Απόφαση 1167-1168/2021 ΑΕΠΠ (Διαγωνισμοί Δημοσίου)

Divider

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Το Σύστημα δεν Αποτυπώνει τον Αριθμό Μηδέν (0) όταν τα Τελευταία Δυο Δεκαδικά Ψηφία ή το Τελευταίο Δεκαδικό Ψηφίο της Τιμής είναι ο Αριθμός Μηδέν (0). Η Αναθέτουσα Αρχή Φέρει την Ευθύνη Παραμετροποίησης και Σχεδιασμού του Ηλεκτρονικού Τόπου Υποβολής των Προσφορών Κατά τις Απαιτήσεις της Διακήρυξης. Η Υποχρέωση Συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής με Τρία Δεκαδικά Ψηφία στην Ειδική Ηλεκτρονική Φόρμα της Οικονομικής Προσφοράς του Συστήματος Τίθεται από τη Διακήρυξη για Λόγους Σύγκρισης των Προσφορών και δεν Προβλέπεται Ρητώς Επί Ποινή Αποκλεισμού. Η Οικονομική Προσφορά του Προσφεύγοντα Υποβλήθηκε Νομίμως. Δέχεται την Προσφυγή. Ακυρώνει την Προβαλλόμενη Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ορίζει την επιστροφή του Παραβόλου.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επιλύει τις διαφορές που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η εντολέας μας, έμπορος τροφίμων, συμμετείχε σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοτικής Αρχής. Η οικονομική προσφορά της εντολέα μας αποτυπώθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για ορισμένα προϊόντα με λιγότερα από τρία δεκαδικά ψηφία, επειδή η πλατφόρμα αφαιρεί το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο, όταν αυτό είναι μηδέν. Για τον λόγο αυτόν η οικονομική της προσφορά θεωρήθηκε ότι δεν υποβλήθηκε σύμφωνα με τη διακήρυξη και ως εκ τούτου αποκλείστηκε από τα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το δικηγορικό μας γραφείο κατέθεσε προδικαστική προσφυγή κατά της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ΑΕΠΠ έκρινε ότι η οικονομική προσφορά της εντολέα μας υποβλήθηκε νομίμως, καθώς δε έφερε ευθύνη για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Αντιθέτως, έκρινε ότι η Αναθέτουσα Αρχή φέρει την ευθύνη παραμετροποίησης και σχεδιασμού του ηλεκτρονικού τόπου υποβολής των προσφορών κατά τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η προδικαστική μας προσφυγή έγινε δεκτή, η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ακυρώθηκε η ορίστηκε η επιστροφή του παραβόλου της προσφυγής στην εντολέα μας.

Το δικηγορικό μας γραφείο υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς δημοσίου από το Α ως το Ω: από τη μελέτη της διακήρυξης και την υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου συμμετοχής στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την άσκηση προδικαστικής προσφυγής και την εκπροσώπηση στο Δικαστήριο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την εν λόγω υπηρεσίας μας πατώντας εδώ.

Αριθμός απόφασης: 1167 - 1168/2021

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 29 Ιουνίου 2021 με την εξής σύνθεση: …...

Για να εξετάσει :
1) την από 21.05.2021 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ….. του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…..» (εφεξής ο «πρώτος προσφεύγων»), που εδρεύει στο ….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα και

2) την από 21.05.2021 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ….. του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα «…..» (εφεξής η «δεύτερη προσφεύγουσα»), που κατοικεί στη ….. .

Κατά του Δήμου ….. (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της υπ’ αριθμ. ….. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 12.04.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης προσωρινών αναδόχων (εφεξής η «προσβαλλόμενη») και

Κατά του παρεμβαίνοντος επί της δεύτερης προσφυγής οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…..» (εφεξής ο «παρεμβαίνων»), που εδρεύει στον ….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα

Με την προδικαστική προσφυγή του ο πρώτος προσφεύγων αιτείται να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το σκέλος που απορρίπτεται η προσφορά του για τις Ομάδες 2.Β.α, 2.Β.β, 3.Β.α και 3.Β.β του διαγωνισμού.

Με την προδικαστική προσφυγή του η δεύτερη προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το σκέλος που απορρίπτεται η προσφορά της για τις Ομάδες 2.Γ και 3.Γ του διαγωνισμού και να ανακηρυχθεί προσωρινή ανάδοχος στις εν λόγω Ομάδες.

Με την παρέμβασή του ο παρεμβαίνων επιδιώκει την απόρριψη της δεύτερης προσφυγής.

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια ….. Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφτηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή για την άσκηση της πρώτης προσφυγής έχει καταβληθεί παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 και 2 του Π.Δ. 39/2017, ποσού ….. ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ….., την από 20.05.2021 πληρωμή στην ….. και την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης) το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της εκτιμώμενης αξίας των Ομάδων ….. της σύμβασης για τις οποίες ασκείται η προδικαστική προσφυγή, ήτοι ….. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Επειδή για την άσκηση της δεύτερης προσφυγής έχει καταβληθεί παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 και 2 του Π.Δ. 39/2017, ποσού ….. ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ….., την από 21.05.2021 πληρωμή στην ….. και την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης) το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της εκτιμώμενης αξίας των Ομάδων ….. της σύμβασης για την οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή, ήτοι ….. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3. Επειδή, με την υπ’ αριθμ. …. διακήρυξη η αναθέτουσα αρχή προκήρυξε ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο «…..» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει υψηλότερου ποσοστού έκπτωσης για τις Ομάδες 2.Β.α, 2.Β.β, 2.Γ, 3.Β.α, 3.Β.β και 3.Γ του διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας συνολικά δαπάνης ….. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται σε 25 Ομάδες, οι δε προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μια ή περισσότερες Ομάδες και για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων έκαστης Ομάδας.

4. Επειδή, η προκήρυξη της ως άνω σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ….. στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δε πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε καταχωρίσθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ την ….. με ΑΔΑΜ ….., καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο επίμαχος διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ …...

5. Επειδή ο διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή, ως εκ του αντικειμένου της, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 345 του Ν. 4412/2016.

6. Επειδή η υπό εξέταση πρώτη προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 21.05.2021 στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπόψιν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες, μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, στις 11.05.2021 β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από τον προσφεύγοντα αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν . 4412/2016, και την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4 και την παρ. 2 του άρθ. 8 του Π.Δ. 39/2017.

7. Επειδή η υπό εξέταση δεύτερη προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 21.05.2021 στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπόψιν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες, μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, στις 11.05.2021 β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από την αναθέτουσα αρχή την 24.06.2021 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν . 4412/2016, και την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4 και την παρ. 2 του άρθ. 8 του Π.Δ. 39/2017.

8. Επειδή, ο πρώτος προσφεύγων έχει προφανές έννομο συμφέρον για την άσκηση της πρώτης προσφυγής, καθώς έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό και επομένως εύλογα επιδιώκει την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που απορρίπτει την προσφορά του για τις Ομάδες 2.Β.α, 2.Β.β, 3.Β.α και 3.Β.β του διαγωνισμού.

9. Επειδή, η δεύτερη προσφεύγουσα έχει προφανές έννομο συμφέρον για την άσκηση της δεύτερης προσφυγής, καθώς έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό και επομένως εύλογα επιδιώκει την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που απορρίπτει την προσφορά της για τις Ομάδες 2.Γ και 3.Γ του διαγωνισμού. Ωστόσο, απαραδέκτως η δεύτερη προσφεύγουσα αιτείται να κατακυρωθούν οι εν λόγω Ομάδες του διαγωνισμού σε αυτήν, καθώς η ΑΕΠΠ επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνει την παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και δεν έχει εξουσία να τροποποιήσει την προσβαλλόμενη πράξη, καθ’ υποκατάσταση της αναθέτουσας αρχής (ΕΑ ΣτΕ 54/2018).

10. Επειδή την 21.05.2021 και 24.05.2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη στην προβλεπόμενη, από το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017, κοινοποίηση των υπό εξέταση πρώτης και δεύτερης προσφυγών αντιστοίχως σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού.

11. Επειδή με τις υπ’ αριθμ. ….. και ….. Πράξεις της Προέδρου του 6ου Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης για την πρώτη και δεύτερη προσφυγή αντιστοίχως και κλήθηκε η αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί αμφότερων προσφυγών

12. Επειδή ο παρεμβαίνων επί της δεύτερης προσφυγής κατέθεσε την 2.06.2021, ήτοι εμπροθέσμως, μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, την με αριθμό ΓΑΚ ΠΑΡ …. παρέμβασή του, για την οποία θεμελιώνει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον καθώς η προσφορά του έχει κριθεί αποδεκτή και έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος για τις Ομάδες 2.Γ και 3.Γ και ως εκ τούτου, επιδιώκει τη διατήρηση της προσβαλλόμενης. Ωστόσο, απαραδέκτως ο παρεμβαίνων προβάλλει αιτιάσεις περί συνδρομής και έτερων λόγων αποκλεισμού της προσφοράς της δεύτερης προσφεύγουσας. Και τούτο διότι η προσβαλλόμενη, κατά το μέρος που απορρίπτει την προσφορά της δεύτερης προσφεύγουσας είναι επωφελής ως προς το διατακτικό της για τον παρεμβαίνοντα και συνεπώς η πράξη απόρριψης μίας προσφοράς δεν μπορεί, υπό το πρίσμα αυτό, να προσβληθεί παραδεκτά από άλλον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, με αίτημα την αντικατάσταση των αιτιολογιών της απόρριψης ή την προσθήκη επιπλέον τέτοιων.

13. Επειδή η αναθέτουσα αρχή απέστειλε στην ΑΕΠΠ την 9.06.2021 μέσω της επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου του διαγωνισμού τις απόψεις της επί αμφότερων προσφυγών, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στους προσφεύγοντες αυθημερόν.

14. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η προσφυγή νομίμως εισάγεται ενώπιον του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 346 και 360 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 39/2017.

15. Επειδή στον υπό κρίση διαγωνισμό συμμετείχαν δεκαεννέα οικονομικοί φορείς, μεταξύ των οποίων ο πρώτος προσφεύγων, η δεύτερη προσφεύγουσα και ο παρεμβαίνων, οι οποίοι υπέβαλαν τις με αριθμ. συστήματος ….. προσφορές τους αντίστοιχα. Σύμφωνα με το από 12.04.2021 Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, την απόρριψη των προσφορών αφενός μεν του πρώτου προσφεύγοντος για τις Ομάδες 2.Β.α, 2.Β.β, 3.Β.α και 3.Β.β του διαγωνισμού διότι «... λαμβάνοντος υπόψη το άρθρο 2.4.4. ... της διακήρυξης...διαπιστώθηκε ότι... στις ομάδες 2.Β.α, 2.Β.β, 3.Β.α και 3.Β.β "…..” - είδη στα οποία η προσφορά κατατίθεται με ποσοστό έκπτωσης - δεν χρησιμοποίησε κατά την συμπλήρωση της την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία που απαιτούνται, αλλά μόνο δύο δεκαδικά. Ελέγχοντας περαιτέρω την οικονομική προσφορά, διαπιστώθηκε ότι το 3ο δεκαδικό ψηφίο δεν μπορεί να λογισθεί ως μηδέν (0), όπως έγινε σε αντίστοιχες οικονομικές προσφορές συμμετεχόντων με δύο δεκαδικά ψηφία, λόγω το ότι μεταβάλλεται το τελικό ποσόν της οικονομικής προσφοράς σε σχέση με το αναγραφόμενο ποσό που έχει υποβληθεί....» και αφετέρου της δεύτερης προσφεύγουσας για τις Ομάδες 2.Γ και 3.Γ διότι «...μετά από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον φάκελο της τεχνικής της προσφοράς, διαπιστώθηκαν ελλείψεις και συγκεκριμένα δεν έχει υποβάλει, ως όφειλε - επί ποινή αποκλεισμού και σε ηλεκτρονική μορφή ...τις άδειες κυκλοφορίας και τις άδειες καταλληλόλητας μεταφοράς τροφίμων των υπ’ αρ….. οχημάτων της. Επίσης η κατατεθειμένη με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονικό αρχείο: …..), με την οποία "ζητείται παράταση πέντε ημερών σε περίπτωση που ο υποβληθείς φάκελος παρουσιάζει λάθη ή ελλείψεις, ώστε να διορθωθούν”, δεν λαμβάνεται υπ’ όψη για λόγους ισονομίας έναντι των άλλων διαγωνιζομένων (με ή χωρίς ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους), αλλά και γιατί αντιβαίνει στην ίδια την διαγωνιστική διαδικασία και στις διατάξεις του άρθρου 2.4.6. β’ της διακήρυξης ...στους οποίους αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης των προσφορών...» καθώς και την ανακήρυξη του παρεμβαίνοντος ως προσωρινού αναδόχου στις Ομάδες 2.Γ και 3.Γ. Με την προσβαλλόμενη εγκρίθηκε το ως άνω Πρακτικό.

16. Επειδή ο πρώτος προσφεύγων, επικαλούμενος τους όρους 1.3, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2.4, 2.4.4 της διακήρυξης καθώς και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 ισχυρίζεται τα ακόλουθα : «[...] υποβάλαμε την Οικονομική Προσφορά μας όπως ακριβώς ορίζει η Διακήρυξη. Πιο συγκεκριμένα, υποβάλαμε την Οικονομική Προσφορά μας για το σύνολο των ειδών της Ομάδας 2Βα «…..», για το σύνολο των ειδών της ομάδας 2Ββ «…..», για το σύνολο των ειδών της ομάδας 3Βα «…..» και για το σύνολο των ειδών της ομάδας 3Ββ «…..», τόσο με τη συμπλήρωση του Εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος της Διακήρυξης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ (σελ. 167 και εξής της Διακήρυξης).... όσο και με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος …... Πιο συγκεκριμένα, σε αντίθεση με το λανθασμένο αιτιολογικό απόρριψης της Οικονομικής Προσφοράς μας, όπως αποτυπώθηκε στο από 15.01.2021 έως 12.04.2021 Πρακτικό Διεξαγωγής Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων (Α’ & Β’ Στάδιο Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς - Οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και το οποίο εγκρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. πρωτοκόλλου …..), στην οικονομική προσφορά του Συστήματος, στην οποία έπρεπε με βάσει τη Διακήρυξη να συμπληρώσουμε την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, έχουμε συμπληρώσει για τα προσφερόμενα είδη τιμές με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, ακριβώς όπως απαιτείται. Για τα είδη της Υποομάδας 2Βα και 3Βα οι τιμές που είχαν εισαχθεί στο σύστημα έχουν τρία (3) δεκαδικά ψηφία, τα τελευταία ψηφία των οποίων είναι μηδέν (0) και συγκεκριμένα τον αριθμό «12917.760» το σύστημα ΑΥΤΟΜΑΤΑ τον μετέτρεψε σε «12917.76» και τον αριθμό «78717.600» τον μετέτρεψε σε «78717.6» αντίστοιχα. Τα δεκαδικά ψηφία από το τέλος προς την αρχή του αριθμού που είναι «μηδέν», τα αφαιρεί το σύστημα από μόνο του. Δηλαδή, εάν λόγου χάρη εισαχθεί στο σύστημα ο αριθμός «123,000» το σύστημα θα τον μετατρέψει αυτόματα σε «123» αφαιρώντας τα μηδενικά δεκαδικά, ή, εάν εισαχθεί ο αριθμός «123,020» το σύστημα θα τον μετατρέψει σε «123,02» αφαιρώντας το τελευταίο μηδενικό δεκαδικό. Αυτό γίνεται αυτόματα από το λογισμικό του συστήματος και όχι από τον χρήστη! Άλλωστε και στο παράδειγμα που η ίδια η Αναθέτουσα αναφέρει στη Διακήρυξή της (σελ. 41), η προσφερόμενη τιμή εκεί (όσον αφορά το σύστημα) αναγράφεται με δύο δεκαδικά ψηφία και όχι με τρία, θεωρώντας το τελευταίο (3ο) δεκαδικό ψηφίο ως μηδέν (0) και ως εκ τούτου λανθασμένα το αιτιολογικό της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρει ότι δε συμπληρώσαμε τις προσφερόμενες τιμές μας στο σύστημα με τρία (3) δεκαδικά ψηφία και ότι το τελευταίο ψηφίο δε δύναται να θεωρηθεί ότι είναι το μηδέν (0). Ακολούθως, για την Υποομάδα 2Ββ και 3Ββ η τιμή έχει επίσης συμπληρωθεί με τρία (3) δεκαδικά ψηφία. Ενδεικτικά, θα θέλαμε να κάνουμε μνεία ότι τόσο η εταιρεία «…..» όσο και η «…..», που ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, αλλά και λοιποί οικονομικοί φορείς, όπως άλλωστε αναφέρει και η ίδια η προσβαλλόμενη, έχουν επίσης καταθέσει στο σύστημα τιμές για τα προσφερόμενα από αυτές είδη, οι οποίες άλλες αποτυπώνονται με τρία (3), άλλες με δύο (2) και άλλες με κανένα δεκαδικό ψηφίο και εντούτοις θεωρήθηκαν δεκτές από την Οικονομική θεωρώντας τα τελευταία δεκαδικά ψηφία μηδενικά. Δυνάμει των ανωτέρω λανθασμένα με το αυτό αιτιολογικό εγκρίθηκε η απόρριψη της οικονομικής μας προσφορά από την Οικονομική Επιτροπή.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί, όπως φαίνεται και από το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του Συστήματος, το οποίο έχει παραχθεί κατόπιν της υποβολής της οικονομικής προσφοράς μας, ότι το σύστημα είτε α) «αφαιρεί» το τελευταίο - τρίτο δεκαδικό ψηφίο (βλέπε στήλη «ΣΥΝΟΛΟ» του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς του Συστήματος), αποτυπώνοντας τις προσφερόμενες τιμές με δύο (2) και όχι με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, εάν η τιμή που δέχεται το σύστημα στην στήλη «ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ» παραμένει με τρία (3) δεκαδικά ψηφία ή β) «προσθέτει» ένα ή ακόμη και δύο δεκαδικά ψηφία ως μηδενικά από μόνο του στη στήλη «ΣΥΝΟΛΟ», εάν η τιμή που αποτυπώνεται στο σύστημα στη στήλη «ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ» έχει μόνο ένα ή και κανένα δεκαδικό ψηφίο.

Επιπροσθέτως, προσφορά με δύο (2) δεκαδικά ψηφία δώσαμε στην έγχαρτη οικονομική προσφορά μας, ήτοι στην Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος, για τη συμπλήρωση όμως της οποίας πουθενά στη διακήρυξη δεν αναγράφεται ότι πρέπει να συμπληρωθούν οι τιμές με τρία (3) δεκαδικά ψηφία. Η Διακήρυξη αυστηρά αναφέρει ότι η οικονομική προσφορά του συστήματος πρέπει να συμπληρωθεί με τρία (3) δεκαδικά ψηφία και δεν κάνει αναφορά στην Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος, παραθέτοντας συγκεκριμένα στη σελ. 40 αυτής ότι «στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.).
Δυνάμει των ανωτέρω εσφαλμένα η προσβαλλόμενη ενέκρινε την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς μας με το αυτό αιτιολογικό.

[...] ακόμα και αν ήθελε θεωρήσουμε ατυχή τη διατύπωση της αιτιολογίας απόρριψης, ότι η Οικονομική Επιτροπή απέρριψε την οικονομική προσφορά μας επειδή δεν αποτυπώσαμε σε αυτήν τιμές με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, όσον αφορά την έγγραφη προσφορά μας στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης, με αποτέλεσμα να υφίστανται διαφορές στις τιμές που αναφέρονται στην Οικονομική Προσφορά του Συστήματος με αυτές στην Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος, ειδικά για αυτήν την περίπτωση, ως ελέχθη ανωτέρω και με βάση την ως άνω παράγραφο της Διακήρυξης, υπερισχύει η Οικονομική Προσφορά του Συστήματος. Συνεπώς, η ασυμφωνία των αποτυπωμένων τιμών μεταξύ των δύο (Οικονομική Προσφορά Συστήματος και Οικονομική Προσφορά Παραρτήματος), η οποία εκ των πραγμάτων στην εν λόγω περίπτωση είναι της τάξεως του 0,006 λεπτών του ευρώ (!) και έχει παρουσιαστεί εξαιτίας της στρογγυλοποίησης που κάνει το σύστημα στο τελικό σύνολο, αποτελεί λόγο να ληφθεί υπόψιν μόνο η προσφορά που εισήγαμε στο σύστημα ως υπερισχύουσα και δεν αποτελεί λόγο απόρριψη της προσφοράς μας εν συνόλω ως απαράδεκτης.

[...] Σε αντίθεση με την προηγούμενη αναφορά του άρθρου 102 Ν.4412/2016, το οποίο έδινε στην Αναθέτουσα τη διακριτική ευχέρεια να καλεί τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, πλέον η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να καλεί τους οικονομικούς φορείς να αποσαφηνίζουν τα τυχόν λάθη που αποτυπώνονται στην προσφορά τους και δη όταν αυτά είναι πρόδηλα, μη έχοντας απλώς τη διακριτική ευχέρεια να το πράξει.

Δυνάμει του άρθρου αυτού η Αναθέτουσα Αρχή στην ασυμφωνία αυτή της Οικονομικής Προσφοράς του Συστήματος με αυτή της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος, η οποία προσδιορίζεται στο ποσό των 0,006 λεπτών και η οποία ασυμφωνία προκύπτει εξαιτίας της στρογγυλοποίησης που πραγματοποιεί το σύστημα στην κατατεθείσα προσφορά, η οποία δεν πραγματοποιείται στην προσφορά του παραρτήματος, όφειλε να μην απορρίψει την προσφορά μας, παρά να μας καλέσει να αποσαφηνίσουμε αυτήν την αστοχία μεταξύ οικονομικής προσφοράς συστήματος και παραρτήματος. Άλλωστε, ως θα ειπωθεί και στη συνέχεια κριτήριο κατακύρωσης δεν είναι η προσφερόμενη τιμή, στην οποία εν προκειμένου συναντάται η διαφορά της τάξεως του 0,006 λεπτών, αλλά το ποσοστό έκπτωσης, το οποίο αποτυπώνεται ρητά στην οικονομική προσφορά του παραρτήματος και δε δύναται να προκαλέσει σε καμία περίπτωση σύγχυση ως προς το ύψος του.

[...] αυτό το οποίο ρητά πρέπει να αποτυπωθεί και να μη δημιουργεί σύγχυση ως προς το ύψος του, είναι το ποσοστό έκπτωσης, διότι με βάση αυτό και τις εκάστοτε μέσες τιμές λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα υπολογίζονται οι τιμές. Οι τιμές που δίνονται στο σύστημα είναι ενδεικτικές και μια έμμεση αποτύπωση αυτού του ποσοστού έκπτωσης που δίνεται και αυτό διότι όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω υπάρχει έλλειψη οικείου πεδίο προς συμπλήρωση στο σύστημα και για πρακτικούς λόγους έπρεπε με κάποιο τρόπο το σύστημα να κατατάξει τους οικονομικούς φορείς σε αυτό. Στην οικονομική προσφορά μας του υποδείγματος της διακήρυξης ρητώς έχουμε αναφέρει το ποσοστό της έκπτωσης το οποίο προσφέρουμε για τα εν λόγω είδη και είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ το οποίο δεν παρουσιάζει ουδεμία σύγχυση, ασάφεια ή παρατυπία ως προς το ύψος του και δυνάμει αυτού θα υπολογιστούν οι μετέπειτα τιμές κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ουδεμία σχέση έχουν για τα εν λόγω είδη οι αποτυπωμένες ενδεικτικές στο σύστημα τιμές, οι οποίες ζητούνται χάριν δυσλειτουργίας του συστήματος. Από την κατατεθειμένη προσφορά μας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ξεκάθαρα να αντιληφθεί το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρουμε για τα ως άνω είδη, το οποίο ρητά αποτυπώνεται στην οικονομική προσφορά μας και το οποίο αποτελεί και το κριτήριο ανάθεσης για τις ομάδες για τις οποίες λαμβάνουμε μέρος στο Διαγωνισμό και ως εκ τούτου εσφαλμένα απέρριψε την οικονομική προσφορά μας με το αναφερθέν αιτιολογικό. Διαφορετική θα ήταν η περίπτωση αν λαμβάναμε μέρος για τα είδη στα οποία κριτήριο κατακύρωσης θα ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. Σε εκείνη την περίπτωση όντως θα είχε νόημα η αποτύπωση των τιμών για κάθε είδος τόσο στο σύστημα όσο και στο παράρτημα, καθώς σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό έκπτωσης δε έχει κανένα ρόλο. Εν προκειμένω όμως τα είδη τα οποία προσφέρει η εταιρεία μας έχουν ως κριτήριο ανάθεσης το ποσοστό έκπτωσης και δε δύναται να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα είδη τα οποία έχουν κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και αυτό γιατί έτσι καταργείται στην ουσία το διαφορετικό κριτήριο κατακύρωσης που υπάρχει μεταξύ των μεν και των δε, ήτοι το ποσοστό έκπτωσης, το οποίο εκφράζεται ρητώς και αδιαμφισβήτητα στην περίπτωση της οικονομικής προσφοράς μας.

[...] Επιπλέον όμως, όσον αφορά ειδικά τα είδη των Ομάδων 2Βα και 3Βα ουδεμία διαφορά ως προς τις κατατεθειμένες τιμές υπάρχει ως προς κάποιο δεκαδικό ψηφίο τόσο στις τιμές που αναφέρονται στην Οικονομική Προσφορά του Συστήματος όσο και στην Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος και έτσι το αιτιολογικό της Οικονομικής Επιτροπής στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι «το 3ο δεκαδικό ψηφίο δεν μπορεί να λογισθεί ως μηδέν (0), όπως έγινε σε αντίστοιχες οικονομικές προσφορές συμμετεχόντων με δύο δεκαδικά ψηφία, λόγω το ότι μεταβάλλεται το τελικό ποσόν της οικονομικής προσφοράς σε σχέση με το αναγραφόμενο ποσό που έχει υποβληθεί», είναι κενό περιεχομένου, αφού οι τιμές ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ και προκύπτει με σαφήνεια ειδικά για αυτές τις δύο Ομάδες, η προσφερόμενη τιμή...».

17. Επειδή η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της επί της πρώτης προσφυγής ισχυρίζεται ότι / « ...Κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης με τους αναδόχους, η τιμολόγηση των παραδιδόμενων προϊόντων γίνεται σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή μονάδας που έχει προκύψει, μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης.

Η ΕΔΔ ελέγχοντας την οικονομική προσφορά της προσφεύγουσας εταιρίας "…..’’, σύμφωνα με τα ποσοστά έκπτωσης που έχει προσφέρει και εφαρμόζοντας τον κανόνα στρογγυλοποίησης αριθμών για το 3ο δεκαδικό ψηφίο, παραθέτει τα αποτελέσματα που προκύπτουν:

- Υποομάδες: 2.Β.α & 3.Β.α 1ο & 2ο είδος: 8,70 € (τιμή μονάδας) - [8,70 € * 53,60 % (έκπτωση)=4,6632 €] = 8,70 - 4,663 = 4,037 €

- Υποομάδες: 2.Β.β & 3.Β.β 1ο είδος: 10,40 € (τιμή μονάδας) * [10,40 € * 69,14 % (έκπτωση)=7,19056 €] = 10,40 - 7,191 = 3,209 € 2ο είδος: 6,0 € (τιμή μονάδας) * [6,0 € * 69,14 % (έκπτωση)=4,1484 €] = 6,0 - 4,148 = 1,852 €

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν διαφορές σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή μονάδας και συγκεκριμένα:

- 1ο & 2ο είδος: 4,04 € αντί του ορθού 4,037 €, για τις υποομάδες 2.Β.α & 3.Β.α

- 1ο είδος: 3,21 € αντί του ορθού 3,209 € και 2ο είδος: 1,85 € αντί του ορθού 1,852 €, για τις υποομάδες 2.Β.β & 3.Β.β Δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση (υποομάδες 2.Β.α & 3.Β.α) η τιμή μονάδας είναι υπέρ της εταιρίας, ενώ στην δεύτερη περίπτωση (2.Β.β & 3.Β.β) εις βάρος της.

Οι παραπάνω διαφορές οφείλονται στην μη ορθή χρήση, ως προς την εφαρμογή στρογγυλοποίησης των λογιστικών φύλων ….., συμπλήρωσης της έντυπης οικονομικής προσφοράς του Δήμου από την προσφεύγουσα εταιρία, αλλά και στην αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος να καταχωρήσει και αποτυπώσει οικονομικές προσφορές με ποσοστό έκπτωσης.

Οι διαφορές όντως είναι ασήμαντες, όπως προβάλει και η προσφεύγουσα εταιρία και προκύπτει ένα ποσό της τάξης των ευρώ (….. €) στην συνολική οικονομικής προσφοράς, όταν συγκριθεί με την προσφορά του συστήματος ή της τάξης των ….. € όταν συγκριθεί με τα επιμέρους αθροίσματα που συμπλήρωσε στο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, πάντα εις βάρος του Δήμου.

Τέλος το γεγονός ότι ακόμα και με τον ορθό τρόπο υπολογισμού τις τιμής μονάδας, οι υπόλοιπες κατατεθειμένες προσφορές, υπολείπονται κατά πολύ την προσφορά της προσφεύγουσας και εφόσον γίνει χρήση της παραγράφου 2.4.4 της διακήρυξης... ο Δήμος μας θα έχει σημαντικό οικονομικό όφελος».

18. Επειδή η δεύτερη προσφεύγουσα προβάλλει τα ακόλουθα : «

[...] υπέβαλα και σε ηλεκτρονική μορφή τις άδειες κυκλοφορίας και τις άδειες καταλληλόλητας μεταφοράς τροφίμων των υπ’ αρ. ….. οχημάτων μου. Προσκομίζω και επικαλούμαι έντυπο τεχνικής προσφοράς και επισυνάπτω στη παρούσα προσφυγή στιγμιότυπο από το σύστημα [...]

Επιπλέον η αναφορά της αναθέτουσας στην κατατεθειμένη από εμένα υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονικό αρχείο: …..), με την οποία ”ζητείται παράταση πέντε ημερών σε περίπτωση που ο υποβληθείς φάκελος παρουσιάζει λάθη ή ελλείψεις, ώστε να διορθωθούν”, δεν σχετίζεται με την υποτιθέμενη μη υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή των ως άνω δικαιολογητικών. Διότι αφενός μεν υπέβαλα τις άδειες κυκλοφορίας και τις άδειες καταλληλόλητας μεταφοράς τροφίμων των υπ’ αρ. ….. οχημάτων μου, νόμιμα, εμπρόθεσμα και σε ηλεκτρονική μορφή, αφετέρου δε η υπεύθυνη δήλωση δεν αναφέρεται σε κάποια από μέρους μου πλημμέλεια, καθόσον δεν υφίστατο καμία πλημμέλεια και το γνώριζα κατά την υποβολή...».

19. Επειδή η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της επί της δεύτερης προσφυγής ισχυρίζεται ότι: «[...] Επανελέγχοντας τα κατατεθειμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς (α/α συστήματος …..) που υπέβαλε η προσφεύγουσα εταιρεία ”…..”, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ηλεκτρονικού φακέλου με το όνομα "…..” δώδεκα (12) σελίδων, το οποίο διέφυγε της προσοχής μας, κατά το στάδιο του αρχικού ελέγχου.

Μετά τον έλεγχο του σχετικού αρχείου, διαπιστώθηκε ότι περιέχει:

Α) τις βεβαιώσεις των αδειών καταλληλόλητας μεταφοράς τροφίμων, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ….., με στοιχεία

-  …..,

-  ….. και

-  …..

Β) τις άδειες κυκλοφορίας των αντίστοιχων οχημάτων, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ….., με στοιχεία:

-  …..,

-  ….. και

-  …...

Τα παραπάνω οχήματα είναι σύμφωνα με τους όρους της αρ. ….. Διακήρυξη του Δημάρχου και το αρ. ….. τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και επομένως γίνονται δεκτά.

[..] Η κατατεθειμένη με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονικό αρχείο: ….), με την οποία 'ζητείται παράταση πέντε ημερών σε περίπτωση που ο υποβληθείς φάκελος παρουσιάζει λάθη ή ελλείψεις, ώστε να διορθωθούν”, κρίθηκε από την ΕΔΔ συνδυαστικά με τον πρώτο λόγω της προσφυγής.

Η δυνατότητα που παρέχει με το άρθρο 3.1.1 της διακήρυξης, αφορά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβληθέντων στοιχείων και όχι την αναπλήρωση μη υποβληθέντων ή μη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Εφόσον θεωρούσαμε ότι δεν υποβλήθηκαν ουσιώδη δικαιολογητικά στο κατατεθειμένο φάκελο ηλεκτρονικής προσφοράς δεν ήτο δυνατό, για λόγους ισονομίας έναντι των άλλων διαγωνιζομένων οι οποίοι είχαν αποκλεισθεί με το ίδιο σκεπτικό (προσφορές: α/α-2 …..), να ληφθεί υπόψη η υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση και να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα η συμπλήρωση τους. Επομένως και σε συνδυασμό με τον 1ο λόγο της προσφυγής, θα πρέπει η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση να αντιμετωπισθεί με όμοιο τρόπο και να γίνει αποδεκτή η Τεχνική Προσφορά της προσφεύγουσας εταιρίας ….., με συμμετοχή στις υποομάδες: 2.Γ και 3.Γ "…..” [...] ».

20. Επειδή ο παρεμβαίνων επί της δεύτερης προσφυγής προβάλλει ότι: « .... β. Στην υπό κρίση περίπτωση, και ανεξαρτήτως όσων κατά τα λοιπά ορθώς διέγνωσε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η αναθέτουσα Αρχή απέρριψε την τεχνική προσφορά της επιχείρησης «…..» και για το λόγο ότι αυτή συμπεριέλαβε μεταξύ των λοιπών εγγράφων της προσφοράς της, την υπό ημερομηνία 10-1-2021 υπεύθυνη δήλωση της ιδιοκτήτριας αυτής, με την οποία δηλώνεται ότι «η επιχείρηση μου διαθέτει όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και της υπ'αριθμόν ….. μελέτης που την συνοδεύει. Σε περίπτωση όπου η πρόσφορα μου παρουσιάσει ελλείψεις ή λάθη αιτούμε τουλάχιστον πενθήμερη (5) επιπλέον προθεσμία μετά την αποσφραγίσει και των έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για συμπλήρωση ή διόρθωση τους αντίστοιχα».

Κατά συνέπεια, με την κατά τα ανωτέρω κατατεθείσα υπεύθυνη δήλωσή της, η επιχείρηση «…..» μη νομίμως και κατά παράβαση των αρχών της τυπικότητας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων αιτήθηκε την χορήγηση πενθήμερης προθεσμίας μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της, προκειμένου να θεραπεύσει τυχόν ελλείψεις ή λάθη της προσφοράς. Αυτό σημαίνει ότι η δήλωση αυτή συνιστά αμφισβήτηση των όρων της διακήρυξης που διέπουν τον τρόπο κατάρτισης, υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών, καθώς αξιώνεται η παροχή προθεσμίας για την αποκατάσταση πλημμελειών των δικαιολογητικών συμμετοχής ή/ και της τεχνικής προσφοράς, υπό την έννοια ότι, σύμφωνα με την οπτική της προσφεύγουσας, θεωρείται πλημμελής η απόρριψη της προσφοράς της, εφόσον δεν της παρασχεθεί προθεσμία για να αναπληρώσει τυχόν (ακόμη και επί ποινή αποκλεισμού) ελλείψεις της.

Από την άλλη πλευρά, με την υποβολή της πιο πάνω υπεύθυνης δήλωσης, η προφορά της προσφεύγουσας καθίσταται ασαφής και υπό αίρεση, δοθέντος ότι η επιχείρηση «…..» δεν αναλαμβάνει καμία ρητή δέσμευση για το περιεχόμενο της προσφοράς, αφού θεωρεί ότι πρέπει να της παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης ελλιπών ή μη προσηκόντως υποβληθέντων στοιχείων, και επομένως οριστικοποίησης του περιεχομένου της μετά την αποσφράγιση (και γνωστοποίηση) των υπολοίπων προσφορών. Συνεπώς, ορθώς αποφασίστηκε η απόρριψη της προσφοράς του πιο πάνω οικονομικού φορέα (και) για τον προαναφερθέντα λόγο......

21. Επειδή το άρθρο 18 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης[...]».

22. Επειδή, το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 2. Τα έγγραφα της σύμβασης ....περιέχουν ιδίως :[...] ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης, [...] ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς [...] κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.)[...]».

23. Επειδή το άρθρο 54 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : « 1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της.[....]».

24. Επειδή το άρθρο 91 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102[...]».

25. Επειδή το άρθρο 94 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : « [...] Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. [...]».

26. Επειδή το άρθρο 95 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «[...]5. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: α) η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης [...] 6. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η τελευταία μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. [...]».

27. Επειδή στους όρους της διακήρυξης, προβλέπεται ότι : « [...]1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, κατεψυγμένων ψαριών, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου, άρτου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών του Προσώπων, για δύο (2) έτη.[...] Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και κατανέμεται σε είκοσι πέντε(25) υποομάδες (1.Α, 1. Β.α, 1. Β.β, 1.Γ, 2.Α.α, 2.Α.β, 2.Β.α., 2.Β.β, 2.Γ, 2.Δ.α, 2. Δ.β, 2.Δ.γ, 2.Ε, 2.ΣΤ, 2.Ζ, 3.Α.α, 3.Α.β, 3.Β.α, 3.Β.β, 3.Γ, 3.Δ.α, 3.Δ.β, 3.Δ.γ, 3. Ε και 3.ΣΤ). Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για μια ή και για περισσότερες υποομάδες και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών/της κάθε υποομάδας. [...]

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι:

[...] 0 Για τα τμήματα /υποομάδες

Ι. Β.α «…..», 2.Β.α «…..»,

2. Β.β «…..», 2.Γ «….», 2.Δ.α «…..», 2.Δ.β «…..»,2.Ε «…..», 3.Β.α «…..»,

3. Β.β «…..», 3.Γ «…..», 3.Δ.α «…..», 3.Δ.β «…..», 3.Ε «…..» , είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής, και συγκεκριμένα η χαμηλότερη τιμή η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία[...]

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: (α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.[...]

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].

Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι, στον παρόν διαγωνισμό δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς θα επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τα υποδείγματα της παρούσας διακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ» και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»[...]

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή τόσο στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών όσο και στην παρούσα διακήρυξη.

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. [...]

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιμές μονάδος, έχουν αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόμενα από το σύστημα καθώς και το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου, σε μορφή pdf ,ψηφιακά υπογεγραμμένο, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της προσφερόμενης έκπτωσης ή η τιμή μονάδος για κάθε είδος της κάθε ομάδας για την οποία συμμετέχει. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου της οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου οικονομικής προσφοράς του Δήμου, υπερισχύει το παραγόμενο από το σύστημα. (υπάρχει υπόδειγμα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

Είδη με ποσοστό έκπτωσης (Τμήμα 1.Β.α, 2.Β.α, 2.Β.β, 2.Γ, 2.Δ.α, 2.Δ.β, 2.Ε, 3.Β.α, 3.Β.β, 3.Γ, 3.Δ.α, 3.Δ.β, 3.Ε)

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.[...]

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 5,45% για τα ……. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς …..[...]

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 [...]

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) [...] β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, [...] θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.[...]

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ [...]ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 14ο

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν τις άδειες καταλληλότητας μεταφοράς τροφίμων των οχημάτων με τα οποία θα πραγματοποιήσουν τη μεταφορά των ειδών καθώς και τις αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας.[...]».

28. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν (ΕΣ Πράξεις VI Τμήματος …..), όσο και τους διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (Ολ ΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια, τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά μη νόμιμη τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Τμήματος 78/2007). Επομένως, η αναθέτουσα αρχή θεσπίζοντας τους όρους της διακήρυξης αυτοδεσμεύεται και είναι υποχρεωμένη να τους εφαρμόσει χωρίς παρεκκλίσεις, η δε παράβαση των όρων αυτής οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Παρομοίως, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης και να υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με αυτούς.

29. Επειδή, η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., ….. και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ., …..). Περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρμογή των όρων της διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (…..).

30. Επειδή η αρχή της τυπικότητας, η οποία διέπει γενικά τη διενέργεια των διαγωνισμών (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013, ΣτΕ 111/2006, 597/2007 κ. ά.) εξυπηρετεί τις ανάγκες της διαφάνειας, της αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και της ευχερούς εξέτασης και αξιολόγησής τους (Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β' Έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2017, σελ. 195 επ.). Σύμφωνα, δε, με την εν λόγω αρχή, δεν επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι οποίες θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων στοιχείων που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

31. Επειδή, εξάλλου, σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη χρησιμοποιεί όρους, όπως «με ποινή αποκλεισμού...», «με ποινή απαραδέκτου....», «οι συμμετέχοντες πρέπει...» ή άλλους παρόμοιους, είναι προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε απόκλιση της προσφοράς από αυτούς οδηγεί σε απόρριψη της (βλ. ΝΣΚ 70/2002).

32. Επειδή, με βάση τους όρους της διακήρυξης, όπου η πλήρωση των όρων της διακήρυξης επισημαίνεται ως απαίτηση, καθίσταται σαφές ότι οι τεχνικές προδιαγραφές συνιστούν απαράβατους όρους της διακήρυξης (βλ. για τη δεσμευτικότητα των τεχνικών προδιαγραφών απόφαση …..).

33. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (βλ. ΣτΕ 743/2000), σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την εφαρμογή τους κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (βλ. …..).

34. Επειδή στους όρους 2.4.2.4 και 2.4.4 της διακήρυξης προβλέπεται ότι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στην οικονομική τους προσφορά δυο διακριτά έγγραφα, ήτοι το παραγόμενο από το σύστημα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς συνταχθέν κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. Και τούτο διότι, για ορισμένες Ομάδες, μεταξύ των οποίων και οι Ομάδες 2.Β.α, 2.Β.β, 3.Β.α και 3.Β.β του διαγωνισμού, ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται στον όρο 1.3 της διακήρυξης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ωστόσο το ηλεκτρονικό σύστημα αδυνατεί να αποτυπώσει οικονομικές προσφορές με ποσοστό έκπτωσης, ως άλλωστε αναφέρεται και στη διακήρυξη αλλά και συνομολογείται από την αναθέτουσα αρχή. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον όρο 2.4.4 της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος την προσφερόμενη τιμή με τρία δεκαδικά ψηφία, ενώ ουδόλως προβλέπεται στη διακήρυξη υποχρέωση αναγραφής και στο έτερο απαιτούμενο έγγραφο της οικονομικής προσφοράς, ήτοι στο έντυπο του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης, της προσφερόμενης τιμής μονάδας με τρία δεκαδικά ψηφία. Σημειωτέον ότι η υποχρέωση συμπλήρωσης της προσφερόμενης τιμής με τρία δεκαδικά ψηφία στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος τίθεται από τη διακήρυξη για λόγους σύγκρισης των προσφορών και δεν προβλέπεται ρητώς επί ποινή αποκλεισμού. Εντούτοις, συντρέχει λόγος αποκλεισμού της προσφοράς, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

35. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο πρώτος προσφεύγων, υπέβαλε με την προσφορά του, καταρχάς, την ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, στην οποία για τις Ομάδες 2.Β.α και 3.Β.α οι προσφερόμενες τιμές δεν έχουν δηλωθεί σε τρία δεκαδικά ψηφία. Ωστόσο, ως βασίμως ισχυρίζεται ο προσφεύγων, τούτο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, καθώς το σύστημα δεν αποτυπώνει τον αριθμό μηδέν όταν τα τελευταία δυο δεκαδικά ψηφία ή το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο της τιμής είναι ο αριθμός μηδέν (0). Συνεπώς, ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η υποχρέωση συμπλήρωσης στην οικονομική προσφορά του συστήματος της προσφερόμενης τιμής με τρία δεκαδικά ψηφία έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορεί εν προκειμένω να οδηγήσει σε απόρριψη της προσφοράς του πρώτου προσφεύγοντος. Και τούτο διότι η αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη παραμετροποίησης και σχεδιασμού του ηλεκτρονικού τόπου υποβολής των προσφορών κατά τις απαιτήσεις της διακήρυξης, δοθέντος ότι το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ συνιστά το τεχνικό μέσο που διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές για το σκοπό αυτό (ΕΑ ΣτΕ 109/2020). Επιπροσθέτως, ο πρώτος προσφεύγων έχει υποβάλλει και το έντυπο οικονομικής προσφοράς κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης, στο οποίο έχει συμπληρώσει τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης και τις προσφερόμενες τιμές μονάδας για κάθε Ομάδα στην οποία συμμετέχει. Εξάλλου, δοθέντος ότι δεν υφίσταται υποχρέωση αναγραφής της προσφερόμενης τιμής μονάδας με τρία δεκαδικά ψηφία στο έγγραφο οικονομικής προσφοράς κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης, ο λόγος αποκλεισμού, ως αναλύεται στις απόψεις, περί διαφοροποιήσεων των δηλούμενων από τον πρώτο προσφεύγοντα τιμών μονάδων κατ’ εφαρμογή του κανόνα της στρογγυλοποίησης στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο ερείδεται επί εσφαλμένης προϋπόθεσης. Αλυσιτελώς δε ο πρώτος προσφεύγων επικαλείται την δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων επί της οικονομικής του προσφοράς βάσει της διάταξης του άρθρου 102 του ν. 4412/2016. Επομένως, βάσει των προεκτεθέντων, μη νομίμως η αναθέτουσα αρχή απέρριψε την προσφορά του πρώτου προσφεύγοντος και η πρώτη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη.

36. Επειδή, περαιτέρω, στον όρο 2.4.3.2 της διακήρυξης προβλέπεται ότι η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η πλήρωση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. Στο δε άρθρο 14 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων που εντάσσεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ρητώς ότι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν με την προσφορά τους τις άδειες καταλληλότητας μεταφοράς τροφίμων των οχημάτων με τα οποία θα πραγματοποιήσουν τη μεταφορά των ειδών καθώς και τις αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας. Επισημαίνεται ότι κατά τον όρο 2.4.6 της διακήρυξης συντρέχει λόγος αποκλεισμού σε περίπτωση ελλείψεων επί των απαιτούμενων εγγράφων και μη τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών.

37. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και δεν αμφισβητείται, η δεύτερη προσφεύγουσα υπέβαλε τις απαιτούμενες άδειες καταλληλότητας μεταφοράς τροφίμων των οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας ….. καθώς και τις σχετικές άδειες κυκλοφορίας. Ως δε συνάγεται σαφώς από το από 12.04.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο αποκλεισμός της δεύτερης προσφεύγουσας ερείδεται μόνον επί της εσφαλμένης αντίληψης της αναθέτουσας αρχής ότι δεν προσκομίστηκαν οι άδειες καταλληλότητας μεταφοράς τροφίμων των οχημάτων και οι άδειες κυκλοφορίας, ενώ προφανώς δεν αποτέλεσε αυτοτελή λόγο αποκλεισμού της δεύτερης προσφεύγουσας η υποβληθείσα με την προσφορά της υπεύθυνη δήλωση με την οποία αιτείται παράταση σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων επί των απαιτούμενων εγγράφων, καθώς η επίμαχη υπεύθυνη δήλωση, δεν ελήφθη υπόψη, ως άλλωστε συνομολογείται και στις απόψεις της αναθέτουσας αρχής, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από τον παρεμβαίνοντα τυγχάνουν απορριπτέα ως αβάσιμα. Συνεπώς, βάσει των προεκτεθέντων, μη νομίμως η αναθέτουσα αρχή απέρριψε την προσφορά της δεύτερης προσφεύγουσας και η δεύτερη προσφυγή θα πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη.

38. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.

39. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό εξέταση πρώτη προδικαστική προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή.

40. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό εξέταση δεύτερη προδικαστική προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή

41. Επειδή η παρέμβαση επί της δεύτερης προσφυγής πρέπει να απορριφθεί.

42. Επειδή, ύστερα από τα εκτεθέντα στη σκέψη 39, πρέπει να επιστραφεί το παράβολο που κατέθεσε ο πρώτος προσφεύγων (άρθρα 363 παρ.5 του ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017).

43. Επειδή, ύστερα από τα εκτεθέντα στη σκέψη 40, πρέπει να επιστραφεί το παράβολο που κατέθεσε η δεύτερη προσφεύγουσα (άρθρα 363 παρ.5 του ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017).

Για τους λόγους αυτούς

Δέχεται την πρώτη προδικαστική προσφυγή.

Δέχεται τη δεύτερη προδικαστική προσφυγή

Απορρίπτει την παρέμβαση επί της δεύτερης προσφυγής

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. ….. απόφαση της αναθέτουσας αρχής κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας

Ορίζει την επιστροφή στον πρώτο προσφεύγοντα του παραβόλου ποσού ….. ευρώ

Ορίζει την επιστροφή στη δεύτερη προσφεύγουσα του παραβόλου ποσού ….. ευρώ

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 29 Ιουνίου 2021 και εκδόθηκε την 2 Ιουλίου 2021.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.