Skip to main content

Απόφαση 13289/2014 ΠΠρΘεσ (Αρνητική Αγωγή)

Divider

Διαρροή σε γειτονικό διαμέρισμα. Προσβολή κυριότητας. Δέχεται την αρνητική αγωγή. Υποχρεώνει τους γείτονες να άρουν την προσβολή και να αποκαταστήσουν την βλάβη στον τοίχο από την υγρασία και, αν δεν το πράξουν, τότε η ενάγουσα θα δικαιούται να προβεί στην επιδιόρθωση της βλάβης με έξοδα των εναγομένων.

Με την παρακάτω απόφασή του το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή που συνέταξε το γραφείο μας επί αιτήματος της πελάτισσας μας, η οποία αντιμετώπιζε ένα σύνηθες πρόβλημα στο δίκαιο της πολυκατοικίας. Ειδικότερα, η πελάτισσα μας διαπίστωσε υγρασία στον τοίχο του διαμερίσματός της, η οποία προερχόταν από διαρροή νερού από το γειτονικό διαμέρισμα.

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η υγρασία αυτή είναι επικίνδυνη τόσο για την υγεία των ιδιοκτητών, όσο και για την στατικότητα του τοίχου, ο οποίος θα μπορούσε να καταρρεύσει στο μέλλον. Με αυτό το σκεπτικό έκανε δεκτή την αγωγή μας και υποχρέωσε τους εναγόμενους να άρουν την προσβολή της κυριότητας της ενάγουσας, προβαίνοντας εντός δέκα ημερών από την επίδοση σ’ αυτούς της απόφασης και μετά την τελεσιδικία της σε επιδιόρθωση της υδραυλικής εγκατάστασης του διαμερίσματος συνιδιοκτησίας τους, ώστε να μην υφίσταται διαρροή ύδατος προς το διαμέρισμα της ενάγουσας. Μάλιστα, το Δικαστήριο δέχτηκε, σε περίπτωση που δεν προβούν οι εναγόμενοι στις ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης του τοίχου, η ενάγουσα θα μπορεί να το πράξει με δαπάνες των εναγομένων.

Η εν λόγω υπόθεση είναι μία από τις πολλές που χειριστήκαμε στο πλαίσιο του δικαίου της πολυκατοικίας, κατά τις οποίες προστατέψαμε τους πελάτες μας από προσβολή της κυριότητάς τους από παράνομες ενέργειες άλλων συνιδιοκτητών.

Αριθμός απόφασης 13289/2014

Αριθμός κατάθεσης αγωγής 17079/2013

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές ....., Πρόεδρο Πρωτοδικών, ....., Πρωτόδικη, ....., Πρωτόδικη - Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα ......

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Ιανουαρίου 2014 για να δικάσει την αγωγή με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 17079/02.07.2013 μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ....., κατοίκου Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Αθανάσιου Ρόζου (ΑΜ ΔΣΘ 8229), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) ..... και 2) ....., κατοίκων Σερρών, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις υπ’ αριθμ. 2644/Β και 2645/Β 11.07.2013 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Σερρών ....., που μετ’ επικλήσεως προσκομίζει η ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής, με πράξη ορισμού συζήτησης και κλήση να παραστούν κατά τη δικάσιμο της 21.10.2013, κατά την οποία η συζήτηση αναβλήθηκε εκ του πινακίου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στους εναγόμενους (άρθρα 122 παρ.1, 123, 128 παρ.2, 4 και 229 ΚΠολΔ). Οι τελευταίοι όμως δεν εμφανίσθηκαν κατά την παραπάνω δικάσιμο, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου και επομένως, εφόσον η αναβολή της συζήτησης και η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 226 παρ.4 ΚΠολΔ), πρέπει να δικαστούν ερήμην (άρθρο 271 παρ.1 και 2 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3994/2011).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1108 ΑΚ, αν η κυριότητα προσβάλλεται με άλλο τρόπο εκτός από αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγματος, ο κύριος δικαιούται να απαιτήσει από εκείνον που προσέβαλε την κυριότητα να άρει την προσβολή και να την παραλείπει στο μέλλον. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η αρνητική αγωγή ασκείται στην περίπτωση μερικής και όχι ολικής προσβολής της κυριότητας, δηλαδή όταν ο κύριος διαταράσσεται στη νομή του που ασκεί επί του πράγματος και όχι όταν προσβάλλεται με άλλο τρόπο, όπως με την αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγματος, οπότε, στην τελευταία περίπτωση, προστατεύεται με τη διεκδικητική αγωγή κατ’ αυτού που κατέχει το πράγμα. Διατάραξη της κυριότητας (ή συγκυριότητας) αποτελεί κάθε έμπρακτη εναντίωση στο θετικό ή αποθετικό περιεχόμενο της κυριότητας, δηλαδή όταν ο εναγόμενος ενεργεί στο πράγμα πράξεις τις οποίες μόνο ο κύριος δικαιούται να ενεργήσει ή όταν εμποδίζει τον κύριο να ενεργήσει στο δικό του πράγμα, η δε διατάραξη αυτή έχει ως συνέπεια την μη ελεύθερη και ανενόχλητη χρησιμοποίηση, εκμετάλλευση και απόλαυση ορισμένων μόνο εξουσιών εκ της κυριότητας επί του πράγματος (ΑΠ 609/2012, δημοσ. «Νόμος», ΑΠ 1062/2006 ΕλλΔνη 2006.1345). Γενικά, όλες οι πράξεις που αποτελούν διατάραξη της νομής αποτελούν και επέμβαση στην κυριότητα, που δικαιολογεί την άσκηση της αρνητικής αγωγής με αίτημα την άρση της προσβολής και την παράλειψη αυτής στο μέλλον (ΕφΠειρ 766/2005 ΠειρΝομ 2005.427, ΕφΑΘ 5518/2003 ΕλλΔνη 2004.182).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι είναι κυρία ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας «Γ», οικοδομής αποτελούμενης από τέσσερις πολυκατοικίες, κείμενης στη συμβολή των οδών ..... και ....., στη Θεσσαλονίκη, το οποίο (διαμέρισμα) έχει πρόσοψη επί της οδού ..... και είναι το δεξιά για τον προσβλέποντα την πολυκατοικία «Γ» από την οδό αυτή, εμβαδού 109,97 τ.μ. περίπου, συνορευόμενο ανατολικώς με το διαμέρισμα με στοιχείο «γάμα» του ίδιου ορόφου, κυριότητας των εναγόμενων, δυτικώς με την πολυκατοικία «Ε», βορείως με την οδό ..... και νοτίως με τον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, στο οποίο αναλογεί ποσοστό 6,43%ο εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (έκτασης 1.870 τ.μ.) και των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας «Γ», όπως αυτό εμφαίνεται στη συνημμένη στην αγωγή κάτοψη ορόφου, που περιήλθε σ’ αυτήν δυνάμει του νομίμως μεταγραφέντος υπ’ αριθμ. ..... προικοσυμφώνου συμβολαίου του άλλοτε συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ....., μετά την κατάργηση του θεσμού της προίκας με το ν. 1329/1983, οι δε εναγόμενοι είναι συγκύριοι, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ο καθένας, του όμορου προς ανατολάς διαμερίσματος με στοιχείο «γάμα», εμβαδού 95,83 τ.μ. (μικτ.), με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου και των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας 5,61%ο, ότι από τον Ιανουάριο 2010 εμφανίσθηκε στον τοίχο του διαμερίσματος της που εφάπτεται στην – άλλοτε - κουζίνα του διαμερίσματος των εναγόμενων γοργά επεκτεινόμενη υγρασία, οφειλόμενη σε βλάβη της υδραυλικής εγκατάστασης και ειδικότερα, σε διαρροή κάποιου σωλήνα ύδρευσης του τελευταίου, το οποίο, όπως διαπίστωσε, έχει μετατραπεί από τους εναγομένους σε τρεις ανεξάρτητες κατοικίες με κοινή είσοδο, στο σημείο δε επαφής των δύο διαμερισμάτων υπάρχει πια λουτρό, ότι η υγρασία αυτή, που εκτείνεται μέχρι την οροφή του διαμερίσματος της, προκάλεσε μεγάλους λεκέδες και διάβρωση στο επίχρισμα του τοίχου του διαμερίσματος της που εφάπτεται στο διαμέρισμα των εναγομένων, όπως περιγράφεται με παραπομπή στη συνημμένη στην αγωγή κάτοψη ορόφου, αλλά και στον τοίχο του κοινόχρηστου χώρου της οικοδομής, μπορεί με την πάροδο του χρόνου να προκαλέσει διάβρωση στην τοιχοποιία με κίνδυνο κατάρρευσης του τοίχου σε περίπτωση σεισμού, και εγκυμονεί κινδύνους για τη στατικότητα της οικοδομής, διότι είναι πιθανό να προκαλέσει διάβρωση του φέροντος οργανισμού της, επίσης η μούχλα που δημιουργήθηκε είναι επικίνδυνη για την υγεία της ίδιας και της οικογένειάς της, και ότι οι εναγόμενοι αδιαφορούν στις οχλήσεις της και δεν προβαίνουν σε επισκευή της υδραυλικής εγκατάστασης του διαμερίσματος τους, συνεχίζοντας έτσι να διαταράσσουν την κυριότητά της επί του διαμερίσματος της. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί, όπως εκτιμάται, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να άρουν την προσβολή της κυριότητάς της, προβαίνοντας με επιμέλεια και δαπάνες τους σε αποκατάσταση της βλάβης της υδραυλικής εγκατάστασης του διαμερίσματος τους, εντός δέκα ημερών από την επίδοση σ’ αυτούς της εκδοθησόμενης απόφασης και μετά την τελεσιδικία αυτής, άλλως να επιτραπεί τούτο στην ίδια με δαπάνες των εναγομένων, με ταυτόχρονη άδεια αναγκαστικής εισόδου της ίδιας και του συνεργείου υδραυλικών επιλογής της στο διαμέρισμά τους, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της προκαταβάλουν για το σκοπό αυτό το ποσό των 4.000 ευρώ, που θα απαιτηθεί για την επισκευή των υδραυλικών του διαμερίσματος τους, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παραλείπουν κάθε μελλοντική διατάραξη της ιδιοκτησίας της, με απειλή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής 1.500 ευρώ υπέρ της ιδίας για κάθε μελλοντική προσβολή, να διαβιβασθεί η δικογραφία από το Δικαστήριο στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, σε περίπτωση διαπίστωσης πολεοδομικών παραβάσεων στο διαμέρισμα των εναγομένων ή σε περίπτωση που κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία αυτοί δεν επιδείξουν την απαιτούμενη για τις μεταρρυθμίσεις στο διαμέρισμά τους άδεια, και να καταδικαστούν οι τελευταίοι στα δικαστικά της έξοδα.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή παραδεκτώς και αρμοδίως φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 18 αρ. 1, 31 και 29 ΚΠολΔ), αφού το αντικείμενο της αρνητικής αγωγής δεν είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης (ΕφΠατρ 256/2006 ΑΧΑΝΟΜ 2007.149, ΕφΔωδ 306/2004 δημοσ. «Νόμος», ΕφΑΘ 1115/2000 ΕλλΔνη 41.797,812), για να συζητηθεί κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία (άρθρα 233 επ. ΚΠολΔ), πλην των αιτημάτων: α) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παραλείπουν στο μέλλον κάθε διατάραξη της ιδιοκτησίας της ενάγουσας, με απειλή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής 1.500 ευρώ υπέρ της ιδίας για κάθε μελλοντική προσβολή, το οποίο είναι αόριστο και ως εκ τούτου απορριπτέο, καθόσον η ενάγουσα δεν επικαλείται ότι υφίσταται βάσιμη απειλή επικείμενης προσβολής (βλ. ΕφΘεσ 2645/2002 Αρμ 2004.860, ΕφΛαρ 431/2000 Αρμ 2001.457) και β) περί επιδίκασης στην ενάγουσα ποσού 4.000 ευρώ που κατά τους ισχυρισμούς της απαιτείται για την αποκατάσταση της βλάβης της υδραυλικής εγκατάστασης του διαμερίσματος των εναγομένων, το οποίο είναι επίσης αόριστο και ως εκ τούτου απορριπτέο ως απαράδεκτο, αφού η ενάγουσα δεν επικαλείται ποιες είναι οι επιμέρους εργασίες αποκατάστασης που απαιτούνται και ποιο το κόστος της καθεμίας, ούτε το είδος των υλικών που θα χρειαστούν και η ποσότητα καθενός. Η αγωγή είναι νόμιμη, θεμελιούμενη στην προδιαληφθείσα διάταξη του άρθρου 1108 ΑΚ, καθώς και σ’ αυτές των άρθρων 1033, 1192, 1198 ΑΚ και 68, 945, 176 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος να διαβιβασθεί η δικογραφία από το Δικαστήριο στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, σε περίπτωση διαπίστωσης πολεοδομικών παραβάσεων στο διαμέρισμα των εναγομένων ή σε περίπτωση που κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία αυτοί δεν επιδείξουν την απαιτούμενη για τις μεταρρυθμίσεις στο διαμέρισμά τους άδεια, το οποίο, πέραν της αοριστίας του, είναι μη νόμιμο και απορριπτέο, καθόσον το Δικαστήριο δεν διαβιβάζει φακέλους δικογραφίας σε πολεοδομικές ή άλλες αρχές, παρά μόνο, σύμφωνα με το άρθρο 38 ΚΠΔ, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια πολιτικής ή ποινικής δίκης ανακύπτει γεγονός που μπορεί να χαρακτηριστεί έγκλημα διωκόμενο αυτεπαγγέλτως και το Δικαστήριο δεν μπορεί σύμφωνα με το νόμο να το δικάσει το ίδιο αμέσως, οφείλει να συντάξει έκθεση και να τη διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα με κάθε πληροφορία και με τα σχετικά έγγραφα, το ίδιο δε οφείλει να πράξει και όταν πρόκειται για έγκλημα μη διωκόμενο αυτεπαγγέλτως, αν υποβλήθηκε η απαιτούμενη έγκληση στην αρμόδια αρχή. Επίσης, το αίτημα να δοθεί στην ενάγουσα άδεια αναγκαστικής εισόδου στο διαμέρισμα των εναγομένων με συνεργείο υδραυλικών, προβάλλεται εκ περισσού διότι, εάν γίνει δεκτό το επικουρικό αίτημά της να επιτραπεί στην ίδια να προβεί στην αποκατάσταση της βλάβης της υδραυλικής εγκατάστασης του διαμερίσματος των εναγομένων, είναι αυτονόητο ότι τούτο θα πραγματοποιηθεί με την είσοδό της στο διαμέρισμα αυτό μαζί με τους υδραυλικούς της επιλογής της. Επομένως, ενόψει του ότι περίληψη της αγωγής καταχωρήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, κατ’ άρθρο 220 παρ.1 ΚΠολΔ, στα βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το επίδικο (βλ. το προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως, υπ’ αριθμ. ..... πιστοποιητικό της υποθηκοφύλακα Θεσσαλονίκης), υποβλήθηκε δήλωση του ν.2308/1995 στο οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης (βλ. το προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως, αποδεικτικό υποβολής του Γραφείου Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης) και προσκομίζεται το πιστοποιητικό της παρ.3 του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (βλ. το υπ’ αριθ.πρωτ. 1740/17-1-2014 πιστοποιητικό του Προϊσταμένου της Η' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης), πρέπει, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Οι περιεχόμενοι στην αγωγή πραγματικοί ισχυρισμοί της ενάγουσας θεωρούνται ομολογημένοι, λόγω της ερημοδικίας των εναγομένων, αφού πρόκειται για γεγονότα για τα οποία επιτρέπεται ομολογία (άρθρο 271 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3994/2011). Επομένως, εφόσον δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή και ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι, που χάνουν τη δίκη, στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας (άρθρα 176 ΚΠολΔ και 63 παρ.2, 68 παρ.1, Παράρτημα I του ν. 4194/2013). Για την περίπτωση δε άσκησης από τους εναγομένους αιτιολογημένης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας, πρέπει να οριστεί το παράβολο ερημοδικίας του διατακτικού (άρθρα 501 και 505 παρ.2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των εναγομένων.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε ανακόπτοντα.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόμενους να άρουν την προσβολή της κυριότητας της ενάγουσας, προβαίνοντας εντός δέκα ημερών από την επίδοση σ’ αυτούς της παρούσας απόφασης και μετά την τελεσιδικία της, σε αποκατάσταση της βλάβης της υδραυλικής εγκατάστασης του διαμερίσματος συνιδιοκτησίας τους, με στοιχείο «γάμα» του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας «Γ», οικοδομής αποτελούμενης από τέσσερις πολυκατοικίες, κείμενης στη συμβολή των οδών ..... και ..... στη Θεσσαλονίκη, ώστε να μην υφίσταται διαρροή ύδατος προς το διαμέρισμα της ενάγουσας, άλλως, επιτρέπει στην ενάγουσα να το πράξει με δαπάνες τους.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγομένους σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε τετρακόσια (400) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στη Θεσσαλονίκη, την 26.06.2014 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, την 18.07.2014, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξούσιου δικηγόρου της ενάγουσας.