Skip to main content

Απόφαση 2959/2017 ΕιρΘεσ (Νόμος Κατσέλη)

Divider

Δέχεται την αίτηση Ν. 3869/2010. Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηδενικές καταβολές για 3 έτη και διατάσσει την εξαίρεση της μοναδικής κατοικίας της από τη ρευστοποίηση. Κούρεμα 50% περίπου.

Η κατωτέρω δικαστική απόφαση Νόμου Κατσέλη του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε επί αιτήσεως πελάτισσάς μας, έκανε δεκτά τα αιτήματά μας καθ’ ολοκληρία (μηδενικές καταβολές προς τις τράπεζες για μόλις 3 έτη και διάσωση κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση). Η αιτούσα είναι διαζευγμένη, μακροχρόνια άνεργη, χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από τον πρώην σύζυγό της και δίνει καθημερινό αγώνα να μεγαλώσει και να στηρίξει μόνη της τα δύο τέκνα της και γι’ αυτό η έκδοση μίας πολύ ευνοϊκής δικαστικής απόφασης στα πλάισια του Ν. 3869/2010 ήταν στην περίπτωση αυτή επιτακτική. Εφόσον δεν αλλάξουν σημαντικά τα εισοδήματά της εντός των επομένων 2 ετών και 7 μηνών από την έκδοση της απόφασης, ώστε να υποχρεωθεί (ενδεχομένως) σε καταβολές προς τους δανειστές της, το κούρεμα της οφειλής προς τις τράπεζες θα ανέλθει σε ποσοστό άνω του 50%, εφόσον θα πληρώσει 26.915,31€ αντί 59.241,04€ διατηρώντας ταυτόχρονα την κυριότητα της οικίας της. Η απαλλαγή από τα χρέη θα γίνει μετά την ανταπόκρισή της στο τριετές σχέδιο ρύθμισης οφειλών, ακόμη και αν αυτό προβλέπει μηδενικές ή μειωμένες καταβολές προς τις τράπεζες).

Επιπλέον, η απόφαση παρουσιάζει και νομικό ενδιαφέρον, εφόσον θίγει την παράληψη πρόβλεψης δυνατότητας για χορήγηση περιόδου χάριτος στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 ύστερα από την τροποποίησή του με τον Ν. 4336/2015 ως προς τις καταβολές του αιτούντος για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του.

Ευχόμαστε στην πελάτισσά μας να είναι γερή και να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της στο σπίτι της με την ασφάλεια, που της εξασφαλίζει η δικαστική απόφαση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν.3869/2010

Αριθμός 2959/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη .......... που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα ...........

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 1η Νοεμβρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: .......... του .......... και της .........., το γένος .........., κατοίκου Δήμου .......... Θεσσαλονίκης, οδός .......... αριθ. .........., Α.Φ.Μ. .........., Δ.Ο.Υ. .........., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αθανασίου Ρόζου (A.M.: 8229).

ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρ. 5 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 3 ΚΠολΔ): 1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου αριθ. 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκκαθαριστή της, ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «..........», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της .......... (A.M.: ..........), 2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αριθ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 3. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και 4. του Ν.Π.Δ.Α. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικού διαδόχου του καταργηθένιος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)» ,υπεισελθόντος σ' όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 και 2 του Ν. 4144/2013, το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του .......... (A.M.: ..........).

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 30-12-2015 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 831/18-01-2016 αίτησή της, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για τους λόγους που επικαλείται στο δικόγραφο της. Δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως ορίσθηκε η ως άνω αναφερόμενη. Κατά τη δικάσιμο αυτή και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο, στη σειρά της, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως πιο πάνω σημειώνεται.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί, καθώς και όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις, που νόμιμα κατέθεσαν. Ακολούθησε συζήτηση της υπόθεσης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθ. .......... και .......... εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών .........., τις οποίες νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη δεύτερη και τρίτη των καθ' ων η αίτηση αντίστοιχα. Ωστόσο κατά την δικάσιμο αυτή που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από την σειρά του πινακίου οι πιστώτριες αυτές δεν εκπροσωπήθηκαν στη δίκη και συνεπώς πρέπει να δικασθούν ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 754 παρ.2 Κ.Πολ.Δ).

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές που αναφέρονται στην αίτηση, ζητεί τη ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, άλλως να ρυθμιστούν αυτά δικαστικά και αφού ληφθεί υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή της κατάσταση, με εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή της απ' αυτά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. του ΚΠολΔ (άρθρο 3 του Ν. 3869 / 2010), εφόσον τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο προδικασία, με την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού και δεν έχει ασκηθεί στο παρελθόν άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Περαιτέρω, η αίτηση είναι πλήρως ορισμένη, καθώς περιέχει όλα τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 747 ΚΠολΔ στοιχεία σε συνδυασμό με τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, απορριπτομένης ως αβάσιμης της νομοτύπως υποβληθείσας από την παρισταμένη πρώτη πιστώτρια, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, η οποία συμπεριελήφθη στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και αναπτύσσεται στις προτάσεις που νόμιμα κατέθεσε, ένστασης αοριστίας, δεδομένου ότι πέραν των παραπάνω ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για το ορισμένο της αιτήσεως, τα αναφερόμενα δε από αυτήν ως ελλείποντα στοιχεία, δεν αποτελούν στοιχεία του ορισμένου της αιτήσεως, αλλά είναι αντικείμενο αποδείξεως και ανταποδείξεως κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας και ειδικότερα των όρων της υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργή συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, εκείνων των στοιχείων της αιτήσεως που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36.1601- 02 πλειοψηφία, ΕφΑΘ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ Νόμος και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ Κεραμέα - Κονδύλη - Νίκα, υπ' άρθρο 747, αριθ. 7 και ως προς την προκείμενη διαδικασία της ρύθμισης στα πλαίσια του Ν. 3869/2010, Α. Κρητικό, Ρύθμιση Ν. 3869/2010, έκδοση 2012, σελ. 104-107, αριθμ. 41-45 και Ε. Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη Αρμ./64 - Ανάτυπο σελ. 1477, ΕιρΘεσ 5105/2011 ΤΝΠ Νόμος, ΕιρΘεσ 575/2012, 4752/2012, 4934/2012, 5355/2012, 5353/2012, 6303/2012, 6329/212 αδημ.). Περαιτέρω το τέταρτο των καθ' ων η αίτηση υπέβαλε με τις προτάσεις του την ένσταση αοριστίας της αίτησης, χωρίς όμως να εξειδικεύσει σε τι συνίσταται η αοριστία, συνεπώς η παραπάνω ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως αορίστως υποβαλλόμενη. Περαιτέρω η αίτηση είναι και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους ν.4161/2013 και 4336/2015, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ' αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στις ρυθμίσεις του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της. Επομένως, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζήτησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αίτηση κατατέθηκε με την πρωτοκόλλησή της κατ' άρθ. 4 παρ. 3 ν.3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4336/2015, στις 30- 12-2015, η δε περαίωση του τυπικού ελέγχου της γραμματείας, που προβλέπεται από τη διάταξη αυτή και ο προσδιορισμός δικασίμου προς συζήτηση έγινε στις 18-1-2016, δηλαδή μετά ην έναρξη ισχύος του νεότερου τροποποιητικού ν. 4346/2015, όμως εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του προγενέστερου δικαίου, καθόσον η κατάθεση της αίτησης έγινε νομότυπα από την αιτούσα με την προβλεπόμενη από το νόμο πρωτοκόλλησή της, κατά δε το διάστημα του τυπικού ελέγχου από τη γραμματεία, η σχετική διαδικασία βρισκόταν σε υπηρεσιακή εκκρεμότητα μέχρι την περαίωση του ελέγχου, δηλαδή τελούσε υπό την αίρεση της ολοκλήρωσής του. Επομένως με την περαίωση του τυπικού ελέγχου, ολοκληρώθηκε αναδρομικά από το χρόνο της πρωτοκόλλησης η διαδικασία κατάθεσης και επήλθαν οι συνέπειες του νόμου που συνοδεύονται με την άσκηση της αίτησης.

Η πρώτη των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «..........» με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, καταχωρηθείσα στα ταυτάριθμα της παρούσας πρακτικά της συνεδρίασης, περιεχόμενη και στις έγγραφες προτάσεις της αρνήθηκε την αίτηση και προέβαλε πέραν της ένστασης αοριστίας, επί της οποίας ισχύουν όσα πιο πάνω αναφέρονται τον ισχυρισμό ότι η αιτούσα δημιούργησε χρέη προς τους πιστωτές της, τα οποία ανέρχονται σήμερα στο συνολικό ποσό των 59.241,04 ευρώ περίπου, γνωρίζοντας ότι βάσει των εισοδημάτων της ουδέποτε θα ήταν σε θέση να εξοφλήσει. Ο ισχυρισμός αυτός συνιστά την ένσταση δόλιας αδυναμίας πληρωμής του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά του. Επίσης υπέβαλε αίτημα ρευστοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας.

Το τέταρτο των μετεχόντων πιστωτών Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ), καθολικός διάδοχος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)» με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα πρακτικά της παρούσας και αναπτύσσεται και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε νόμιμα, ισχυρίστηκε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3869/2010 δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 η οφειλή της αιτούσας που προέκυψε από χορήγηση επιδότησης επιτοκίου σ' αυτήν από τον Οργανισμό, ως Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α).

Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3869/2010 εμπίπτουν όλα τα χρέη έναντι οποιουδήποτε δανειστή. Τα μόνα χρέη που εξαιρούνται ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του νόμου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 20 του ν.4019/2011, απαρίθμηση η οποία είναι περιοριστική. Πρόκειται συγκεκριμένα για τέσσερις κατηγορίες χρεών, μεταξύ των οποίων τα χρέη από δάνεια που χορηγήθηκαν από φορείς κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν.3586/2007, καθώς και τα χρέη από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Στα εξαιρούμενα από τη ρύθμιση χρέη δεν περιλαμβάνονται άλλες αξιώσεις των ανωτέρω φορέων και των εποπτευόμενων οργανισμών, όπως αυτά προς τον ΟΕΚ και τον διάδοχο του ΟΑΕΔ, μη προερχόμενες από πρόστιμα, φόρους, τέλη και εισφορές. Οι συναλλακτικές σχέσεις των ΝΠΔΔ, όπως ο ΟΕΚ, στα πλαίσια του κρατικού προγράμματος στεγαστικής πολιτικής με τους δανειοδοτούμενους έχουν συμβατικό χαρακτήρα και αν ακόμη ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί με νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτή για την εγγύηση και επιδότηση του επιτοκίου από το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία δεν μεταβάλλει το συμβατικό χαρακτήρα της σχέσης, διέπεται δε από το ιδιωτικό δίκαιο, όπως η σχέση κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ως τέτοιο δε ουσιαστικά λειτουργεί κατά τη χορήγηση των στεγαστικών δανείων και ο ΟΕΚ. Επομένως η απαίτηση του ΟΕΚ και ήδη ΟΑΕΔ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3869/2010 και τα όσα αντίθετα υποστηρίζει στερούνται βασιμότητας (βλ.Ειρ. Πατρ. 406/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ και Ειρ.Ηρακ 199/12, Ειρ.Καβ 388/12 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, Αθ. Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 3η έκδ. σελ. 70-71).

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από τα έγγραφα, τα οποία παραδεκτώς και νομίμως προσκομίζουν οι διάδικοι και από την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα γεννηθείσα το έτος .......... από .......... γονείς, παντρεύτηκε το Μάρτιο του .......... στη .......... με τον πρώην σύζυγο της, ελληνικής ιθαγένειας, με πολιτικό γάμο και εγκαταστάθηκαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους στην Ελλάδα. Στις .......... απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, από το γάμο της δε απέκτησε δύο τέκνα, τα οποία σήμερα είναι ενήλικα, ηλικίας .......... και .......... ετών αντίστοιχα (βλ. υπ' αριθ. πρωτ. .......... πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης). Ο γάμος της με τον πρώην σύζυγο της λύθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. .......... απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία κατέστη αμετάκλητη με την υπ' αριθ. .......... έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την υπ' αριθ. .......... έκθεση επίδοσης καθώς και το υπ' αριθ. .......... πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (βλ. ως άνω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Μετά τη λύση του γάμου της έλαβε το πατρικό της επώνυμο «..........», το οποίο μεταγενέστερα άλλαξε σε «..........» με την υπ' αριθ. .......... απόφαση του Δημάρχου Ευόσμου (βλ. υπ' αριθ. πρωτ. .......... πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας του Δήμου Ευόσμου). Η αιτούσα διαμένει με το γιό της, .........., σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στους .......... Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της και περιγράφεται κατωτέρω. Η αιτούσα είναι άνεργη, εγγεγραμμένη στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από 25-02-2008 έως 30-10-2016, όπως προκύπτει από την από 30-10-2016 βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. Παλαιότερα και ειδικότερα από το έτος .......... εργαζόταν σε βιοτεχνία ως χειρίστρια κεντητικών μηχανών. Το μηνιαίο εισόδημά της ανέρχεται στο ποσό των 300,00-350,00 ευρώ και προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές: ποσό 150,00-170,00 ευρώ που της αποστέλλει ο συνταξιούχος πατέρας της από τη .........., επίδομα στήριξης τέκνων από τον ΟΓΑ 700,00 περίπου κατ' έτος, ήτοι 60,00 ευρώ περίπου μηνιαίως (βλ. υπ' αριθ. πρωτ. .......... αίτησή της προς τον Ο.Γ.Α.), 30,00 ευρώ το μήνα από την πρώην πεθερά της και ποσό 90,00 ευρώ περίπου από περιστασιακή απασχόλησή της, χωρίς πρόσληψη, σε βιοτεχνία ρούχων ως χειρίστρια ραπτομηχανής, καθώς και σε χαρτοπωλείο συνήθως τα απογεύματα, όπως κατέθεσε ανωμοτί ενώπιον του ακροατηρίου και συνομολογεί η ίδια στις προτάσεις της. Ο γιός της αιτούσας, .........., εργάζεται με τετράωρη απασχόληση σε πιτσαρία και λαμβάνει περίπου 350,00 ευρώ το μήνα, συνεισφέρει δε στην οικία με το ποσό των 100,00 ευρώ το μήνα, κατά τα αναφερόμενα στις προτάσεις της. Η κόρη της, .........., σπουδάζει σε δημόσιο ΙΕΚ στη .......... στο Α' εξάμηνο της ειδικότητας .......... και διαμένει εκεί με το σύντροφο της, ενώ η αιτούσα δεν συνδράμει οικονομικά στις σπουδές της (βλ. υπ' αριθ. πρωτ. .......... βεβαίωση I.E.Κ. ..........). Πρέπει να σημειωθεί ότι η αιτούσα επιδίωξε δικαστικά στο παρελθόν να λάβει διατροφή για τα τέκνα της από τον πρώην σύζυγο της, ειδικότερα δε άσκησε την υπ' αριθ. καταθ. .......... αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο διατροφή και επιμέλεια τέκνων, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθ. .......... απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, η οποία αφενός μεν ανέθεσε αποκλειστικά την άσκηση της γονικής μέριμνας των τότε ανήλικων τέκνων τους σ' αυτήν αφετέρου δε υποχρέωσε τον πρώην σύζυγο της να καταβάλει ο' αυτήν, με την ιδιότητα που παρίστατο, μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα το ποσό των 30.000,00 δραχμών μηνιαίως για κάθε τέκνο ως διατροφή, πλην όμως ο τελευταίος ουδέποτε συμμορφώθηκε προς το διατακτικό της παραπάνω απόφασης, αρνείται δε κατηγορηματικά έως και σήμερα την οποιαδήποτε βοήθεια προς τα τέκνα του. Από τα εκκαθαριστικά σημειώματα που προσκομίζονται προέκυψε ότι το συνολικό δηλωθέν εισόδημα της αιτούσας κατά το οικ. έτος 2007 ανερχόταν στο ποσό των 10.865,10 ευρώ, το οικ. έτος 2008 στο ποσό των 11.683,26 ευρώ, το οικ. έτος 2009 στο ποσό των 1.424,53 ευρώ, ενώ από το οικ. έτος 2010 έως και το οικ. έτος 2014 ήταν μηδενικό καθώς και τα φορ. έτη 2014 και 2015 ήταν επίσης μηδενικό. Έτσι λοιπόν κατά το έτος 2007 που ανέλαβε το στεγαστικό δάνειο το μηνιαίο εισόδημά της ανερχόταν στο ποσό των 1.000,00 ευρώ περίπου, στη συνέχεια μετά την απόλυσή της από την εργασία της στις 24-02-2008, εγγράφηκε στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. στις 25-02-2008 και έλαβε επίδομα ανεργίας από τον Μάρτιο του 2008 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2009 και έκτοτε παραμένει άνεργη (βλ. τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα).

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει από τους πιστωτές της τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/2010, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση το εμπραγμάτως ασφαλισμένο δάνειο, του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10): Ειδικότερα η αιτούσα οφείλει:

  1. Στην πρώτη των καθ' ων ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «..........» από την υπ' αριθ. ........../28-08-2007 σύμβαση στεγαστικού δανείου το συνολικό ποσό των 46.552,53 ευρώ, μαζί με τόκους και έξοδα μέχρι τις 13-10-2015, καθώς δεν προσκομίζονται μεταγενέστερα στοιχεία (βλ. την από 13-10- 2015 αναλυτική κατάσταση οφειλών της ως άνω πιστώτριας). Το παραπάνω δάνειο χορηγήθηκε από την ως άνω τραπεζική εταιρία το δε επιτόκιο επιδοτήθηκε από τον Ο.Ε.Κ. Η απαίτηση αυτή είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης υπέρ της πρώτης πιστώτριας επί της κύριας κατοικίας της αιτούσας.
  2. Στη δεύτερη των καθ' ων πιστώτρια με την επωνυμία «..........» από την υπ' αριθ. ........../2-3-2010 σύμβαση καταναλωτικού δανείου το συνολικό ποσό των 11.204,21 ευρώ, μαζί με τόκους και έξοδα μέχρι τις 13-10-2015, καθώς δεν προσκομίζονται μεταγενέστερα στοιχεία μέχρι το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. την από 13-10-2015 αναλυτική κατάσταση οφειλών της ως άνω πιστώτριας).
  3. Στην τρίτη των καθ' ων πιστώτρια με την επωνυμία «..........» από την υπ' αριθ. ........../24-11- 2008 σύμβαση καταναλωτικού δανείου το συνολικό ποσό των 1.484,30 ευρώ, μαζί με τόκους και έξοδα μέχρι τις 16-10-2015, καθώς δεν προσκομίζονται μεταγενέστερα στοιχεία μέχρι το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. την από 19-10-2015 κατάσταση οφειλών της ως άνω πιστώτριας).

Συνεπώς, το συνολικό ύφος των οφειλών της αιτούσας προς τις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 59.241,04 ευρώ.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η αιτούσα τα τελευταία έτη, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, οι οποίες απορρέουν από τις παραπάνω συμβάσεις με τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες, η αδυναμία της δε αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, αλλά στη δραστική μείωση των εισοδημάτων της που επήλθε λόγω της απώλειας της εργασίας της το έτος 2008 που είχε ως επακόλουθο την ανεργία της σε συνδυασμό με την αντιστρόφως ανάλογη αύξηση του κόστους ζωής και τα φοροεισπρακτικά και λοιπά δημοσιονομικά μέτρα των τελευταίων ετών. Ως εκ τούτου, η σχέση ρευστότητας της αιτούσας προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της, αφού ληφθούν υπόψη και οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της είναι αρνητική, υπό την έννοια ότι η ρευστότητά της δεν της επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών της και συνάμα στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών της, η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, καθόσον οι μηνιαίες βιοτικές ανάγκες της δεν προβλέπεται να περιοριστούν, ενώ παράλληλα οι δανειακές της υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης των δανειακών συμβάσεων με τόκους υπερημερίας. Συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμη η σχετική ένσταση που προέβαλε η πρώτη πιστώτρια.

Ακολούθως αποδείχθηκε ότι η αιτούσα έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητά της ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του Α' ορόφου με αριθμό .........., που αποτελείται από τρία (3) δωμάτια κλπ., χρειώδη και μια αποθήκη (στο υπόγειο της οικοδομής, κατά τη δήλωση των συμβαλλομένων), εμβαδού του διαμερίσματος 73,16 τ.μ. και της αποθήκης 9,17 τ.μ., που βρίσκεται στη με αριθμό .......... πολυκατοικία με αριθμό στοίχου .......... στο Δήμο .......... του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό .........., η οποία πολυκατοικία είναι κτισμένη σε συνιδιόκτητο οικόπεδο εμβαδού 32.921,64 τ.μ., το οποίο είχε περιέλθει στον Ο.Ε.Κ. σε μεγαλύτερη έκταση με τα με αριθμούς 5006/28-2-1963 και 5007/28-2-1963 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Αθηνών ........... Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα της αιτούσας δυνάμει του υπ' αριθ. ........../5-7-2007 συμβολαίου αγοραπωλησίας διαμερίσματος με αποθήκη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ........... Η αντικειμενική αξία του ως άνω διαμερίσματος, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και του οποίου ζητεί την εξαίρεση από την εκποίηση, ανέρχεται στο ποσό των 32.922,00 ευρώ και της αποθήκης στο ποσό των 722,14 ευρώ και συνολικά στο ποσό των 33.644,14 ευρώ, όπως προκύπτει από το από 31-10-2016 φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου κατοικίας ή διαμερίσματος και από το από 31-10-2016 φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου αποθήκης, υπογεγραμμένα από τη συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης .......... και δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού που απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή του όλου ακινήτου από την εκποίηση, ως πρώτης κύριας κατοικίας της αιτούσας. Άλλα περιουσιακά στοιχεία δεν διαθέτει η αιτούσα.

Περαιτέρω, δεν αποκλείεται η εμφάνιση στην πράξη ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελάχιστου ακόμη ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περίπτωση χρόνιας χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας του ίδιου ή άλλου μέλους της οικογένειάς του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας. Τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνει υπ' όψιν ο νομοθέτης και επιχειρεί ειδική ρύθμιση στην παρ. 5 του άρθ. 8 του Ν.3869/2010. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη καταβολές κατά τη διατύπωση του νόμου. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της διάταξης του εδ. α' της παρ. 5 του άρθρ. 8 του άνω νόμου, ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πένιε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφασή του είτε προσδιορίζει εκ νέου τις καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτης-πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια. Από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 8 του άνω νόμου, δηλαδή προκύπτει ότι με τον καθορισμό μηδενικών ή μικρού ύψους καταβολών από το δικαστήριο δεν εκκαθαρίζεται οριστικά το θέμα της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη, αλλά αναμένεται η παρέλευση του ορισθέντος διαστήματος των τριών (3) ετών (ν. 4336/2015) και έλεγχος μήπως μέσα στο διάστημα αυτό αλλάξουν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα τυχόν εισοδήματά του, που θα δικαιολογήσουν νέο προσδιορισμό του ύψους των καταβολών (βλ. Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, δ' έκδοση, σελ. 363-364).

Η αιτούσα, όπως προαναφέρθηκε, είναι άνεργη, εγγεγραμμένη στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από τις 25-02- 2008 και το μηνιαίο εισόδημά της ανέρχεται στο ποσό των 300,00-350,00 ευρώ περίπου, όπως αναλύθηκε παραπάνω, η δε προοπτική ανεύρεσης εργασίας λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σύμφωνα με τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την ένταξή της στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές επί τρία χρόνια, που θα αρχίζουν αμέσως από τη δημοσίευση της απόφασης (άρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4336/2015). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας εξαιρετικές περιστάσεις και συγκεκριμένα χρόνια ανεργία και ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της, γι' αυτό θα πρέπει, εφόσον διατυπώνεται με τις προτάσεις της και σχετικό αίτημα, κατ' εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010 να οριστούν μηδενικές καταβολές συγχρόνως δε να οριστεί νέα δικάσιμος η .......... Δεκεμβρίου 2017 (πινάκιο Α') προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής της κατάστασης και των εισοδημάτων της και να προσδιοριστούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές. Σημειώνεται ότι με από 1-11-2016 προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου αυτού ορίστηκαν μηδενικές προσωρινές μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τις πισιώτριές της μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης αίτησης, οι οποίες θα πρέπει να συνυπολογιστούν ως προς το χρόνο και το ποσό τους στη ρύθμιση του άρθ. 8 παρ. 2 (άρθ. 5 παρ. 3 και 9 παρ. 5 μετά το ν. 4336/2015). Έτσι μετά το συνυπολογισμό του χρόνου των 5 μηνών των προσωρινών καταβολών, ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης περιορίζεται σε 2 χρόνια και 7 μήνες.

Η επανεξέταση της υπόθεσης στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και 5, και ο τυχόν ορισμός μεγαλύτερων μηνιαίων καταβολών δεν πρόκειται να επηρεάσει τη ρύθμιση για εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας, λόγω του ύψους του χρέους της αιτούσας, από το οποίο μέρος του ικανοποιείται στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθ. 9 παρ. 2, σε βαθμό που καθιστά αδύνατη την πλήρη ικανοποίηση των μετεχουσών πιστωτριών σε περίπτωση ορισμού καταβολών στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθ. 8 παρ. 2 του νόμου κατά την επανεξέταση της υπόθεσης. Για το λόγο αυτό το δικαστήριο θα πρέπει να προχωρήσει στη ρύθμιση της διάσωσης της κατοικίας της, του άρθ. 9 παρ. 2 και στον ορισμό μηνιαίων καταβολών, με ταυτόχρονο ορισμό περιόδου χάριτος. Σημειωτέον ότι η απόφαση είναι οριστική κατά το μέρος που διατάσσει τη διάσωση της κύριας κατοικίας με τον ορισμό μηνιαίων δόσεων, ενώ κατά το μέρος που ορίζει μηδενικές καταβολές για τρία χρόνια στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθ. 8 παρ. 2 και νέα δικάσιμο προς επανεξέταση των καταβολών της τελευταίας ρύθμισης είναι εν μέρει οριστική και μη οριστική.

Έτσι η αιτούσα θα πρέπει να ενταχθεί στη ρύθμιση του άρθ. 9 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η ως άνω περιγραφόμενη κύρια κατοικία της, με την καταβολή ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής της αξίας, η καταβολή του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο (βλ. Ειρ.Πατρ. 407/13, 265/14 ΝΟΜΟΣ, Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» 3η έκδ. σελ. 338 επ.). Η αντικειμενική της αξία ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε, στο ποσό των 33.644,14 ευρώ. Στα πλαίσια λοιπόν της ρύθμισης αυτής του άρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, συνολικού ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή ποσού 26.915,31 ευρώ (33.644,14 Χ80%). Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού των 26.915,31 ευρώ, θα πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη, του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσει η αιτούσα για τη διάσωση της κατοικίας της, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 112,15 ευρώ, δηλαδή 26.915,31 ευρώ: 240 (20 χρόνια Χ 12 ).Το παραπάνω ποσό των 112,15 ευρώ πρέπει να διανεμηθεί συμμέτρως στις πιστώτριές της (άρθ. 2 παρ. 2 ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4336/2015) ως εξής:

  1. στην πρώτη πιστώτρια με την επωνυμία «..........» θα καταβάλει το ποσό των 88,13 ευρώ,
  2. στη δεύτερη πιστώτρια με την επωνυμία «..........» θα καταβάλει το ποσό των 21,21 ευρώ),
  3. στην τρίτη πιστώτρια με την επωνυμία «..........» θα καταβάλει το ποσό των 2,81 ευρώ).

Μετά δε την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της εικοσαετίας η πρώτη πιστώτρια θα έχει λάβει το ποσό των 21.151,20 ευρώ, η δεύτερη πιστώτρια το ποσό των 5.090,40 ευρώ και η τρίτη πιστώτρια θα έχει λάβει το ποσό των 674,40 ευρώ.

Όσον αφορά το ζήτημα της περιόδου χάριτος, στη νέα διάταξη του άρθ. 9 παρ 2 μετά το ν. 4336/2015, αλλά και το ν. 4346/2015 έχει παραληφθεί η πρόβλεψη της δυνατότητας για χορήγηση περιόδου χάριτος. Αυτό, προφανώς, οφείλεται σε παραδρομή, αφού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όλο πνεύμα και το σκοπό των ρυθμίσεων του νόμου και ειδικά αυτής της διάταξης του άρθ. 8 παρ. 2, που προβλέπει τον ορισμό μηνιαίων καταβολών με βάση τα εισοδήματα και τις ανάγκες του οφειλέτη. Γι' αυτό, η παράλειψη θα πρέπει να καλυφθεί ερμηνευτικά με βάση το πνεύμα των ρυθμίσεων του νόμου για την πραγμάτωση του επιδιωκόμενου μέσω αυτών πιο πάνω σκοπού του. Εφόσον η εκπλήρωση της ρύθμισης του άρθ. 8 παρ. 2 εξαρτάται κατά το νόμο από τα εισοδηματικά κριτήρια που θεσπίζει η διάταξη αυτή, η δε πραγμάτωσή της είναι αδύνατη εφόσον λειτουργήσει παράλληλα με τη ρύθμιση του άρθ. 9 παρ. 2, αφού ανατρέπεται πλήρως η βάση της για τον ορισμό των δόσεων, δηλαδή η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, όπως αυτή κρίθηκε με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια της διάταξης, θα πρέπει κατά λογική ακολουθία η δεύτερη ρύθμιση να έπεται της πρώτης, πράγμα που μπορεί να συμβεί με τη χορήγηση ισόχρονης της πρώτης ρύθμισης περιόδου χάριτος ώστε να μη συμπέσουν οι δύο ρυθμίσεις, όπως ρητά προβλεπόταν από το προγενέστερο δίκαιο και έγινε δεκτό υπό την ισχύ του από τη νομολογία. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει δεκτό και επί ορισμού μηδενικών καταβολών στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθ. 8 παρ. 2, αφού η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη δεν του επιτρέπει την εξυπηρέτηση της ρύθμισης του άρθ. 9 παρ. 2 για τη διάσωση της κατοικίας του, τουλάχιστον στο διάστημα της επόμενης τριετίας με αποτέλεσμα να οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια σε αδυναμία εξυπηρέτησης της και την καταγγελία της.

Με βάση λοιπόν τα προλεχθέντα, θα πρέπει να χορηγηθεί στην αιτούσα περίοδος χάριτος 2 χρόνων και 7 μηνών όσος και ο χρόνος διάρκειας της ρύθμισης του άρθ. 8 παρ. 2. Η καταβολή λοιπόν των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας της θα ξεκινήσει μετά λήξη των καταβολών του άρθ. 8 παρ. 2, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μετά την εξάντληση του ποσού των 26.915,31 ευρώ, του 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το υπόλοιπο των απαιτήσεων των μετεχουσών πιστωτριών, γιατί δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στην αιτούσα.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010. Τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (οχ. άρθρ. 14 Ν. 3869/2010, Αθ. Κρητικός, ό.π., σελ. 187-αρ. 5).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης και τρίτης των καθ' ων η αίτηση και κατ' αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με τον ορισμό μηδενικών μηνιαίων καταβολών προς τις μετέχουσες πιστώτριες επί 2 χρόνια και 7 μήνες, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τη δημοσίευση της απόφασης και ορίζει νέα δικάσιμο την .......... Δεκεμβρίου 2017 (πινάκιο Α') προκειμένου να επανεξεταστεί η υπόθεση και να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής της κατάστασης και των εισοδημάτων της και να προσδιοριστούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές για τον υπολειπόμενο χρόνο της ρύθμισης.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας και ειδικότερα ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του Α' ορόφου με αριθμό .........., που αποτελείται από τρία (3) δωμάτια κλπ. χρειώδη και μια αποθήκη (στο υπόγειο της οικοδομής, κατά τη δήλωση των συμβαλλομένων), εμβαδού του διαμερίσματος 73,16 τ.μ. και της αποθήκης 9,17 τ.μ., που βρίσκεται στη με αριθμό .......... πολυκατοικία με αριθμό στοίχου .......... στο Δήμο .......... του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό .........., η οποία πολυκατοικία είναι κτισμένη σε συνιδιόκτητο οικόπεδο εμβαδού 32.921,64 τ.μ., το οποίο είχε περιέλθει στον Ο.Ε.Κ. σε μεγαλύτερη έκταση με τα με αριθμούς 5006/28-2- 1963 και 5007/28-2-1963 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Αθηνών ...........

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της στις μετέχουσες πιστώτριες το ποσό των 26.915,31 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε 20 χρόνια με 240 ισόποσες μηνιαίες καταβολές των 112,15 ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμέτρως στις πιστώτριές της κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει μετά λήξη των καταβολών της ρύθμισης του άρθ. 8 παρ. 2 και συγκεκριμένα 2 χρόνια και 7 μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 7 Απριλίου 2017, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.