Απόφαση 10908/2019 Μον Πρωτ Θεσ (Απόδοση Ωφελημάτων)

Divider

Αγωγή Απόδοσης Ωφελημάτων που έχουν εξαχθεί από παράνομη χρήση του μισθίου. Απορρίπτει την αγωγή, λόγω νόμιμης νομής του μισθίου από την εναγομένη.

Με την παρακάτω δικαστική απόφαση απορρίφθηκε αγωγή κατά πελάτισσάς μας μισθώτριας εταιρείας με αίτημα την καταβολή υψηλού χρηματικού ποσού ως απόδοσης ωφελημάτων για χρήση τμήματος του μισθίου, που, λόγω προφανούς παραδρομής της εκμισθώτριας, ανεγράφη εσφαλμένα το εμβαδόν του στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Η πελάτισσά μας μίσθωσε ένα διαιρετό χώρο βιομηχανοστασίου συνολικού εμβαδού 2.150 τ.μ. περίπου, του οποίου εντούτοις το εμβαδόν αποτυπώθηκε από υπαιτιότητά της στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μικρότερο (1.400 τ.μ. περίπου). Θεωρώντας ότι η μισθώτρια έκανε παράνομα χρήση των επιπλέον 750 τ.μ. περίπου, άσκησε σε βάρος της αγωγή με την οποία ζητούσε να της αποδώσει το ποσό που ωφελήθηκε από την παράνομη χρήση του χώρου των 750 τ.μ. και θα κατέβαλε, αν πραγματικά είχε μισθώσει τον συγκεκριμένο ή άλλον όμοιο χώρο (αγωγή απόδοσης ωφελημάτων). Ζητήθηκε δηλαδή με την αγωγή η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη μισθώτρια και θα υποβαλλόταν αν μίσθωνε άλλο όμοιο πράγμα, οπότε η ωφέλεια συνίσταται στην εξοικονόμηση της σχετικής δαπάνης για τα μισθώματα.

Το Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή δεχόμενο τον ισχυρισμό μας ότι ο επίδικος χώρος των 750 τ.μ. περίπου αποτελούσε εξ αρχής μέρος του μισθίου και ως εκ τούτου γινόταν χρήση αυτού από τη μισθώτρια στο πλαίσιο της μισθωτικής σχέσης.

Κατά τα ανωτέρω, με την μίσθωση χώρου που από παραδρομή του εκμισθωτή φαίνεται μικρότερος σε έκταση στο μισθωτήριο συμβόλαιο από την πραγματική και με την χρήση του συνολικού χώρου από τον μισθωτή, δεν θεμελιώνεται αξίωση του εκμισθωτή για απόδοση ωφελημάτων από τη χρήση του χώρου εις βάρος του μισθωτή.

Το δικηγορικό γραφείο μας διαθέτει μεγάλη πείρα σε υποθέσεις μισθώσεων, ιδιωτικών και επαγγελματικών. Αν αντιμετωπίζετε κάθε φύσης προβλήματα με μισθωτικές σχέσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αριθμός απόφασης: 10908/2019

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: …../2018)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή ….., Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη γραμματέα …...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την …../2019, για να δικάσει την αγωγή με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …../30-8-2018, μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «…..» και τον διακριτικό τίτλο «…..», που εδρεύει στη ….. Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ …..), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ….. (ΑΜ ΔΣΘ …..), που προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις, άνευ αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο ακροατήριο.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «…..» και τον διακριτικό τίτλο «…..», που εδρεύει στη ….. Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. ….., επί του ….. και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ …..), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αθανασίου Ρόζου (ΑΜ ΔΣΘ 8229), που προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις, άνευ αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο ακροατήριο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η προαναφερόμενη αγωγή της, που προσδιορίσθηκε προς συζήτηση κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Την απόρριψη της αγωγής ζητεί η εναγόμενη.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1096 και 1098 εδ. α ΑΚ προκύπτει ότι ο νομέας του πράγματος ενέχεται σε απόδοση των ωφελημάτων που έχουν εξαχθεί από αυτό και εκείνων που μπορούσαν να εξαχθούν κατά τους κανόνες της τακτικής διαχείρισης, από την επίδοση της αγωγής ή αφότου έμαθε ότι δεν έχει δικαίωμα νομής. Η ενοχή υφίσταται ανεξαρτήτως όχλησης προς απόδοση, αρκεί δε η πληροφόρηση του νομέα, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν έχει δικαίωμα νομής. Ως ωφελήματα του πράγματος, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό και με εκείνες των άρθρων 961 παρ. 1, 3 και 962 του ιδίου Κώδικα, νοούνται οι φυσικοί καρποί, δηλαδή τα φυσικά προϊόντα του πράγματος και οτιδήποτε άλλο πορίζεται ο νομέας από το πράγμα σύμφωνα με τον προορισμό του αν και δεν είναι προϊόν αυτού, καθώς και κάθε πρόσοδος που αποφέρει το πράγμα δυνάμει κάποιας έννομης σχέσης, ήτοι οι πολιτικοί καρποί, όπως είναι το μίσθωμα και γενικότερα κάθε όφελος που έχει ο νομέας από τη χρήση του πράγματος από τον ίδιο, με συνέπεια την εξοικονόμηση της δαπάνης στην οποία θα υποβαλλόταν αν μίσθωνε άλλο όμοιο πράγμα. Συνεπώς, για να είναι ορισμένη η αγωγή, με την οποία ο κύριος ακινήτου αξιώνει από τρίτο - μη κύριο αποζημίωση για ορισμένο χρόνο, αρκεί να προσδιορίζεται σε αυτήν: 1) το αντικείμενο, 2) ότι ο εναγόμενος έκανε αποκλειστική χρήση αυτού και 3) τα ωφελήματα που ο τελευταίος αποκόμισε από την αποκλειστική χρήση του, τα οποία, επί αστικού ακινήτου, αντιστοιχούν στη μισθωτική αξία του πράγματος, χωρίς να απαιτείται αναφορά στη σχετική αγωγή συγκριτικών στοιχείων για την εξεύρεση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ή των μισθωτικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή λεπτομερής περιγραφή της κατάστασής του ή ακόμη των παραμέτρων που δικαιολογούν την κατ’ έτος αναπροσαρμογή της μισθωτικής του αξίας, αφού όλα αυτά τα στοιχεία θα προκόψουν από τις αποδείξεις. Εξάλλου, εφόσον ο νόμος δε διακρίνει σχετικά, ο νομέας μπορεί να εναχθεί προς απόδοση των ωφελημάτων από τη χρήση του πράγματος όχι μόνο με διεκδικητική αγωγή, αλλά και με ιδιαίτερη αγωγή ωφελημάτων (βλ. ΑΠ 435/2016, ΑΠ 822/2014, ΜονΕφΠατρ 293/2019 ΤρΝομΠλ ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 1920/2015 Αρμ 2016,794). Στην προκειμένη περίπτωση, η ενάγουσα ιστορεί με την κρινόμενη, από 30/8/2018, αγωγή ότι τον Ιούνιο του 2013 εκμίσθωσε στην εναγόμενη εταιρία τμήμα εμβαδού 1394 τ.μ. ενός μεγαλύτερου βιομηχανικού κτιρίου στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας της, προκειμένου η τελευταία να το χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της παραγωγικής της δραστηριότητας. Ότι από τον Σεπτέμβριο του 2013 η εναγόμενη, χωρίς να έχει σχετικό προς τούτο δικαίωμα, κατέλαβε και ένα επιπλέον τμήμα του ανωτέρω ακινήτου, εμβαδού 750,90 τ.μ., όπως το εν λόγω τμήμα λεπτομερώς περιγράφεται στο αγωγικό δικόγραφο με βάση το συνημμένο σε αυτό τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο έκτοτε χρησιμοποιεί αποκλειστικά και ότι η ίδια έλαβε γνώση της ενέργειάς της αυτής μόλις τον Μάιο του 2018. Με βάση τα περιστατικά αυτά, ζητεί, κατ’ εκτίμηση του αγωγικού της αιτήματος και κατόπιν παραδεκτής ολικής τροπής του, με τις έγγραφες προτάσεις της, από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό (άρθρο 223 ΚΠολΔ), να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της εναγομένης να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 71.880,60 Ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, που αντιστοιχεί στο όφελος που αποκόμισε σε βάρος της από την αποκλειστική χρήση του τμήματος του βιομηχανικού κτιρίου που αυθαιρέτως κατέλαβε, κατά το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως τη συζήτηση της αγωγής, ήτοι επί 66 μήνες, το οποίο, βάσει της μισθωτικής του αξίας, ανέρχεται στο ποσό των 1089,10 Ευρώ μηνιαίως. Ζητεί επίσης να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η εναγόμενη στα δικαστικά της έξοδα. Με το πιο πάνω περιεχόμενο η αγωγή, η οποία έχει ασκηθεί εμπροθέσμως δια της επίδοσής της στην εναγόμενη εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της, κατ’ άρθρον 215 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2 αρ.1 του Ν. 4335/2015, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 18, 25 παρ. 2 ΚΠολΔ) κατά την τακτική διαδικασία και είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην πιο πάνω νομική σκέψη, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 345, 346 ΑΚ, 69, 70 και 176 ΚΠολΔ, πλην του παρεπομένου αιτήματος περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, το οποίο, μετά την ολική τροπή της αγωγής σε αναγνωριστική, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, διότι οι αναγνωριστικές αποφάσεις δεν είναι δεκτικές εκτέλεσης. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.

Από την υπ’ αριθμ. …../7-12-2018 ένορκη βεβαίωση, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, των μαρτύρων της ενάγουσας ….., που ελήφθη μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση της' εναγόμενης (βλ. την υπ’ αριθμ. …../4-12-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, …..), από την υπ’ αριθμ. …../7-12-2018 ένορκη βεβαίωση, ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ….., του μάρτυρος της εναγομένης ….., η οποία ελήφθη ύστερα από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση της ενάγουσας (βλ. την υπ’ αριθμ. …../4-12-2018 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, …..) και από όλα τα έγγραφα και τις φωτογραφίες που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη ούτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων οι υπ’ αριθμ. ….. και …../20-12-2018 ένορκες βεβαιώσεις, ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ….., των μαρτύρων της εναγομένης ….., αντιστοίχως, που προσκομίσθηκαν από αυτήν με την προσθήκη επί των προτάσεών της, διότι οι εν λόγω ένορκες βεβαιώσεις χρησιμεύουν αποκλειστικά προς αντίκρουση της αγωγής και έπρεπε συνεπώς να προσκομισθούν μαζί με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα κατά την προκατάθεση των προτάσεών της και όχι εντός της προθεσμίας προς κατάθεση προσθήκης, εντός της οποίας επιτρέπεται η προσκομιδή αποδεικτικών μέσων μόνο προς αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν από τον αντίδικο με τις προτάσεις (άρθρο 237 παρ. 1, 2 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Δυνάμει του υπ’ αριθμ. …../10-6-1997 συμβολαίου αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ….., που μεταγράφηκε νόμιμα, η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα ένα ακίνητο έκτασης 8.400 τ.μ. κείμενο στο υπ’ αριθμ. ….. βιομηχανικό τετράγωνο της ….. Θεσσαλονίκης, που συνορεύει βόρεια με την οδό ….. νότια με την οδό …., ανατολικά με την οδό ….. και δυτικά με την οδό …... Επί του ακινήτου αυτού ανήγειρε ακολούθως βιομηχανικό κτίριο συνολικού εμβαδού 5.226,78 τ.μ., εκ του οποίου για βιομηχανική παραγωγή προορίζεται χώρος με εμβαδόν 4.747,32 τ.μ., ενώ ο υπόλοιπος χώρος, εμβαδού 479,46 τ.μ., χρησιμοποιείται για γραφεία. Με το από 6/6/2013, ιδιωτικό συμφωνητικό η ενάγουσα εκμίσθωσε στην εναγόμενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, που ασχολείται με την κατασκευή συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, τμήμα του παραπάνω ακινήτου για τις ανάγκες της παραγωγικής της δραστηριότητας. Ειδικότερα, στο άρθρο 1 του εν λόγω συμφωνητικού, που έχει τον τίτλο «αντικείμενο μίσθωσης», αναφέρεται επί λέξει: «Με το παρόν συμφωνητικό η εκμισθώτρια εκμισθώνει μέρος του παραπάνω γηπέδου και μέρος του επ’ αυτού κτίσματος ως εξής: Από το βιομηχανοστάσιο 1394 τ.μ. αυτού και μέρος του γηπέδου όπως αυτά αποτυπώνονται σε χρωματισμένα πεδία στο προσαρτώμενο επί του παρόντος τοπογραφικό διάγραμμα και το οποίο αποτελεί παράρτημα της παρούσας σύμβασης». Στο δε ως άνω συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα απεικονίζεται με ακρίβεια, σκιασμένος με πορτοκαλί χρώμα, ο χώρος που μίσθωσε η εναγόμενη, ο οποίος καταλαμβάνει από άκρο σε άκρο ολόκληρο το αριστερό τμήμα του κτιρίου από την πρόσοψή του έως το πίσω μέρος του, όπως αυτό φαίνεται για εκείνον που κοιτάζει την πρόσοψη του κτιρίου, που κατά το χρονικό εκείνο σημείο δε διαχωριζόταν ακόμη εσωτερικά από το υπόλοιπο κτίριο (ειδικό εσωτερικό μεταλλικό διαχωριστικό που διαχωρίζει το δεξιό από το αριστερό τμήμα του κτιρίου βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή), καθώς και δύο αύλειους χώρους, έναν μπροστά, δίπλα στην κεντρική είσοδο του κτιρίου και έναν στο πίσω τμήμα του. Σημειωτέον ότι το ακριβές εμβαδόν του μισθίου αναγράφηκε στο εν λόγω συμφωνητικό καθ' υπόδειξη της ενάγουσας, αφού η εναγόμενη δεν πραγματοποίησε εμβαδομέτρηση πριν τη σύναψη της μίσθωσης. Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε πενταετής, από τις 15/7/2013 έως τις 15/7/2018 και το μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε στο ποσό των 2.000,00 Ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Η εναγόμενη εγκαταστάθηκε άμεσα στο μίσθιο και τον Σεπτέμβριο του 2013 ξεκίνησε τη συλλογή των απαιτουμένων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας λειτουργίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και η έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Προς τον σκοπό αυτό ανέθεσε σε μηχανικούς την διενέργεια των απαιτούμενων μελετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν το πρώτον επακριβή εμβαδομέτρηση και διαπίστωσαν ότι τελικά το εμβαδόν του μισθίου χώρου ανερχόταν στην πραγματικότητα σε 2.144,90 τ.μ. και όχι σε 1394 τ.μ., όπως είχε αναγραφεί στο μισθωτήριο (βλ. και την, από 30/9/2013, τροποποίηση μελέτης παθητικής πυρασφάλειας του πολιτικού μηχανικού ….., καθώς και τη με την ίδια ημερομηνία τροποποίηση μελέτης ενεργητικής πυρασφάλειας του μηχανολόγου μηχανικού …., που αυτή επικαλείται και προσκομίζει). Συνέχισε δε. να κάνει ακωλύτως χρήση ολοκλήρου του μισθίου καθ' όλη τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης. Η ενάγουσα ισχυρίζεται με την αγωγή της ότι ο χώρος εμβαδού 1394 τ.μ., που εκμίσθωσε στην εναγόμενη, αντιστοιχεί στο εμπρόσθιο μέρος του αριστερού τμήματος του κτιρίου, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο στο αγωγικό δικόγραφο τοπογραφικό διάγραμμα και ότι μετά τη σύναψη της μίσθωσης η εναγόμενη κατέλαβε αυθαιρέτως και εν αγνοία της επιπλέον χώρο εμβαδού 750,90 τ.μ., που αντιστοιχεί στο αριστερό πίσω τμήμα του κτιρίου, ήτοι μεταξύ των ορίων του πίσω τμήματος του μισθίου χώρου και του πίσω μέρους του κτιρίου, που βρίσκεται απέναντι από την πρόσοψή του.

Ο ισχυρισμός όμως αυτός δεν αποδεικνύεται από κανένα στοιχείο, καθώς, όπως αντίθετα αποδεικνύεται, κατά παραδοχή του σχετικού ισχυρισμού της εναγομένης, η τελευταία μίσθωσε ολόκληρο το αριστερό τμήμα του κτιρίου όπως αυτό φαίνεται για εκείνον που κοιτάζει την πρόσοψή του, χωρίς τούτο να αναιρείται από μόνο το γεγονός ότι στο μισθωτήριο συμβόλαιο, από προφανή παραδρομή της ενάγουσας, ανεγράφη εσφαλμένως το εμβαδόν του μισθίου.

Η ακριβής εξάλλου έκταση που μίσθωσε η εναγόμενη ήταν εξαρχής σε γνώση της ενάγουσας, παρά τα όσα αντίθετα η ίδια διατείνεται, αφού και αυτή έχει την έδρα της σε άλλον χώρο του συγκεκριμένου κτιρίου, που απέχει ελάχιστα μέτρα από την κεντρική είσοδο της επιχείρησης της εναγομένης, η οποία, σημειωτέον, είναι διαστάσεων άνω των έξι μέτρων και παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ανοιχτή, για τις ανάγκες της παραγωγικής της δραστηριότητας, ήτοι προς φορτοεκφόρτωση των απαιτουμένων πρώτων υλών και των παραγομένων προϊόντων, με συνέπεια να είναι απόλυτα ευχερής η ορατότητα έως το πίσω τμήμα του κτιρίου. Η δε σχετική περί αυτού κρίση ενισχύεται και από το γεγονός ότι εάν πράγματι βούληση της ενάγουσας ήταν να μην εκμισθώσει στην εναγόμενη το πίσω αριστερό τμήμα του κτιρίου της, ασφαλώς θα κατασκεύαζε, με βάση τους κανόνες της λογικής, ειδικό διαχωριστικό μεταξύ του χώρου που ισχυρίζεται ότι εκμίσθωσε και του τμήματος του κτιρίου που βρίσκεται όπισθεν αυτού, όπως ακριβώς μερίμνησε για τον διαχωρισμό μεταξύ του αριστερού και του δεξιού τμήματος του κτιρίου, μέρος του οποίου εκμισθώνει σε τρίτη εταιρία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εναγόμενη ουδέποτε κατέλαβε αυθαιρέτως το επίδικο τμήμα του κτιρίου της ενάγουσας, εμβαδού 750,90 τ.μ., αφού το τμήμα αυτό εξαρχής περιλαμβανόταν στον χώρο που η τελευταία της εκμίσθωσε, γεγονός που συνεπάγεται ότι η εναγόμενη δικαιούταν να το κατέχει με βάση την ένδικη μισθωτική σύμβαση και δεν ενέχεται σε καταβολή ωφελημάτων λόγω αυθαίρετης χρήσης του.

Πρέπει επομένως η κρινόμενη αγωγή να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη και να καταδικαστεί η ενάγουσα, λόγω της ήττας της, στα δικαστικά έξοδα της εναγομένης, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας, κατά παραδοχή του σχετικού της αιτήματος που περιέχεται στις έγγραφες προτάσεις της (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ενάγουσα στα δικαστικά έξοδα της εναγόμενης, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα (1450.00) Ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, την …../2019.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.