Απόφαση 447/2019 ΑΕΠΠ (Διαγωνισμοί Δημοσίου)

Divider

Διαγωνισμός Προμηθειών Δημοσίου. Απαραίτητα Στοιχεία Υπεύθυνης Δήλωσης. Δέχεται την Προσφυγή. Ακυρώνει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με τη με αριθμό 447/22.04.2019 απόφασή της έκανε δεκτή την Προδικαστική Προσφυγή που ασκήσαμε για λογαριασμό πελάτη μας Οικονομικού Φορέα στο πλαίσιο Διαγωνισμού Προμηθειών Δημοσίου, με την οποία προσβάλλαμε τη συμμετοχή της έτερης συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας. Ειδικότερα, η ΑΕΠΠ δέχθηκε τον ισχυρισμό μας ότι η απλή δήλωση προμηθευτή, που εισέφερε στο φάκελο της τεχνικής του προσφοράς ο καθ’ ου Οικονομικός Φορέας, δεν έφερε όλα εκείνα τα στοιχεία για να θεωρηθεί ως «υπεύθυνη» με βάση τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, με άμεση συνέπεια να υπάρχει αδυναμία καταλογισμού των ποινικών ευθυνών που επισύρει η τυχόν ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Περαιτέρω, αποφάνθηκε η ΑΕΠΠ ότι η δήλωση της αλλοδαπής εταιρείας δεν αποδείχθηκε ούτε αν συντάχθηκε σύμφωνα με τις ανάλογες απαιτήσεις του βουλγαρικού δικαίου, ούτε εάν στη βάσει της δύνανται να επιβληθούν κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.

Γενομένης δεκτής της Προδικαστικής μας Προσφυγής, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής ακυρώθηκε και το τμήμα της προμήθειας, που αρχικά είχε ανατεθεί στον συνδιαγωνιζόμενο Οικονομικό Φορέα κατά του οποίου στραφήκαμε, εν τέλει ανατέθηκε στην πελατισσά μας, η οποία καρπώθηκε μία πολύ σημαντική οικονομική ωφέλεια.

Εντούτοις, εξίσου σημαντικός με την εκδοθείσα απόφαση, είναι και ο τρόπος με τον οποίο τη χειριστήκαμε, λόγω των πολύ στενών χρονικών περιθωρίων. Η υπόθεση μας ανατέθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αργά το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας της καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας για την άσκηση της Προδικαστικής Προσφυγής. Ως εκ τούτου είχαμε μόνο μερικές ώρες διαθέσιμες για τη μελέτη των εγγράφων του φακέλου, της νομοθεσίας, της νομολογίας, και τη σύνταξη του δικογράφου της Προσφυγής. Για το λόγο αυτό χωρίσαμε τη δουλειά σε τρία τμήματα: Η Καρίνα Πογκοσιάν ασχολήθηκε με τη μελέτη της νομοθεσίας / νομολογίας, η Άννα Οβσεπιάν με τη σύνταξη των κυρίως ισχυρισμών και εγώ (Αθανάσιος Ρόζου) με την ανάπτυξη / ανάλυση του ιστορικού. Το δικόγραφο εν τέλει ήταν έτοιμο όχι μόνο στην ώρα του, αλλά και στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, όπως όλα άλλωστε τα δικόγραφα που συντάσσονται από το γραφείο μας. Όλο το credit πηγαίνει στις συνεργάτιδές μου για την εξαιρετική τους δουλειά και τη μεγάλη τους προσπάθεια, όχι μόνο στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά καθημερινά.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο πλαίσιο των Διαγωνισμών Δημοσίου, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ. Θα χαρούμε να συνεργαστούμε!

Αριθμός απόφασης: 447/2019

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

7ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της την 17η Απριλίου 2019 με την εξής σύνθεση: …...

Για να εξετάσει την από 08.03.2019 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)/…./12.03.2019 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…..» (εφεξής προσφεύγων), που εδρεύει στη …..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Κατά του Δήμου ….. (εφεξής αναθέτουσα αρχή), νομίμως εκπροσωπούμενης και κατά

Του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…..» (εφεξής παρεμβαίνων) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού ….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

[Ακολουθεί μέρος του σκεπτικού και το διατακτικό της απόφασης]

42. Επειδή, εν προκειμένω, η αναθέτουσα αρχή καίτοι ήδη από τα στοιχεία της κατατεθείσας προσφοράς του παρεμβαίνοντος δημιουργείτο αμφιβολία ως προς την εκ μέρους του πλήρωση των απαιτήσεων των όρων της διακήρυξης αναφορικά με την επίμαχη δήλωση, ήτοι καταρχήν επί της συμβατότητας της με τους όρους της διακήρυξης και επιπλέον επί της σύνταξης της, βάσει των απαιτήσεων του βουλγαρικού δικαίου, δεν προέβη στην αναζήτηση διευκρινήσεων αλλά ενέκρινε την προσφορά του, σε αντίθεση με την αρχή της διαφάνειας (βλ. ΔΕφΘες 3/2019 σκ.12). Ούτε όμως προβαίνει με τις οικείες απόψεις της, επί της υπό εξέταση προσφυγής, παρόλους τους ουσιώδεις ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, σε συγκεκριμένους ισχυρισμούς, αλλά αναφέρει απλώς ότι η επίμαχη δήλωση αποτελεί κείμενο «ανάλογης αποδεικτικής αξίας». Ούτε και ο παρεμβαίνων ο οποίος ισχυρίζεται μεν ότι η επίμαχη δήλωση έχει συνταχθεί κατά την νομοθεσία της χώρας που εκδόθηκε, το αποδεικνύει.

43. Επειδή, περαιτέρω, η αναθέτουσα αρχή απαίτησε την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και όχι απλής δήλωσης και τούτο διότι το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης συνεπάγεται τις συνέπειες του νόμου ήτοι ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση σύνταξης και υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης (βλ. άρθρο 22 παρ. 6. του ν. 1599/1986), μόνον εφόσον συνταχθεί, ακόμη και σε απλό χαρτί, με όλα, όμως, εκείνα τα στοιχεία που εκ προοιμίου προβλέπει ο Νόμος μεταξύ των οποίων και δήλωση ως εξής «και γνωρίζοντας τις κυρώσεις για ψευδή δήλωση που προβλέπει ο νόμος, δηλώνω ότι:.. " ή άλλη με το ίδιο νόημα [βλ. ΑΠ 550 / 2014 (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)]. Όπως, δε βασίμως ισχυρίζεται ο προσφεύγων, σε ουδένα σημείο της επίμαχης δήλωσης, δεν αναφέρεται οιοδήποτε σχετικό με το ανωτέρω στοιχείο, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία ζητήματος αδυναμίας καταλογισμού ποινικών ευθυνών που επισύρει η τυχόν ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Επί του εν λόγω ισχυρισμού του προσφεύγοντος, ομοίως ούτε η αναθέτουσα αρχή αναφέρει κάτι συγκεκριμένο ούτε ο παρεμβαίνων, ο οποίος κατά προφανή «πλάνη περί το δίκαιο» επικαλείται την εφαρμογή κυρώσεων διατάξεων του ν. 1599/1986 ή άλλων ποινικών κυρώσεων αναφορικά με την υποβολή παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων (άρθρο 216 ΠΚ) και όχι αναφορικά με την υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, ουδείς όμως ισχυρίσθηκε ότι το επίμαχο έγγραφο είναι παραποιημένο ή πλαστό, ούτε βέβαια ότι η υποβληθείσα μετάφραση είναι μη νόμιμη. Εξάλλου, στο Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα: «Αποδοχή Μεταφράσεων Δικηγόρου» (Ιούλιος 2006), αναφέρεται ότι: «[...] Εφόσον συνεπώς υποβληθεί μετάφραση υπό δικηγόρου, αυτή είναι υποχρεωτική μεν για τη Διοίκηση, ο τελευταίος ωστόσο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια της μεταφράσεως (την οποία πιστοποιεί άλλωστε με το κύρος της ιδιότητάς του ως δημόσιου λειτουργού) και βεβαίως δεν ενέχεται σε περίπτωση ψευδούς περιεχομένου του δηλούντος καθόσον ο δικηγόρος μεταφράζει (απλώς) το ξενόγλωσσο έγγραφο, χωρίς να έχει αρμοδιότητα και να ερμηνεύει ή να επεξηγεί ταυτόχρονα το περιεχόμενό του. Η οποιαδήποτε διευκρίνιση για τη φύση ή το περιεχόμενο του εγγράφου, όσο και αν συνδέονται μ’ αυτό, δεν ανήκουν σ’ αυτό και ως εκ τούτου, δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη μετάφραση [...]». Δηλαδή ο/η μεταφράσας δικηγόρος, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο των δηλούμενων αλλά για την μετάφραση τους και μόνο.

44. Επειδή υπό το φως των ανωτέρω και αφενός, σύμφωνα με την αρχή της τυπικότητας που διέπει τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης επισύρουσας νόμιμες κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, καθίσταται απαιτητή για την αποδοχή προσφοράς στο πλαίσιο της επίμαχης διαγωνιστικής διαδικασίας, αφετέρου του γεγονότος ότι υποβλήθηκε μεν εκ του παρεμβαίνοντος και προσωρινού αναδόχου δήλωση, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύεται σχετικά ούτε ότι αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τις ανάλογες απαιτήσεις του βουλγαρικού δικαίου, ούτε εάν στη βάσει της επίμαχης δήλωσης δύνανται να επιβληθούν κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Περαιτέρω, ούτε το γεγονός ότι ο παρεμβαίνων έθεσε την ψηφιακή υπογραφή του στην επίμαχη δήλωση, δύναται να επιφέρει σε αυτόν αντίστοιχες κυρώσεις, καθόσον δεν ήταν ο συντάκτης του εγγράφου, ούτε βέβαια ο αρμόδιος λειτουργός (μεταφράσας Δικηγόρος) ενέχεται για το περιεχόμενο της αλλά μόνο σε περίπτωση εσφαλμένης μετάφρασης, ούτε όμως από τη Διακήρυξη κατ’ αντιδιαστολή με έτερη περίπτωση αναφερόταν ότι απλές δηλώσεις ενέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης αλλά ούτε δύναται να υποστηριχθεί ότι η εν λόγω δήλωση ως υποβλήθηκε αποτελεί τεχνικό φυλλάδιο, γεγονός εξάλλου που δεν το επικαλέσθηκε ο παρεμβαίνων. Ούτε τέλος, χωρεί, για το εν λόγω ζήτημα, εφαρμογής το άρθρο 445 ΚΠολΔ, καθόσον δεν τίθεται κυρίως θέμα αναφορικά με τον εκδότη του εγγράφου αλλά με τις κυρώσεις σε περίπτωσης ψευδούς δήλωσης. Ομοίως απορρίπτεται ο ισχυρισμός της αναθέτουσας αρχής περί εφαρμογής του άρθρου 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του άρθρου 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθόσον ουδέποτε ετέθη ζήτημα εγκυρότητας της μετάφρασης. Επομένως, απορρίπτονται οι ισχυρισμοί της αναθέτουσας αρχής και του παρεμβαίνοντος. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη πρέπει να ακυρωθεί ως προς την αποδοχή της προσφοράς του παρεμβαίνοντος, βάσει του άρθρου 2.4.6 της διακήρυξης. Επικουρικά αναφέρεται ότι, στο ΕΕΕΣ που εκδόθηκε βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού 2016/7 ΕΕ που αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση και υποβάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης άνω των ορίων, όπως εν προκειμένω, που διενεργούνται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, δηλαδή και στη Βουλγαρία, στο Παράρτημα VI «Τελικές Δηλώσεις» αναγράφεται : «Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων». Δηλαδή, ευχερώς δύναται να υποστηριχθεί ότι και στο εν λόγω δίκαιο, προκειμένου να επέλθουν συνέπειες σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης θα πρέπει να υφίσταται σχετική αναφορά, όπως η ελλείπουσα στην επίμαχη δήλωση.

47. Επειδή, γίνεται δεκτή η εισήγηση.

48. Επειδή, κατ' ακολουθίαν, το αίτημα της κρινόμενης Προδικαστική Προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτό και να απορριφθεί η παρέμβαση.

49. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων πρέπει να επιστραφεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 363 του ν. 4412/2016 και 5 του π.δ/τος 39/2017.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή.

Ακυρώνει την με αρ. …/19.02.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής ως προς το μέρος που εγκρίθηκε η αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…..» για την Ομάδα υλικών Β και τον ανέδειξε ως προσωρινό ανάδοχο της εν λόγω Ομάδας.

Απορρίπτει την παρέμβαση.

Ορίζει την επιστροφή του παράβολου στον προσφεύγοντα …. ευρώ (…..€).

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την 17η Απριλίου 2019 και εκδόθηκε στις 22 Απριλίου 2019 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.