Απόφαση 501/2019 Ειρ Θεσ (Νόμος Κατσέλη)

Divider

Μονογονεϊκή oικογένεια χαμηλού εισοδήματος με δύο ανήλικα τέκνα. Δέχεται την αίτηση Νόμου Κατσέλη. Ρυθμίζει τα χρέη. Εξαιρεί την κατοικία από την εκποίηση. Διατάσσονται καταβολές 40.800,00€ έναντι 78.385,71€ οφειλής. Κούρεμα 48% περίπου.

Με την παρακάτω απόφασή του το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης δέχθηκε την αίτηση της πελάτισσάς μας για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η αιτούσα μεγαλώνει τα ανήλικα τέκνα της, ετών 17 και 3, χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από τους πατέρες τους. Η ίδια τελεί σε καθεστώς παρατεταμένης ανεργίας, βιοποριζόμενη με επιδόματα και τα χρήματα που αποκερδαίνει από την περιστασιακή παροχή υπηρεσιών ως οικιακή βοηθός. Η οφειλή της, ύψους 78.385,71€, προέρχεται αποκλειστικά από το στεγαστικό δάνειο για την αγορά της κατοικίας της.

Το Δικαστήριο ρύθμισε την οφειλή της και εξαίρεσε την κατοικία της από την εκποίηση ορίζοντας δύο κύκλους καταβολών: Κατά τον πρώτο κύκλο (για την απαλλαγή της από τις οφειλές) θα πρέπει να καταβάλλει στην πιστώτριά της το συνολικό ποσό των 2.880,00€ σε 36 μηνιαίες δόσεις (τρία έτη) των 80,00€ έκαστη και κατά τον δεύτερο κύκλο (για τη διάσωση της κατοικίας της) το συνολικό ποσό των 37.920,00€ σε 240 μηνιαίες δόσεις (20 έτη) των 158,00€ έκαστη. Η αιτούσα θα καταβάλλει συνολικά 40.800,00€ (2.880,00€ + 37.920,00€) έναντι 78.385,71€ οφειλής. Το κούρεμα της συνολικής της οφειλής ανήλθε σε 48% περίπου.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση έπρεπε ως δικηγόροι να αντιμετωπίσουμε δύο κρίσιμα ζητήματα, ένα νομικό και ένα ουσίας:

Ειδικότερα, η αρχική αίτηση της πελάτισσάς μας για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010, που δεν είχε συνταχθεί από το γραφείο μας, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας. Εν συνεχεία ασκήθηκε νέα αίτηση την 17.07.2017, πλην όμως σύμφωνα με τον Ν. 3869/2010, όπως αυτός είχε τροποποιηθεί με τον Ν. 4161/2013. Εντούτοις η νέα αίτηση έπρεπε να ασκηθεί σύμφωνα με τον Ν. 3869/2010, όπως αυτός είχε τροποποιηθεί μεταγενέστερα από τους Ν. 4336/2015, Ν.4346/2015 και Ν.4384/2016. Όταν η αιτούσα έφερε στο γραφείο μας το φάκελο της υπόθεσης, έπρεπε να επιλέξουμε μεταξύ της κατάθεσης νέας αιτήσεως (απλός δρόμος) και της απόπειρας συμπλήρωσης με τις προτάσεις μας της ήδη κατατεθειμένης αιτήσεως (δύσβατος) με όλα τα επιπλέον στοιχεία που έπρεπε να περιέχει κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο. Τελικά ακολουθήσαμε τη δεύτερη επιλογή και η απόφαση μας δικαίωσε.

Επιπλέον, έπρεπε να τεκμηριώσουμε με τις προτάσεις μας την έλλειψη δόλου της αιτούσας κατά την ανάληψη του στεγαστικού της δανείου, η οποία δεν προέκυπτε με σαφήνεια από το δικόγραφο της κατετεθειμένης αίτησης. Η αιτούσα δεν εμφάνιζε στα φορολογικά της έγγραφα επαρκή εισοδήματα τόσο κατά το χρόνο της δανειοδήτησής της όσο και κατά το προγενέστερο αυτής χρονικό διάστημα. Τα δηλωθέντα / φορολογηθέντα εισοδήματά της, μετά την αφαίρεση των αναγκαίων πόρων για τη διαβίωση αυτής και της οικογένειάς της, δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τι δόσεις του δανείου της. Για το λόγο αυτό συμπεριλάβαμε στις προτάσεις μας και το μη δηλωθέν εισόδημα, που ελάμβανε από την εργασία της ως οικιακή βοηθός, καθώς και το εισόδημα του συντρόφου της και πατέρα του δεύτερου τέκνου της, ο οποίος διέμενε ακόμη μαζί της κατά το χρόνο εκείνο.

Με την προστασία που παρέχει στην αιτούσα η εκδοθείσα απόφαση του Ειρηνοδικείου, θα μπορέσει να μεγαλώσει τα τέκνα της σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Της ευχόμαστε καλή τύχη στη ζωή της και καλή πρόοδο στα παιδιά της!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Ν.3869/2010

Αριθμός 501/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη .........., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα ...........

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 27η Απριλίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: .........., κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός ..........), που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Αθανασίου Ρόζου (Α.Μ. Δ.Σ.Θ.: 8229), ο οποίος κατέθεσε έγγραφες προτάσεις (υπ’ αριθμ. Α363525/2018 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών Δ.Σ.Θ.).

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της .........., η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις (υπ’ αριθμ. .......... γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών Δ.Σ.Θ).

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 08.07.2017 με αριθμ. εκθ. καταθ. 8144/22095/17.07.2017 αίτησή της που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτήν. Δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως ορίστηκε η σημερινή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 08.07.2017 και με αριθμό κατάθεσης 8144/22095/17.07.2017 κρινόμενη αίτηση της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την καθ’ ης η αίτηση πιστώτριά της, που αναφέρεται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικό και με σκοπό αυτά να ρυθμιστούν.

Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. Κ.Πολ.Δ. (άρθρο 3 ν. 3869/2010), και είναι παραδεκτή αφού έχει προσκομισθεί νομίμως και εμπροθέσμως η υπεύθυνη δήλωση της απούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α) της περιουσίας και των εισοδημάτων της β) των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία (βλ. προσκομισθείσα από 17.07.2017 υπεύθυνη δήλωση). Μετά δε την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης από τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν τυπικές ελλείψεις, ανοίχτηκε φάκελος για την τήρηση των εγγράφων και ορίσθηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας καθώς και δικάσιμος για τη συζήτηση της επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε καθώς χορηγήθηκε η από 13.10.2017 προσωρινή διαταγή (βλ. σχετ. έγγραφα). Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της απούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών στο παρόν Δικαστήριο ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας πλην της υπ’ αριθμ. 5796/2015 αιτήσεως ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 4810/2017 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου που απέρριψε την αίτηση ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας (βλ. την υπ’αριθμ. πρωτ. 4315/13.06.2018 βεβαίωση της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 4810/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης), ως εκ τούτου η αιτούσα δεν εμποδίζεται στην άσκηση νέας αιτήσεως του α. 4 του Ν. 3869/2010. Η αίτηση είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015), που καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015) τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του) και με το αρθρ. 14 του Ν. 4346/2015, που τροποποίησε τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας των οφειλετών, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 μέχρι και 31.12.2018. Πρέπει δε, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα καθώς καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη της συζήτησής της.

Η καθ ’ ης πιστώτρια με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρίστηκε στα πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου και με τις έγγραφες προτάσεις της αρνείται την αίτηση και περαιτέρω προβάλει την ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμών, διότι ανέλαβε τις επίδικες οφειλές χωρίς να έχει και τη σχετική οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί σας δανειακές της υποχρεώσεις, γνωρίζοντας ότι δεν επρόκειτο να αποπληρώσει αυτές ή αποδεχόμενη το ενδεχόμενο αυτό. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη, ερειδόμενη στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης της απούσας απόδειξης στο ακροατήριο, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: η αιτούσα .........., κάτοικος Θεσσαλονίκης, 42 ετών, είναι άγαμη μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων ηλικίας 17 και 3 ετών. Η απούσα γεννήθηκε στο .......... και σπούδασε στη .......... φιλολογία της .......... και .......... γλώσσας και λογοτεχνίας, το δε πτυχίο της έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ το έτος 2013, πλην όμως δεν έχει ανεύρει εργασία στο αντικείμενό της αλλά απασχολείται ως οικιακή βοηθός σε σπίτια και αποκερδαίνει περί τα 250 ευρώ μηνιαίως. Περαιτέρω λαμβάνει επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ποσού 120 ευρώ μηνιαίως σε χρήμα και 120 ευρώ μηνιαίως σε είδη και επιπλέον λαμβάνει και το επίδομα τέκνων ποσού 140 ευρώ μηνιαίως. Ως εκ τούτου, τα μηνιαία έσοδα της απούσας ανέρχονται στο ποσό των 630 ευρώ κατά μέσο όρο ενώ δεν προέκυψε ότι υφίστανται εισοδήματα από άλλη πηγή. Ακολούθως αποδείχθηκε ότι η απούσα μέχρι το έτος 2015 συμβίωνε με τον πατέρα του δεύτερου τέκνου της, .......... καταγωγής, ο οποίος εργαζόταν σε γεωργικές εργασίες και ως ελαιοχρωματιστής και αποκέρδαινε το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως. Όταν το έτος 2015 η απούσα έμεινε έγκυος στο δεύτερο τέκνο της, ο πατέρας αυτού την εγκατέλειψε, με αποτέλεσμα να περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, απορριπτομένης ως ουσία αβασίμου της σχετικής ενστάσεως δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών που πρόβαλε η καθ’ ης η αίτηση. Περαιτέρω η οικονομική κατάσταση της απούσας, ενόψει της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, δεν έχει προοπτική άμεσης βελτίωσης. Κατά την κρίση του δικαστηρίου είναι αναγκαίο να δαπανάται κάθε μήνα για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της απούσας, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες σίτισης, καταβολής λογαριασμών σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας, κοινόχρηστα και μετακινήσεις, το ποσό των 550 ευρώ, δεδομένου του γεγονότος ότι διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία και ως εκ τούτου οι δαπάνες διαβίωσης περιορίζονται. Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, η απούσα είχε αναλάβει το παρακάτω αναφερόμενο χρέος, για το οποίο υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια και ήταν ληξιπρόθεσμο, ο εκτοκισμός του δε συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4336/2015): η απούσα οφείλει στην καθ’ ης η αίτηση πιστώτρια Α) σύμφωνα με την υπ' αριθμόν .......... σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 78.385,71 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου, τόκων και εξόδων, η δε ως άνω οφειλή είναι ασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια, ήτοι προσημείωση υποθήκης Α τάξης επί της κύριας κατοικίας της απούσας.

Αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα, αποτελεί: η κυριότητα της απούσας επί ενός ακινήτου, ήτοι ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου εμβαδού μικτού 69 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό .......... στη Θεσσαλονίκη, έτους κατασκευής το 1968. Αποδείχθηκε δε, ότι η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και δεν ξεπερνά το όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50 %. Η αντικειμενική αξία του εμπραγμάτου δικαιώματος της κυριότητας της επί του ως άνω διαμερίσματος ανέρχεται στο ποσό των 40.706 ευρώ σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού.

Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της απούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές στους καθ’ ων η αίτηση από το εισόδημά του επί μία τριετία (τριάντα έξι μηνιαίες δόσεις) που θα αρχίσουν το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου του έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.. 3869/2010 όπως το πρώτο εδάφιο της παρ.2 είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 16 Ν.4161/2013 και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 17 του άρθρου 1 της υποπαρ. .Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015), και καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 2 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015), τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, δηλαδή μετά από την 14-08-2015. Όσον αφορά την αιτούσα στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής το προς διάθεση στην καθ' ης η αίτηση ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών ανέρχεται σε 80 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες. Ειδικότερα, το συνολικό ποσό των οφειλών της απούσας ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε, σε 78.385,71 ευρώ και μετά το τέλος των 36 δόσεων θα έχει καταβληθεί στην καθ’ ης το ποσό των 2.880 ευρώ (36Χ 80 ευρώ).

Ακολούθως, κατά το άρθρο 9 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον νόμο 4346/2015, το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης για την διάσωση της κύριας κατοικίας του προσδιορίζεται εκ του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης και δημοσίου πλειοδοτικού πλειστηριασμού της κατοικίας. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 54/2015 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά δεν έχει εισέτι δημιουργηθεί βάση δεδομένων που προβλέπεται στο κεφάλαιο Β άρθρο 6 της ανωτέρω Πράξης και το δικαστήριο με βάση τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα, ήτοι την από 19.04.2018 έκθεση εκτίμησης αγοραίας αξίας του πιστοποιημένου εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών .......... και την επιτρεπτή αυτεπάγγελτη έρευνα της πραγματικής εμπορικής αξίας ισαξίων ακινήτων στην ίδια περιοχή, λαμβάνοντας υπόψιν τη θέση, την παλαιότητα και τον όροφο, προσδιορίζει την εμπορική αξία της ανωτέρω κύριας κατοικίας της απούσας σε 40.000 ευρώ, λαμβανομένου υπόψιν ότι βρίσκεται στον 1° όροφο οικοδομής κατασκευής του 1968, ήτοι πριν το σεισμό του 1978 που έπληξε την πόλη της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται σε περιοχή εντός του αστικού ιστού και πλησίον του κέντρου της πόλης της Θεσσαλονίκης, κοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αγορά, σχολεία, πανεπιστήμιο, κοντά στο μουσείο Ατατούρκ.

Περαιτέρω κατ’ άρθρο 995 1 δ του Κ.Πολ.Δ σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται σε ποσό τουλάχιστον ίσο με την εμπορική αξία της κατοικίας που εν προκειμένω ισούται με 40.000 ευρώ. Αφαιρώντας δε τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης (αμοιβές δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφου, κόστος δημοσίευσης, αποζημιώσεις Υποθ/κείου) που υπολογίζονται σε 2.000 ευρώ, το ελάχιστο ποσό που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας ανέρχεται σε 38.000 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό υποχρεούται να καταβάλει η αιτούσα, σε χρονικό διάστημα 20 ετών, ήτοι ποσό 158 ευρώ το μήνα επί 240 μήνες, λαμβανομένης υπόψη της παραπάνω διάρκειας των δανείων, του συνόλου των χρεών της, της οικονομικής της δυνατότητας, της ηλικίας της και της οικογενειακής της κατάστασης. Οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται το πρώτο πενθήμερο του μήνα μετά το πέρας της ρύθμισης του α. 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, ήτοι το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου του έτους 2022, καθόσον κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί και περίοδος χάριτος. Οι οφειλές που θα εξοφληθούν με τον τρόπο αυτό λογίζονται τοκοφόρες σύμφωνα με το νόμο, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χωρίς ανατοκισμό.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει η αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της απούσας με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς την καθ’ ης επί τριάντα έξι μήνες (36 μήνες), οι οποίες θα αρχίσουν το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου του έτους 2019, ποσού ογδόντα ευρώ (80 ευρώ) μηνιαίως.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης το δικαίωμα της κυριότητας της απούσας επί ενός ακινήτου, ήτοι ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου εμβαδού μικτού 69 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό .......... στη Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην απούσα την υποχρέωση να καταβάλει, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της το ποσό των εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ (158 ευρώ) το μήνα και επί διακόσιους σαράντα (240) μήνες. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα αρχίσει το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου του έτους 2022 και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 2019, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.