Απόφαση 3829/2018 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Divider

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο και ένα ενήλικο τέκνο. Αιτούσα ιδιωτική υπάλληλος με μέσο μηνιαίο εισόδημα 1.400,00€. Δέχεται την αίτηση Νόμου Κατσέλη. Ρυθμίζει τα χρέη. Εξαιρεί την κατοικία από την εκποίηση. Διατάσσει καταβολές 51.289,60€ έναντι συνολικής οφειλής από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες 58.489,60€.

Η παρακάτω υπόθεση νόμου Κατσέλη αφορά δανειολήπτρια πελάτισσά μας, ιδιωτική υπάλληλο, διαζευγμένη με δύο τέκνα, τα οποία μεγάλωνε χωρίς την οικονομική στήριξη του πρώην συζύγου της. Οι οφειλές της προέρχονταν από καταναλωτικά δάνεια, τις δόσεις των οποίων αδυνατούσε να αποπληρώσει.

Το Δικαστήριο προέβη σε ρύθμιση της οφειλής της αιτούσας και εξαίρεσε την κύρια κατοικία της από την εκποίηση ορίζοντας δύο κύκλους καταβολών: Κατά τον πρώτο κύκλο (για την απαλλαγή της από τις οφειλές) θα πρέπει να καταβάλλει στις πιστώτριές της το συνολικό ποσό των 14.400,00€ σε 60 μηνιαίες δόσεις (5 έτη) των 240,00€ και κατά τον δεύτερο κύκλο (για τη διάσωση της κατοικίας της) το συνολικό ποσό των 38.889,60€ σε 180 μηνιαίες δόσεις (15 έτη) των 204,94€. Η αιτούσα θα καταβάλλει συνολικά 51.289,60€ (14.400,00€ + 38.889,60€) έναντι 58.489,60€ οφειλής.

Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό του κουρέματος επί της συνολικής οφειλής της αιτούσας δεν ήταν υψηλό, το σημαντικό με την εν λόγω απόφαση ήταν ότι επιτεύχθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση, καθόσον οι πραγματικές μηνιαίες δόσεις του δανείου της ανερχόταν στο ποσό των 1.000,00€ περίπου, ενώ με την απόφαση του Ειρηνοδικείου το συνολικό ποσό που θα έπρεπε να καταβάλλει μηνιαίως ανήλθε σε 240,00€ και 204,94€ για τον πρώτο και δεύτερο κύκλο καταβολών αντίστοιχα.

Επίσης, τεκμηριώσαμε με επιτυχία την έλλειψη του δόλου της αιτούσας, αν και οι οφειλές της προέρχονταν αποκλειστικά από καταναλωτικά δάνεια.

Με την προστασία που της παρέχει η εν λόγω απόφαση η αιτούσα θα μπορέσει να αποπληρώσει το υπόλοιπο της οφειλής της χωρίς άγχος και να στηρίξει τα τέκνα της που είναι στο ξεκίνημα της ζωής τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Ν. 3869/2010

Αριθμός 3829/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης .........., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο τον Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, παρουσία και της Γραμματέα ..........

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 2α Μαΐου 2018 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: .........., κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός .........., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αθανάσιου Ρόζου (Α.Μ. 8229 Δ.Σ.Θ).

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρο 5 ν.3869/2010): 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία .......... που εδρεύει .........., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία .......... που εδρεύει στην .......... όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία .......... που εδρεύει στα .........., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΩΝ: 1) Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία .......... που εδρεύει στην .........., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ως μη δικαιούχου διαδίκου, εντολοδόχου και ειδικής πληρεξούσιας, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας με την επωνυμία ......... και το διακριτικό τίτλο .........., πού εδρεύει στο ......... και εκπροσωπείται νόμιμα, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία .......... και το διακριτικό τίτλο .........., για την απαίτηση της τελευταίας η οποία παραστάθηκε δια τον πληρεξούσιου δικηγόρου της .......... και 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία .......... πού εδρεύει στην .........., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδική διάδοχος της .......... με την επωνυμία ........... που εδρεύει στη .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως μετονομάσθηκε η ..........., καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία .........., η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ..........

Η αιτούσα με την από 5-12-2012 αίτηση της (αρ. κατ. ........../10-12-2012) η οποία επαναπροσδιορίστηκε σε συντομότερη δικάσιμο με την υπ' αρ. 24/2016 (αρ. κατ. ........../26-5-2016) πράξη της Προέδρου τον Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης πού απευθύνεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτήν.

Κατά την συζήτηση της αιτήσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ' αρ. 10767/9-1-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας τον Πρωτοδικείου Αθηνών .......... και τις υπ' αρ. 1026/31-12-2012 και 1030/31--12-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης .........., που επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με σημείωση για τον προσδιορισμό δικασίμου για την αρχική δικάσιμο της 9ης Ιανουαρίου 2019, επιδόθηκε νόμιμα κατ εμπρόθεσμα στις καθ' ων. Επίσης στις ανωτέρω καθ' ων κοινοποιήθηκε με μήνυμα τον ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο αυτεπάγγελτος προσδιορισμός της νέας δικασίμου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. α υποπαρ. Α.4 άρθρο 2 παρ. 4 του νόμου 4336/2015. Οι τελευταίες, όμως, δεν εμφανίσθηκαν, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά τον πινακίου, γι' αυτό πρέπει να δικαστούν ερήμην, η διαδικασία όμως πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν παρούσες (άρθρο 754 ΚΠολΑ, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.4335/20 15 σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση και Βενιέρης/ Κατσάς, ό.π., σελ. 324, αρ. 697) .

Πριν την συζήτηση της αίτησης η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ......... που εδρεύει στην .......... και η ......... άσκησαν με προφορική δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων τούς και με τις έγγραφες προτάσεις τους κύρια παρέμβαση: 1) η .......... ως εντολοδόχος και ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρίας με την επωνυμία .........., που εδρεύει στο ......... και εκπροσωπείται νόμιμα, καθώς η τελευταία, ........ κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία .........., δυνάμει της από .......... Σύμβασης Πώλησης κατ Μεταβίβασης Απαιτήσεων, νομίμως καταχωρημένης στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αρ. Πρωτ. .........., με τη μεταβίβαση σ' αυτήν απαιτήσεως από σύμβαση που είχε συνάψει με την αιτούσα και 2) η ........... ως ειδική διάδοχος της .......... με την επωνυμία ........... που εδρεύει στη .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως μετονομάσθηκε η ........... καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία .........., με τη μεταβίβαση σ' αυτήν απαιτήσεως από σύμβαση που είχε συνάψει με την αιτούσα. Οι εν λόγω κύριες παρεμβάσεις παραδεκτά ασκήθηκαν, κατ' άρθρο 54§ 1 εδ. β' ΠτωχΚωδ σε συνδυασμό με το άρθρο 15 Ν. 3869/2010, καθώς οι κυρίως παρεμβαίνονσες έχουν έννομο συμφέρον προς άσκηση τους, πρέπει, επομένως, να εξετασθούν περαιτέρω και κατ' ουσία.

Με την υπό κρίση αίτηση, όπως παραδεκτά συμπλήρωσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της πριν την έναρξη της συζήτησης, η απούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τούς πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης της, τη ρύθμιση των χρεών της, με την υπαγωγή της στις διατάξεις του ν. 3869/2010, και την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, σύμφωνα με τα σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ' αυτά. Ζητεί επίσης να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα υπόλοιπο των χρεών της και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμόδια φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 υ. 3869/2010), όπως ίσχυε κατά τη κατάθεση της αίτησης, ο οποίος απέτυχε σύμφωνα με την από 9-12-2012 βεβαίωση αποτυχίας του διαμεσολαβητή - δικηγόρου Αθανάσιου Ρόζου (Α.Μ. 8229 ΔΣΘ). Επίσης, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 υ. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στα Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της αιτούσας (βλ. την υπ' αρ. 4451/19-6-2018 βεβαίωση της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, όπως ίσχυε κατά τη κατάθεση της αίτησης (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και γ) την αποτυχία τον δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις μετέχουσες πιστώτριες (βλ. τις έγγραφες απαντήσεις τους). Επίσης η αιτούσα υπέβαλε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου τα δικαιολογητικά για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 αιτήσεως (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της υποπαραγράφου Α.4 τον ν. 4336/ 14-8­2015, όπως καθορίστηκαν από την ΚΥΑ 8986/14-10-2015).

Η ένδικη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που ορίζουν τα άρθρα 1 και 4§ 1 Ν. 3869/2010, αλλά και τα άρθρα 118 και 747§2 ΚΠολΔ, είναι ορισμένη, απορριπτόμενης της ένστασης της κυρίως παρεμβαίνουσας, .........., ως αβάσιμης και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 6§3, 8§§ 1-2, 9 και 1Ι1 Ν. 3869/2010. Το αίτημα να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης θα επέλθει η απαλλαγή από το υπόλοιπο χρεών, ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις και για τον λόγο αυτό Θα πρέπει το εν λόγω αίτημα να απορριφθεί ως απαράδεκτο. Ειδικότερα κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αίτησης του οφειλέτη - αιτούντος, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων, που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης του άρθ. 4 παρ. 1 του ν.3869/2010, με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της ρύθμισης. Η αίτηση για απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών κοινοποιείται στους πιστωτές, (άρθ.11 παρ. 1 του ν.3869/2010) και επ' αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη από τα υπόλοιπο των οφειλών του. Άλλωστε εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τον άρθ. 69 του ΚΠολΔ ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία ζητείται επιτρεπτώς (ΕιρΠειρ 28-29/2013 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ). Τέλος, μη νόμιμο είναι το αίτημα να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη καθόσον κατά την εφαρμογή τον νόμου για τη ρύθμιση των χρεών δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται (άρθρο 8 παρ. 6 εδ. β του ν. 3869/2010). Πρέπει επομένως να ερευνηθεί αυτή και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Τόσο με προφορική δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, όσο και με τις προτάσεις τους, οι μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες αρνήθηκαν την αίτηση ως νόμω και ουσία αβάσιμη λόγω έλλειψης γενικής και μόνιμης αδυναμίας πληρωμών και η πρώτη κυρίως παρεμβαίνουσα, .........., προέβαλε την ένσταση αοριστίας που κρίθηκε ανωτέρω. Επίσης προέβαλαν τον ισχυρισμό της δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών καθώς έλαβε τα επίδικα δάνεια που είναι όλα καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες ενώ δεν είχε δυνατότητα να τα αποπληρώσει. Ο ισχυρισμός αυτός συνιστά ένσταση, στηριζόμενη στη διάταξη τον άρθρον 1 παρ. 1 τον Ν.3869/2010 και ως προς το αν συντρέχουν ή όχι τα πραγματικά περιστατικά που αναλύθηκαν ανωτέρω, ως προς τη θεμελίωση της δολιότητας, άπτεται της ουσίας που θα εξετασθεί εν συνεχεία.

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας στο ακροατήριο αυτού του δικαστηρίου (οι πιστώτριες που παραστάθηκαν δεν εξέτασαν μάρτυρα) που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης και από όλα - δίχως εξαίρεση - τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους, τα αυτεπαγγέλτως συλλεχθέντα - παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παράγραφος 3 τον ΚΠολΔ, τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (αρθρ 261 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με τα διδάγματα κοινής πείρας που το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του αυτεπάγγελτα (αρθρ 336 ΚΠολΔ)- αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Η αιτούσα είναι 48 ετών, διαζευγμένη με ένα ενήλικο και ένα ανήλικο τέκνο, ηλικίας 22 και 17 ετών. Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρία .......... με μέσο μηνιαίο εισόδημα για το 2016 1.386,22 ευρώ (καθαρό δηλωθέν ποσό 18.958,59 εύρώ - αναλογούν φόρος 2.170,91 ευρώ - εισφορά αλληλεγγύης 153,09 ευρώ /12 μήνες) ενώ λαμβάνει και επίδομα τέκνων 320,04 ευρώ ετησίως, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016. Διαμένει μαζί με τα τέκνα της, σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της στην Θεσσαλονίκη. Η κόρη της είναι φοιτήτρια επί πτυχίω στο ΤΕΙ .......... στο Τμήμα .......... Λαμβανομένων υπ' όψιν όσων κατά τα ανωτέρω αποδείχθηκαν και των εύλογων δαπανών διαβίωσης όπως προσδιορίζονται στην Ε.Ο.Π. της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, σι οποίες, όμως, λειτουργούν μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές (βλ. Βενιέρη/Κατσά, Εφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3η εκδ. 2015, σελ. 498), το Δικαστήριο κρίνει, δυνάμει και των άρθρων 336§4 και 744 ΚΠολΔ, ότι το ποσό που προκύπτει ως απολύτως απαραίτητο για την αιτούσα και τα τέκνα της προς κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών τούς, ήτοι για διατροφή, πληρωμή λογαριασμών (ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, κοινοχρήστων), για έξοδα θέρμανσης και μετακίνησης, ένδυση-υπόδηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και για άλλα τυχόν έκτακτα έξοδα, ανέρχεται συνολικά σε 1.170 ευρώ μηνιαίως, με βάση τις συνθήκες διαβίωσης της συγκεκριμένης οφειλέτη, όπως περίπου τα προσδιορίζει και η ίδια. Συνεπώς το διαθέσιμο εισόδημα της ανέρχεται σε 240 ευρώ, όπως δηλώνει και η ίδια.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης (γεγονός που δεν αμφισβητούν οι καθ' ων με ειδική άρνηση συναγόμενης περί αυτού ομολογίας τους κατά την ερμηνευτική δικονομική μέθοδο του αρθρ 261 ΚΠολΔ) είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/10) (βλ Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων προσώπων, τέταρτη έκδοση, σελ 276-277). Συγκεκριμένα: 1) Από την .........., της έχει χορηγηθεί με την υπ' αρ. .......... σύμβαση δάνειο καταναλωτικό, από το οποίο οφείλει το ποσό των 188,09 ευρώ και με την υπ'αρ. .......... σύμβαση δάνειο καταναλωτικό, από το οποίο οφείλει το ποσό των 14.680,30 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 4-7-2012 βεβαίωση οφειλών της πρώτης καθ' ης. 2) Από την .........., της έχει χορηγηθεί με την υπ' αρ. .......... σύμβαση δάνειο, από το οποίο οφείλει το ποσό των 17.183,54 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 11-7-2012 βεβαίωση οφειλών της δεύτερης καθ' ης. Η ανωτέρω οφειλή από καταναλωτικό δάνειο έχει μεταβιβαστεί στην .........., για την οποία άσκησε κύρια παρέμβαση η πρώτη παρεμβαίνουσα, .........., ως διαχειρίστρια της. 3) Από την .........., της έχει χορηγηθεί με την υπ' αρ. .......... σύμβαση δάνειο, από το οποίο οφείλει το ποσό των 26437,67 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 5-7-2012 βεβαίωση οφειλών της τρίτης καθ' ης. Η ανωτέρω οφειλή έχει μεταβιβαστεί στην .......... για την οποία άσκησε κύρια παρέμβαση. Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν θα ληφθούν υπόψη οι πιο πρόσφατες βεβαιώσεις οφειλών καθώς οι πιστώτριες συνέχισαν να εκτοκίζουν τις οφειλές παρότι είναι ανέγγυες. Οι συνολικές οφειλές της αιτούσας ανέρχονται σε 58.489,60 ευρώ. Περαιτέρω έχει πάψει να εξυπηρετεί τα δάνεια της αυτά, τα οποία ανέρχονται σε σημαντικό ύψος και έτσι περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη της προς τους πιο πάνω πιστωτές της, η δε αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο καθώς η αιτούσα οδηγήθηκε στην ανωτέρω κατάσταση ελλείψει δόλου, καθόσον δε συντρέχει δολιότητα με την ανάληψη των δανειακών υποχρεώσεων των οποίων η εξυπηρέτηση είναι εκ των πραγμάτων επισφαλής. Θεωρούσε δε ότι μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτές της τις υποχρεώσεις με βάση τα εισοδήματά της, αλλά και την διατροφή που της κατέβαλλε επί χρόνια ο σύζυγος της ενώ δεν ήταν σε θέση να προβλέψει την οικονομική κρίση πού θα ακολουθούσε, που την οδήγησε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της. Συνεπώς το Δικαστήριο οδηγείται στην κρίση ότι δεν ευθύνεται για την υπερχρέωσή της. Η κρίση αυτή συνάγεται από την σχέση της ρευστότητας της αιτούσας προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ότι, μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της (κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα), η υπολειπόμενη ρευστότητα δεν της επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών της ή τουλάχιστον σε ουσιώδες μέρος τους (βλ. σχετικά και ΕιρΚονφ 1/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Συνεπώς η ένσταση δολιότητας των πιστωτριών πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. Άλλη πηγή εισοδήματος, δε διαθέτει, δεν προβλέπεται αύξηση των εισοδημάτων της λόγω της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας. Περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας αποτελεί η πλήρης κυριότητα κατά 100% ενός διαμερίσματος ισογείου μικτού εμβαδού 95 τ.μ., καθαρού εμβαδού 85,50 τ.μ, στα υπ' αρ. .......... οικόπεδο, έκτασης 133,11 τ.μ, στον συνοικισμό .........., στην οδό ........... Η αντικειμενική αξία τον ακινήτου ανέρχεται σε 57.712, 50 ευρώ, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου. Το ανωτέρω διαμέρισμα αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και των τέκνων της και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση. 

Όπως επομένως αποδεικνύεται από το ιστορικό που προηγήθηκε, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτές των άρθρ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις καθ' ων, από τα εισοδήματα της επί πενταετία, που θα αρχίζουν το πρώτο πενθήμερο του πρώτου μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στις πιστώτριες της ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, και της μη προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής της κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, ανέρχεται σε 240 ευρώ. Η κάθε άτοκη μηνιαία καταβολή για τούς 60 μήνες πρέπει να οριστεί ως ακολούθως: Στην πρώτη καθ' ης, .........., για την πρώτη οφειλή της θα καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 0,77 ευρώ και για τη δεύτερη οφειλή της θα καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 60,24 ευρώ, στην .......... για την οφειλή της ......... θα καταβάλλει το ποσό των 70,51 ευρώ και στην .......... για την οφειλή της .......... Θα καταβάλλει το ποσό των 108,48 ευρώ.

Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, εφόσον προβλέπεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της αιτούσας από την εκποίηση. Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές της για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας τον ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 τον Ν . 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4161/2013, το οποίο ανέρχεται σε 46.170 ευρώ (57.712,50 Χ 80%). Όμως το υπόλοιπο των οφειλών της αιτούσας μετά τις πενταετείς καταβολές θα ανέρχεται σε 44.089,60 ευρώ (58.489,60 -14400). Επίσης από το ανωτέρω ποσό των 44.089,60 ευρώ θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό που κατέβαλε η αιτούσα δυνάμει της από υπ' αρ. 6648/2014 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, ήτοι το ποσό των 180 ευρώ για 40 μήνες και συνολικά το ποσό των 7.200 ευρώ, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα αποκόμματα, ποσό που θα συνυπολογισθεί στις καταβολές του 9 παρ. 2 του νόμου, όπως ρητά ορίσθηκε με την ανωτέρω απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Συνεπώς το υπόλοιπο ποσό που οφείλει να καταβάλλει ανέρχεται σε 36.889,60 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού των 36.889,60 ευρώ από την αιτούσα που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο των οφειλών της αιτούσας και υπολείπεται του 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της θα ξεκινήσει πέντε χρόνια (60 μήνες) μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο χρόνος δε εξόφλησης πρέπει να οριστεί σε 15 χρόνια, λαμβανόμενης υπόψη της ηλικίας της, της υπόλοιπης διάρκειας των δανείων, του συνόλου των χρεών της αιτούσας και της οικονομικής της δυνατότητας. Από τις καταβολές αυτές της αιτούσας για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της θα εξοφληθούν όλες οι οφειλές της αιτούσας. Η ικανοποίηση των ανωτέρω καθ' ων θα γίνει μέχρι το ποσό των 36.889,60 ευρώ, με μηνιαίες καταβολές επί 15 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή αυτή των πέντε ετών (60 μηνών) από τη δημοσίευση της απόφασης, συνολικού ποσού κεφαλαίου περίπου 204,94 ευρώ (36.889,60 δια 180) το μήνα, ήτοι στην πρώτη καθ' ης, .........., για την πρώτη οφειλή της θα καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 0,66 ευρώ και για τη δεύτερη οφειλή της θα καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 51,44 ευρώ, στην ......... για την οφειλή της .......... θα καταβάλλει το ποσό των 60,20 ευρώ και στην .......... για την οφειλή της .......... θα καταβάλλει το ποσό των 92,64 ευρώ, εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 τον ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζοντας την υπ'αρ. 19054/2012 αίτηση με τις προφορικά ασκηθείσες κυρίες παρεμβάσεις από την .......... και από την .......... ερήμην των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας, με μηνιαίες καταβολές προς τις καθ' ων, επί πέντε χρόνια (60 δόσεις) άτοκα, ποσού 240 ευρώ μηνιαίως, ήτοι στην πρώτη καθ' ης, .........., για την πρώτη οφειλή της θα καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 0,77 ευρώ και για τη δεύτερη οφειλή της θα καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 60,24 ευρώ, στην .......... για την οφειλή της .......... θα καταβάλλει το ποσό των 70,51 ευρώ και στην .......... για την οφειλή της .......... θα καταβάλλει το ποσό των 108,48 ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν το πρώτο πενθήμερο του πρώτου μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή ένα διαμέρισμα ισογείου, μικτού εμβαδού 95 τ.μ., καθαρού εμβαδού 85,50 τ.μ, στο υπ' αρ. .......... οικόπεδο, έκτασης 133,11 τ.μ, στον συνοικισμό .........., στην οδό ........., με πλήρη κυριότητα 100%.

Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας, επί της οποίας έχει πλήρη κυριότητα στο 100%, για 15 έτη (180 δόσεις) ποσό κεφαλαίου περίπου 204,94 ευρώ (36.889,60 δια 180) το μήνα, ήτοι στην πρώτη καθ' ης, .........., για την πρώτη οφειλή της θα καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 0,66 ευρώ και για τη δεύτερη οφειλή της θα καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 51,44 ευρώ, στην ......... για την οφειλή της .......... θα καταβάλλει το ποσό των 60,20 ευρώ και στην .......... για την οφειλή της .......... θα καταβάλλει το ποσό των 92,64 ευρώ. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει το πρώτο πενθήμερο του πρώτου μήνα πέντε χρόνια (60 μήνες) μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνεται εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Θεσσαλονίκη, την 16η Οκτωβρίού 2018, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.