Skip to main content

Απόφαση 144/2017 ΕιρΒασ (Άδεια Αποποίησης Κληρονομιάς)

Divider

Αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου. Δέχεται την αίτηση. Παρέχει άδεια στους αιτούντες να αποποιηθούν για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους την επαχθείσα σε αυτά κληρονομιά τους παππού τους.

Με την κατωτέρω δικαστική απόφαση χορηγήθηκε σε πελάτες μας άδεια για αποποίηση κληρονομιάς για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων τους. Ο θάνατος χωρίς διαθήκη του κληρονομούμενου άφησε πίσω του μία κληρονομιά με χρέη, η οποία αρχικά περιήλθε στην κόρη του, η οποία εντούτοις την αποποιήθηκε. Υπήρχε λοιπόν κίνδυνος, εάν οι γονείς δεν προέβαιναν σε εμπρόθεσμη αποποίηση κληρονομιάς, να καταστούν τα ανήλικα τέκνα κληρονόμοι του παππού τους. Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν τα τέκνα με το παθητικό της κληρονομιάς, που ήταν μεγαλύτερο εν προκειμένω από το ενεργητικό, καταθέσαμε άμεσα αίτηση στο Ειρηνοδικείο για την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης. Δεδομένου ότι ο τόπος κατοικίας των τέκνων δεν ανήκε στην ίδια ειρηνοδικειακή περιφέρεια με τον εν ζωή τόπο κατοικίας του κληρονομουμένου, η αποποίηση έγινε στο δικαστήριο της κληρονομιάς από συνεργάτη μας δικηγόρο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους γονείς των ανηλίκων.

Αριθμός Απόφασης 144/2017

Ειρηνοδικείο Βασιλικών

Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη .......... και τη Γραμματέα ..........

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 25 Απριλίου 2017, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) .......... και 2) .........., κατοίκων αμφοτέρων .......... του δήμου .......... Χαλκιδικής, οικισμός .........., οδός .........., ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους, .........., γεννηθέντος την .........., κατόχου του με αριθμό .......... δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και .........., γεννηθείσας την .........., οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Αθανασίου Ρόζου (AM 8229).

Οι αιτούντες κατέθεσαν την από 15-2-2017 και με αριθμό κατάθεσης .......... αίτηση με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι στις .......... απεβίωσε στο δήμο .......... Κρήτης ο .........., πατέρας της δεύτερης αιτούσας και παππούς των ανήλικων τέκνων της. Ότι κατά τον χρόνο θανάτου του ο θανών δεν είχε αφήσει διαθήκη και άφησε ως εξ αδιαθέτου κληρονόμους του τη τα τρία του τέκνα, ήτοι την κόρη του και δεύτερη αιτούσα, τον υιό του .......... και τον υιό του ........... Ότι εξαιτίας των οφειλών του αποβιώσαντα, η αιτούσα, όπως και οι λοιποί κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα σ' αυτούς κληρονομιά, η οποία περιήλθε στη συνέχεια στα τέκνα των αιτούντων. Ότι επειδή η κληρονομιά του αποβιώσαντος πατέρα της δεύτερης αιτούσας και παππού των τέκνων της έχει πολύ μικρό ενεργητικό, ενώ έχει μεγάλο παθητικό, ήτοι οφειλές συνολικού ύψους πάνω από 25.000€, η αποδοχή της ακόμα και με το ευεργέτημα της απογραφής καθίσταται χωρίς συμφέρον για τα ανήλικα τέκνα τους. Για τους λόγους αυτούς οι αιτούντες, ως ασκούντες από κοινού τη γονική μέριμνα των ανωτέρω αναφερόμενων ανήλικων τέκνων τους, ζητούν να τους δοθεί η άδεια να προβούν, για λογαριασμό τους, στην αποποίηση της κληρονομιάς του αποβιώσαντος παππού τους.

Η αίτηση αρμόδια εισάγεται, για να συζητηθεί στο παρόν δικαστήριο κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4138/2013, 797 Κ.Πολ.Δ.), δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 και 4 Κ.Πολ.Δ. (δηλαδή αντίγραφο της αίτησης με σημείωση προσδιορισμού δικασίμου έχει κοινοποιηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. .......... έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης .......... Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη διατάξεις των άρθρων 1510, 1526 και 1625 αρ. 1 Α.Κ. Πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω στην ουσία.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου και από το σύνολο των εγγράφουν που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Στις .......... απεβίωσε στη δημοτική κοινότητα .......... της δημοτικής ενότητας .......... στο δήμο .......... Κρήτης ο .........., πατέρας της δεύτερης αιτούσας και παππούς των ανήλικων τέκνων της. Κατά τον χρόνο θανάτου του ο θανών δεν είχε αφήσει διαθήκη και ως εκ τούτου άφησε ως εξ αδιαθέτου κληρονόμους του τα τρία του τέκνα σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου τον καθένα, ήτοι την κόρη του και δεύτερη αιτούσα, τον υιό του .......... και τον υιό του ........... Ο κληρονομούμενος ήταν κληρονόμος εν ζωή ποσοστού 1/4 εξ αδιαιρέτου ενός αυτοτελούς και διηρημένου διαμερίσματος του πρώτου ορόφου μίας οικοδομής κτισμένης στο υπ' αριθμ. .......... οικόπεδο στο ΟΤ .........., εμβαδού 625 τ.μ., στη δημοτική κοινότητα .......... της δημοτικής ενότητας .......... του δήμου .......... Χαλκιδικής, επί της οδού .........., εμβαδού καθαρού 49,63 τ.μ., με ποσοστό εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο και τους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους 58,86/1000. Η εμπορική αξία του ποσοστού του θανόντα ανέρχεται σε 4.110 ευρώ. Όμως, ο θανών είχε κατά τον χρόνο θανάτου του οφειλές προς την Δ.Ο.Υ. ύψους 25.758,27 ευρώ. Εξαιτίας λοιπόν των οφειλών του αποβιώσαντα, η αιτούσα, όπως και οι λοιποί κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα σ' αυτούς κληρονομιά δυνάμει των υπ' αριθμ. .......... και .......... αντίστοιχα εκθέσεων αποποίησης κληρονομιάς του Ειρηνοδικείου Χανίων. Στη συνέχεια, η κληρονομιά περιήλθε στα τέκνα των αιτούντων. Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι το παθητικό της κληρονομιάς του αποβιώσαντος παππού των τέκνων της αιτούσας υπερβαίνει κατά πολύ το ενεργητικό αυτής. Ως εκ τούτου, η αποδοχή της κληρονομιάς του αποβιώσαντος ακόμα και με το ευεργέτημα της απογραφής καθίσταται άσκοπη και χωρίς συμφέρον για τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων, ενώ αντιθέτως η αποποίηση της επαχθείσας εξ αδιαιρέτου κληρονομιάς καθίσταται αναγκαία και ωφέλιμη για την περιουσία των τελευταίων. Για τους λόγους αυτούς, οι αιτούντες, ως ασκούντες από κοινού τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους, ζητούν να τους δοθεί η άδεια να προβούν για λογαριασμό τους στην αποποίηση της κληρονομιάς του αποβιώσαντος πατέρα της δεύτερης αιτούσας και παππού των τέκνων τους .......... Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να διαταχθούν τα νόμιμα, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντων των αιτούντων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στους αιτούντες, ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους, .........., γεννηθέντος την .........., κατόχου του με αριθμό .......... δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και .........., γεννηθείσας την .........., να προβούν, για λογαριασμό τους, στην αποποίηση της κληρονομιάς του αποβιώσαντος .........., πατέρα της δεύτερης αιτούσας και παππού των ανήλικων τέκνων της, ο οποίος απεβίωσε στις .......... στη δημοτική κοινότητα .......... της δημοτικής ενότητας .......... στο δήμο .......... Κρήτης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στα Βασιλικά στις 24.05.2017, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς παρουσία των αιτούντων και του πληρεξουσίου δικηγόρου τους.