάς τους, καθώς επίσης να καταλογιστεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος των διανεμητέων κατά τον λόγο της μερίδας εκάστου.

IV. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αγωγή, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατ’ άρθρο 220 ΚΠολΔ, στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου ….. (βλ. το με αρ.πρωτ. …..πιστοποιητικό του ανωτέρω Υποθηκοφυλακείου), και για το αντικείμενό της οποίας καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. το με κωδικό ….. ηλεκτρονικό παράβολο και την επισυναπτόμενη σ’ αυτό από ….. τραπεζική συναλλαγή), παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, που είναι αρμόδιο υλικά και τοπικά (άρθρα 11 παρ.5, 14 παρ.2 και 29 ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία. Περαιτέρω, η υπό κρίση αγωγή είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 785, 786, 795, 798, 799, 800, 1710, 1711, 1813, 1846, 1192, 1193, 1195, 1198, 1199 ΑΚ και 478 επ. ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δοθέντος άλλωστε ότι και από την ερημοδικία του πρώτου εναγομένου δε συνάγεται τεκμήριο ομολογίας περί του εφικτού ή μη της διανομής, παρά μόνο περί της συγκυριότητας επί του ακινήτου.

V. Ο δεύτερος εναγόμενος με τις έγγραφες προτάσεις του αρνείται την βασιμότητα της αγωγής, αμφισβητώντας την αξία των επίκοινων και το ύψος των αναγκαίων επισκευών και περαιτέρω την δυνατότητα αυτούσια διανομής τους. Ειδικότερα ισχυρίζεται, ότι από το 2002 και έπειτα, ο ενάγων κάνει αποκλειστική χρήση του ισογείου της κατοικίας που βρίσκεται σε ένα εκ των διανεμητέων οικοπέδων, το οποίο έχει ανακαινιστεί με έξοδα όλων των διαδίκων, οι δε εναγόμενοι κάνουν χρήση του πρώτου ορόφου της εν λόγω οικοδομής. Ότι ο ενάγων, ουδέποτε εμποδίστηκε στην ανωτέρω χρήση, ενώ με την πώληση του ακινήτου διά πλειστηριασμού, ο εναγόμενος θα απολέσει οριστικά την πατρική του οικία, από την οποία δεν επιθυμεί να αποκοπεί, αντίθετα δε, είναι εφικτή και συμφέρουσα για όλους τους κοινωνούς, η διανομή του ακινήτου με την σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στις προτάσεις. Με το ως άνω περιεχόμενο, προβάλλεται ένσταση καταχρηστικής άσκησης της αγωγής, κατ’ άρθρο 281 ΑΚ, αναφορικά με το εν λόγω επίκοινο ακίνητο, δίχως ωστόσο να στοιχειοθετείται η τελευταία, αφού τα εκτιθέμενα δεν καθιστούν μη ανεκτή την άσκηση από τον ενάγοντα του δικαιώματος να αιτηθεί τη λύση της κοινωνίας, αντιθέτους συνιστά παραδεκτή προβολή αιτήματος να διαταχθεί η λύση με τον προβαλλόμενο τρόπο. Λόγω της ερημοδικίας του πρώτου εναγόμενου, θεωρούνται ομολογημένοι από αυτόν οι ισχυρισμοί του ενάγοντος (άρθρο 271 παρ.3 ΚΠολΔ), ως προς την ιστορική βάση του αγωγικού δικογράφου και δη ως προς το είδος, την αξία, τη θέση, τα όρια και την έκταση των επίκοινων ακινήτων και των επ’ αυτών κτισμάτων, καθώς και τα ποσοστά συγκυριότητας των διαδίκων επ’ αυτών και τον τρόπο κτήσης τους, αφού πρόκειται για γεγονότα για τα οποία επιτρέπεται ομολογία. Περαιτέρω, από τις υπ’ αριθμούς …..και ….. ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων ενώπιον της συμβολαιογράφου ….. ….., που προσκομίζει και επικαλείται ο ενάγων, κατόπιν νόμιμης κλήτευσης των εναγομένων, από την υπ’ αριθμόν …..ένορκη βεβαίωση μάρτυρος ενώπιον του συμβολαιογράφου ….. …..….., που προσκομίζει και επικαλείται ο δεύτερος εναγόμενος, από τις τεχνικές εκθέσεις που αμφότεροι οι παρόντες διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται κατ’ άρθρο 390 ΚΠολΔ, και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που αμφότεροι οι παρόντες διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο και χωρίς απόδειξη (άρθρο 336 παρ.4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (άρθρο 335 του ΚΠολΔ), ιδίως ενόψει της πλήρωσης των πραγματικών κριτηρίων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του καταλληλότερου νόμιμου τρόπου λύσης της κοινωνίας: Την ….., απεβίωσε χωρίς να αφήσει διαθήκη, η μητέρα των διαδίκων, ….., κάτοικος εν ζωή ….., η οποία άφησε μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς της τα τρία τέκνα της, ήτοι τους διαδίκους, και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τους τελευταίους, εκάστου σε ποσοστό 1/3 εξ’ αδιαιρέτου. Συγκεκριμένα, άπαντες οι διάδικοι, αποδέχθησαν την κληρονομιαία περιουσία της θανούσας μητρός τους κατά τα ανωτέρω ποσοστά, δυνάμει της υπ’ αριθμόν …..πράξης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου ….., η οποία μεταγράφηκε στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ….., στον τόμο ….. και με αριθμό ….., ενώ σχετικά με τα ακίνητα που αναφέρονται σε αυτή, δεν υφίσταται εγγεγραμμένη διεκδίκηση, κατάσχεση, ούτε υφίστανται βάρη επ’ αυτών (βλ. το από …..πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου …..). Η ως άνω πράξη αποδοχής κληρονομιάς συντάχθηκε από τον δεύτερο των εναγόμενων, ο οποίος λειτουργούσε τόσο ατομικά, όσο και για λογαριασμό των έτερων διαδίκων, αποδεχόμενος κατά ποσοστό 1/3 εξ’ αδιαιρέτου για έκαστο αυτών, την ακίνητη περιουσία της θανούσας η οποία κατά το χρόνο εκείνο αποτελούταν από τρία ακίνητα, μεταξύ των οποίων και τα δύο ακίνητα που αποτελούν την διανεμητέα σήμερα κληρονομιαία περιουσία και συγκεκριμένα, α) ένα οικόπεδο εντός του οικισμού της ….., εκτάσεως κατά τον τίτλο αυτό 130 τ.μ., μετά της επ’ αυτού ισογείου κατοικίας επιφάνειας 45 τ.μ. και μια αποθήκης επιφάνειας 25 τ.μ., και β) ενός οικοπέδου εντός του ίδιου οικισμού, εκτάσεως κατά τον τίτλο αυτό 750 τ.μ.. Τα παραπάνω ακίνητα περιήλθαν στην κυριότητα της κληρονομούμενης δι’ εκτάκτου χρησικτησίας, κατά κατόπιν δε της ανωτέρω πράξης περιήλθαν στην συγκυριότητα των διαδίκων, σε ποσοστό 1/3 εξ’ αδιαιρέτου σε έκαστο αυτών. Ωστόσο η περιγραφή των ως άνω ακινήτων στον τίτλο κτήσης των διαδίκων δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, καθώς όπως συνομολογούν αμφότεροι οι διάδικοι και προκύπτει από τα από Αυγούστου 2013 και Σεπτεμβρίου 2019 αντίστοιχα, τοπογραφικά διαγράμματα της πολιτικού μηχανικού ….., συνταχθέντα κατόπιν εντολής απάντων των διαδίκων, το μεν πρώτο προαναφερόμενο οικόπεδο έχει έκταση 325,87 τ.μ. και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ενώ το δεύτερο, αποτελεί αγροτεμάχιο που βρίσκεται εκτός του προαναφερόμενου οικισμού, έχει έκταση 352,76 τ.μ., και δεν είναι άρτιο ούτε οικοδομήσιμο. Επιπλέον επί του πρώτου οικοπέδου υφίστανται αυθαίρετα κτίσματα, και συγκεκριμένα, υπέρβαση κατά 13,8 τ.μ. της επιφάνειας του πρώτου ορόφου από αυτή που προέβλεπε η υπ’ αριθμόν …..άδεια κατασκευής, αυθαίρετη κατασκευή 4,15 στον κοινόχρηστο χώρο ισογείου, αυθαίρετη κατασκευή 5,17 τ.μ. στον βασικό χώρο ισογείου, τελεσθείσες προ τον 1983, αυθαίρετες παραβάσεις στους περιμετρικούς εξώστες του πρώτου ορόφου, και αυθαίρετες επισκευές στην υφιστάμενη προ του 1955 αποθήκη του οικοπέδου, επιφάνειας 45 τ.μ.. Οι ως άνω αυθαιρεσίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/2013, με την υπ’ αριθμόν ….. οριστική δήλωση και έχει καταβληθεί το σχετικό πρόστιμο. Ωστόσο οι διάδικοι δεν συμφωνούν ως προς τον τρόπο λύσης της ως άνω κοινωνίας, ήτοι τον τρόπο διανομής των προαναφερθέντων ακινήτων συνιδιοκτησίας τους, και ως εκ τούτου ερευνητέο καθίσταται το ζήτημα εάν πρέπει να διαταχθεί η πώληση των ακινήτων με πλειστηριασμό ή εάν αναφορικά με το πρώτο ακίνητο επί του οποίου βρίσκονται τα προαναφερθέντα κτίσματα πρέπει να διαταχθεί η αυτούσια διανομή του με την σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών. Τούτο δε, ενόψει της άποψης που θεωρεί ορθότερη το παρόν δικαστήριο, ότι αναφορικά δε με το ζήτημα, εάν χωρεί σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας επί ακινήτου, στο οποίο υφίστανται αυθαίρετα κτίσματα, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4014/2011, συνάγεται ότι η μεταβίβαση της κυριότητας και η σύσταση οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος είναι νόμιμη, όταν ολοκληρωθεί ο φάκελος της τακτοποίησης, καθόσον η τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων τα εξομοιώνει με νόμιμες κατασκευές, δεδομένου ότι θεωρούνται πλέον διατηρούμενες για μία τριακονταετία. Οι ίδιες παραδοχές ισχύουν και υπό την ισχύ του Ν. 4178/2013, «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς πλέον ρητά ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις για τις οποίες τα αυθαίρετα χτίσματα έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αυτού και του προγενέστερου Ν. 4014/2011, επιτρέπεται επ’ αυτών η σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ενώ τα ανωτέρω δεν αναιρούνται και υπό την ισχύ των άρθρων 82 επ. του ν. 4495/2017. Εν προκειμένω, ο δεύτερος εναγόμενος, επικαλούμενος την τεχνική έκθεση της μηχανικού ….., ισχυρίζεται ότι η αξία του πρώτου ακινήτου είναι μεγαλύτερη από αυτή που επικαλείται ο ενάγων, και ότι αντιθέτως είναι εφικτή και πλέον συμφέρουσα για τους διαδίκους η διανομή του με την σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατόπιν των απαραίτητων παρεμβάσεων που περιγράφονται στις προτάσεις του και στην έκθεση αυτή, ενώ για το δεύτερο ακίνητο άπαντες οι διάδικοι συνομολογούν ότι είναι αδύνατη η αυτούσια η διανομή του, στοιχείο που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι λόγω θέσης και έκτασης δεν είναι επιτρεπτή η κατάτμησή του. Αναφορικά με το πρώτο σκέλος των ισχυρισμών του, ο δεύτερος εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η αξία γης του πρώτου οικοπέδου, ανέρχεται σε 26 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά, σε 8.000 ευρώ. Πλην όμως η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε πληροφορίες που συνέλεξε η ως άνω μηχανικός κατά την αυτοψία της επί του οικοπέδου και συγκεκριμένα σε πληροφορίες από κατοίκους, ότι με παρόμοιες τιμές πωλούνται άλλα ακίνητα στον οικισμό. Ωστόσο δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες αγγελίες, ή έστω σε συγκεκριμένες πληροφορίες για τα ομοειδή προς πώληση ακίνητα, η δε αναφορά αυτή κρίνεται εντελώς αόριστη, ενώ από την πλήρη απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος και την έλλειψη σχετικών στοιχείων κτηματαγοράς, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας εκτιμάται ότι η αξία γης δεν υπερβαίνει τα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και συνεπώς η αξία του οικοπέδου δεν υπερβαίνει τις 3.300 ευρώ, κατά τους πειστικούς προς τούτο ισχυρισμούς του ενάγοντος. Ομοίως υπερβολική κρίνεται η εκτίμηση της αξίας των αυθαιρέτων κατασκευών του εξωτερικού λουτρού και της αποθήκης του ισογείου που βασίζονται στην εκτίμηση ως χτισμάτων υπό τις συνήθεις συνθήκες δόμησης, ενώ αυτά αποτελούν απλώς κλεισμένους χώρους κάτωθι του εξώστη, όπως και της διαμόρφωσης του ακάλυπτου χώρου, ο οποίος δεν γνωρίζει καμία ιδιαίτερη διαμόρφωση και περιποίηση, ενώ δεν είναι ισόπεδος και στρωμένος με κάποιο υλικό. Η αξία των ως άνω χώρων δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ακόμα με την μέθοδο του κόστους αντικατάστασης. Επιπροσθέτως, το κόστος κατασκευής του πρώτου ορόφου δεν ανέρχεται σε 750/τ.μ., τιμή που αντιστοιχεί σε μια σύγχρονη κατοικία, ενώ αντίθετα ο τρόπος και η ποιότητα των υλικών κατασκευής του, δεν κρίνεται ότι συντελούν σε κόστος κατασκευής άνω των 500 ευρώ, συνεπώς η αξία του με βάση την επικαλούμενη μέθοδο του αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης, δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Αντίθετα, για τον κύριο χώρο του ισογείου ορόφου και την ενιαία αποθήκη του ακαλύπτου, η εκτίμηση διά της μεθόδου του αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης, την οποία επικαλείται ο δεύτερος εναγόμενος κρίνεται πειστική. Ως εκ τούτου η συνολική αξία του πρώτου διανεμητέου ακινήτου, μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, ανέρχεται σε (3.300 + 1.000 + 20.000 + 12.000 + 3.000 =) 39.300 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ της ως άνω πραγματικής και της εκτιμώμενης από τον δεύτερο εναγόμενο αξίας του πρώτου διανεμητέου ακινήτου σε 54.000 ευρώ, καθίσταται σημαντική για την διερεύνηση του ζητήματος εάν η αυτούσια διανομή του με την σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών είναι συμφέρουσα για τους κοινωνούς, ενόψει μάλιστα του γεγονότος ότι και το κόστος των απαραίτητων προς τούτο εργασιών, και ιδίως του κόστους δημιουργίας δύο αυτοτελών και πλήρως λειτουργικών διαμερισμάτων στον πρώτο όροφο, είναι μεγαλύτερο από το επικαλούμενο από τον δεύτερο εναγόμενο. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το κόστος καθαιρέσεων εκτιμώμενο σε 100 ευρώ, ουδόλως ανταποκρίνεται στις συνήθεις για παρόμοιες εργασίες στον οικείο χώρο συναλλαγών, καθώς οι καθαιρέσεις των εσωτερικών τοίχων και το κόστος νόμιμης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των αδρανών υλικών ανέρχεται σίγουρα σε 2.000 ευρώ. Επίσης το κόστος εσωτερικής τοιχοποιίας με υλικό ytong, πέραν των τεχνικών αμφιβολιών ασφαλείας που κατωτέρω περιγράφονται, δεν ανέρχεται μόνο σε 800 ευρώ καθώς απαιτεί και συνοδευτικές εργασίες μόνωσης που ουδόλως καλύπτονται από το αναφερόμενο κόστος επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμών, το οποίο επίσης εκτιμάται σε πολύ μικρό ποσό, για τον απαραίτητο ελαιοχρωματισμό που θα προκύψει σε πολύ μεγάλες επιφάνειες, εσωτερικά και εξωτερικά. Πέραν τούτων, η τεχνική έκθεση που προσκομίζει και επικαλείται ο δεύτερος εναγόμενος, προκειμένου να θεμελιώσει το ως άνω αίτημά του, ουδόλως περιλαμβάνει και παρατηρήσεις στατικής επάρκειας, ιδίως ενόψει, αφενός περί του ότι πρόκειται για ένα παλαιό κτίριο, αφετέρου του ότι τέτοιες παρατηρήσεις δεν περιλήφθησαν ούτε κατά την πολεοδομική τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών του κτιρίου, και δεν προκύπτει κατά πόσον οι επικαλούμενες από τον δεύτερο εναγόμενο απαιτούμενες εργασίες, ήτοι το γκρέμισμα υφιστάμενης εσωτερικής τοιχοποιίας και η νέα εσωτερική τοιχοποιία από πολύ ελαφρύ υλικό, δύναται να επηρεάσει την στατική επάρκεια της στέγης του κτιρίου. Επιπλέον ουδόλως υπολογίζονται τα έξοδα αναμόρφωσης του ενιαίου κτιρίου αποθηκών, σε τρεις ανεξάρτητες αποθήκες - παρακολουθήματα των οριζοντίων ιδιοκτησιών, καθώς παρά την ύπαρξη τριών θυρών, όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες που υπάρχουν στις προσκομιζόμενες τεχνικές εκθέσεις, μόνο η μία πόρτα είναι λειτουργική, ενώ αντίθετα για τις άλλες δύο απαιτείται η αγορά πορτών και κουφωμάτων και η εκτέλεση των σχετικών εργασιών το κόστος των οποίων δεν υπολογίζεται. Ούτε όμως αναφέρεται, εάν είναι ήδη αντιστοίχως διαμορφωμένο και το εσωτερικό σε τρεις αυτοτελείς αποθήκες, στοιχείο αμφίβολο αφού υφίσταται μόνο μια λειτουργική είσοδος. Το κόστος των ως άνω εργασιών δεν είναι αμελητέο και επαυξάνει κατά πολύ το εκτιμώμενο από το υπολογιζόμενο από τον δεύτερο εναγόμενο, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη, ότι θα απαιτηθεί και άδεια εργασιών τουλάχιστον μικρής κλίμακας από την αρμόδια υπηρεσία, που επίσης δεν καλύπτεται από την αναφερόμενη αμοιβή πολιτικού μηχανικού. Συνεπώς, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διανομή με σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, οι κοινωνοί θα επιβαρυνθούν με πολύ μεγαλύτερα ποσά από τα εκτιμώμενα από τον δεύτερο εναγόμενο και θα λάβουν ιδιοκτησίες μικρότερης αξίας από την εκτιμώμενη, κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον θα λάβουν ιδιοκτησίες, που δεν θα έχουν ίση αξία, καθώς πέραν της διαφοράς της ισόγειας κατοικίας με αυτές του πρώτου ορόφου, ακόμα και οι τελευταίες, δεν θα είναι των ίδιων ποιοτικών χαρακτηριστικών, και συνεπώς όχι ίσης αξίας, καθώς η μία θα βρίσκεται στην πλευρά όπου βρίσκεται η είσοδος του οικοπέδου με απεριόριστη θέα, ενώ η άλλη στην πίσω πλευρά του οικοπέδου, σε μικρή απόσταση από την αποθήκη και δίχως θέα, η είσοδος της πρώτης επιτυγχάνεται από άνετο κλιμακοστάσιο στην όψη του κτιρίου, ενώ της δεύτερης από στενότερο κλιμακοστάσιο δίχως κάγκελα και με εν μέρει επικλινές έδαφος προ αυτού. Τούτων λεχθέντων, και ενόψει της μη επιθυμίας του ενάγοντος και του πρώτου εναχομένου, ο οποίος μάλιστα ήδη έχει πάψει να επισκέπτεται έστω την οικία, να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα επίκοινα, πόσο μάλλον και να επενδύσουν σεβαστό ποσό χρημάτων προς τούτο, κρίνεται ότι η αυτούσια διανομή τους με την σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, δεν είναι συμφέρουσα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην του πρώτου εναγομένου.

ΟΡΙΖΕΙ παράβολο ερημοδικίας, στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΔΙΑΤΑΖΕΙ την πώληση με πλειστηριασμό των κοινών ακινήτων των συγκυριών διαδίκων, που περιγράφονται λεπτομερώς στο σκεπτικό της παρούσας, ήτοι: α) ένα οικόπεδο εντός του οικισμού της ….., εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης 130 τ.μ., κατά νεότερη δε καταμέτρηση 325,87 τ.μ., μετά της επ’ αυτού διώροφης κατοικίας επιφάνειας του ισογείου 45 τ.μ. με αυθαίρετη κατασκευή 4,15 στον κοινόχρηστο χώρο και αυθαίρετη κατασκευή 5,17 τ.μ. στον βασικό χώρο, και του πρώτου ορόφου επιφάνειας 88,80 τ.μ., και μετά της επ’ αυτού επίσης βρισκόμενης αποθήκης επιφάνειας 45 τ.μ., και β) ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του προαναφερόμενου οικισμού, έχει έκταση κατά μεν τον τίτλο κτήσης 750 τ.μ., κατά δε νεότερη καταμέτρηση 352,76 τ.μ., και δεν είναι άρτιο ούτε οικοδομήσιμο, τα οποία περιήλθαν στην συγκυριότητα των διαδίκων δυνάμει της υπ’ αριθμόν …..πράξης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου ….. προκειμένου ο καθένας από τους διαδίκους να λάβει από το εκπλειστηρίασμα που θα επιτευχθεί ποσό ανάλογο με το ποσοστό συγκυριότητας του σ’ αυτό και συγκεκριμένα, έκαστος αυτών το 1/3 του εκπλειστηριάσματος.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα σε βάρος της διανεμητέας περιουσίας, τα οποία ορίζει συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700 €), τα οποία καταλογίζει ισομερώς στους διαδίκους, και ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον πρώτο εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των επτακοσίων ευρώ (700 €) και στον δεύτερο εναγόμενο το συνολικό ποσό των διακοσίων ευρώ (200 €).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Καρδίτσα, την 24 Φεβρουάριου 2022, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.