Skip to main content

Απόφαση 93/2017 Επ Αρ 152 ΑΔΜΘ (Διαγωνισμοί Δημοσίου)

Divider

Διαγωνισμός Προμηθειών Δημοσίου σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. Δέχεται την Προσφυγή του άρθρου 151 Ν. 3463/2006. Ακυρώνει την απόφαση του Συντονιστή ΑΔΜΘ.

Η έκπτωση μετά την ανάθεση της προμήθειας σε ένα διαγωνισμό δημοσίου μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημία στον οικονομικό φορέα, που συνίσταται αφενός στη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του Δημοσίου και αφετέρου στη ματαίωση της πληρωμής του από την αναθέτουσα αρχή, λόγω μη εκτέλεσης της προμήθειας. Επιπλέον, μπορεί να πλήξει τη φήμη και την αξιοπιστία του, καθώς και να οδηγήσει στον αποκλεισμό του από συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Η κατωτέρω απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης αποτελεί το επιστέγασμα μίας σειράς επιτυχημένων ενεργειών με σκοπό την αποτροπή της κήρυξης έκπτωτου του πελάτη μας στα πλαίσια ενός διαγωνισμού για την προμήθεια φοριαμών γραμματοθυρίδων σε μεγάλο περιφερειακό Δήμο της Θεσσαλονίκης. Αν και η εκτέλεση της προμήθειας ανατέθηκε αρχικά στον πελάτη μας, εντούτοις, λόγω καθυστέρησης κατά την παράδοση των πραγμάτων, που δεν οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, κινδύνεψε να κηρυχθεί έκπτωτος και απευθύνθηκε στο γραφείο μας κυριολεκτικά την ύστατη στιγμή.

Ύστερα από μεγάλο αγώνα με αμέτρητα τηλεφωνήματα, αποστολή εξωδίκων και παραστάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος αποφάσισε να δώσει στον πελάτη μας μία επιπλέον μεγάλη χρονική παράταση για την εκτέλεση της προμήθειας. Η εν λόγω απόφαση του Δήμου δυστυχώς ακυρώθηκε εν συνεχεία από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με την αιτιολογία ότι δεν είχε υποβληθεί από τον πελάτη μας προσηκόντως και εμπροθέσμως στο Δήμο αίτημα για χορήγηση παράτασης. Κατά της συγκεκριμένης απόφασης του Συντονιστή ασκήσαμε Προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2016 και ζητήσαμε την ακύρωσή της. Η Επιτροπή έκανε δεκτή την Προσφυγή μας και ακύρωσε την απόφαση του Συντονιστή, ανοίγοντας το δρόμο για την εκτέλεση της προμήθειας.

Πρακτικό Απόφασης 93/2017

10η/14.9.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463/06 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Η παραπάνω Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο αυτής, .........., Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. και τα μέλη αυτής .........., μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αναπληρώτριας του κωλυομένου τακτικού μέλους .........., Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και .........., Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού - Ευόσμου, εκπρόσωπο της Π.Ε.Δ. Κ.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ - 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, .......... συνεδρίασε ύστερα από τη με Α.Π.: οικ. 239/8.9.2017 πρόσκληση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της, στην αίθουσα συνεδριάσεων του καταστήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, την 14.09.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, παρουσία και της Γραμματέως της Επιτροπής, .........., υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και, αφού διαπίστωσε ότι έχει νόμιμη απαρτία, προχώρησε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 10ο: Εξέταση προσφυγής του .......... κατά της με Α.Π.: 43559/17.7.2017 απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. (234/6.9.2017), Εισηγητής: .........

Κατά τη συζήτηση της προσφυγής, ο προσφεύγων παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Αθανάσιου Ρόζου (Α.Μ. 8229), ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους λόγους της προσφυγής, κατέθεσε υπόμνημα, ζήτησε την παραδοχή της προσφυγής και αποχώρησε.

Ο Εισηγητής ανέπτυξε την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:

“Στη 6.9.2017 υποβλήθηκε στην Επιτροπή και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 234/6.9.2017 η προσφυγή του .........., κατά της με Α.Π.: 43559/17.7.2017 απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ., με την οποία ακυρώθηκε η με αριθμ. 225/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ...........

Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7.6.2010) - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης- ορίζει τα εξής:

Άρθρο 225. “Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας. “1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, γ) την αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων, στ) τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ζ) τη σύναψη δανείων, η) τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος, όταν τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, και θ) τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επίσης, αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που αφορούν: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) λήψη δανείων. (Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.7.2014). Ειδικά, σε ό,τι αφορά τις ΔΕΥΑ, εκτός από τις παραπάνω αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέον προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις εκείνες που αφορούν: α) την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και κάθε τροποποίηση τους, β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων, γ) την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα και δ) τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ.5 Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85/11.04.2012). 2. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι Περιφέρειες και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. 3. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται. Το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 6 παρ.12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85/11.04.2012).

Άρθρο 226. Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας.

“1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των επιχειρήσεών τους, εκτός από τις αποφάσεις των ανωνύμων εταιρειών στις οποίες οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την πλειοψηφία, καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί. 2. Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών και οι επιχειρήσεις τους, καθώς και οι Σύνδεσμοι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. με σκοπό την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας”.

Άρθρο 238 “1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ., οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση...” και με το άρθρο 283 παρ. 4 ορίζεται: “Από την έναρξη λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων καταργούνται οι περιφέρειες που έχουν ιδρυθεί με τον ν. 2503/1997 και υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων περιφερειών.”, ήδη δε, δια των διατάξεων των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 47/2015) αντί του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβλέφθηκε η θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα.

Με τη διάταξη του άρθρου 151 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ - 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ορίζεται ότι: “Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του επόμενου άρθρου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής” ενώ με τη διάταξη του άρθρου 152 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: “1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται τουλάχιστον μία (1) τριμελής Ειδική Επιτροπή που αποτελείται από: .......... 2. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας, και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της .......... 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και του Γραμματέα αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις. Θέματα λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”.

Στην εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση της πιο πάνω παρ. 5 του άρθρου 152 του ΚΔΚ υπ' αριθμ. 31925/6-6-2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης “Κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας” (ΦΕΚ Β' 1020/22-62007) ορίζονται και τα ακόλουθα: «Η λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που εκδίδονται στο πλαίσιο της άσκησης εποπτείας επί των πράξεων των οργάνων των δήμων και κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, διέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, ειδικώς, με την παρούσα, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της Διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45) (Άρθρο 1), “Εξέταση προσφυγής. 1. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει προσφυγές που ασκούνται ενώπιον της από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και στρέφονται κατά των αποφάσεων ή παραλείψεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Η Ειδική Επιτροπή αποφασίζει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της προσφυγής σε αυτήν ....... 4. Η Ειδική Επιτροπή, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί παραδεκτά, ασκεί έλεγχο νομιμότητας μόνο επί των λόγων ακύρωσης που προβάλλονται με την προσφυγή κατά της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας” (Άρθρο 4 παρ. 1 και 4).

Από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω προσφυγή ασκήθηκε εμπρόθεσμα και εν γένει παραδεκτώς και αρμοδίως κατά χρόνο εισάγεται για συζήτηση στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ - 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και της με αριθμό 3125/6.6.2007 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης “Κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας” (ΦΕΚ 1020/22.6.2007, τ. Β').

Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα:

Με τη με αριθμ. 285/2016 απόφαση του Δημάρχου .........., εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας φοριαμών γραμματοθυρίδων, προϋπολογισμού 50.946,60€ με Φ.Π.Α., με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.

Με τη με αριθμ. 56/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ......... εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και με τη με αριθμ. 68/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ-185 Β') – ΕΚΠΟΤΑ.

Στις 25.2.2016 διενεργήθηκε στον Δήμο .......... ο εν λόγω διαγωνισμός, στον οποίο συμμετείχαν τέσσερις επιχειρήσεις. Ακολούθως, με τη με αριθμ. 212/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου .........., εγκρίθηκε το από 13.5.2016 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία “..........”, με οικονομική προσφορά 40.570,32€ με Φ.Π.Α. και στη συνέχεια υπεγράφη, στις 8.6.2016, σύμβαση μεταξύ του Δήμου .......... και της εταιρείας “..........”.

Με το από 20-1-2017 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής (που απεστάλη με FAX στις 23-1-2017), κλήθηκε ο ανάδοχος ενόψει και της παρόδου μεγάλου μέρους του διαθέσιμου χρόνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (8-6-2016) να ανταποκριθεί άμεσα στην υποχρέωση που είχε αναλάβει με το από 8-6-2016 συμφωνητικό και να εφαρμόσει επακριβώς τη μελέτη, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και απρόσκοπτα. Δια τούτο διαβιβάσθηκε, συνημμένα, πίνακας με την αρίθμηση όλων των φοριαμών των γραμματοθυρίδων (και των 76), ώστε ο ανάδοχος να προχωρήσει στην κατασκευή τους, όπως προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης, ορίστηκε δε ότι η παράδοσή τους θα γίνει στις κατά τόπους υποδειχθείσες θέσεις, αφού ειδοποιηθεί πρώτα η Επιτροπή Παραλαβής εγκαίρως και τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημέρα παράδοσης, στο συνημμένο δε πίνακα αναφέρεται η σειρά προτεραιότητας κατασκευής και παράδοσης των φοριαμών, στους διάφορους οικισμούς του Δήμου, χωρίς όμως να ορίζονται οι επιμέρους τμηματικές παραδόσεις αυτών, ανά περιοχή και ποσότητα, ακολούθως δε με το από 15-2-2017 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής, κλήθηκε ο ανάδοχος, όπως, εντός μίας εβδομάδας: α) ενημερώσει γραπτώς την Επιτροπή για τις επιχειρήσεις παραγωγούς από τις οποίες θα προέρχονταν όλα τα υλικά, β) αποστείλει τα πιστοποιητικά των μεταλλικών ελασμάτων-διατομών που θα χρησιμοποιούσε, γ) αποστείλει δείγμα πλήρως ανοξείδωτης κλειδαριάς και δ) ενημερώσει εγγράφως για την εξέλιξη της παραγγελίας. Με το ίδιο έγγραφο, κλήθηκε σαφώς ο ανάδοχος, σε τμηματική παράδοση εντός διμήνου, από τις 20-1-2017, της πρώτης παρτίδας των δεκαπέντε (15) τεμαχίων φοριαμών γραμματοθυρίδων για .......... και ...........

Με το από 29-3-2017 έγγραφο της Επιτροπής, κλήθηκε εκ νέου ο ανάδοχος, όπως εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης του εγγράφου, παραδώσει την τμηματική παραγγελία που του είχε ζητηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΕΚΟΤΑ και της σχετικής σύμβασης.

Στις 10-4-2017 ο ανάδοχος επέδωσε στο Δήμο .......... εξώδικη δήλωση-πρόσκληση, με την οποία προέβαλε διάφορες αιτιάσεις και επιχειρήματα αναφορικά με την ποιότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη συμβατότητα των δειγμάτων των υλικών που προσκόμισε, σε σχέση με τις σχετικές παρατηρήσεις και απαιτήσεις του Δήμου .......... και ΖΗΤΗΣΕ, πριν προχωρήσει στην εκτέλεση της προμήθειας να αποδεχθεί ο Δήμος, με ιδιαίτερο έγγραφό του, την αρτιότητα και την πληρότητα των προσφερόμενων προϊόντων, και ακολούθως, προσβλέποντας στην εξεύρεση μίας συμβιβαστικής λύσης για την εκτέλεση της προμήθειας, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, από την αποδοχή από το Δήμο των προσφερόμενων προϊόντων με βάση τα δηλωθέντα από τον ίδιο (τον ανάδοχο) χαρακτηριστικά και πιστοποιητικά, ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕ το Δήμο, να δεχθεί εγγράφως την εκτέλεση απ' αυτόν της προμήθειας, με βάση τα προσκομισθέντα δείγματα και πιστοποιητικά και να μην κηρυχθεί έκπτωτος.

Με την από 9.5.2017 γνωμοδότησή της, η επιτροπή παραλαβής εισηγήθηκε υπέρ της κήρυξης έκπτωτης της προμηθεύτριας εταιρίας “..........”, και την επιβολή κυρώσεων κατ' άρθρο 35 παρ. 2 και 5 του ΕΚΠΟΤΑ, διότι δεν παρέδωσε εντός δύο μηνών από την έγγραφη παραγγελία τα υλικά της προμήθειας, ούτε τα παρέδωσε εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψεως του τελευταίου εγγράφου της επιτροπής (της 29-3-2017), όπως επίσης δεν υπέβαλε εγκαίρως αίτημα προς την Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο για παράταση της προθεσμίας παράδοσης. Στην γνωμοδότησή της αυτή η Επιτροπή δεν προκύπτει ότι έλαβε υπόψη της την ως άνω εξώδικη πρόσκληση του αναδόχου, με την οποία αυτός ζητούσε να του παρασχεθεί η δυνατότητα να εκτελέσει την προμήθεια εντός ευλόγου χρόνου, μετά την έγκριση από το Δήμο των πιστοποιητικών και των δειγμάτων που προσκόμισε.

Με τη με αριθμ. 186/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου .......... αποφασίσθηκε η αναβολή συζήτησης του θέματος κήρυξης έκπτωτου του προμηθευτή για επόμενη συνεδρίαση, διότι κατά τη διαλογική συζήτηση προέκυψαν νέα δεδομένα, τα οποία θα έπρεπε να εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή.

Η Επιτροπή Παραλαβής με το από 25-5-2017 έγγραφό της, κάλεσε τον ανάδοχο να παραδώσει: α) το δείγμα της νέας κλειδαριάς με τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια και β) τα πιστοποιητικά ποιότητας των μεταλλικών ελασμάτων - διατομών που θα χρησιμοποιήσει. Ο ανάδοχος κατέθεσε όλα τα πιστοποιητικά που αφορούν στην ποιότητα των επιμέρους υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των φοριαμών γραμματοθυρίδων, καθώς και δείγμα της κλειδαριάς, της ντίζας και του αγκυρίου. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε εκ νέου τα έγγραφα που κατατέθηκαν, διαπίστωσε, με την από 12-6-2017 γνωμοδότησή της ότι τα ως άνω υλικά καλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της 3/2016 μελέτης.

Με τη με αριθμ. 225/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .......... αποφασίσθηκε να μην κηρυχθεί έκπτωτη η “..........” και να χορηγηθεί προθεσμία ενός (1) μηνός για την παράδοση δεκαπέντε (15) φοριαμών και οκτώ μηνών για την παράδοση των υπολοίπων, παρόλο που η αρμόδια επιτροπή με την από 9.5.2017 γνωμοδότησή της εισηγήθηκε την κήρυξή της ως έκπτωτης, δεδομένου ότι η ίδια επιτροπή με την από 12.6.2017 γνωμοδότησή της, διαπίστωσε ότι τα προς παράδοση υλικά καλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ. 3/2016 μελέτης της προμήθειας.

Η ως άνω με αριθμ. 225/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου .........., περιήλθε στην Α.Δ.Μ.Θ. με το με Α.Π.: 21665/26.6.2017 διαβιβαστικό του Δήμου .......... με θέμα: “Κήρυξη έκπτωτου του προμηθευτή της προμήθειας "Προμήθεια φοριαμών γραμματοθυρίδων"” και έλαβε Α.Π.: 43559/3.7.2017.

Με τη με αριθμ 43559/17.7.2017 προσβαλλόμενη απόφαση του, ο Γενικός Γραμματέας Α.Δ.Μ.Θ. ακύρωσε τη με αριθμ. 225/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .........., με την εξής αιτιολογία:

“Επειδή, από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων και της από 8.6.2016 σύμβασης, συνάγεται ότι: α) ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και ότι παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης μπορεί να γίνει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γεγονός που δεν συντρέχει εν προκειμένω δεδομένου ότι ο προμηθευτής δεν έχει υποβάλει αίτηση παράτασης του χρόνου παράδοσης και β) ότι ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε κατά τα ανωτέρω”.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτιολογία η προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα, δεδομένου ότι:

Με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ-185 Β') ορίζεται ότι:

Άρθρο 27: Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών. “1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 3 .......... 5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις".

Άρθρο 35: Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου. “1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος. 3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4 .......... 5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ' ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια του διαγωνισμού, είτε με απ' ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του παρόντος. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του φορέα ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου όργανου. γ. Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του ο.τ.α. για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους. δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 33 του παρόντος. ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολή από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό”.

Στο άρθρο 21 της διακήρυξης που έχει τίτλο "Παραλαβή ειδών ορίζεται ότι: “1 .......... 2. Η παραλαβή των ειδών πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ”. Επίσης στο άρθρο 22 της διακήρυξης που έχει τίτλο “Διάρκεια της σύμβασης” ορίζεται ότι: “ ... Διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος.” ενώ το άρθρο 23 της διακήρυξης που έχει τίτλο “Χρόνος παράδοσης” ορίζεται ότι: “Η παράδοση του υλικού θα γίνει τμηματικά για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται έγγραφη παραγγελία από την Υπηρεσία διαχείρισης της προμήθειας και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δύο (2) μήνες να έχει παραδώσει τα ζητούμενα προς προμήθεια υλικά”, ενώ στην από 8-6-2016 σύμβαση ορίζεται ότι "Η παράδοση του υλικού θα γίνει τμηματικά για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται έγγραφη παραγγελία από την Υπηρεσία διαχείρισης και προμήθειας και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δύο μήνες να έχει παραδώσει τα ζητούμενα προς προμήθεια υλικά. Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Από την γραμματική διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 27 του EKΠOTA προκύπτει η σαφής υποχρέωση του προμηθευτή να παραδίδει το συμβατικό υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση προμήθειας. Ο συμβατικός αυτός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι το 1/4 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του προμηθευτή, το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Στην περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί ομοίως να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στην περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν έχει εγκαίρως υποβάλει αίτημα παράτασης του, ή στην περίπτωση που έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος φόρτωσης - παράδοσης, χωρίς να παραδώσει το υλικό. Ακολούθως, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσο στον συμβατικό χρόνο, ή στον χρόνο παράτασης που του χορηγήθηκε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με το από 20-1-2017 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής, κλήθηκε ο ανάδοχος, ενόψει και της παρόδου μεγάλου μέρους του διαθέσιμου χρόνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (8-62016) να ανταποκριθεί άμεσα στην υποχρέωση που είχε αναλάβει με το από 8-6-2016 συμφωνητικό και να εφαρμόσει επακριβώς τη μελέτη, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και απρόσκοπτα. Δια τούτο διαβιβάσθηκε συνημμένα πίνακας με την αρίθμηση όλων των φοριαμών των γραμματοθυρίδων (και των 76), ώστε ο ανάδοχος να προχωρήσει στην κατασκευή τους, όπως προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης, ορίστηκε δε ότι η παράδοσή τους θα γίνει στις κατά τόπους υποδειχθείσες θέσεις, αφού ειδοποιηθεί πρώτα η Επιτροπή Παραλαβής εγκαίρως και τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημέρα παράδοσης, στο συνημμένο δε πίνακα αναφέρεται η σειρά προτεραιότητας κατασκευής και παράδοσης των φοριαμών, στους διάφορους οικισμούς του Δήμου, χωρίς όμως να ορίζονται οι επιμέρους τμηματικές παραδόσεις αυτών, ανά περιοχή και ποσότητα, ακολούθως δε με το από 15-2-2017 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής, κλήθηκε ο ανάδοχος, όπως, εντός μίας εβδομάδας: α) ενημερώσει γραπτώς την Επιτροπή για τις επιχειρήσεις παραγωγούς από τις οποίες θα προέρχονταν όλα τα υλικά, β) αποστείλει τα πιστοποιητικά των μεταλλικών ελασμάτων-διατομών που θα χρησιμοποιούσε, γ) αποστείλει δείγμα πλήρως ανοξείδωτης κλειδαριάς και δ) ενημερώσει εγγράφως για την εξέλιξη της παραγγελίας. Με το ίδιο έγγραφο, κλήθηκε ο ανάδοχος, σε τμηματική παράδοση εντός διμήνου, από τις 20-1-2017, της πρώτης παρτίδας των δεκαπέντε (15) τεμαχίων φοριαμών γραμματοθυρίδων για .......... και ...........

Από τα έγγραφα αυτά της Επιτροπής παραλαβής, προκύπτει ότι με το πρώτο έγγραφο (της 20-1-2017) ζητείται, αδιακρίτως, η παράδοση των συνόλου των φοριαμών (και των 76) χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό μερικότερων τμηματικών παραδόσεων, ενώ με το δεύτερο έγγραφο (της 15-2-2017), το οποίο απεστάλη με FAX την ίδια ημέρα στον ανάδοχο, εξειδικεύεται, το πρώτον, η πρώτη τμηματική παράδοση των 15 φοριαμών για τους οικισμούς .......... και .........., σύμφωνα με το άρθρο 23 της διακήρυξης και το σχετικό όρο της σύμβασης, περί έγγραφης παραγγελίας από την Υπηρεσία διαχείρισης και προμήθειας, για κάθε τμηματική παράδοση, δεν ακολούθησαν δε, άλλες έγγραφες παραγγελίες - προσκλήσεις για τις υπόλοιπες τμηματικές παραδόσεις.

Στις 10-4-2017 και πριν την εκπνοή της παραπάνω δίμηνης προθεσμίας για την πρώτη τμηματική παράδοση των 15 φοριαμών στη .......... και το .......... (η οποία έληγε στις 15-4-2017), αλλά και πριν την εκπνοή της 10ημέρης προθεσμίας που είχε ταχθεί με το από 29-3-2017 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής (η ταχθείσα 10ημερη προθεσμία λήγουσα το Σάββατο 8-4-2017 παρεκτείνεται στην πρώτη εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα 10-4-2017), ο ανάδοχος επέδωσε στο Δήμο .......... εξώδικη δήλωση - πρόσκληση, με την οποία προέβαλε διάφορες αιτιάσεις και επιχειρήματα αναφορικά με την ποιότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη συμβατότητα των δειγμάτων των υλικών που προσκόμισε, σε σχέση με τις σχετικές παρατηρήσεις και απαιτήσεις του Δήμου .........., ζήτησε δε περαιτέρω, πριν προχωρήσει στην εκτέλεση της προμήθειας να αποδεχθεί ο Δήμος, με ιδιαίτερο έγγραφό του, την αρτιότητα και την πληρότητα των προσφερόμενων προϊόντων, και ακολούθως, προσβλέποντας στην εξεύρεση μίας συμβιβαστικής λύσης για την εκτέλεση της προμήθειας, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, από την αποδοχή από το Δήμο των προσφερόμενων προϊόντων με βάση τα δηλωθέντα από τον ίδιο (τον ανάδοχο) χαρακτηριστικά και πιστοποιητικά, ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕ το Δήμο, να δεχθεί εγγράφως την εκτέλεση απ' αυτόν της προμήθειας, με βάση τα προσκομισθέντα δείγματα και πιστοποιητικά και να μην κηρυχθεί έκπτωτος. Το αίτημα αυτό του αναδόχου για εκτέλεση της προμήθειας “εντός ευλόγου χρόνου”, συνιστά, κατ’ ουσίαν, αίτημα παράτασης της δίμηνης προθεσμίας για την πρώτη τμηματική παράδοση, το οποίο, όμως δεν προκύπτει ότι εξετάστηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία με την από 9-5-2017 γνωμοδότησή της πρότεινε την κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου, λόγω της μη παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών και μη υποβολής αιτήματος παράτασης από τον ανάδοχο, πριν τις 23-3-2017.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η δίμηνη προθεσμία για την πρώτη τμηματική παράδοση των 15 φοριαμών για τη .......... και το .......... αφετηριάσθηκε στις 15-2-2017, χρόνο κατά τον οποίο εξειδικεύτηκε η ποσότητα των προς παράδοση (15) φοριαμών και η θέση παράδοσής τους και έληγε στις 15-4-2017, και όχι στις 23-3-2017, όπως εσφαλμένως αναφέρεται στο από 15-2-2017 έγγραφο και στην από 9-5-2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και, συνεπώς, εφόσον στις 10-4-2017 και πριν τη λήξη της δίμηνης προθεσμίας για την πρώτη τμηματική παράδοση, (αλλά και πριν τη λήξη της ταχθείσας με το από 29-3-2017 έγγραφο προθεσμία) ο ανάδοχος, με την από 10-4-2017 εξώδικη πρόσκλησή του, υπέβαλε αίτημα εκτέλεσης της προμήθειας “εντός ευλόγου χρόνου”, το οποίο συνιστά, κατ' ουσίαν, αίτημα παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών, κατόπιν αποδοχής από το Δήμο των δειγμάτων και πιστοποιητικών που προσκόμισε, μη νομίμως με την προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώθηκε η 225/2017 Α.Δ.Σ. .........., με την αιτιολογία ότι δεν υποβλήθηκε πριν τη λήξη του χρόνου παράδοσης των υλικών, αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου παράδοσης αυτών.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω εισηγούμαι την ΑΠΟΔΟΧΗ της 234/6.9.2017 προσφυγής του .........., και την ΑΚΥΡΩΣΗ της με Α.Π.: 43559/17.7.2017 απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.».

Η Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα στοιχεία του σχηματισθέντος φακέλου και σκέφθηκε κατά Νόμο, ομόφωνα, ΔΕΧΕΤΑΙ την 234/6.9.2017 προσφυγή του .........., και ΑΚΥΡΩΝΕΙ την με Α.Π. 43559/17.7.2017 απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ..