Απόφαση 232/2019 Ειρ Θεσ (Γάβγισμα Σκύλων)

Divider

Ηχορύπανση από γάβγισμα σκύλων που παραμένουν στο μπαλκόνι διαμερίσματος. Ασφαλιστικά μέτρα κατοχής. Δέχεται την αίτηση. Υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να απομακρύνει τα σκυλιά του από όλα τα μπαλκόνια του διαμερίσματός του με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης.

Η παραμονή των σκύλων στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων τους προκαλεί ψυχολογικό στρες που εκδηλώνεται με γάβγισμα. Όταν πλέον η ηχορύπανση υπερβαίνει τα όρια του ανεκτού και ο ιδιοκτήτης του ζώου δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες ευζωίας, η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι μονόδρομος. Με τη δικαστική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που εκδόθηκε για πελάτη μας, ένοικος πολυκατοικίας υποχρεώθηκε σε απομάκρυνση των σκύλων του από τα μπαλκόνια του διαμερίσματός του. Για κάθε δε παράβαση της απόφασης θα του επιβάλλεται χρηματική ποινή 300,00€ και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός.

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα ευζωίας δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. Η παράβαση των κανόνων ευζωίας των κατοικιδίων στα διαμερίσματα θίγει πρωτίστως τα ίδια και εν συνεχεία τους ενοίκους των όμορων διαμερισμάτων. Εάν θεωρείτε ότι η δικαστική οδός είναι επιβεβλημένη για την προστασία της ευζωίας κάποιου κατοικίδιου, καθώς και τη δική σας προστασία από την ηχορύπανση, τις οσμές και τους ρύπους παρακείμενων ιδιοκτησιών, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΑΡΙΘΜΟΣ 232/2019

Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ….., την οποία όρισε η Πρόεδρος της Τριμελούς Διοίκησης του Ειρηνοδικείου, με την παρουσία της Γραμματέως …..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 24ην Ιουνίου 2019 για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης ….. αίτηση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ….., κατοίκου ….., οδός ….., κατόχου του με αριθμό ….. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας….., η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αθανάσιου Ρόζου (ΑΜ Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 8229)

ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ….., κατοίκου ….., οδός ….., η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της ……

Δικάσιμος προς συζήτηση της ως άνω αίτησης ορίσθηκε με την υπ αριθμ. ….. πράξη μας η δικάσιμος, η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης στη δικάσιμο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 989 ΑΚ, ο νομέας που διαταράχθηκε παράνομα, έχει δικαίωμα να αξιώσει την παύση της διατάραξης, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον. Διατάραξη είναι κάθε παρεμπόδιση ή παρακώλυση της φυσική εξουσίας πάνω στο πράγμα, με διαρκή ή παροδικό χαρακτήρα, που δεν φτάνει μέχρι την αποβολή και με την οποία ανατρέπεται η ήσυχη και ειρηνική απόλαυση της νομής, συνιστά δε μερική προσβολή, γιατί ο νομέας δεν στερείται πλήρως τη φυσική εξουσία, αλλά παρακωλύεται σε κάποια από τις εκδηλώσεις της. Θετικά εκδηλώνεται η διατάραξη, είτε με πράξη του προσβολέα στο πράγμα, είτε με παρεμπόδιση πράξεως του νομέα, ενώ αρνητικά, με παράλειψη όταν ο προσβολέας δεν προβαίνει στην επιβαλλόμενη ενέργεια προς αποτροπή ή παύση της διαταράξεως.

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα εκθέτει, ότι είναι μισθώτρια, νομέας και κάτοχος ενός διαμερίσματος κειμένου στον β όροφο επί πολυκατοικίας ευρισκόμενης επί της οδού ….., στο οποίο διαμένει από το έτος 2017 μαζί με τον σύζυγό της. Ότι η καθ’ ης διατηρεί επί διαμερίσματος όμορης πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού ….., δυο κατοικίδια ζώα συντροφιάς και συγκεκριμένα δυο σκύλους, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκονται στο μπαλκόνι της που είναι απέναντι και σε μικρή απόσταση από το μπαλκόνι του διαμερίσματος της αιτούσας. Ότι από την εκπομπή συνεχών και υπερβολικών θορύβων, γαυγισμάτων, κλαμάτων των ζώων, ακόμα και σε ώρες κοινής ησυχίας διαταράσσεται η άσκηση της νομής επί του διαμερίσματος της. Με βάση τα παραπάνω ζητεί κατ’ εκτίμηση, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, καθώς και κίνδυνο ερίδων και διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων, να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα δια την προστασία του εμπράγματου δικαιώματος της νομής επί του ακινήτου της και συγκεκριμένα να αναγνωρισθεί κάτοχος και ως ασκούσα προσωρινά την νομή για λογαριασμό του εκμισθωτή της επί του ανωτέρω διαμερίσματος, να διαταχθεί η άρση της προσβολής και η παύση της διατάραξης της κατοχής της και της ανωτέρω νομής της δια της απομακρύνσεως των σκύλων από οποιοδήποτε εξώστη του διαμερίσματος της καθ’ ης από την επίδοση της απόφασης. Να διαταχθεί επίσης η παράλειψη της προσβολής της νομής του επί του ως άνω ακινήτου στο μέλλον δια των βλαπτικών εκπομπών από την εγκατάσταση κατοικίδιου ζώου στην ιδιοκτησία τους και δη του μπαλκονιού τους, με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση των διατάξεων της εκδοθησομένης απόφασης καθώς και για κάθε μελλοντική διατάραξη και να καταδικασθούν αυτοί στη δικαστική της δαπάνη.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο η ένδικη αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση στο παρόν δικαστήριο (683 παρ. 2, 733 και 29 παρ. 1 ΚΠολΔ) με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρ. 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 974, 984, 989, 1003 ΑΚ, 682, 733, 734, 947 παρ. 1 εδ. α’, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί η ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, οι οποίοι εξετάσθηκαν στο ακροατήριο ώρα 19.15, η καθ’ ης βρέθηκε να διατηρεί ένα τετράποδο σκύλο σε μπαλκόνι της οικίας της για τον οποίο στερείται ηλεκτρονικής σήμανσης και βιβλιαρίου υγείας (βλ. ….. ανωτέρω πράξη βεβαίωσης). Επίσης πιθανολογήθηκε ότι από αυτές τις εκπομπές θορύβου προκαλείται σοβαρή ενόχληση στην αιτούσα και τον σύζυγό της, καθόσον από τους συνεχείς και υπερβολικούς θορύβους και τα γαυγίσματα των ως άνω κατοικίδιων διαταράσσεται η ψυχική ηρεμία τους, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται έτσι η άσκηση της νομής της αιτούσας επί του ως άνω ακινήτου νομής και κατοχής της. Συνεπώς, αφού πιθανολογήθηκε ότι υπάρχει επείγουσα περίπτωση και κίνδυνος συγκρούσεων και διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως και κατ’ ουσία βάσιμη, να ληφθούν τα πλέον ενδεδειγμένα κατά την κρίση του Δικαστηρίου ασφαλιστικά μέτρα (692 παρ. 1 ΚΠολΔ) για την προστασία της νομής της αιτούσας επί του ακινήτου της, που ορίζονται στο διατακτικό και να καταδικαστεί η καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα της αιτούσας λόγω της ήττας της (176 ΚΠολΔ).

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την αιτούσα ως προσωρινά ασκούσα την νομή επί του ως άνω περιγραφομένου στο ιστορικό διαμερίσματος για λογαριασμό του εκμισθωτή της καθώς και κάτοχο του ανωτέρω.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καθ’ ης να παύσει την διατάραξη της ανωτέρω περιγραφείσας νομής και κατοχής της αιτούσας επί του ανωτέρω μίσθιου ακινήτου

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την καθ’ ης να απομακρύνει εντός τριών (3) ημερών από την επίδοση της παρούσας απόφασης, τα σκυλιά της, από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου πάνω από το ανώγειο σε εσοχή όροφο (α εσοχή) του διαμερίσματος της, το οποίο έχει πρόσοψη στην οδό ….. και προς την πάροδο δεξιά για αυτόν που βλέπει την οικοδομή και προς την οδό …., με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης 1 και με μικτό εμβαδόν 100 τ.μ. περίπου και καθαρό εμβαδόν 90 τ.μ. περίπου, καθώς και από οποιοδήποτε μπαλκόνι του ως άνω διαμερίσματος.

Υποχρεώνει την καθ’ ης να παραλείπει στο μέλλον κάθε διατάραξη της νομής της αιτούσας στο ως άνω διαμέρισμα της δια βλαπτικών εκπομπών θορύβων από την εγκατάσταση και την παραμονή, έστω και ολιγόλεπτη, κατοικίδιου ζώου επί του ως άνω μπαλκονιού της οικίας της.

Απειλεί κατά της καθ’ ης χρηματική ποινή 300,00 Ευρώ και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Καταδικάζει την καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τα οποία ανέρχονται στα διακόσια εβδομήντα (270,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Θεσσαλονίκη και στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου την 29-7-2019 σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.