Απόφαση 127/2019 Ειρ Θεσ (Παράνομη Κατοχή Ακινήτου)

Divider

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων λόγω παράνομης κατοχής ακινήτου. Απορρίπτει την αίτηση λόγω νόμιμης κατοχής του επίδικου χώρου από την καθ’ ης.

Ο κύριος του ακινήτου που κατέχεται (χρησιμοποιείται) παράνομα από κάποιον τρίτο μπορεί να προστατευθεί ζητώντας την αποβολή του τρίτου κατόχου από το ακίνητο με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Η αντίδικος εταιρεία άσκησε κατά της πελάτισσάς μας εταιρείας και κατόχου ενός τμήματος ακινήτου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα την απόδοσή του, με τον ισχυρισμό ότι τον χρησιμοποιούσε παράνομα. Ειδικότερα, η αιτούσα - αντίδικος εκμίσθωσε στην πελάτισσά μας έναν διαιρετό χώρο βιομηχανοστασίου εμβαδού 2.145 τ.μ. περίπου, που, ωστόσο, αποτυπώθηκε στο συμφωνητικό μίσθωσης λόγω πλημμέλειας της εκμισθώτριας να έχει εμβαδόν 1395 τ.μ. περίπου. Η αιτούσα ισχυριζόμενη ότι η μισθώτρια κατέχει και νέμεται παράνομα τον πλεονάζοντα επίδικο χώρο των 750 τ.μ. κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την αποβολή της. Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση, επειδή έκρινε ότι η μισθώτρια και καθ' ης δεν προσέβαλε την κατοχή της αιτούσας με αποβολή, καθώς χρησιμοποιούσε τον επίδικο χώρο στο πλαίσιο της μισθωτικής σχέσης.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω δεν θεμελιώθηκε αποβολή από την κατοχή, ούτε επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος που να απαιτεί την διασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος ή την ρύθμιση μιας κατάστασης.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει πλούσια πείρα στον χειρισμό υποθέσεων ακινήτων και στην προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών τους εν γένει. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ό,τι σας απασχολεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ 127/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη ………, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, και τη Γραμματέα ………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στις ……… 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ………, με διακριτικό τίτλο ………, που εδρεύει στη ………Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ ………/ΔΟΥ ΦΑΕ ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο ………, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ………

ΤΗΣ ΚΑΘ'ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία ………, με το διακριτικό τίτλο ………, με έδρα στη ………στο Ο.Τ. ……., ……… χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Βέροιας, ΑΦΜ ………/ΔΟΥ ΦΑΕ ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αθανασίου Ρόζου (ΑΜ 8229).

Η αιτούσα κατέθεσε τη με αριθμ. κατάθ. ΓΑΚ ………/2018 και ΕΑΚ ………/2018 αίτηση για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η ανωτέρω αναφερόμενη. Εκφωνήθηκε η υπόθεση από τον Ειρηνοδίκη και οι διάδικοι εμφανίστηκαν όπως σημειώνεται παραπάνω. Ακολούθησε συζήτηση όπως ειδικότερα αναφέρεται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 974,984, 997, 998 ΑΚ προκύπτει ότι ο νομέας δικαιούται να ζητήσει δικαστική προστασία σε περίπτωση προσβολής της νομής του από μέρους του κατόχου του πράγματος κατά την έννοια του άρθρου 984 ΑΚ, δηλαδή με αποβολή ή διατάραξη παράνομα και χωρίς τη θέληση του νομέα. Σε περίπτωση ειδικότερα προσβολής της νομής με αποβολή, αποβολή υπάρχει όταν ο κάτοχος αντιποιείται τη νομή, όταν δηλαδή εξωτερικεύει τη θέλησή του να έχει εφεξής το πράγμα όχι για το νομέα αλλά για τον εαυτό του, αρνούμενος να παραδώσει το πράγμα μετά τη λήξη της ενοχικής σχέσης δυνάμει της οποίας έλαβε την κατοχή του πράγματος από το νομέα, ισχυριζόμενος ότι είναι ο ίδιος νομέας. Αντιθέτως, δεν υπάρχει αντιποίηση και άρα αποβολή, και επομένως δεν χωρεί σχετική αγωγή ούτε αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του κατόχου, όταν ο κάτοχος αρνείται την παράδοση του πράγματος όχι αντιποιούμενος δική του νομή αλλά ισχυριζόμενος ότι έχει δικαίωμα στην κατοχή διότι δεν έπαυσε να ισχύει η ενοχική αυτή σχέση, ισχυριζόμενος, λόγου χάρη, ότι η μίσθωση δεν έληξε ακόμη (βλ. Γεωργιάδη- Σταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ, τ. V, σελ. 252,306, ΜΠρΚω278/2017, ΕιρΑΘ 2645/2015, ΕιρΒαλτου 9/1999, δημοσιευμ. στη «Νόμος»).

Επειδή με την υπό κρίσιν αίτηση η αιτούσα ισχυρίζεται ότι δυνάμει του αναφερομένου συμβολαίου απέκτησε την κυριότητα, νομή και κατοχή ενός οικοπέδου που βρίσκεται εντός της Βιομηχανικής Περιοχής ……… και περιγράφεται κατ' έκταση και όρια, εντός του οποίου ανεγέρθη ένα βιομηχανικό κτίριο, ότι στις 6-6-2013 εκμίσθωσε στην καθ' ης εταιρία συγκεκριμένο μέρος του ακινήτου δηλ. βιομηχανοστάσιο εμβαδού 1.394 τμ το οποίο περιγράφεται, ότι μετά την έναρξη της σύμβασης μίσθωσης η καθ' ης ξεκίνησε να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται και ένα χώρο επιπλέον του συμφωνηθέντος, εμβαδού 750,90 τμ, το οποίο περιγράφεται, με τη συναίνεσή της διότι τη διαβεβαίωνε ότι θα συνέπραττε στη σύναψη σχετικού συμφωνητικού αρνούνταν όμως να συμμορφωθεί, ότι η συμπεριφορά της καθ' ης την ανάγκασε να της επιδώσει εξώδικες δηλώσεις - διαμαρτυρίες, στις 20-6-2018 και στις 4-7-2018, με τις οποίες την καλούσε να της αποδώσει την κατοχή του παραπάνω χώρου, ωστόσο η καθ' ης εξακολουθεί μέχρι σήμερα να χρησιμοποιεί τον επίδικο χώρο παρά την αντίθετη βούλησή της, ότι η καθ' ης την απέβαλε από την κατοχή της χωρίς τη βούλησή της και παρά την εναντίωσή της κατά πρώτον στις 20-6-2018 έκτοτε δε μέχρι σήμερα παράνομα εξακολουθεί να υφίσταται η αποβολή της παρά τις διαμαρτυρίες της, ότι πριν ένα μήνα εμφανίστηκε υποψήφιος μισθωτής που προτίθεται να μισθώσει τον καταληφθέντα από την καθ' ης χώρο έναντι μισθώματος με αποτέλεσμα να υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη να ρυθμιστεί η παραπάνω κατάσταση ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται την επίδικη έκταση ιδιοκτησίας της κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι λόγω της αποβολής της από την κατοχή υπάρχει κίνδυνος επίτασης-χειροτέρευσης των ήδη υφισταμένων συγκρούσεων και διαπληκτισμών ώστε να καθίσταται απαραίτητη η λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την αποτροπή τους' με βάση τα παραπάνω, ζητεί να αναγνωριστεί προσωρινώς κάτοχος του επιδίκου τμήματος, να υποχρεωθεί η καθ' ης, και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα απ' αυτήν, να της αποδώσει την κατοχή του επιδίκου σε περίπτωση δε αρνήσεώς της να διαταχθεί η βίαιη αποβολή της ώστε να εγκατασταθεί σ' αυτό, τέλος να καταδικαστεί η καθ' ης στα δικαστικά της έξοδα. Η αιτούσα, με δήλωση του πληρεξούσιου της δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, καθώς και με το σημείωμά της, διόρθωσε την αίτηση ως προς την εκπροσώπησή της δηλώνοντας ότι εκ παραδρομής εσφαλμένως αναγράφεται ότι εκπροσωπείται από την ……… καθώς από το Δεκέμβριο του 2017 (5-12-2017) η τελευταία έπαψε να έχει την ιδιότητα της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου και έτσι εκπροσωπείται πλέον από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ……….

Η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως (άρθρα 733, 29 ΚΠολΔ) φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 583 - 703 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 984, 997, 998 ΑΚ, 176 ΚΠολΔ, πλην της επίκλησης του κινδύνου επίτασης-χειροτέρευσης των συγκρούσεων και διαπληκτισμών που αποτελεί νομικά αβάσιμο ισχυρισμό δοθέντος ότι μια τέτοια επίκληση και ένας τέτοιος κίνδυνος δεν στοιχειοθετεί την κατά νόμο έννοια του επικειμένου κινδύνου ή της επείγουσας περίπτωσης που να δικαιολογεί λήψη ασφαλιστικών μέτρων σημειώνεται ειδικότερα ότι: Η προσωρινή ρύθμιση της νομής ειδικότερα στα πλαίσια του άρθρου 734 ΚΠολΔ προϋποθέτει τη συνδρομή επείγουσας ανάγκης να τεθεί σε προσωρινή λειτουργία η εξουσία επί του κρίσιμου αντικειμένου και δεν αποτελεί αστυνομικό μέτρο ώστε να δικαιολογείται από μόνο τον απειλούμενο «κίνδυνο διαπληκτισμών και ερίδων» των διαδίκων. Στην έννοια της επείγουσας περίπτωσης δεν περικλείεται (κατ' αρχήν) και ο κίνδυνος διαπληκτισμών και συγκρούσεων, αφού από τον κίνδυνο αυτό δεν μπορεί να επέλθει βλάβη του επίδικου δικαιώματος. Η επίκληση στις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων νομής του κινδύνου διαπληκτισμών και συγκρούσεων, σε αντίθεση προς το προϊσχύσαν δίκαιο που οριζόταν ρητώς ή συνδρομή του (σημειώνεται ότι η περίπτωση αποτροπής κινδύνου διαπληκτισμών, ερίδων ή συγκρούσεων μεταξύ των διαδίκων τασσόταν ως προϋπόθεση στο προϊσχύσαν δίκαιο προκειμένου να ληφθούν προσωρινά μέτρα νομής τα οποία είχαν χαρακτήρα κυρίως αστυνομικών μέτρων, όμως, υπό το ισχύον δίκαιο, τα ασφαλιστικά μέτρα νομής δεν έχουν τέτοιο χαρακτήρα αλλά χαρακτήρα εξασφαλιστικό του δικαιώματος), είναι νομικώς αβάσιμος ισχυρισμός (βλ. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, τ. Δ', σελ. 24, ΠΠρΜυτ ιλ 27/2010, ΜΠρΚω 101/2016, ΕιρΡοδ 185/2015, ΕιρΡοδ 163/2015, δημοσιευμένες στη «Νόμος»).

Η καθ' ης, με δήλωση του πληρεξουσίου της δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, καθώς και με το σημείωμά της, αρνήθηκε την αίτηση (ως νόμω και ουσία αβάσιμη) και ζήτησε την απόρριψή της, ισχυριζόμενη ότι κατέχει το επίδικο τμήμα όχι αυθαιρέτως αλλά στα πλαίσια μισθωτικής σχέσης που τη συνδέει με την αιτούσα- εκμισθώτρια, πρότεινε, δε, περαιτέρω -επικουρικά- (α) ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, για τους λόγους που εξέθεσε, ένσταση νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, (β) ένσταση παραγραφής, για τους λόγους που εξέθεσε, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 992 ΑΚ, (γ) ένσταση ελλείψεως επείγουσας περίπτωσης ή άμεσου κινδύνου (άρθρο 682 παρ. 1 ΚΠολΔ), για τους λόγους που εξέθεσε. Μετά ταύτα, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Επειδή από τη δέουσα εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, της με αριθμ. ………/23-8-2018 ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον της κ. Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης η οποία ελήφθη κατόπιν νομοτύπου επιδόσεως της σχετικής κλήσεως στην καθ' ης, της με αριθμ. ………/27-8-2018 ενόρκου καταθέσεως ενώπιον της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ……… η οποία ελήφθη κατόπιν νομοτύπου επιδόσεως της σχετικής κλήσεως στην αιτούσα και τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι - μεταξύ των οποίων και τις προσκομισθείσες φωτογραφικές απεικονίσεις πιθανολογήθηκαν τα εξής:

Δυνάμει του από 6 Ιουνίου 2013 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως η αιτούσα, η οποία έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή της ένα οικόπεδο (γήπεδο) εκτάσεως 8.400 τμ που βρίσκεται εντός της Βιομηχανικής Περιοχής ……… στο υπ' αριθμ. ……… Ο.Τ. επί του οποίου ανήγειρε βιομηχανικό κτίριο εμβαδού 5.226,78 τμ, παραχώρησε στην καθ' ης τη χρήση μέρους του οικοπέδου και του επ' αυτού κτίσματος, ειδικότερα -όπως αναγράφεται στο συμφωνητικό- «από το βιομηχανοστάσιο 1.394 τμ αυτού και μέρος του γηπέδου όπως αυτά αποτυπώνονται σε χρωματισμένα πεδία στο προσαρτώμενο επί του παρόντος τοπογραφικό διάγραμμα και το οποίο αποτελεί παράρτημα της παρούσας σύμβασης», για χρονικό διάστημα πέντε ετών ήτοι από 15-7- 2013 έως 15-7-2018 (συμβατική διάρκεια της μίσθωσης), προκειμένου η τελευταία να το χρησιμοποιήσει για την άσκηση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της όπως διαλαμβάνονται στο καταστατικό της, για την κατασκευή δηλ. και εμπορία ειδών θέρμανσης και υδραυλικών, αντί μηνιαίου μισθώματος, προκαταβαλλομένου κατά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μισθωτικού μηνός, ύψους 2.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου εκ 3,6% ο χώρος που μίσθωσε η καθ' ης καταλαμβάνει ολόκληρη την αριστερή πλευρά του κτιρίου, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα. Η καθ' ης παρέλαβε από την αιτούσα το μίσθιο και άρχισε να το χρησιμοποιεί για τις ανάγκες τις επαγγελματικής της δραστηριότητας.

Περαιτέρω: Η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η καθ' ης χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται αυθαιρέτως χώρο επιπλέον των 1.394 τμ, εμβαδού 750,90 τμ, για το χώρο δε αυτόν έχει οχλήσει την καθ' ης εξωδίκως ζητώντας να συναφθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης άλλως να της αποδώσει την κατοχή του, δοθέντος ότι, όπως ισχυρίζεται, η καθ' ης την απέβαλε από την κατοχή της επ' αυτού χωρίς τη βούλησή της και παρά την εναντίωσή της. Όμως, ο μισθωθείς χώρος που κατέχει και εκμεταλλεύεται η καθ' ης ακώλυτα και αδιατάρακτα στα πλαίσια της επαγγελματικής της δραστηριότητας έχει συνολικό εμβαδόν 2.144,90 τμ, στο μισθωθέντα δηλαδή χώρο συμπεριλαμβάνεται ο επίδικος χώρος εμβαδού 750,90 τμ, κατέχει δηλαδή η καθ' ης έκταση 1.394 τμ + 750,90 τμ = 2.144,90 τμ, το δε επίδικο χώρο [εμβαδού 750,90 τμ] κατέχει όχι αυθαίρετα αλλά βάσει της μισθωτικής σχέσης που τη συνδέει με την αιτούσα, από την έναρξη της διάρκειας της σύμβασης, ενώ όσο αφορά στην αναγραφή στο συμφωνητικό της εκτάσεως των 1.394 τμ είναι προφανώς εσφαλμένη.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Το Σεπτέμβριο του 2013 έλαβε χώρα ακριβής εμβαδομέτρηση του μισθωμένου χώρου στα πλαίσια προετοιμασίας του φακέλου της καθ' ης για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου της. Ειδικότερα, το ακριβές εμβαδόν αποτυπώθηκε στην από 30-9-2013 «τροποποίηση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας» που υπέγραψε ο πολιτικός μηχανικός ………καθώς και στην από 30-9-2013 «τροποποίηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας που υπέγραψε ο μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός ………. Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, που αποτελούν τμήμα της ενιαίας μελέτης πυροπροστασίας της καθ' ης, ο μισθωθείς διαιρετός χώρος καταλαμβάνει εμβαδό 2.144,90 τμ και όχι 1.394 τμ. Εξάλλου, όπως αναγράφεται στην από 29-6-2018 τεχνική έκθεση του μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού ………, σε όλα τα υποβληθέντα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σχέδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου της καθ' ης «απεικονίζεται ο μισθωμένος χώρος από την ……… ο οποίος έχει συνολικό εμβαδόν 2.144,90 τμ».
  2. Ο μισθωμένος αυτός χώρος, στον οποίο αναφέρεται ο ……… (στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο επίδικος), αποτυπώνεται στο διάγραμμα-σκαρίφημα που επισυνάφθηκε στο από 6-6-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, διάγραμμα-σκαρίφημα το οποίο συνυπέγραψαν τόσο η αιτούσα όσο και η καθ' ης και κατατέθηκε και θεωρήθηκε στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ………- όπως και το ιδιωτικό συμφωνητικό αναπόσπαστο τμήμα του οποίου συνιστά το διάγραμμα αυτό-, χρωματίστηκε δε (ο μισθωμένος χώρος) με χρώμα πορτοκαλί ώστε να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία ως προς τη μίσθωσή του. Ο χώρος αυτός είναι ενιαίος και αδιαίρετος, όπως αναμφιβόλως προκύπτει από το ίδιο το διάγραμμα. Επίσης, τον ενιαίο αυτό χώρο υπέδειξε στο διάγραμμα [που συνοδεύει το ιδιωτικό συμφωνητικό] ο εξετασθείς στο ακροατήριο μάρτυρας ανταποδείξεως, ………, ο οποίος είναι εγκαταστάτης-συντηρητής μηχανημάτων και συνεργάτης επί πολλά χρόνια με την καθ' ης το εργοστάσιο της οποίας επισκέπτεται συχνά, ο οποίος αναφέρθηκε σε ενιαίο χώρο «από την είσοδο (του κτιρίου) μέχρι πίσω», κατέθεσε δε ότι το χώρο που μισθώθηκε υπέδειξε σ' αυτόν τόσο ο κ. ……… όσο και ο κ. ……… ο οποίος ανήκει στην καθ' ης εταιρία, προκειμένου να εγκαταστήσει (ο μάρτυρας), μαζί με άλλα άτομα, μηχάνημα στον επίδικο χώρο [βλ. πρακτικά]. Εξάλλου, στον ενιαίο χώρο που μίσθωσε η καθ' ης αναφέρθηκε στην ένορκη κατάθεσή του ενώπιον της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ……… ο κ………, ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίας σιδήρου που εδρεύει σε βιομηχανικό κτίσμα επί οικοπέδου ομόρου με το οικόπεδο όπου βρίσκεται το βιομηχανικό κτίσμα που εδρεύει η καθ' ης και τυγχάνει συνεργάτης τόσο της αιτούσας όσο και της καθ' ης' κατέθεσε συγκεκριμένα, μετά λόγου γνώσεως λόγω της συνεργασίας και της γειτονίας του, ότι ο χώρος που εκμεταλλεύεται η καθ' ης είναι αυτός που εμφαίνεται στο συνημμένο στο από 6-6-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης σκαρίφημα (βλ. και παραπάνω), ότι ο χώρος αυτός καταλαμβάνει ολόκληρη την αριστερή πλευρά του κτιρίου [ο έμπροσθεν δεξιά χώρος έχει μισθωθεί σε επιχείρηση ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας και δεν αποτελεί αντικείμενο της δίκης], από την είσοδο του διαιρετού χώρου και μέχρι την άλλη άκρη του κτιρίου, στο τμήμα, δε, που μισθώνει η καθ' ης δεν υπήρξε ενδιάμεσο χώρισμα και όλος ο χώρος ήταν πάντα ενιαίος' επισημαίνεται εδώ το γεγονός ότι ο επίδικος χώρος των 750,90 τμ δεν έχει κάποιο χώρισμα ώστε να προσδιορίζεται συγκεκριμένα, δεν χωρίζεται δηλ. εν τοις πράγμασι με την κατασκευή κάποιου χωρίσματος, δεν έχει διακριτά όρια, γεγονός από το οποίο προκύπτει ότι ουδέποτε αποτέλεσε ανεξάρτητο χώρο αλλά αποτελούσε μέρος του συνολικού μισθωθέντος χώρου [βλ. το διάγραμμα-σκαρίφημα που επισυνάφθηκε στο μισθωτήριο καθώς και την από Σεπτέμβριο του 2013 κάτοψη ισογείου του μισθωθέντος χώρου που υπογράφουν οι μηχανικοί ……… και ………].
  3. Εντός του μισθωθέντος χώρου, και δη εντός του «νοητού» τμήματος των 750,90 τμ, υφίσταται ήδη από το έτος 2013, από τις αρχές δηλ. σχεδόν της μισθώσεως, και μέχρι και σήμερα, εγκατεστημένη μηχανή κατασκευής πλαστικών δεξαμενών η συναρμολόγηση της οποίας ήταν πολυδάπανη και χρονοβόρα -καθώς για να «στηθεί» (για να συναρμολογηθεί) απαιτούνταν χρόνος πάνω από ένα μήνα- όπως προκύπτει από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο του μάρτυρος ανταποδείξεως ……… (βλ. πρακτικά) ο οποίος εγκατέστησε το μηχάνημα αυτό (βλ. και παραπάνω) και όπως επίσης προκύπτει από την προσκομιζόμενη από Σεπτέμβριο του 2013 κάτοψη ισογείου του μισθωθέντος χώρου που αφορά σε ενιαία μελέτη πυροπροστασίας και υπογράφουν οι μηχανικοί ……… και ……… στην οποία (κάτοψη) εμφαίνεται και ο χώρος που καταλαμβάνει -ήδη από το Σεπτέμβριο του 2013- η εν λόγω μηχανή (βλ. και την σχετική προσκομισθείσα φωτογραφία της μηχανής). Όπως χαρακτηριστικά κατατέθηκε από τον ως άνω μάρτυρα, «δεν θα πήγαινε ποτέ κάποιος να στήσει ένα μηχάνημα σε ένα χώρο που ήταν ανοίκιαστος», ειδικά ένα τέτοιο μηχάνημα η συναρμολόγηση του οποίου είναι, όπως αναφέρθηκε, πολυδάπανη και χρονοβόρα (βλ. πρακτικά).
  4. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του όλου ακινήτου, συμπεριλαμβανομένου του επιδίκου εμβαδου 750,90 τμ, καθώς και για την εγκατάσταση-συναρμολόγηση του προαναφερθέντος μηχανήματος εντός αυτού, ουδέποτε εξέφρασε αντίρρηση ή διαμαρτυρία ο νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας ………, ο οποίος συνεργαζόταν με την καθ' ης από το 2013 [λόγω κατασκευής από την καθ' ης προκατασκευασμένων οικίσκων για λογαριασμό της αιτούσας (βλ. τα σχετικά προσκομισθέντα αντίγραφα τιμολογίων της καθ' ης)] και επισκεπτόταν συχνά το χώρο του βιομηχανικού κτιρίου όπως κατέθεσε ενόρκως στο ακροατήριο ο ως άνω μάρτυρας ανταποδείξεως. Εξάλλου, όπως κατέθεσε ο ……… ενώπιον της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ……… «ποτέ η εκμισθώτρια εταιρία [δηλ. η αιτούσα] δεν είχε οποιαδήποτε ένσταση ότι η ……… [δηλ. η καθ' ης] εκμεταλλεύεται μεγαλύτερο χώρο από αυτόν που της εκμισθώθηκε, εκμεταλλευόταν από την εγκατάστασή της στο κτίριο και εκμεταλλεύεται μέχρι σήμερα».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω: Καθίσταται σαφές ότι η καθ' ης έλαβε στην κατοχή της δυνάμει της συμβάσεως μισθώσεως που συνήψε με την αιτούσα στις 6-6-2013 και εκμεταλλεύεται για τις ανάγκες της επαγγελματικής της δραστηριότητας έκταση εμβαδού 1.394 τμ, όπως αναγράφεται -εσφαλμένως- στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, και έκταση 750,90 τμ, δηλαδή την επίδικη, συνολικά δηλαδή έκταση 2.144,90 τμ - όπως ήταν η πραγματική βούληση των συμβαλλομένων μερών-, έκταση, εξάλλου, που ήταν εξαρχής ενιαία και αδιαίρετη.

Επομένως, και σύμφωνα με τα προδιαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη, η καθ' ης δεν προσέβαλε τη νομή της αιτούσας με αποβολή, καθώς δεν αντιποιήθηκε τη νομή, δεν εξωτερίκευσε βούληση να έχει το ακίνητο για την ίδια, η άρνησή της, δε, να αποδώσει την επίδικη έκταση των 750,90 τμ δικαιολογείται (από το νόμο) λαμβανομένου υπ' όψιν του ότι η μίσθωση δεν έληξε καθόσον ισχύει για δώδεκα χρόνια, έχει δηλαδή ελάχιστη νόμιμη διάρκεια δωδεκαετή, καθώς διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 [σημ. ότι η μίσθωση είχε συναφθεί προ της τροποποιήσεως του π.δ. 34/1995 από το Ν. 4242/2014].

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η ένδικη αίτηση πρέπει ν' απορριφθεί ως κατ' ουσία αβάσιμη, παρελκομένης της εξετάσεως των προταθεισών (επικουρικώς) από την καθ' ης προαναφερθέντων ενστάσεων. Τέλος, δικαστικά έξοδα δεν πρέπει να επιδικαστούν υπέρ της καθ' ης και σε βάρος της αιτούσας διότι δεν υπεβλήθη σχετικό αίτημα από την καθ' ης νομοτύπως αλλά με έγγραφο σημείωμά της κατατεθέν μετά τη συζήτηση της υποθέσεως (βλ. ΕιρΦλωρ 79/2002 δημοσ. στη «Νόμος», ΜΠρΚω 258/1971 ΝοΒ 19.1310).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στη Θεσσαλονίκη, την ………, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.