Skip to main content

Απόφαση 3079/2017 ΕιρΘεσ (Διεκδικητική Αγωγή)

Divider

Αυθαίρετη κατάληψη αγροτεμαχίου. Παράνομη και αυθαίρετη αποβολή από τη νομή ιδανικής μερίδας συγκυριότητας επί αγροτεμαχίου. Δέχεται τη διεκδικητική αγωγή. Αναγνωρίζει τον ενάγοντα ως συγκύριο κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου επί του αγροτεμαχίου και υποχρεώνει τους εναγομένους σε απόδοση αυτού του ποσοστού, από το οποίο τον έχουν αποβάλει.

Ο ενάγων πελάτης μας και η εναγόμενη συγγενής του είχαν στην κυριότητά τους το 50% εξ αδιαιρέτου ο καθένας από ένα αγροτεμάχιο. Η εναγόμενη με το σύζυγό της προέβησαν σε αυθαίρετη κατάληψη του αγροτεμαχίου με την παράνομη τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας στην υφιστάμενη περίφραξη άνευ συναινέσεως του πελάτη μας, την οποία κλείδωσαν αυθαίρετα χωρίς να του χορηγήσουν πρόσβαση. Επιπλέον, έδεσαν στην πόρτα ένα σκύλο - φύλακα και άσκησαν πράξεις νομής στο αγροτεμάχιο μόνο οι ίδιοι (φύτεμα ζαρζαβατικών, τοποθέτηση τροχοσπίτου, ανέγερση πρόχειρης μεταλλικής κατασκευής ως τουαλέτα, απόθεση μπαζών) με αποτέλεσμα να αδυνατεί να εισέρχεται ο ενάγων στο αγροτεμάχιο του, παρά το γεγονός ότι ήταν κύριος.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή τη διεκδικητική αγωγή μας για το ιδανικό μερίδιο της συγκυριότητάς του πελάτη μας από την οποία τον είχαν αποβάλει οι εναγόμενοι και αναγνώρισε την συγκυριότητά του επί του αγροτεμαχίου. Επιπλέον, υποχρέωσε τους εναγομένους σε απόδοση της συγκυριότητάς του ενάγοντα.

Ο εκτελεστός τίτλος που έχει πλέον στα χέρια του ο πελάτης μας του δίνει τη δυνατότητα, σε περίπτωση που οι εναγόμενοι δε συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση, να προβεί σε εκτέλεση με τις διατάξεις τις πολιτικής δικονομίας, ώστε να αποκτήσει εκ νέου νόμιμα πρόσβαση στο αγροτεμάχιο.

Τέλος, μία εξίσου σημαντική παράμετρος της άσκησης διεκδικητικής αγωγής ήταν η διακοπή της χρησικτησίας της εναγόμενης, καθώς, εάν ασκούσε πράξεις νόμης ανενόχλητα σε όλο το αγροτεμάχιο για είκοσι συναπτά έτη, θα μπορούσε, με τη συρροή και άλλων προϋποθέσεων, να καταστεί αποκλειστική κυρία του.

Η παρακάτω είναι μία από τις πολλές υποθέσεις αποβολής από τη νομή και προσβολής της κυριότητας που χειρίστηκε το γραφείο μας με επιτυχία.

Αριθμός 3079/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τακτική Διαδικασία

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη ….., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τον Γραμματέα …..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις ……., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΕΝΑΓΩΝ: ….. του ….. και της ….., κάτοικος Θεσσαλονίκης, ….. με τον οποίο παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Αθανάσιος Ρόζου (Α.Μ.: 8229).

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ: 1. ….. του …... 2. ….. του ….. κάτοικος Θεσσαλονίκης, ….., Συκιές, οι οποίοι παραστάθηκαν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους ….. (Α.Μ.: …..).

Ο ΕΝΑΓΩΝ ζητά να γίνει δεκτή η από (αρ. εκθ. κατ. …..) αγωγή του που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν .

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αγωγή, κατά ορθή εκτίμηση του περιεχομένου της, ο ενάγων εκθέτει ότι με την πρώτη των εναγομένων είναι συγκύριοι σε ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος αυτών του με αριθμό ….. αγροτεμαχίου, Γ κατηγορίας, έκτασης 337,50 τ.μ,, κείμενου στην κτηματική περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος ..... Θεσσαλονίκης, του Δήμου ....., της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στη θέση «…..», με ΚΑΕΚ …... Ότι το άνω αγροτεμάχιο, όπως αποτυπώνεται με τους αριθμούς 94 και 95 και τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από 14-4-2010 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ….., που προσαρτήθηκε στη με αριθμό ….. από ….. συμβολαιογραφική πράξη γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Κοζάνης ….., με την ενσωματωμένη σε αυτό υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι άρτιο, ούτε οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήμα και ότι βρίσκεται σε απόσταση άνω των 800 μέτρων από τη θάλασσα και εντός του τροποποιημένου με το από 26.09.2003 ΦΕΚ 996 Δ Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού ...... Ότι το αγροτεμάχιο αυτό συνορεύει ανατολικά με πλευρά μήκους μέτρων δώδεκα και πενήντα εκατοστών του μέτρου (12,50) με ιδιωτικό δρόμο πλάτους έξι (6) μέτρων, δυτικά με πλευρά μήκους μέτρων δώδεκα και πενήντα εκατοστών του μέτρου (12,50) με ιδιωτικό δρόμο πλάτους έξι (6) μέτρων, βόρεια με πλευρά μήκους μέτρων είκοσι επτά (27) με τα με αριθμούς 93 και 92 τεμάχια ιδιοκτησίας ….. και ….. και νότια με πλευρά μήκους μέτρων είκοσι επτά (27) με τα με αριθμούς ….. και ….. τεμάχια ιδιοκτησίας …... Ότι το ως άνω ιδανικό μερίδιο 50% εξ αδιαιρέτου επί του αγροτεμαχίου περιήλθε σε αυτόν από τη μητέρα του, ….. του ….. και της ….., σύζυγό ….., δυνάμει του με αριθμό ….. από ….. συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Κοζάνης ….., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στη βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ….. την ….., στον τόμο ….. με αριθμό …. και έχει λάβει ΚΑΕΚ στο Κτηματολογικό Γραφείο ..... …... Ότι στη δικαιοπάροχό μητέρα του περιήλθε το ιδανικό μερίδιο από τον πατέρα της, ….. του ….. και της ….., δυνάμει του με αριθμό ..... από ..... συμβολαίου γονικής παροχής της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, το οποίο μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ….. στον τόμο ….. με αριθμό ….., στον δε δικαιοπάροχο της μητέρας του και παππού του περιήλθε δυνάμει του με αριθμό ..... από ..... συμβολαίου αγοράς του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ….., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …... Ότι το έτερο 50% ιδανικό μερίδιο εξ αδιαιρέτου του επίδικου αγροτεμαχίου περιήλθε στην κυριότητα της πρώτης των εναγομένων από τον πατέρα της, ….. του ….. και της ….., δυνάμει του με αριθμό ….. από ….. συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ….., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του ίδιου Υποθηκοφυλακείου την ….., στον τόμο ….., με αριθμό …... Στον δε δικαιοπάροχό της πατέρα της περιήλθε δυνάμει του με αριθμό ….. από ….. συμβολαίου αγοράς του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ….., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …... Ότι το αγροτεμάχιο έχει περίφραξη από σιδερένιους πασσάλους και μεταλλικό συρματόπλεγμα, που κατασκευάστηκε με επιμέλεια των δικαιοπαρόχων τους και ειδικότερα με επιμέλεια του παππού του, ….. του ….. και της ….. και του πατέρα της πρώτης των εναγόμενων ….. του ….. και της …... Ότι μέχρι και τον μήνα Αύγουστο του έτους 2013 η περίφραξη δεν έφερε πόρτα και η πρόσβαση στο αγροτεμάχιο γινόταν από οποιονδήποτε, απλώς παραμερίζοντας το συρματόπλεγμα. Ότι οι εναγόμενοι από κοινού το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2013 τον απέβαλαν χωρίς τη συναίνεσή του από τη νομή της ιδανικής του μερίδας στο αγροτεμάχιο τοποθετώντας στη περίφραξή του μεταλλική πόρτα, την οποία κλείδωσαν με μεταλλική κλειδαριά, της οποίας το κλειδί ουδέποτε του χορήγησαν. Ότι οι εναγόμενοι από κοινού, κατά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2013 αποψίλωσαν τη χλωρίδα σε όλη την έκταση του αγροτεμαχίου και φύτεψαν ζαρζαβατικά (ντομάτες, πιπεριές κλπ) σε ένα μικρό τμήμα του εμβαδού δέκα πέντε μέτρων τετραγωνικών (15 τ.μ.) περίπου. Ότι οι εναγόμενοι συνέχισαν έκτοτε να διενεργούν διακατοχικές πράξεις σε όλο το αγροτεμάχιο και ειδικότερα: τοποθέτησαν καθ’ όλο το μήκος της περίφραξης ξύλινα παντζούρια από κουφώματα παλαιών διαμερισμάτων, μηδενικής οικονομικής αξίας, δημιουργώντας έτσι ένα αυτοσχέδιο ξύλινο τείχος, το οποίο αποκρύπτει τη θέα του εσωτερικού χώρου του αγροτεμαχίου, εναπόθεσαν εντός του αγροτεμαχίου μπάζα κάθε είδους (παλιοσίδερα, ξυλεία, πλαστικά παντζούρια, σάπια μικροέπιπλα, πλαστικά καφάσια, πλαστικούς σωλήνες, επικίνδυνα σπασμένα γυαλιά παρμπρίζ αυτοκινήτων κ.α.), μηδενικής οικονομικής αξίας, καθώς και ένα τροχόσπιτο, μήκους πέντε μέτρων περίπου, χρώματος άσπρου, παλαιότητας σαράντα πέντε ετών περίπου, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας τριακοσίων ευρώ (400) περίπου, του οποίου έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας και οι τροχοί και στηρίζεται σε μεταλλικές δοκούς, λογίζεται πολεοδομικά ως σταθερή κατασκευή, στερούμενο όμως νόμιμης αδείας, κατασκεύασαν ένα πρόχειρο αυτοσχέδιο μεταλλικό υπόστεγο για τη στέγαση του τροχόσπιτου, αποτελούμενο από μεταλλική σκεπή επί τεσσάρων μεταλλικών στηριγμάτων στις τέσσερις γωνίες, ηλεκτροδότησαν και υδροδότησαν το αγροτεμάχιο από παρακείμενο πρατήριο καυσίμων, σύμφωνα με τη μαρτυρία του δευτέρου των εναγομένων σε κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, έχουν αλυσοδέσει έξωθεν του αγροτεμαχίου έναν άσπρο σκύλο - φύλακα, προφανώς προς εκφοβισμό όσων επιθυμούν να πλησιάσουν και έχουν τοποθετήσει επί της περίφραξης δύο πινακίδες, μία που αναγράφει «Αυγά Ημέρας» και μία με το όνομα και το τηλέφωνο του δεύτερου των εναγομένων, γεγονός, που υποδηλώνει ότι στο αγροτεμάχιο ασκείται εμπορία αυγών μικρής κλίμακας. Ότι την άσκηση των ως άνω έξι (6) διακατοχικών πράξεων των εναγομένων υπό στοιχεία (1), (2), (3), (4), (5) και (6) έλαβε γνώση στις αρχές του μηνάς Νοεμβρίου του έτους 2014, κατόπιν αυτοψίας του στο αγροτεμάχιο. Ότι άμεσα εξέφρασε τη δυσφορία του προς τους αμφότερους τους εναγόμενους τηλεφωνικά. Ότι με τον δεύτερο των εναγόμενων συναντήθηκε προσωπικά περί τα μέσα του μηνάς Νοεμβρίου του έτους 2014 και του ζήτησε να προβούν άμεσα σε αφαίρεση των κινητών πραγμάτων από το αγροτεμάχιο και καθαρισμό του από όλα τα μπάζα. Ότι ο δεύτερος των εναγομένων αρνήθηκε να πράξει τούτο ισχυριζόμενος ότι «κάτι τέτοιο είναι αδύνατον», δεδομένου ότι επιθυμεί μελλοντικά να χρησιμοποιήσει το πίσω μέρος του αγροτεμαχίου ως εξοχική κατοικία. Ότι του δήλωσε ότι πρόθεσή του είναι να χωρίσουν το αγροτεμάχιο νοητά κατά μήκος σε δύο ιδανικές ίσες μερίδες και αυτός, αφού λάβει το ένα εξ αυτών των τμημάτων, να του παραχωρήσει επιπλέον και δουλεία διόδου από το δικό του τμήμα, για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δικό του, διότι «από την πίσω πλευρά του χωραφιού ο δρόμος δεν είναι καλός». Ότι, όταν δε του εξέφρασε τις αντιρρήσεις και τους ενδοιασμούς του για την εγκατάσταση του - άνευ οικοδομικής αδείας - υπόστεγου που καλύπτει το τροχόσπιτο, καθώς και για την παράνομη ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του αγροτεμαχίου, αυτός του διαμήνυσε ότι εάν προέβαινε σε καταγγελία στις αρχές, θα ισχυριζόταν ότι οι ενέργειες έχουν γίνει από αυτόν (ενάγοντα). Ότι σε ερώτησή του, για ποιο λόγο δεν τον ενημέρωσαν με τη σύζυγό του και ήδη πρώτη των εναγομένων για όλες τις διακατοχικές ενέργειες, που ενεργούσαν στο ακίνητο, απάντησε ότι το απέφυγαν, γιατί γνώριζαν ότι αυτός και η οικογένειά του θα αντιδρούσαν. Ότι οι ως άνω απειλές, καθώς και η προκλητική και εριστική συμπεριφορά του δευτέρου των εναγομένων τον ώθησε να επιδιώξει άμεσα την έννομη προστασία του. Ότι επειδή ενδέχεται οι εναγόμενοι να μην εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση, συντρέχει λόγος να του προκαταβάλλουν το ποσό της δαπάνης, που θα απαιτηθεί για την εκτέλεσή της από μέρους του, η οποία αναλύεται κατωτέρω και ειδικότερα να υποχρεωθούν να του προκαταβάλλουν: Ποσό εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ (615), το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του δικαστικού επιμελητή ποσού πεντακοσίων ευρώ (500), συν ΦΠΑ 23% επί της αμοιβής αυτής ποσού εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115). Ποσό εξήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (61,50), το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του κλειδαρά ποσού πενήντα ευρώ (50), συν ΦΠΑ 23% επί της αμοιβής αυτής ποσού έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (11,50). Ποσό δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτών (12,30), το οποίο αντιστοιχεί στην αξία νέας κλειδαριάς, που θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πόρτα του αγροτεμαχίου, ποσού δέκα ευρώ (10), συν ΦΠΑ 23$ επί της αξίας αυτής ποσού δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30). Ποσό εξήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (61,50), το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή της συμβολαιογράφου για την πράξη κατάθεσης του κλειδιού της νέας κλειδαριάς σε αυτήν, ώστε να διατηρήσει πρόσβαση στο αγροτεμάχιο η πρώτη των εναγομένων, ποσού πενήντα ευρώ (50), συν ΦΠΑ 23% επί της αμοιβής αυτής ποσού έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (11,50). Ποσό τριακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (307,50), το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του μεταφορέα για τη μεταφορά των μπαζών από το αγροτεμάχιο σε χωματερή, ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ (250), συν ΦΠΑ 23% επί της αμοιβής αυτής ποσού πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50). Ποσό διακοσίων σαράντα έξι ευρώ (246), το οποίο αντιστοιχεί στη συνολική αμοιβή δύο εργατών (123 ευρώ έκαστος), για την κατεδάφιση του πρόχειρου μεταλλικού υποστέγου και για τον καθαρισμό του αγροτεμαχίου από τα μπάζα και την τοποθέτησή τους σε φορτηγό για τη μεταφορά τους σε χωματερή, ήτοι συνολική αμοιβή διακοσίων ευρώ (200) συν ΦΠΑ 23% επί της αμοιβής αυτής ποσού σαράντα έξι ευρώ (46), ήτοι θα πρέπει οι εναγόμενοι να καταδικαστούν να του προκαταβάλλουν εις ολόκληρον το ποσό των χιλίων τριακοσίων τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (1303,80), για έξοδα εκτέλεσης της υπό έκδοση απόφασης. Ότι η αξία του επίδικου ιδανικού μεριδίου του 50% εξ αδιαιρέτου επί του αγροτεμαχίου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (1822,50), που ισούται με το ήμισυ της αντικειμενικής αξίας του όλου αγροτεμαχίου, ύψους τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (3.645). Ότι το παρόν Δικαστήριο είναι κατά τόπο αρμόδιο, λόγω της τοποθεσίας του ακινήτου (άρθρ. 29 ΚΠολΔ) και καθ’ ύλη, αφενός για τη διεκδικητική αγωγή, λόγω της αξίας της ιδανικής μου μερίδας στο ακίνητο (1822,50) και αφετέρου για την αρνητική, λόγω της αξίας του όλου αγροτεμαχίου (3.645). Ζητεί δε για τους λόγους αυτούς να αναγνωριστεί συγκύριος κατά την ιδανική του μερίδα στο ακίνητο, που περιγράφεται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσης αγωγής να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του αποδώσουν το επίδικο ακίνητο κατά την ιδανική του μερίδα, σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσής τους να διαταχθεί η αποβολή τους με τη βία από την ιδανική του μερίδα στο ακίνητο και η νόμιμη εγκατάστασή του σε αυτό, να απαγορευτεί στους εναγόμενους κάθε αποβολή του από την ιδανική του μερίδα στο ακίνητο στο μέλλον, με την απειλή χρηματικής ποινής πεντακοσίων ευρώ (500) για κάθε αποβολή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παύσουν κάθε ενεστώσα διατάραξη στην ιδανική του μερίδα στο ακίνητο και ειδικότερα να απομακρύνουν από αυτό το προπεριγραφόμενο στο ιστορικό της αγωγής τροχόσπιτο, τα μπάζα, καθώς και να κατεδαφίσουν το πρόχειρο μεταλλικό υπόστεγο, που στεγάζει το τροχόσπιτο, και σε περίπτωση δε, που οι εναγόμενοι αρνηθούν να προβούν στις εν λόγω ενέργειες, που διαταράσσουν την κυριότητά του, εντός της από την απόφαση τασσόμενης προθεσμίας, να επιτραπεί σε αυτόν να πράξει αυτές με τις εις ολόκληρον δαπάνες τους, να καταδικασθούν οι εναγόμενοι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τη δικαστική απόφαση, εντός της τασσομένης προθεσμίας, να του προκαταβάλλουν εις ολόκληρον το ποσό της δαπάνης, προκειμένου να προβεί αυτός στις απαιτούμενες ενέργειες και ειδικότερα να του προκαταβάλλουν το ποσό των χιλίων τριακοσίων τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (1303,80), να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παύσουν κάθε μελλοντική διατάραξη της συγκυριότητάς του στο μέλλον, να απειληθεί κατά των εναγομένων και υπέρ αυτού εις ολόκληρον χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1000) και να απαγγελθεί προσωπική κράτηση έξι (6) μηνών σε κάθε έναν από αυτούς για κάθε μελλοντική παράβαση της αποφάσεως που θα εκδοθεί, να καταδικασθούν εις ολόκληρον οι εναγόμενοι να του καταβάλλουν το ποσό των χιλίων ευρώ (1000) ως εγγύηση για την παράλειψη κάθε διατάραξης στο μέλλον και να επιβληθεί σε βάρος των εναγόμενων η δικαστική του δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και τα αιτήματα της η υπό κρίση διεκδικητική αγωγή παραδεκτά φέρεται για να συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 7, 9, 11 αριθμ. 1, 13, 14 παρ. Ια, 29 παρ. 1 του ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης της περίληψη αυτής, κατά τα άρθρα 220 παρ. 1 του ΚΠολΔ, 12παρ.1 στοτχ.ιβ' και 23 παρ. 1 και 2 του Ν.2664/1998 περί Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καταχωρήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, με αριθμό καταχώρησης ….. στις ….. στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων με αριθμό ΚΑΕΚ ….. του κτηματολογικού γραφείου ….. στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το επίδικο ακίνητο, σύμφωνα με το με αριθ πρωτ. ….. πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης της προϊστάμενης του παραπάνω κτηματολογικού γραφείου, προσκομίζεται δε το με κωδικό ….. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014, 2015 και 2016 σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54Α του Ν 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ. 4 του άρθρου τρίτου του Ν.4254/2014. ΦΕΚ Α 85/7.4.2014. Περαιτέρω η αγωγή είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1033, 1094, 1192 αριθμ. 1, 1509, 496, 498 του Α.Κ., 62, 68, 176, του Κ.Πολ.Δικ, εκτός από τα αιτήματα της 1) να διαταχθεί, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εναγομένων να αποδώσουν στο ενάγοντα την ιδανική μερίδα του επί του αναφερόμενου στην αγωγή ακινήτου, η αποβολή των εναγομένων με την βία και η νόμιμη εγκατάσταση του σε αυτό, το οποίο κρίνεται απορριπτέο ως μη νόμιμο, αφού επί διεκδικητικής αγωγής απόφαση περί αποδόσεως του πράγματος στον κύριο, αυτή θα εκτελεσθεί κατά την διάταξη του άρθ. 943 παρ. 1 ΚΠολΔ, κατά την οποία αν υπάρχει υποχρέωση να παραδοθεί ή να αποδοθεί ακίνητο, ο δικαστικός επιμελητής αποβάλλει εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και εγκαθιστά εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση (ΑΠ 25/78 ΝοΒ 26. 1342, Εφ.Θεσ 725/1995 Δ/ΝΗ/1995. 888), 2) να απαγορευτεί στους εναγόμενους κάθε αποβολή του ενάγοντα από την ιδανική του μερίδα στο ακίνητο στο μέλλον, με την απειλή χρηματικής ποινής πεντακοσίων ευρώ (500) για κάθε αποβολή, το οποίο επίσης κρίνεται απορριπτέο ως μη νόμιμο διότι αίτημα της διεκδικητικής αγωγής είναι η αναγνώριση της κυριότητας και της καταδίκης του εναγόμενου στην απόδοση του πράγματος και η εκτέλεση της γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, κατά τους όρους του άρθρου 943 του ΚΠολΔ (βλ. Β. ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΔΗ ΕΡΝΟΜΑΚ 2007 αρθρ. 1094 ερμ παρ. 24) και 3) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παύσουν κάθε ενεστώσα διατάραξη στην ιδανική του μερίδα στο ακίνητο και ειδικότερα να απομακρύνουν από αυτό το προπεριγραφόμενο στο ιστορικό της αγωγής τροχόσπιτο, τα μπάζα, καθώς και να κατεδαφίσουν το πρόχειρο μεταλλικό υπόστεγο, που στεγάζει το τροχόσπιτο, και σε περίπτωση που οι εναγόμενοι αρνηθούν να προβούν στις εν λόγω ενέργειες, που διαταράσσουν την κυριότητά του, εντός της από την απόφαση τασσομένης προθεσμίας, να επιτραπεί σε αυτόν να πράξει αυτές με τις εις ολόκληρον δαπάνες τους, να καταδικασθούν οι εναγόμενοι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τη δικαστική απόφαση, εντός της τασσομένης προθεσμίας, να του προκαταβάλλουν εις ολόκληρον το ποσό της δαπάνης, προκειμένου να προβεί αυτός στις απαιτούμενες ενέργειες και ειδικότερα να του προκαταβάλλουν το ποσό των χιλίων τριακοσίων τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (1303,80), να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παύσουν κάθε μελλοντική διατάραξη της συγκυριότητάς του στο μέλλον, να απειληθεί κατά των εναγομένων και υπέρ αυτού εις ολόκληρον χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1000) και να απαγγελθεί προσωπική κράτηση έξι (6) μηνών σε κάθε έναν από αυτούς για κάθε μελλοντική παράβαση της αποφάσεως που θα εκδοθεί και να καταδικασθούν εις ολόκληρον οι εναγόμενοι να του καταβάλλουν το ποσό των χιλίων ευρώ (1000) ως εγγύηση για την παράλειψη κάθε διατάραξης στο μέλλον, τα οποία κρίνονται απορριπτέα ως μη νόμιμα, καθόσον αυτά έχουν ως βάση εκτέλεση απόφασης εκδοθείσα επί αρνητικής αγωγής περί προσβολής της συγκυριότητας του ενάγοντα από τους εναγομένους με πράξεις διατάραξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 1108 παρ. 1 του ΑΚ, 945 και 947 του ΚΠολΔ, η οποία, στην προκειμένη υπόθεση, μη παραδεκτά σωρεύεται με την ανωτέρω διεκδικητική αγωγή (Ολ.ΑΠ4/2016 ΝΟΜΟΣ). Πρέπει επομένως να εξετασθεί η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, αφού καταβλήθηκε το ανάλογο προς την απαίτηση τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. το με αριθμ ….. ε- παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ).

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της συζήτησης, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και από όλη την διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Δυνάμει του με αριθμό ….. από ….. συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Κοζάνης ….., που μεταγράφηκε νόμιμα στη βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ….. στις ….., στον τόμο ….. με αριθμό ….. και έχει λάβει ΚΑΕΚ στο Κτηματολογικό Γραφείο ….. …... ο ενάγων είναι συγκύριος σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του με αριθμό ….. αγροτεμαχίου, Γ κατηγορίας, έκτασης 337,50 τ.μ, κείμενου στην κτηματική περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος ..... Θεσσαλονίκης, του Δήμου ....., της περιφέρειας ίου Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, στη θέση «…..», με ΚΑΕΚ ….., το οποίο, όπως αποτυπώνεται με τους αριθμούς ….. και ….. και ία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από ….. τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ….., που προσαρτήθηκε στην άνω συμβολαιογραφική πράξη, συνορεύει ανατολικά με πλευρά μήκους μέτρων δώδεκα και πενήντα εκατοστών του μέτρου (12,50) με ιδιωτικό δρόμο πλάτους έξι (6) μέτρων, δυτικά με πλευρά μήκους μέτρων δώδεκα και πενήντα εκατοστών του μέτρου (12,50) με ιδιωτικό δρόμο πλάτους έξι (6) μέτρων, βόρεια με πλευρά μήκους μέτρων είκοσι επτά (27) με τα με αριθμούς ….. και ….. τεμάχια ιδιοκτησίας ….. και ….. και νότια με πλευρά μήκους μέτρων είκοσι επτά (27) με τα με αριθμούς ….. και ….. τεμάχια ιδιοκτησίας …... Το ως άνω ιδανικό μερίδιο 50% εξ αδιαιρέτου επί του αγροτεμαχίου περιήλθε σε αυτόν με γονική παροχή από τη μητέρα του, ….. του ….. και της ….., στην οποία περιήλθε αυτό με γονική παροχή από τον πατέρα της, ….. του ….. και της ….., δυνάμει του με αριθμό ….. συμβολαίου γονικής παροχής της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου και στον τελευταίο δυνάμει του με αριθμό ….. συμβολαίου αγοράς του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ….., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ….. Στη συνέχεια η πρώτη των εναγομένων, δυνάμει του με αριθμό ….. συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ….., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του ίδιου Υποθηκοφυλακείου την ….., στον τόμο ….., με αριθμό ….., είναι συγκύρια σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του παραπάνω αγροτεμαχίου. Το ως άνω ιδανικό μερίδιο 50% εξ αδιαιρέτου επί του αγροτεμαχίου περιήλθε σε αυτήν με γονική παροχή από τον πατέρα της, ….. του ….. και της ….., στον οποίο περιήλθε αυτό δυνάμει του με αριθμό ….. συμβολαίου αγοράς του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ….., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …... Το άνω αγροτεμάχιο είχε περίφραξη από σιδερένιους πασσάλους και μεταλλικό συρματόπλεγμα, που κατασκευάστηκε με επιμέλεια του παππού του ενάγοντα και του πατέρα της πρώτης των εναγόμενων, η οποία μέχρι και τον μήνα Αύγουστο του έτους 2013 δεν έφερε πόρτα και η πρόσβαση στο αγροτεμάχιο γινόταν από αυτούς, παραμερίζοντας απλώς το συρματόπλεγμα. Ακολούθως αποδείχθηκε ότι η πρώτη των εναγομένων και ο δεύτερος αυτών σύζυγος της από κοινού το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2013, αμφισβητώντας έμπρακτα την συγκυριότητα του ενάγοντα επί του άνω αγροτεμαχίου κατά την άνω επί αυτού ιδανική μερίδα του, παράνομα και αυθαίρετα, τον απέβαλαν από αυτό, τοποθετώντας στη περίφραξή του μεταλλική πόρτα, την οποία κλείδωσαν με μεταλλική κλειδαριά, της οποίας το κλειδί δεν του το χορήγησαν. Οι εναγόμενοι στην συνέχεια από κοινού, κατά τον ίδιο μήνα φύτεψαν ζαρζαβατικά (ντομάτες, πιπεριές κλπ) σε ένα μικρό τμήμα του εμβαδού 15 τ.μ περίπου, χωρίς να αποδειχθεί η ακριβής θέση αυτού στο αγροτεμάχιο και περί τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2014 τοποθέτησαν καθ’ όλο το μήκος της περίφραξης προς την πλευρά του που «βλέπει» προς την συμμαχική οδό, ξύλινα παντζούρια από κουφώματα παλαιών διαμερισμάτων, δημιουργώντας έτσι ένα αυτοσχέδιο ξύλινο τείχος, το οποίο αποκρύπτει τη θέα του εσωτερικού χώρου του αγροτεμαχίου. Στη συνέχεια εναπόθεσαν σε όλη την έκταση του αγροτεμαχίου μπάζα κάθε είδους (παλιοσίδερα, ξυλεία, πλαστικά παντζούρια, σάπια μικροέπιπλα, πλαστικά καφάσια, πλαστικούς σωλήνες, επικίνδυνα σπασμένα γυαλιά παρμπρίζ αυτοκινήτων κ.α.) και τοποθέτησαν στην βορειοανατολική γωνία του ένα τροχόσπιτο, χρώματος άσπρου, του οποίου έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας και οι τροχοί και στηρίζεται σε μεταλλικές δοκούς. Οι εναγόμενοι κατασκεύασαν επίσης στην βορειοανατολική γωνία αυτού δύο μεταλλικά υπόστεγα με επικάλυψη λαμαρίνας και πλαγιοκαλύψεις από ξύλινα πάνελ, το ένα και από νάυλον το άλλο, που καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 89,40 τ.μ αυτού, το ένα εκ των οποίων καλύπτει το έμπροσθεν τμήμα του τροχόσπιτου, αποτελούμενο από σκεπή από λαμαρίνα, στηριζόμενη επί τεσσάρων μεταλλικών στηριγμάτων στις τέσσερις γωνίες της. Οι εναγόμενοι τοποθέτησαν επίσης στο παραπάνω αγροτεμάχιο έναν προκατασκευασμένο χώρο υγιεινής από πάνελ αλουμινίου, που έχει επιφάνεια 2,4 τ.μ., κατασκεύασαν ένα κοτέτσι, ηλεκτροδότησαν και υδροδότησαν το αγροτεμάχιο και τοποθέτησαν επί της περίφραξης δύο πινακίδες, μία που αναγράφει «Αυγά Ημέρας» και μία με το όνομα και το τηλέφωνο του δεύτερου αυτών. Για την κατασκευή δε των δύο άνω υπόστεγων και του προκατασκευασμένου χώρου υγιεινής εκδόθηκε η προσκομιζόμενη από τον ενάγοντα βεβαίωση περαίωσης του Ν. 4178/2013 της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, στην οποία αναγράφονται ως ιδιοκτήτες του αγροτεμαχίου σε ποσοστό 100%, οι εναγόμενοι και ότι τους επιβλήθηκε για τις κατασκευές αυτές πρόστιμο ύψους 683,60 ευρώ. (βλ. τις καταθέσεις των μαρτύρων τις προσκομιζόμενες από τον ενάγοντα φωτογραφίες και την άνω βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 για το άνω αγροτεμάχιο).

Κατά ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η αγωγή κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη να αναγνωρισθεί ο ενάγων συγκύριος κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου του με αριθμό ….. άνω αγροτεμαχίου, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να αποδώσουν στον ενάγοντα το παραπάνω ακίνητο κατά το ιδανικό μερίδιο του, ήτοι κατά το ποσοστό συγκυριότητας του 1/2 εξ αδιαιρέτου επί αυτού, και να επιβληθεί σε βάρος των εναγόμενων μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντα (αρθρ. 176 εδ.α, 178 παρ.1, 191 παρ.2 του Κ.Πολ.Δικ.), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αγωγή κατά ένα μέρος.

Αναγνωρίζει τον ενάγοντα συγκύριο κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου του με αριθμό ….. αγροτεμαχίου, Γ κατηγορίας, έκτασης 337,50 τ.μ, κείμενου στην κτηματική περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος ..... Θεσσαλονίκης, του Δήμου ....., της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, στη θέση «…..», με ΚΑΕΚ ….., το οποίο, όπως αποτυπώνεται με τους αριθμούς ….. και ….. και τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από ….. τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ….., που προσαρτήθηκε στην άνω συμβολαιογραφική πράξη, συνορεύει ανατολικά με πλευρά μήκους μέτρων δώδεκα και πενήντα εκατοστών του μέτρου (12,50) με ιδιωτικό δρόμο πλάτους έξι (6) μέτρων, δυτικά με πλευρά μήκους μέτρων δώδεκα και πενήντα εκατοστών του μέτρου (12,50) με ιδιωτικό δρόμο πλάτους έξι (6) μέτρων, βόρεια με πλευρά μήκους μέτρων είκοσι επτά (27) με τα με αριθμούς ….. και ….. τεμάχια ιδιοκτησίας ….. και ….. και νότια με πλευρά μήκους μέτρων είκοσι επτά (27) με τα με αριθμούς ….. και ….. τεμάχια ιδιοκτησίας …...

Υποχρεώνει τους εναγόμενους να αποδώσουν στον ενάγοντα το παραπάνω ακίνητο κατά το ιδανικό μερίδιο του ήτοι κατά το ποσοστό συγκυριότητας του 1/2 εξ αδιαιρέτου επί αυτού. Επιβάλει σε βάρος των εναγόμενων μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντα, η οποία καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις ….., σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.