Απόφαση 27/2021 Ειρ Βασ (Νόμος Κατσέλη)

Divider

Μακροχρόνια άνεργος – υποαπασχολούμενος λογιστής με τετραμελή οικογένεια. Δέχεται την αίτηση. Εξαιρεί από την εκποίηση το ΙΧΕ της οικογένειας. Απορρίπτει ενστάσεις δόλου, αοριστίας και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Ρυθμίζει συνολική οφειλή 105.244,51€ με 48 μηνιαίες καταβολές των 200,00€ (9.600,00€) (κούρεμα 91%).

Η παρακάτω απόφαση Νόμου Κατσέλη αποτελεί το επιστέγασμα μίας προσπάθειας 9 ετών, καθώς η αίτηση ρύθμισης των οφειλών κατατέθηκε το 2012 και η απόφαση εκδόθηκε το 2021. Ειδικότερα, αν και η αίτηση συζητήθηκε το έτος 2014, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι ήταν κατά τόπο αναρμόδιο να δικάσει την υπόθεση και την παρέπεμψε στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών. Έτσι κατατέθηκε κλήση για την εισαγωγή της υπόθεσης στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών το έτος 2015 που εν τέλει συζητήθηκε στα τέλη του 2019, η δε οριστική απόφαση εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2021.

Η υπόθεση αφορά μακροχρόνια άνεργο / υποαπασχολούμενο λογιστή με συνολική οφειλή από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες 105.244,51€, σύμφωνα με τις αναλυτικές καταστάσεις οφειλών των πιστωτών που εκδόθηκαν το έτος 2011. Οι συγκεκριμένες οφειλές έπαψαν να τοκίζονται από τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης του Νόμου Κατσέλη, επειδή δεν ήταν εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια (π.χ. με την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης) σε ακίνητη περιουσία του οφειλέτη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ύψος τους κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης με τους τόκους θα ήταν υπερδιπλάσιο από αυτό του 2011, δηλαδή περισσότερα από 200.000€.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο δανειολήπτης πληρούσε τις προϋποθέσεις προστασίας του Νόμου Κατσέλη και ρύθμισε τις οφειλές του με μηνιαίες καταβολές 200,00€ για 48 μήνες (4 έτη), δηλαδή ορίσθηκε να καταβάλλει το συνολικό ποσό των 9.600,00€ για συνολική οφειλή 105.244,51€. Μετά το τέλος της ρύθμισης θα έχει αποποπληρωθεί ποσοστό 9,12% της αρχικής οφειλής (κούρεμα 91% περίπου).

Επίσης το Δικαστήριο εξαίρεσε από την εκποίηση το εξ αδιαιρέτου δικαίωμα 50% της κυριότητας του αιτούντος σε ένα ΙΧΕ όχημα, καθώς έκρινε αφενός ότι χρησιμεύει για τις μετακινήσεις της οικογένειάς του και αφετέρου ότι είχε χαμηλή εμπορική αξία και ως εκ τούτου η εκποίησή του δεν επρόκειτο να αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στους πιστωτές.

Οι πιστωτές πρόβαλαν τις ενστάσεις α) του απαραδέκτου του δικογράφου της αίτησης λόγω αοριστίας, β) της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος από τον αιτούντα και γ) της περιέλευσης του αιτούντα σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής από δόλο, οι οποίες απορρίφθηκαν.

Η απόφαση παρουσιάζει και ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον, καθώς περιέχει ολοκληρωμένο σκεπτικό ως προς την υποχρέωση των οφειλετών να επικαιροποιήσουν τους φακέλους τους που τηρούνται στα Ειρηνοδικεία σύμφωνα με το Ν. 4336/2015 και την ΚΥΑ 8986/14.10.2015. Επισημαίνεται ότι η παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα στοιχεία του φακέλου του θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης του άρθρου 10 του ν. 3869/2010. Αν και στην εν λόγω υπόθεση η επικαιροποίηση του φακέλου έγινε εκπροθέσμως στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν παραβιάστηκε το καθήκον ειλικρινούς δήλωσης από τον αιτούντα, καθώς από την εκπρόθεσμη επικαιροποίηση δεν προέκυψε ότι ο αιτών απέκτησε περιουσία ή εισοδήματα περισσότερα από εκείνα που είχαν δηλωθεί με την αρχική αίτηση και ως εκ τούτου δεν θίχθηκαν τα συμφέροντα των δανειστών του από την εκπρόθεσμη επικαιροποίηση του φακέλου του.

Το δικηγορικό μας γραφείο ήταν από τα πρώτα που ασχολήθηκαν με το Νόμο Κατσέλη. Καταθέσαμε την πρώτη αίτηση για πελάτη μας το 2011 και έκτοτε ακολούθησαν δεκάδες υποθέσεις που χειριστήκαμε με επιτυχία, με διάσωση κύριας κατοικίας και πολύ υψηλά κουρέματα επί των αρχικών οφειλών. Μπορείτε να διαβάσετε τις αποφάσεις που εκδόθηκαν για πελάτες μας πατώντας εδώ. Το γραφείο μας εκπροσωπεί δανειολήπτες και στο Μονομελές Πρωτοδικείο, ύστερα από άσκηση έφεσης κατά απορριπτικής απόφασης επί της αίτησής τους από το Ειρηνοδικείο. Μπορείτε να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα της ιστοσελίδας μας πατώντας εδώ και να λάβετε μία πρώτη εκτίμηση για τον χειρισμό της υπόθεσής σας στο πλαίσιο άσκησης έφεσης. Επίσης, έχουμε συντάξει μία ολοκληρωμένη ενότητα με απαντήσεις στις σημαντικότερες ερωτήσεις σχετικά με τον Νόμο Κατσέλη που μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ. Ακόμη και αν βρίσκεστε εκτός Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, μπορούμε να σας συμβουλέψουμε για την υπόθεσή σας είτε εγγράφως, είτε με online ραντεβού μέσω skype. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας πατώντας εδώ.

Αριθμός Απόφασης 27/2021

Το Ειρηνοδικείο Βασιλικών

Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή ………., Ειρηνοδίκη και με τη σύμπραξη της Γραμματέως ……….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 19.11.2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος – καλούντος: ………., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθανασίου Ρόζου με AM 8229 του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Των καθ’ ων η αίτηση – κλήση: 1) τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ………., που δεν παραστάθηκε, 2) τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ………., που δεν παραστάθηκε, 3) κυρίως παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία ………., που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου ……….

Ο αιτών - καλών κατέθεσε την 25.01.2012 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 980/25.01.2012 αίτησή του κατά των καθ' ων η αίτηση – καθ’ ων η κλήση, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 22.10.2014, οπότε και συζητήθηκε. Επ' αυτής εκδόθηκε, η με αριθμό 8806/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Εκουσία Δικαιοδοσία - Υπερχρεωμένα), το οποίο έκρινε ότι είναι κατά τόπο αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση προς εκδίκαση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο Βασιλικών. Κατόπιν δυνάμει της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 48/17.02.2015 κλήσης του αιτούντος - καλούντος ορίστηκε δικάσιμος η 15.06.2021 και μετά από αυτεπάγγελτο επαναπροσδιορισμό για τη δικάσιμό που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας γράφτηκε στο πινάκιο κι εκφωνήθηκε στη σειρά της από αυτό.
Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υποθέσεως, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σημειώνεται παραπάνω και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις με αριθμούς 2240Γ/27.02.2015 και 2236Γ/27.02.2015 εκθέσεις επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ………. προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 15.06.2021, η οποία ορίστηκε μετά από αυτεπάγγελτο επαναπροσδιορισμό για την 19.11.2019, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις α', β' των καθ’ ων, οι οποίες, όμως, δεν εμφανίστηκαν στη δικάσιμο κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο και συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην, Ωστόσο, το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 754 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Με την διάταξη του άρθρ. 1 του Ν. 3869/2010, που αφορά τη «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ΑΊ 30/3-8-2010), ορίζεται ότι: «1 Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα κι έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμισή των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου υποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά». Ακολούθως, στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ίδιου νόμου, γίνεται αναφορά στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, στο αρμόδιο δικαστήριο και στην κατάθεση των εγγράφων στη γραμματεία του δικαστηρίου και ιδίως της αίτησης, για την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον αυτού, Εξάλλου, η εισοδηματική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, ατυχείς προγραμματισμοί, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών (απώλεια εργασίας κ.α.), αποτέλεσαν παράγοντες που - δρώντας υπό την απουσία θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης - συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόμενη υπερχρέωση νοικοκυριών, τα οποία - αδυνατώντας στη συνέχεια να αποπληρώσουν τα χρέη τους - υπέστησαν και υφίστανται τις αλυσιδωτά επερχόμενες καταστροφικές συνέπειες της. Προκειμένου δε να αντιμετωπιστεί το πραγματικό - ιδιαίτερα μεγάλο και οξυμμένο - πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, κατά τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσμικό, εναρμονισμένο με τις επιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου, θεσπίστηκαν οι διατάξεις αυτού του νόμου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που θέτει (βλ. σχετ. ΜΠρΑθ 8326/2010, ΜΠρΑθ 7794/2010, ΤΝΠ Νόμος).

Περαιτέρω, η αρχή της καλόπιοτης εκτέλεσης των ενοχών, που καθιερώνεται από την διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής και στην επαναφορά της ισορροπίας των παροχών, που διαταράχθηκε από διάφορα περιστατικά προβλεπτά ή απρόβλεπτα - με κριτήρια αντικειμενικά, για την ασφάλεια των συναλλαγών και γενικότερα του δικαίου (βλ. σχετ. Β. Βαθρακοκοίλης, «Αναλυτική ερμηνεία νομολογία του ΑΚ», τ. I, έκδοση 1994, άρθρο 288, σελ. 423). Με το Ν.3869/2010 παρέχεται η δυνατότητα της ρύθμισης - για το φυσικό πρόσωπο - των χρεών του, με απαλλαγή από αυτά και βρίσκει τη νομιμοποίησή της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου, που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία - χωρίς διέξοδο και προοπτική - κατάσταση, από την οποία - άλλωστε – και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος Μία τέτοια απαλλαγή χρεών δεν παύει όμως να εξυπηρετεί κι ευρύτερα το γενικό συμφέρον, καθώς οι πολίτες επανακτούν, μέσω των εν λόγω διαδικασιών, την αγοραστική τους δύναμη, προάγοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Ν. 3859/2010 - εξειδικεύοντας τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ - με τις διατάξεις του στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής του οφειλέτη, διότι, με το πλαίσιο των διατάξεών του, καθορίζει τις προϋποθέσεις ρύθμισης των χρεών και απαλλαγής από αυτά του οφειλέτη - φυσικού προσώπου, με σκοπό να επαναφέρει την ισορροπία των παροχών μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών, που, κατά κύριο λόγο, είναι οι τράπεζες (βλ. σχετ. ΕιρΘεσ 5105/2011, ΤΝΠΝομος).

Ακόμη, με τον Ν. 3859/2010, η παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης του άρθρου 10 του ν. 3869/2010. Η παράβαση του ως άνω καθήκοντος δεν απαιτεί πλέον υπαιτιότητα της παράλειψης στην υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων, αλλά αρκεί απλή παράλειψη του οφειλέτη έστω και χωρίς αυτή να οφείλεται καν σε ελαφρά αμέλεια του, καθώς, ενώ το αρχικό κείμενο του ν.4336/2015 απαιτούσε υπαίτια παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα στοιχεία του φακέλου του, μετά την τροποποίηση που επέφερε η παρ. 9 του άρθρου 34 του Ν.4346/2015 διαγράφηκε η λέξη «υπαίτια» μπροστά από την λέξη «παράλειψη». Η παράλειψη υποβολής επικαιροποιημένων στοιχείων λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, διότι ο νομοθέτης παραπέμπει στις συνέπειες του άρθρου 10 του ν. 3869/2010 και όχι στην προϋπόθεση επίκλησης της από τον πιστωτή. Η παράβαση αυτή δημιουργεί μαχητό τεκμήριο, το οποίο μπορεί να ανατρέψει ο οφειλέτης αιτών. Ενόψει δε των σοβαρών κυρώσεων σε βάρος του οφειλέτη γίνεται δεκτό ότι δεν στοιχειοθετείται τέτοια παράβαση, εάν δεν θίγονται τα συμφέροντα των δανειστών, δηλαδή όταν δεν προκύπτει απόκτηση περιουσίας ή εισοδημάτων περισσοτέρων από εκείνων που είχαν δηλωθεί με την αρχική αίτηση ή προκύπτει ότι αποκτήθηκαν τέτοια, πλην όμως ελλείπει το στοιχείο της προσφορότητας προς απομείωση της ικανοποίησης των πιστωτών και εφόσον ο οφειλέτης συμμορφωθεί, τουλάχιστον εν συνεχεία, με την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων για την επικαιροποίηση εγγράφων έστω και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης (βλπ. σχετ. προτάσεων 13: το απόσπασμα από τη με αριθμό 57/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου και Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2016, σελ. 561 επ.).

Ο αιτών - καλών επικαλούμενος με την αίτηση - κλήση του, όπως παραδεκτώς συμπληρώθηκε και διορθώθηκε, ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες τράπεζες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί τη διευθέτησή τους από το Δικαστήριο, ώστε να επέλθει ολική ή μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι των ως άνω πιστωτριών του ανωνύμων τραπεζικών εταιριών, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν, 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 Ν.3869/2010), ο οποίος (συμβιβασμός) απέτυχε, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρ. 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό η άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρο 13 παρ. 2 ιδίου ως άνω νόμου. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών και της προσεπικαλούμενης πιστώτριας, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρ. 4 παρ. 2 και 4 Ν.3869/2010 (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες τράπεζες (βλ. τις έγγραφες αντιρρήσεις - παρατηρήσεις τους). Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του Ν.3859/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ' αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης. Ωστόσο, μη νόμιμο τυγχάνει το αίτημα να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης, και ως εκ τούτου απορριπτέο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του τροποποιημένου από τους διαδίκους σχεδίου δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρ. 4 παρ. 1 του Ν.3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την κατά τα ως άνω επίτευξη συμβιβασμού, με την απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο, από την επικύρωση του, αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού (άρθρο 7 Ν.3869/2010). Όταν επιτυγχάνεται συμβιβασμός, η αίτηση του άρθρ. 4 του Ν. 3869/2010 ανακαλείται και το Δικαστήριο, με την απόφαση του, δε δέχεται ούτε απορρίπτει την ανακληθείσα αίτηση - και συνεπώς συνανακαλούνται όλα τα αιτήματα όπως και το αίτημα να επικυρωθεί το σχέδιο - αλλά, απλώς, το Δικαστήριο διαπιστώνει το συμβιβασμό και επικυρώνει το σχέδιο. Επομένως, κατά το στάδιο του δικαστικού συμβιβασμού δεν υπάρχει πεδίο δικαστικής παρεμβάσεως ούτε δυνατότητα να υποχρεωθούν κατά νόμο τα μέρη προς επίτευξη συμβιβασμού και, συνεπώς δεν μπορεί η επικύρωση του προτεινομένου σχεδίου να αποτελέσει περιεχόμενο αιτήματος προς το Δικαστήριο. Περαιτέρω, μη νόμιμο κρίνεται το αίτημα να αναγνωρισθεί ότι ο αιτών με την τήρηση των υποχρεώσεων του θα απαλλαγεί από τα χρέη του, καθότι η αιτουμένη πιστοποίηση της απαλλαγής του υπερχρεωμένου οφειλέτη από κάθε υπόλοιπο οφειλής κατ' άρθρ. 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 συνιστά αίτημα μεταγενέστερης αιτήσεως, που ο οφειλέτης υποβάλλει στο Δικαστήριο, εφόσον, όμως, προηγουμένως εκτελέσει κανονικά τις υποχρεώσεις που θα του επιβληθούν με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 του αυτού νόμου, ως τούτο ρητά αναφέρεται στην τελευταία περίοδο της παρ. 1 του άρθρ. 11 του Ν. 3869/2010 σύμφωνα με το οποίο «Το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών». Κατά τη ρητή διάταξη του α' εδαφίου του ως άνω άρθρου 11, μόνον μετά το πέρας της εκτελέσεως των υποχρεώσεων του οφειλέτη δύναται να πιστοποιηθεί η απαλλαγή και δεν επιτρέπεται τούτο να γίνει προληπτικά, δηλαδή σε χρόνο που δεν έχει εισέτι ολοκληρωθεί η ρύθμιση, αφού, άλλωστε, κατά τον χρόνο εκδόσεως της αποφάσεως ρυθμίσεως δεν έχει αποκρυσταλλωθεί ούτε το τελικό υπόλοιπο των οφειλών ούτε και το οριστικό ποσό των καταβολών, διότι μέχρι πέρατος των καταβολών, η απόφαση που ρυθμίζει τις οφειλές υπόκειται σε μεταρρύθμιση και επανακαθορισμό των δόσεων, αναλόγως των αυξομειώσεων των εισοδημάτων και της περιουσίας του αιτούντος υπερχρεωμένου οφειλέτη. Τέλος, για να πιστοποιηθεί η απαλλαγή, απαιτείται ο οφειλέτης να έχει εκτελέσει «κανονικά» τις υποχρεώσεις του, δηλαδή, εκτός από την σύννομη καταβολή των δόσεων, που πρέπει να έχει προηγηθεί, ο οφειλέτης, μέχρι πέρατος τον χρόνου της ρυθμίσεως, θα πρέπει να έχει επιδείξει καλόπιστη στάση, δηλαδή να μην εμποδίζει στους πιστωτές να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήματα του (άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3869/2010), να μην προβαίνει, από δόλο ή βαριά αμέλεια, σε ανειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα του (άρθρ. 10 παρ. 1 του Ν, 3869/2010) ή με τους ίδιους όρους να μην συμπεριλάβει κάποιον πιστωτή στην κατάσταση πιστωτών (άρθρ. 10 παρ. 1 του Ν. 3869/2010). Αυτά τα στοιχεία, όμως, δεν μπορούν να διαπιστωθούν εκ των προτέρων και πάντως ευ προκειμένω, υπό τους ως άνω οριζόμενους στον Ν.3869/2010 όρους, δεν καταλείπεται πεδίο εφαρμογής του άρθρ. 69 του ΚΠολΔ για προληπτική δικαστική προστασία. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία.

Περαιτέρω, η άνω κύρια παρέμβαση της γ΄ των καθ’ ων ασκείται νόμιμα και παραδεκτά προφορικά με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 81 ΚΠολΔ, καθώς εν προκειμένω ισχύει το άρθρο 54 παρ. 1 εδ. β1 ΠτΚ σε συνδ. με το άρθρο 15 Ν.3869/2010, κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ. 1 ΚΠολΔ, καθώς η απόλυτη διαδικαστική ελευθερία του τρίτου να παρεμβαίνει ενώπιον του δικαιοδοτικού οργάνου που επιλαμβάνεται της αίτησης δικαστικής ρύθμισης των οφειλών, φαίνεται να επιβάλλεται (βλ. άρθρο 15 Ν.3869/2010... «όπου επιβάλλεται...») από την ανάγκη αποτελεσματικής κατοχύρωσης των συμφερόντων του συνόλου των πιστωτών του αιτούντος, επομένως και της παρεμβαίνουσας (ΕιρΑμαρ 1922/2011, ΕιρΚαλυμν 10/2013, 1/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Π. Αρβανιτάκης, Η εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν.3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων).

Εξάλλου, ως προς τις ενστάσεις της γ΄ των πιστωτριών ισχύουν τα ακόλουθα: Ως προς την ένσταση 1) του απαραδέκτου λόγω αοριστίας του δικογράφου της αίτησής τους, κρίνεται απορριπτέα, καθώς το σχετικό δικόγραφο περιέχει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχείο που το καθιστούν ορισμένο, 2) περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, κρίνεται απορριπτέος, διότι δεν νοείται δολιότητα κατά την ανάληψη του δανείου αλλά μόνο κατά το διάστημα μετά την ανάληψή του (βλ. ΕιρηνΙλίου 405/2014, ΕιρηνΑθην 274/2012 και ΕιρηνΦλ. 1/2012 τράπεζα νομικών πληροφοριών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ». Εξάλλου ο δανειολήπτης που αιτείται τη λήψη δανείου δεν έχει τη δυνατότητα να υποχρεώσει τον πιστωτή του να αποδεχθεί την πρότασή του, 3) καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, κρίνεται απορριπτέα ως απαράδεκτη, καθώς η απαγόρευση της άσκησης του δικαιώματος που ορίζει το άρθρο 281 ΑΚ, με τους όρους που αυτό προβλέπει είναι παραδεκτή μόνο για δικαίωμα το οποίο απορρέει από διατάξεις ουσιαστικού δικαίου και όχι από διατάξεις οικονομικές (βλ. σχετ ΑΠ 1006/1999 ΕλλΔνη 40.1718, ΑΠ 392/1997 ΕλλΔνη 38.1842, ΕφΠειρ 357/2005 ΔΕΕ 2005.1066, ΕφΛαρ 474/2005 Αρμ 2005.1768, ΕφΠατρ 964/2004 ΑχΝομ 2005.22, ΕφΘεσ 1729/2003 Αρμ 2004.1401, ΕφΘρακ 221/2000, ΕφΔωδ 280/1998 ΕΕμπΔ 1999.830, ΕφΠειρ 270/1996 ΔΕΕ 1996.706, ΕφΑ6 9851/1995 ΕλλΔνη 39.172, ΕφΑθ 6428/1994 ΕλλΔνη 36.1547, ΕφΠειρ 535/1994 ΑρχΝ 1995.415), όπως είναι αυτές του Ν.3869/2010, που προβλέπουν τη διαδικασία υπαγωγής των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στο ρυθμιστικό πεδίο αυτού.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρας του αιτούντος στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, καθώς και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που προσκομίστηκαν στον φάκελο της κρινόμενης υπόθεσης και τα οποία ο αιτών επικαλείται, άλλα εκ των οποίων μνημονεύονται ρητά στην παρούσα και άλλα όχι, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, αλλά και από την όλη εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι παντρεμένος από το έτος 2000 με την ………., γεννηθείσα το ………. στη Θεσσαλονίκη. Από το γάμο τους απέκτησαν δύο (2) τέκνα, τη ………., γεννηθείσα την ………. και την ………., γεννηθείσα την ………. Η ………. σπουδάζει ………. και ………. στο ………. και η ………. φοιτά στην τρίτη τάξη του Γενικού Λυκείου. Διαμένουν οικογενειακώς στην κύρια κατοικία της συζύγου του στο ………. Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν εργαζόταν ως λογιστής στην εταιρία με την επωνυμία «……….». Κατά τον παρόντα χρόνο ο αιτών απασχολείται ως βοηθός λογιστή με ημιαπασχόληση χωρίς να είναι ασφαλισμένος και από την εργασία του αυτή αποκερδαίνει μηνιαίως το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€). Η σύζυγος του απασχολείται περιστασιακά ιδιωτικά ως αισθητικός περιποίησης νυχιών παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε φίλους και γνωστούς και κάνοντας επισκέψεις σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς να έχει επαγγελματική έδρα. Από την εργασία της αυτή αποκερδαίνει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τουλάχιστον το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) μηνιαίως περίπου. Επιπλέον, το μηνιαίο συνολικό εισόδημα της οικογένειας τους συμπληρώνεται από διακόσια ευρώ (200,00€) που λαμβάνει η σύζυγος από την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος κυριότητας της στο ………. Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα (σχετ. 15). Για τη διαβίωση της οικογένειάς τους δαπανούν μηνιαίως το συνολικό ποσό των οκτακόσιων ευρώ (800,00€), όπως τα έξοδά τους περιγράφονται αναλυτικά στην αίτηση του αιτούντος.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τις παρακάτω οφειλές προς τις πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες δεν είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα. Ως εκ τούτου έπαυσαν με την κοινοποίηση της κρινόμενης αίτησης να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους, θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης αξία τους, σύμφωνα με τα εδ. β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.3869/2010. Συνολικά οφείλει στους κάτωθι δανειστές του, σύμφωνα με τις αναλυτικές καταστάσεις οφειλών του Σεπτεμβρίου του έτους 2011, το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (105.244,51€), το οποίο αναλύεται ως εξής: 1) στην τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……….» οφείλει το ποσό των 18.952,95€ το οποίο αντιπροσωπεύει σε ποσοστό το 18% της συνολικής οφειλής του και ειδικότερα δυνάμει της με αριθμό ………. σύμβασης καταναλωτικού δανείου, στην οποία ενέχεται ως οφειλέτης, οφείλει για κεφάλαιο 18.430,68€, τόκους 108,30€ και έξοδα 3.00€, 2) στην τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……….», οφείλει το ποσό των 30.837,63€ το οποίο αντιπροσωπεύει σε ποσοστό το 29,4% της συνολικής οφειλής του και ειδικότερα δυνάμει της με αριθμό ………. σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλει για κεφάλαιο 30.472,37€ και για τόκους 465,26€ και 3) στην τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……….» οφείλει το ποσό των 55.353,93€ το οποίο αντιπροσωπεύει σε ποσοστό το 52,6% της συνολικής οφειλής του και ειδικότερα δυνάμει της με αριθμό ………. συμβάσεως καταναλωτικού δανείου με διακριτικό τίτλο «……….» οφείλει για κεφάλαιο 51.521.86C και για τόκους 3.832,07€.

Ο αιτών τυγχάνει κύριος εξ αδιαιρέτου με τη σύζυγό του (50% έκαστος) ενός IX οχήματος μάρκας ………., τύπου ………., χρώματος μπλε, κυλινδρισμού 1798 κυβικών, πρώτης κυκλοφορίας την ………., με αριθμό κυκλοφορίας ………., διανυθέντων συνολικά χιλιομέτρων 350.000 περίπου, εκτιμώμενης συνολικής εμπορικής αξίας 4.000 ευρώ, ήτοι η αξία του ποσοστού του ανέρχεται στο ποοό των 2.000 ευρώ. Το ΙΧΕ όχημα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τις μετακινήσεις της οικογένειάς τους προς την πόλη της Θεσσαλονίκης από το ………., όπου βρίσκεται η οικογενειακή τους κατοικία. Δεν έχει στην κυριότητα του μοναδική ή κύρια κατοικία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, πλην του ανωτέρω περιγραφέντος ΙΧΕ οχήματος του. Η οικογενειακή κατοικία είναι της αποκλειστικής κυριότητας της συζύγου του και πιεριήλθε στην κυριότητα της με γονική παροχή, δυνάμει του με αριθμό ………. από ………. συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ………., νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών στον τόμο ………. και αριθμό ………. (βλπ. σχετ. προτάσεων 10.26: το αντίγραφο της περίληψης μεταγραφής του εν λόγω συμβολαίου). Ειδικότερα, πρόκειται για μία διώροφη κατοικία (μεζονέτα) εμβαδού 98 τ.μ. περίπου, αποτελούμενη από δύο δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο και wc, ανεγερθείσα στο με αριθμό ………. οικόπεδο, που βρίσκεται στο συνοικισμό ………. της ομώνυμης κοινότητας, ήδη του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου ………. του Νομού Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, στο ………. οικοδομικό τετράγωνο και στις οδούς ………., εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων ενενήντα οκτώ (1098,00).

Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν.3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρ. 8 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριές του, συμμέτρως, από τα εισοδήματα ίου επί τετραετία, που θα αρχίζουν τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στις πιστώτριές του αιτούντος ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών αλλά και της ηλικίας του, δεδομένου ότι μπορεί ακόμα για αρκετά χρόνια να εργαστεί, ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ το μήνα.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντος από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρ. 11 παρ. 1 Ν.3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Εφόσον δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της απόφασης αυτής (άρθρο 14 ν. 3869/2010) δεν ορίζεται σχετικό παράβολο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την υπ' αριθμ. 48/17.02.2015 κλήση και την ασκηθείσα προφορικώς κύρια παρέμβαση χωρίς την παρουσία των α΄ και β΄ των καθ’ ων πιστωτριών και με την παρουσία της γ΄ των καθ’ ων - κυρίως παρεμβαίνουσας.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι έκρινε στο σκεπτικό απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την υπ' αριθμ 48/2015 κλήση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη τον αιτούντος με μηνιαίες καταβολές ύψους διακοσίων ευρώ (200,00€) προς τις πίστώτριές του συμμέτρως επί τέσσερα (4) έτη ήτοι σαράντα οκτώ (48) μήνες, οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον τρίτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης, λόγω της χαμηλής εμπορικής αξίας αλλά και της χρησιμότητας για την οικογένεια του αιτούντος την κυριότητα του τελευταίου σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός ΙΧΕ οχήματος μάρκας ………., τύπου ………., χρώματος μπλε, κυλινδρισμού 1798 κυβικών, πρώτης κυκλοφορίας την ………., με αριθμό κυκλοφορίας ………., διανυθέντων συνολικά χιλιομέτρων 350.000 περίπου, εκτιμώμενης συνολικής εμπορικής αξίας 4.000 ευρώ, ήτοι η αξία του ποσοστού του ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στα Βασιλικά, την 01.02.2021, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, παρουσία της γραμματέως ……….

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.