Απόφαση 2432/2019 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Divider

Συνταξιούχος στρατιωτικός με ένα πιστωτή. Δέχεται την αίτηση. Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία και το ΙΧΕ όχημα του αιτούντος. Διατάσσει την ελεύθερη εκποίηση ποσοστού 50% οικοπέδου με ισόγεια οικία. Ρυθμίζει τα χρέη με καταβολές 59.990€ έναντι οφειλής 108.624,07€. Κούρεμα 45% περίπου.

Με την παρακάτω απόφαση Νόμου Κατσέλη, πελάτης μας, συνταξιούχος στρατιωτικός, ρύθμισε τα χρέη του προς τον μοναδικό πιστωτή του και προστάτεψε τη μοναδική του κατοικία από την εκποίηση. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο αιτών περιήλθε χωρίς δόλο σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής, απορρίπτοντας τη σχετική ένταση δολιότητας του αντιδίκου. Ταυτόχρονα αναγνώρισε έξοδα για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του αιτούντα και της συζύγου του συνολικού ποσού 1100,00€ μηνιαίως, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, οι οποίες είναι αυξημένες, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας τους. Με δεδομένο ότι το μηνιαίο τους οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται στο ποσό 1485,00€ μηνιαίως, προερχόμενο αποκλειστικά από τη σύνταξη του αιτούντος, διατάχθηκαν για τα πρώτα πέντε (5) έτη της ρύθμισης καταβολές 385,00€ μηνιαίως και για τα επόμενα επτά έτη της ρύθμισης καταβολές 366,45€ μηνιαίως. Στο τέλος της δωδεκαετίας ο πελάτης μας θα έχει καταβάλλει το ποσό των 59.990€ περίπου έναντι της συνολικής του οφειλής ποσού 108.624,07€. Το κούρεμα δηλαδή που επιτεύχθηκε ανήλθε σε ποσοστό 45% περίπου.

Το Δικαστήριο διέταξε επίσης να εκποιηθεί ελεύθερα από εκκαθαριστή το ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου με παλαιά οικία που ανήκε στον αιτούντα, αντικειμενικής αξίας (του ποσοστού του αιτούντα) κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης 16.000,00€ και εμπορικής 8.000€ περίπου, αν και είχαμε υποστηρίξει με την αίτηση και τις προτάσεις μας ότι δεν πρόκειται εκποιούμενη να προξενήσει κανένα αγοραστικό ενδιαφέρον. Εντούτοις, είμαστε βέβαιοι ότι κάθε προσπάθεια εκποίησης του ακινήτου από τον εκκαθαριστή με τίμημα ανερχόμενο τουλάχιστον στην αντικειμενική αξία του, όπως διατάχθηκε με τη δικαστική απόφαση, θα αποβεί άκαρπη και εν τέλει θα διασωθεί η κυριότητα του αιτούντα και σε αυτό το ακίνητο με μεταγενέστερη δικαστική απόφαση επί αίτησής μας για μεταρρύθμιση της απόφασης ρύθμισης.

Η αξία της απόφασης δεν έγκειται τόσο στη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντα από την εκποίηση, ούτε και στο κούρεμα που επιτεύχθηκε. Σύμφωνα με τις συμβάσεις που είχε υπογράψει ο αιτών με τον πιστωτή του, αυτός είχε δικαίωμα να παρακρατά όλο το ποσό των δόσεών του από τη μηνιαία του σύνταξη. Δηλαδή, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής μας, ο πιστωτής θα μπορούσε να παρακρατά από τη μηνιαία σύνταξη του αιτούντα το ποσό των 800,00 μηνιαίως, φέροντας τον πελάτη μας με τη σύζυγό του στα όρια της ανέχειας, μιας και με το υπόλοιπο της σύνταξής του θα ήταν αδύνατον να επιβιώσουν αξιοπρεπώς.

Με την έκδοση της δικαστικής απόφασης ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένας αγώνας πέντε ετών, που άρχισε το 2014 με την κατάθεση της αίτησης από το γραφείο μας, μέχρι σήμερα.

Αν και δεν υφίσταται πλέον η προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του Νόμου Κατσέλη, το δικηγορικό μας γραφείο εξακολουθεί να συνδράμει τους δανειολήπτες, είτε μέσω εξωδικαστικών ρυθμίσεων με τις τράπεζες, είτε μέσω της άσκησης έφεσης κατά απορριπτικών αποφάσεων Νόμου Κατσέλη, είτε μέσω της νέας διαδικασίας διάσωσης της κύριας κατοικίας με τον Ν. 4605/2019. Μη δυστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για το πρόβλημα υπερχρέωσης που σας απασχολεί. Είναι βέβαιο ότι θα βρούμε κάποια λύση! Διαβάστε τις αποφάσεις Νόμου Κατσέλη που έχουν εκδοθεί για πελάτες μας για να βεβαιωθείτε ότι πράγματι φέρνουμε αποτελέσματα!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν. 3869/2010

Αριθμός 2432/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ….. που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα …...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 12η Μαρτίου 2019 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ….., με Α.Φ.Μ. ….., κατοίκου ….. Θεσσαλονίκης, οδός ….., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Αθανασίου Ρόζου (Α.Μ. 8229 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης) που κατέθεσε προτάσεις.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ - ΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΗ κατόπιν νόμιμης κλητεύσεώς του (άρθρ. 5 Ν. 3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ): Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «…..» που εδρεύει στην ….., οδός ….., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, το οποίο παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του ….. (Α.Μ. ….. Δ.Σ. Θεσσαλονίκης) που κατέθεσε προτάσεις.

Ο αϊτών ζητεί να γίνει δεκτή η με αριθμό κατάθεσης ….. αίτησή του εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, με αντικείμενο τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Για την προφορική συζήτηση της ένδικης αίτησης ορίστηκε αρχικά δικάσιμος η ….., μετά δε από αυτεπάγγελτο επαναπροσδιορισμό της κατά το άρθρο 2 παρ. Α υποπαρ. Α.4 άρθρ. 2§4 Ν. 4336/2015, με τη με αριθμό ….. πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, ορίστηκε νέα δικάσιμος η στην αρχή της παρούσας αναφερομένη. Μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου και στις προτάσεις που κατέθεσαν επί της έδρας.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση, όπως το περιεχόμενό της παραδεκτά συμπληρώθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 745, 751, 741 και 224, 236 ΚΠολΔ, με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος στο ακροατήριο που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις του, ο απών οφειλέτης, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τον πιστωτή που αναφέρει στο δικόγραφο της αιτήσεως, ζητεί, αφού ληφθεί υπ’ όψιν η εισοδηματική, περιουσιακή και προσωπική του κατάσταση όπως ο ίδιος την εκθέτει, τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του και την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του και των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων, με την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 σύμφωνα με το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο διευθέτησης οφειλών, καθώς επίσης και την αναγνώριση της απαλλαγής του από το υπόλοιπο των χρεών του με την τήρηση της ρυθμίσεως. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμοδίως, καθ’ ύλη και κατά τόπο, εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο αϊτών, κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 739, 741 επ. ΚΠολΔ και 3 Ν. 3869/2010). Μετά την τροποποίηση των άρθρων 2 και 4 του Ν. 3869/2010 από τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4161/2013 αντίστοιχα, για τις αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4161/2013 (14-6- 2013) είναι δυνητική, μόνο προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού και όχι ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης, η προσκομιδή από τον οφειλέτη των συνοδευτικών της αιτήσεως εγγράφων αναφορικά με την περιουσία, τα εισοδήματα, τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις αυτών, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης (όπως το περιεχόμενο αυτό καθορίζεται στο άρθρο 4§1 του νόμου) και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία. Για το παραδεκτό της αίτησης τηρήθηκε η διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού, όμως αυτός δεν επήλθε (άρθρο 5§§1-2 Ν.3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 Ν. 4161/2013), όπως προκύπτει από τη με αριθμό ….. και ημερομηνία …. προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου αυτού, ούτε επήλθε δικαστικός συμβιβασμός (άρθρο 7 Ν. 3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 Ν. 4161/2013). Περαιτέρω, ο αϊτών υπέβαλε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τα δικαιολογητικά που καθορίστηκαν με την Κ.Υ.Α. 8986/14-10-2015 για την επικαιροποίηση των στοιχείων της -εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015- αίτησής του, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α υποπαρ. Α.4 άρθρ. 2§1 Ν. 4336/2015. Από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στο τηρούμενο στο Ειρηνοδικείο Αθηνών Γενικό Αρχείο Οφειλετών, όπως ορίζει το άρθρο 13§2 Ν. 3869/2010, διαπιστώθηκε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των οφειλών του στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί άλλη απόφαση για ρύθμιση χρεών (βλ. υπ’ αριθμ. ….. βεβαίωση του Τμήματος Ρύθμισης Οφειλών του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης). Η ένδικη αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτομένου ως αβάσιμου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του μετέχοντος στη δίκη πιστωτή «…..», καθότι περιέχει τα στοιχεία που ορίζουν τα άρθρα 118, 747§2 ΚΠολΔ και 4§1 Ν. 3869/2010, ήτοι α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους κι έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, που λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών του, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του ίδιου. Πέραν των παραπάνω, κανένα άλλο στοιχείο δεν απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης, τα αναφερόμενα, δε, από τον καθ’ ου πιστωτή ως ελλείποντα στοιχεία δεν αποτελούν στοιχεία του ορισμένου της αίτησης, αλλά είναι αντικείμενο αποδείξεως και ανταποδείξεως κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας αυτής και, ειδικότερα, των όρων της υπαγωγής του οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 (βλ. ΜΠρΛαμ 67/2016, ΕιρΠάρου 1/2015, ΕιρΕορδ 25/2013, ΕιρΘηβ 2/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ και Κρητικό, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» 2016, σελ. 180 επ., επίσης Βενιέρη- Κατσά, «Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα» 2016, σελ. 251 επ.). Εξάλλου, στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ο διάδικος δύναται παραδεκτά να προβάλει πραγματικούς ισχυρισμούς έως την περάτωση της τελευταίας συζήτησης στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, καθώς και να διευκρινίζει, να συμπληρώνει και να διορθώνει τους ήδη προβληθέντες ισχυρισμούς, προφορικά στο ακροατήριο με καταχώριση στα πρακτικά και με τις προτάσεις του, σύμφωνα με τα άρθρα 745, 751, 741 και 224, 236 ΚΠολΔ, το δε Δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να διατάζει κάθε μέτρο πρόσφορο για την εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί και ιδιαίτερα γεγονότων που συντελούν στην προστασία των ενδιαφερομένων ή της έννομης σχέσης ή του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, σύμφωνα με τά άρθρα 744 και 759§3 ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 1131/1987, ΕφΑΘ 2188/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η αίτηση είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8 και 9 Ν. 3869/2010 όπως είχαν τροποποιηθεί με το Ν. 4161/2013 και ακολούθως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 56-68 του Ν. 4549/2018, σύμφωνα με το άρθρο 68 του οποίου ορισμένες τροποποιήσεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του (14-6-2018) δίκες. Ωστόσο, απορριπτέο ως μη νόμιμο κρίνεται το αίτημα περί αναγνώρισης της απαλλαγής του αιτούντος από το υπόλοιπο των οφειλών του με την τήρηση της δικαστικής ρυθμίσεως καθότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11§ 1 Ν. 3869/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64§1 Ν. 4549/2018, άρθρ. 68 του ίδιου νόμου), το αίτημα αυτό θ’ αποτελέσει περιεχόμενο μεταγενέστερης αιτήσεως, υποβαλλομένης στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον υπερχρεωμένο οφειλέτη με τη δικαστική απόφαση ρύθμισης των χρεών επί της αιτήσεως του άρθρου 4§1 του νόμου, γεγονός που επιφέρει την αυτοδίκαιη απαλλαγή του από αυτά, η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί με απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου. Πρέπει, επομένως, η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, μετά και την καταβολή των νόμιμων τελών της συζήτησης.

Ο μετέχων στη δίκη πιστωτής «…..», με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις του, αρνήθηκε την κρινόμενη αίτηση ως νόμω και ουσία αβάσιμη και πρότεινε την ένσταση δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής, ισχυριζόμενος ότι ο οφειλέτης συνταξιοδοτήθηκε δύο μόλις έτη μετά τη λήψη του προς ρύθμιση στεγαστικού δανείου, ήτοι είχε επίγνωση των περιορισμένων οικονομικών του δυνατοτήτων κατά την ανάληψη του χρέους και αποδέχθηκε το ενδεχόμενο να μην μπορέσει να το αποπληρώσει. Η ως άνω προταθείσα ένσταση είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 1§ 1 του Ν. 3869/2010 και θα εξεταστεί κατωτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος, ο οποίος εξετάστηκε νομίμως στο ακροατήριο και η κατάθεσή του εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου, από τα έγγραφα που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, από τα οποία άλλα λαμβάνονται υπ’ όψιν ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρ. 336§3 και 339 σε συνδυασμό με άρθρ. 395 ΚΠολΔ), ενώ σε κάποια από αυτά γίνεται ειδική αναφορά, χωρίς ωστόσο να έχει παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της υποθέσεως, επίσης από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρ. 261 ΚΠολΔ), από τα πασίγνωστα πραγματικά γεγονότα και τα διδάγματα κοινής πείρας τα οποία αυτεπαγγέλτως λαμβάνονται υπ’ όψιν από το Δικαστήριο (άρθρ. 336§§1,4 ΚΠολΔ), τέλος δε, από την αυτεπάγγελτη εξακρίβωση των πραγματικών γεγονότων κατ’ άρθρο 744 ΚΠολΔ και απ’ όλη την επ’ ακροατηρίω συζήτηση, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 745 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο λαμβάνει υπ’ όψιν και πραγματικούς ισχυρισμούς που επιτρεπτά έχουν προβληθεί έως την περάτωση και της τελευταίας συζήτησης ενώπιον του, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:

Ο απών ….. είναι …. ετών κι έγγαμος με τη …., με την οποία έχουν αποκτήσει δύο ενήλικα σήμερα τέκνα. Ο απών ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού και το έτος 2005 συνταξιοδοτήθηκε, η δε σύνταξή του ανέρχεται σήμερα συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ. και του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.) στο ποσό των ….. ευρώ μηνιαίως. Η σύζυγός του ….. ουδέποτε εργάστηκε, ασχολούμενη με τις οικιακές εργασίες. Λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνθηκών διαβίωσης του συγκεκριμένου οφειλέτη και σύμφωνα με τα άρθρα 2§1 και 5§1 του Συντάγματος περί προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας αντίστοιχα, το Δικαστήριο κρίνει, δυνάμει και των άρθρων 336§4 και 744 ΚΠολΔ, ότι το ποσό που προκύπτει ως απολύτως απαραίτητο για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του ίδιου και της συζύγου του, ήτοι για διατροφή, πληρωμή λογαριασμών (ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας και κοινοχρήστων), για έξοδα θέρμανσης και μετακίνησης, ένδυση- υπόδηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και για τυχόν άλλα έκτακτα έξοδα, ανέρχεται συνολικά σε 1.100 ευρώ μηνιαίως, δεδομένου μάλιστα ότι η θετική συνέπεια της ρύθμισης των χρεών του αιτούντος οφειλέτη θα λειτουργήσει ως αντίβαρο για τον περιορισμό του κόστους διαβίωσής του κατά τη χρονική περίοδο της ρύθμισης. Κύρια κατοικία του αιτούντος αποτελεί το ακίνητο που περιγράφει στην αίτησή του, του οποίου έχει την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100%, ήτοι το με διακριτικό αριθμό (στον όροφο) Δ2 αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα 1ου ορόφου οικοδομής επί της οδού ….. στη ….. Θεσσαλονίκης, εμβαδού καθαρού 57,72 τ.μ. και μικτού 74,05 τ.μ., με αναλογούν ποσοστό 93,66%ο εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και τα υπόλοιπα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους κι εγκαταστάσεις της οικοδομής, με παρακολούθημα τη με αριθμό 6 αποθήκη εμβαδού 9,75 τ.μ. στο υπόγειο της οικοδομής και με το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της με αριθμό 4 θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου εμβαδού 11,25 τ.μ. στην πυλωτή της οικοδομής. Το ακίνητο αυτό απέκτησε ο αιτών δυνάμει του προσκομιζόμενου με αριθμό …. συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ….., νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ….. (τ. … / α. …). Ο απών έχει ακόμη την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του με αριθμό …. οικοπέδου, συνολικής εκτάσεως 1.008 τ.μ., στο 28° Ο.Τ. του συνοικισμού ….., με την επ’ αυτού μονοκατοικία εμβαδού 110 τ.μ. κι έτους κατασκευής 1974, το οποίο ακίνητο απέκτησε ο απών δυνάμει της προσκομιζόμενης με αριθμό ….. πράξης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου ….., νομίμως μεταγραφείσας στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ….. (τ. … / α. …). Το εν λόγω ακίνητο εκμίσθωνε ο απών μέχρι το έτος 2016, όμως έκτοτε είναι κενό και δεν το εκμεταλλεύεται οικονομικά. Τέλος, ο ίδιος έχει στην πλήρη κυριότητά του το με αριθμό κυκλοφορίας …. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας …. έτους πρώτης κυκλοφορίας 2004.

Οι οφειλές του αιτούντος προς τον καθ’ ου πιστωτή του «…..», τις οποίες ανέλαβε σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησής του (άρθρ. 1§2 Ν. 3869/2010 ως ίσχυε υπό το Ν. 4161/2013), είναι οι εξής: α) δυνάμει της με αριθμ. λογαρ. ….. σύμβασης στεγαστικού δανείου, συνολικό οφειλόμενο υπόλοιπο ύψους 97.894,36 ευρώ, όπως προκύπτει από τη με ημερομηνία 20-2-2019 κατάσταση οφειλών του πιστωτή, καθώς η συγκεκριμένη οφειλή είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με υποθήκη επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη κι επομένως συνεχίζει να εκτοκίζεται με το επιτόκιο της ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της αίτησης (άρθρ. 6§3 Ν. 3869/2010), β) δυνάμει της με αριθμ. λογαρ. ….. σύμβασης δανείου μικροεπισκευών - μικρό βελτιώσεων, συνολικό οφειλόμενο υπόλοιπο ύψους 10.729,71 ευρώ, καθώς η συγκεκριμένη οφειλή δεν είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη κι επομένως θεωρείται με την κοινοποίηση της αίτησης στον πιστωτή -ακόμη και αν δεν είχε ήδη καταστεί- ληξιπρόθεσμη, παύει να παράγει νόμιμους ή συμβατικούς τόκους και υπολογίζεται με την τρέχουσα -κατά το χρόνο κοινοποίησης- αξία της (όρθρ. 6§3 Ν. 3869/2010). Σύμφωνα με τα παραπάνω, το συνολικό ύψος των προς ρύθμιση χρεών του αιτούντος προς τον μετέχοντα στη δίκη πιστωτή του ανέρχεται σε 108.624,07 ευρώ. Εξάλλου, οι οφειλές του αιτούντος προς το καθ’ ου «….» υπάγονται στη διωκόμενη ρύθμιση χρεών στα πλαίσια του Ν. 3869/2010, αφού με τις διατάξεις του νόμου αυτού σκοπείται η ελάφρυνση των δανειοληπτών από την υπερχρέωση λόγω λήψης παντός είδους δανείων και ο απεγκλωβισμός τους από την περιθωριοποίηση λόγω της υπερχρέωσης (βλ. και αιτιολογική έκθεση του Ν. 3869/2010), έτσι ώστε να επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος η ρύθμιση του συνόλου των χρεών του υπερχρεωμένου οφειλέτη. Η συλλογική διαδικασία του Ν. 3869/2010 με το γνωστό χαρακτηριστικό της καθολικότητας, σημαίνει ότι η διαδικασία καταλαμβάνει όλη την περιουσία του οφειλέτη και όλους τους πιστωτές του, με μόνη εξαίρεση τις οφειλές που αναφέρονται στο πρώτο άρθρο του Ν. 3869/2010, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι δανειακές απαιτήσεις του ….. Άλλωστε, τυχόν εξαίρεση αυτών από τη ρύθμιση του προκείμενου νόμου θα προσέκρουε στην αρχή της ισότητας, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 4 του Συντάγματος, αφού οι δανειολήπτες του …., σε σχέση με τους δανειολήπτες των υπολοίπων πιστωτικών ιδρυμάτων, θα στερούνταν αναιτιολόγητα των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου αυτού, αφ’ ης στιγμής, μάλιστα, η μορφή του …. ως ….. και οι σκοποί του, ιδίως η χρηματοπιστωτική πολιτική του, είναι στενά συνυφασμένοι με τη στεγαστική πολιτική και την εκτέλεση έργων κοινωνικού χαρακτήρα (βλ. ΑΠ 1031/2015, ΕιρΚομοτ 61/2014, ΕιρΝεμέας 38/2014, ΕιρΓυθείου 11/2013, ΕιρΕρινέου 1/2012, ΕιρΜουδανιών 2/2012, ΕιρΠατρών 89/2012, ΕιρΘεσσαλ 1238/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ και Κρητικό, ο.π., σελ. 76, επίσης Βενιέρη- Κατσά, ο.π., σελ. 195 επ.). Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την ανάληψη των χρεών η οικονομική κατάσταση του αιτούντος ήταν πολύ καλύτερη, όπως προκύπτει και από τα προσκομιζόμενα από αυτόν φορολογικά του στοιχεία ετών 2002-2017. Ειδικότερα, ο αϊτών έλαβε το προς ρύθμιση στεγαστικό δάνειο για την απόκτηση της κύριας κατοικίας του το έτος 2003, έτος κατά το οποίο ο ίδιος ήταν εν ενεργεία στρατιωτικός και το μέσο μηνιαίο εισόδημά του ανερχόταν σε 1.760 ευρώ περίπου, ανέλαβε δε την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαία δόση ποσού 566,55 ευρώ για το ως άνω δάνειο. Εν συνεχεία, ο αϊτών έλαβε το προς ρύθμιση δάνειο μικροεπισκευών- μικρό βελτιώσεων για την αγορά οικοσυσκευής το έτος 2008, έτος κατά το οποίο ο ίδιος είχε ήδη συνταξιοδοτηθεί, ωστόσο το μέσο μηνιαίο εισόδημά του ήταν υψηλό, ανερχόμενο σε 2.440 ευρώ περίπου, ενώ αυτός είχε λάβει και εφάπαξ βοήθημα από την υπηρεσία του (το έτος 2005), ανέλαβε δε την επιπρόσθετη υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαία δόση ποσού 229,70 ευρώ για το δάνειο αυτό (συνολικό ποσό μηναίων δόσεων 800€ περίπου). Με το εισόδημά του ο αϊτών ήταν σε θέση να καλύπτει τόσο τις ανάγκες διαβίωσης της οικογένειάς του, όσο και τις δόσεις για τις προς ρύθμιση δανειακές οφειλές του. Όμως, οι αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξιμων αποδοχών του αιτούντος από το έτος 2010 είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσμενή μεταβολή των οικονομικών συνθηκών του, ενώ το μέτρο των περικοπών εντάθηκε το έτος 2013, με συνέπεια την περιέλευση του οφειλέτη σε μόνιμη οικονομική αδυναμία κατά το έτος 2014. Εξάλλου, οι προοπτικές αξιόλογης βελτίωσης της προπεριγραφείσας κατάστασης στο άμεσο μέλλον και στα πλαίσια της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης είναι ελάχιστες. Με βάση τα προλεχθέντα, πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσία η προταθείσα ένσταση του καθ’ ου πιστωτή περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής, καθόσον ο καθ’ ου δεν κατάφερε ν’ ανταποκριθεί στο σχετικό βάρος απόδειξης του ισχυρισμού του περί συνδρομής δόλου, ως όφειλε (άρθρ. 1 § 1 Ν. 3869/2010). Και τούτο διότι εν προκειμένω ο αϊτών, βασιζόμενος στις αποδεδειγμένα πολύ υψηλότερες αποδοχές του κατά τον χρόνο ανάληψης των χρεών του και μην έχοντας τη δυνατότητα να προβλέψει την επερχόμενη ανατροπή των οικονομικών του δεδομένων, θεωρούσε δικαιολογημένα ότι μπορούσε να αντεπεξέλθει στις αναληφθείσες δανειακές υποχρεώσεις, όπως πράγματι έκανε μέχρι το έτος 2014. Αντιθέτως, ουδόλως αποδείχθηκε ότι αυτός προέβλεπε την παύση των πληρωμών του και την αποδέχθηκε. Ενισχύεται, άλλωστε, η ανωτέρω κρίση από το γεγονός ότι τα χρέη του αιτούντος δεν είναι υπέρογκα, αντιθέτως κρίνονται από το Δικαστήριο, κατ’ άρθρα 336§4 και 744 ΚΠολΔ, φυσιολογικά για την ελληνική πραγματικότητα και το συγκεκριμένο βιοτικό και εισοδηματικό επίπεδο του οφειλέτη κατά τον χρόνο ανάληψής τους. Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι ο αϊτών είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα το οποίο - συνεπεία των προαναφερόμενων συνθηκών- έχει ήδη περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του.

Συντρέχουν, επομένως, στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση των οφειλών του με υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα των άρθρων 8§2 και 9§2 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4161/2013 και ακολούθως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 56-68 του Ν. 4549/2018. Αρχικά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8§2 Ν. 3869/2010, θα γίνει ρύθμιση των χρεών του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα πέντε ετών (60 μήνες), αρχής γενομένης τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Λαμβανομένων υπ’ όψιν όσων κατά τα ανωτέρω αποδείχθηκαν αναφορικά με την παρούσα οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, το ποσό που αυτός δύναται να καταβάλλει για τη ρύθμιση των οφειλών του ανέρχεται σε (1.485€ μηνιαίο εισόδημα - 1.100€ κόστος κάλυψης δαπανών διαβίωσης) 385 ευρώ μηνιαίως. Στα πλαίσια όσων όριζε η με αριθμό …. και ημερομηνία 5-5-2015 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου αυτού, ο απών από την έκδοση της προσωρινής διαταγής μέχρι τη συζήτηση της αίτησης κατέβαλε συνολικά το ποσό των 6.107,90 ευρώ στο καθ’ ου «…..», όπως προκύπτει από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από αυτόν γραμμάτια είσπραξης. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8§2 Ν. 3869/2010 όπως ίσχυαν υπό το καθεστώς του Ν. 4161/2013 και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 59 και 61 του Ν. 4549/2018 που εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (άρθρ. 68§8 των μεταβατικών του διατάξεων), οι καταβολές του αιτούντος σε εκτέλεση της προσωρινής διαταγής συνυπολογίζονται στις καταβολές της οριστικής ρύθμισης του άρθρου 8§2 και ειδικότερα, από το ποσό της μηνιαίας καταβολής (385€) αφαιρείται ό,τι καταβλήθηκε στον πιστωτή στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής, διαιρούμενο διά το πλήθος των δόσεων της οριστικής ρύθμισης (6.107,90€/60μήνες=101,80€, 385€- 101,80€=283,20€). Το ποσό που θα κληθεί να καταβάλλει ο απών ως δόση για τη ρύθμιση του άρθρου 8§2 προκύπτει μετά την κατανομή του ποσού που δύναται εν γένει να καταβάλλει μεταξύ των δύο ρυθμίσεων των άρθρων 8§2 και 9§2 του νόμου, αφού αυτός υποβάλλει και αίτημα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, δεδομένου ότι, σύμφωνα με άρθρο 9§2β Ν. 3869/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 62§3 Ν. 4549/2018 κι εφαρμόζεται και σας δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (άρθρ. 68), κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών του άρθρου 8§2 το Δικαστήριο κατανέμει το ποσό που μπορεί να καταβάλλει ο οφειλέτης μεταξύ της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 8 και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του άρθρου 9. Στην προκειμένη περίπτωση, το χρηματικό ποσό που ο αϊτών δύναται εν γένει να καταβάλλει ανέρχεται σε 385 ευρώ μηνιαίως, μετά δε το συνυπολογισμό των καταβολών του στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής στις καταβολές του άρθρου 8§2, απομένει ποσό (385€ - 101,80€) 283,20 ευρώ, το οποίο θα οριστεί ως μηνιαία καταβολή για τη ρύθμιση του άρθρου 8§2 Ν. 3869/2010 (60 σταθερές άτοκες μηνιαίες καταβολές) και θα καταβάλλεται στον καθ’ ου η αίτηση πιστωτή «…..» συμμέτρως για τις δύο υπό ρύθμιση δανειακές απαιτήσεις του. Προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του αιτούντος οφειλέτη, όπως περιγράφηκε ανωτέρω στην παρούσα, αυτός θα υπαχθεί στη ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 9§2 Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε υπό το καθεστώς του Ν. 4161/2013 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 Ν. 4549/2018 που εφαρμόζεται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (άρθρ. 68). Και τούτο καθότι η αντικειμενική αξία του ως άνω ακινήτου ανέρχεται συνολικά σε 46.112,41 ευρώ, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα από τον αιτούντα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ….. με ημερομηνία 18-2-2019, επομένως δεν υπερβαίνει το όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας για έγγαμο φορολογούμενο προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή του από τη ρευστοποίηση (άρθρο 9§2 Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 Ν. 4161/2013, καθώς και άρθρο 1 Ν. 1078/1980). Για την προστασία λοιπόν της κύριας κατοικίας του, της οποίας έχει την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100%, πρέπει ο απών να καταβάλει συνολικό ποσό που να ανέρχεται μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, ήτοι το ποσό των (80% X 46.112,41€) 36.890 ευρώ, το οποίο εν προκειμένω δεν υπερβαίνει το υπόλοιπο των οφειλών του ακόμη και μετά τις καταβολές του στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής και στα πλαίσια του άρθρου 8§2 του νόμου. Λαμβανομένων υπ’ όψιν τόσο των οικονομικών δυνατοτήτων και των χρεών του αιτούντος, όσο και της ηλικίας του και της διάρκειας των δανειακών συμβάσεων που συνήψε, ως χρόνος εξόφλησης πρέπει να οριστούν τα 12 έτη (144 μήνες). Οι άνω 144 μηνιαίες δόσεις του άρθρου 9§2 για την προστασία της κύριας κατοικίας του αιτούντος θα καταβάλλονται από αυτόν προς προνομιακή και μερική ικανοποίηση της απαίτησης του καθ’ ου πιστωτή του «…..» από τη με αριθμ. λογαρ. ….. σύμβαση στεγαστικού δανείου, που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με υποθήκη επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, αρχής γενομένης τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, αφού μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Ν. 3869/2010 από το Ν. 4549/2018 δεν προβλέπεται η χορήγηση περιόδου χάριτος μεταξύ των δύο ρυθμίσεων των άρθρων 8§2 και 9§2, οι οποίες κατά το νόμο πρέπει να συντρέχουν. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού (36.8900) από τον αιτούντα θα γίνεται εντόκως, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς ανατοκισμό. Κατά τα πρώτα πέντε έτη (60 μήνες) της ρύθμισης του άρθρου 9§2, το χρηματικό ποσό που ο αϊτών δύναται εν γένει να καταβάλλει μηνιαίως (385€) κατανέμεται μεταξύ των δύο ρυθμίσεων του άρθρου 8 και του άρθρου 9, εφόσον δε η μηνιαία καταβολή για τη ρύθμιση του άρθρου 8§2 ορίστηκε σε 283,20 ευρώ, η μηνιαία δόση για τη ρύθμιση του άρθρου 9§2 θα οριστεί σε (385€ - 283,20€) 101,80 ευρώ. Μετά το πέρας των πρώτων πέντε ετών, ο αϊτών θα έχει καταβάλει το ποσό των (60 μήνες X 101,80€) 6.108 ευρώ για τη ρύθμιση του άρθρου 9§2, κατά συνέπεια το απομένον αντάλλαγμα που θα πρέπει να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του διαμορφώνεται στο ποσό των (36.8906 - 6.1086) 30.782 ευρώ. Ως εκ τούτου, για το εναπομείναν χρονικό διάστημα των 7 ετών (84 μήνες) της ρύθμισης του άρθρου 9, έκαστη καταβαλλόμενη μηνιαία δόση θ’ ανέρχεται στο ποσό των (30.7826 / 84 μήνες) 366,45 ευρώ.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο κρίνει όχι δεν πρέπει να διαταχθεί η, κατ’ άρθρο 9§1 Ν. 3869/2010, εκποίηση του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου κυριότητας του αιτούντος, ενόψει του ότι αφενός είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις του, αφετέρου δεν πρόκειται να προκαλέσει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει αξιόλογο τίμημα, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των εξόδων της διαδικασίας, συνεπώς η ρευστοποίησή του δεν κρίνεται πρόσφορη για την ικανοποίηση του πιστωτή.

Ωστόσο, το Δικαστήριο κρίνει πρόσφορη την εκποίηση του - πιο πάνω στην παρούσα απόφαση περιγραφόμενου - δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του αιτούντος επί του με αριθμό ….. οικοπέδου, συνολικής εκτάσεως 1.008 τ.μ., στο 28° Ο.Τ. του συνοικισμού ….., με την επ’ αυτού μονοκατοικία εμβαδού 110 τ.μ. κι έτους κατασκευής 1974, αντικειμενικής αξίας του ποσοστού συγκυριότητας του αιτούντος επί του ακινήτου ύψους 22.544,85 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενα από τον αιτούντα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …..), καθώς το εν λόγω ακίνητο θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και η ρευστοποίησή του θα επιφέρει βελτίωση της θέσης του πιστωτή, με προσδοκία απολήψεως αξιόλογου ανταλλάγματος, για το λόγο αυτό η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα λάβει χώρα συνδυαστικά με τη ρευστοποίηση της ως άνω ακίνητης περιουσίας του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9§1 Ν. 3869/2010. Για το σκοπό αυτό πρέπει, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 9§ 1, 15 Ν. 3869/2010 και κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα περί συνδίκου, να ορισθεί εκκαθαριστής από το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας που προβλέπεται στο Π.Δ. 133/2016, κατά το διατακτικό της παρούσας απόφασης, ο οποίος θα ειδοποιηθεί από τη γραμματεία του Δικαστηρίου και το έργο του θα συνίσταται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (όρθρ. 9§1 Ν. 3869/2010), στην ελεύθερη εκποίηση του ως άνω περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος οφειλέτη κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, όπως αγγελία στο διαδίκτυο ή στον ημερήσιο τύπο, προσφορά στον πιστωτή ή σε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σε κάθε δε περίπτωση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κρίνει ο εκκαθαριστής, με ελάχιστο τίμημα το ποσό της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος συγκυριότητας του αιτούντος επί του ακινήτου όπως θα ισχύει κατά το χρόνο αποδοχής του διορισμού από τον εκκαθαριστή, το οποίο τίμημα, είτε θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου, είτε θα αποτελέσει προϊόν δανείου από πιστωτικό ίδρυμα με διασφαλισμένους όρους, είτε, τέλος, θα πιστωθεί με μεταβίβαση της κυριότητας υπό τη διαλυτική αίρεση της εξόφλησής του. Επίσης ο εκκαθαριστής, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 9 του ΠτΚ, πρέπει να επιμεληθεί την εγγραφή της απόφασης αυτής στα βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου του τόπου του ακινήτου. Εν συνεχεία ο ίδιος, κατ' αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΠτΚ, σε περίπτωση ανεύρεσης αγοραστή, ο οποίος θα προσφέρει το παραπάνω τίμημα και θα δύναται να τηρήσει τους προαναφερόμενους όρους ως προς την καταβολή του, θα καταρτίσει το σχετικό συμβόλαιο και θα προβεί στη δημοσίευση ανακοίνωσης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (ήδη Ε.Φ.Κ.Α.), τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν την κατάρτιση του πίνακα διανομής, η οποία ανακοίνωση θα αναφέρει αφενός την επίτευξη του σχετικού τιμήματος από την εκποίηση, αφετέρου ότι, μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών, θα προβεί ο ίδιος στην κατάρτιση του πίνακα διανομής (άρθρ. 161 ΠτΚ) που θα τοιχοκολληθεί στο Ειρηνοδικείο, καθώς και ότι εντός δέκα ημερών από την άνω τοιχοκόλληση θα έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατ’ αυτού οι πιστωτές του οφειλέτη και όποιος έχει έννομο συμφέρον προς τούτο. Επιπλέον, την παραπάνω ανακοίνωση θα την επιδώσει ο εκκαθαριστής στο Δημόσιο, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν την κατάρτιση του πίνακα διανομής. Ακολούθως, θα προβεί ο εκκαθαριστής στην κατάρτιση του πίνακα διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9§1 Ν. 3869/2010 και 154 επ. ΠτΚ και, μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα ημερών από την τοιχοκόλληση στο Ειρηνοδικείο του πίνακα αυτού, θα προβεί στη διανομή του ποσού της εκποίησης στους πιστωτές του οφειλέτη για τις απαιτήσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9§1 Ν. 3869/2010 εφόσον όμως δεν ασκηθεί ανακοπή κατά του πίνακα διανομής. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη σύνταξη του πίνακα ο εκκαθαριστής θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του τα ποσά που έχει ήδη ορίσει το Δικαστήριο να καταβληθούν από τον αιτούντα οφειλέτη στον πιστωτή του, τα οποία θα πρέπει να αφαιρεθούν από το ύψος των οφειλών του αντίστοιχα. Προκειμένου δε να αντιμετωπιστούν τα πρώτα έξοδα της διαδικασίας της εκποιήσεως, κρίνεται απαραίτητο από το Δικαστήριο, κατ’ αναλογική εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 5§5 του ΠτΚ (όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 1§3 Ν. 4446/2016), να υποχρεωθεί ο αϊτών, εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 250 ευρώ και να προσκομίσει στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου το σχετικό γραμμάτιο, το οποίο θα παραλάβει ο εκκαθαριστής μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του. Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό κατά προτεραιότητα (άρθρ. 81 και 154§1 ΠτΚ). Τέλος, στον εκκαθαριστή ανατίθεται το έργο της έγγραφης ενημέρωσης του αιτούντος και των πιστωτών του, αμέσως με την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος της εκποίησης, αναφορικά με το ακριβές υπόλοιπο των οφειλών του ή την πλήρη ικανοποίηση των πιστωτών και την απόδοση στον αιτούντα τυχόν υπολοίπου, μετά την κάλυψη και των λοιπών εξόδων που θα προκύψουν από τη διαδικασία της εκποίησης. Σε περίπτωση, δε, που το τίμημα το οποίο θα αποφέρει η διαταχθείσα εκποίηση υπερκαλύψει τα χρέη του αιτούντος κι επηρεάσει τη ρύθμισή τους με την παρούσα απόφαση, οι με αυτήν οριζόμενες μηνιαίες καταβολές είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστούν με μεταρρύθμιση της απόφασης κατ’ άρθρο 758 ΚΠολΔ.

Κατ’ ακολουθία όλων των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσία βάσιμη, να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος, να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του και να ρευστοποιηθεί το άνω περιγραφόμενο περιουσιακό του στοιχείο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Επισημαίνεται ότι ο απών οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της ορισθείσας μηνιαίας καταβολής στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 9§2 Ν. 3869/2010, ενημερώνοντας σχετικά τους πιστωτές του (άρθρο 9§2 Ν. 3869/2010 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 62§2 Ν. 4549/2018, άρθρ. 68 Ν. 4549/2018). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8§6 Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τις οφειλές του αιτούντος επί πενταετία (60 μήνες), ορίζοντας σταθερές άτοκες μηνιαίες καταβολές από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ύψους εκάστης διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (283,20€), προς τον καθ’ ου η αίτηση πιστωτή «…..» συμμέτρως για τις δύο υπό ρύθμιση δανειακές απαιτήσεις του τελευταίου.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, της οποίας έχει την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100%, ήτοι το με διακριτικό αριθμό (στον όροφο) Δ2 αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα 1ου ορόφου οικοδομής επί της οδού ….. στη ….. Θεσσαλονίκης, εμβαδού καθαρού 57,72 τ.μ. και μικτού 74,05 τ.μ., με αναλογούν ποσοστό 93,66%ο εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και τα υπόλοιπα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους κι εγκαταστάσεις της οικοδομής, με παρακολούθημα τη με αριθμό 6 αποθήκη εμβαδού 9,75 τ.μ. στο υπόγειο της οικοδομής και με το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της με αριθμό 4 θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου εμβαδού 11,25 τ.μ. στην πυλωτή της οικοδομής.

ΟΡΙΖΕΙ για τη διάσωση της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας κατοικίας του αιτούντος οφειλέτη να καταβάλει αυτός, προς μερική ικανοποίηση της απαίτησης του καθ’ ου πιστωτή του «….» από τη με αριθμ. λογαρ. ….. σύμβαση στεγαστικού δανείου, το χρηματικό ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων οχτακόσιών ενενήντα ευρώ (36.890€) σε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, εντόκως με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς ανατοκισμό, καθεμία δε από τις άνω δόσεις θα ανέρχεται α) για τα πρώτα πέντε έτη (60 μήνες) της ρύθμισης στο χρηματικό ποσό των εκατόν ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (101,80€), β) για τα υπόλοιπα επτά έτη (84 μήνες) της ρύθμισης στο χρηματικό ποσό των τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (366,45€).

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο του κατωτέρω περιγραφόμενου ακίνητου περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος οφειλέτη, με ελάχιστο τίμημα το ποσό της αντικειμενικής του αξίας όπως θα ισχύει κατά τον χρόνο αποδοχής του διορισμού του από τον εκκαθαριστή, ήτοι του δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του αιτούντος επί του με αριθμό …. οικοπέδου, συνολικής εκτάσεως 1.008 τ.μ., στο 28° Ο.Τ. του συνοικισμού ….., με την επ’ αυτού μονοκατοικία εμβαδού 110 τ.μ. κι έτους κατασκευής 1974.

ΟΡΙΖΕΙ εκκαθαριστή τον δικηγόρο ….. ο οποίος, αφού ειδοποιηθεί από τη γραμματεία του Δικαστηρίου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του τα οποία, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 9§1 του Ν. 3869/2010, καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα, εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, να καταθέσει στο ….. το χρηματικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) και να προσκομίσει το σχετικό γραμμάτιο στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσιηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, τη 19η Αυγούστου 2019, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.