Skip to main content

Απόφαση 113/2016 ΕιρΚατ (Άδεια Αποποίησης Κληρονομιάς)

Divider

Δέχεται την αίτηση. Παρέχει άδεια στους αιτούντες ως ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους να προβούν για λογαριασμό τους στην αποποίηση της εξ αδιαθέτου κληρονομιάς του παππού τους.

Με την παρακάτω δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Κατερίνης χορηγήθηκε σε πελάτες μας άδεια για αποποίηση κληρονομιάς του παππού των ανηλίκων τέκνων τους. Η εξ αδιαθέτου κληρονομιά του θανόντος αρχικά επήχθη στην αιτούσα - μητέρα των ανηλίκων, η οποία την αποποιήθηκε. Ως εκ τουτου η αποποίηση κληρονομιάς για τα ανήλικα τέκνα ήταν απαραίτητη, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με τα χρέη της κληρονομιάς. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία ήταν προς το συμφέρον των ανηλίκων, εφόσον το ενεργητικό της κληρονομιάς (δύο ακίνητα) ήταν μικρότερο από το παθητικό (χρέη στο Δημόσιο). Με τη δικαστική απόφαση της αποποίησης προβήκαμε στις σχετικές ενέργειες στο δικαστήριο της κληρονομιάς δυνάμει εντολής, που μας χορηγήθηκε από τους γονείς – αιτούντες με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Κατερίνης ............... και το Γραμματέα ..................

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 24η Οκτωβρίου 2016, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1. ............... του ............., με Α.Φ.Μ. ...................., Δ.Ο.Υ .................. και 2. ............... του ............., με Α.Φ.Μ. ...................., Δ.Ο.Υ .................., κατοίκων αμφοτέρων Κατερίνης επί της οδού ....................., ως ασκούντων τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους .................. και ...................... και οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Αθανασίου Ρόζου (Α.Μ 8229 Δ.Σ Θεσσαλονίκης).

Οι αιτούντες με την από 19.8.2016 αίτησή τους που απευθύνεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτή.

Για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίσθηκε δικάσιμος με την υπ αριθ. 145/2016 πράξη η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσε στο ακροατήριο.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτησή τους, οι αιτούντες, ως ασκούντες από κοινού τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους ................ και ......................, ζητούν να τους χορηγηθεί η άδεια να αποποιηθούν για λογαριασμό των τελευταίων την επαχθείσα σε αυτά κληρονομιά του αποβιώσαντος την ........................... ........................... του ...................... και της ......................., παππού τους από τη μητρική γραμμή, ο οποίος απεβίωσε χωρίς διαθήκη, για το λόγο ότι η αποποίησή τους είναι αναγκαία και ωφέλιμη για τη διοίκηση της περιουσίας των ανηλίκων, δεδομένου ότι το παθητικό της ως άνω κληρονομιάς υπερβαίνει το ενεργητικό και για το λόγο αυτό η αποδοχή της κρίνεται ασύμφορη για τα ανήλικα τέκνα.

Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας [άρθρα 739, 740 παρ. 1 και 797 ΚΠολΔ, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν από την παρ. 2 του άρθρου έκτου, του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015 η ισχύς του οποίου αρχίζει από 1.1.2016], είναι δε νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1526, 1623 εδ. α', 1625 παρ.1 αρ.1 και 1847 ΑΚ, πλην του αιτήματος να διαταχθεί η Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου να ενημερώσει τηλεφωνικά ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων μόλις εκδοθεί η παρούσα απόφαση, το οποίο αίτημα κρίνεται απορριπτέο ως μη νόμιμο για το λόγο ότι δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΠολΔ η με οποιοδήποτε μέσο ενημέρωση των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους περί της έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων οι οποίες δημοσιεύονται σε δημόσια συνεδρίαση και καταχωρούνται στα αντίστοιχα βιβλία του Δικαστηρίου. Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ.2 ΚΠολΔ προδικασία με την επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου της αίτησης με προσδιορισμό δικασίμου στην αρμόδια Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης (βλ. την υπ' αριθ. ......................... έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης, Παναγιώτας Χ. Κοτσή, που προσκομίζουν οι αιτούντες).

Από την εκτίμηση του συνόλου των αποδεικτικών μέσων, μεταξύ των οποίων και η ένορκη κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης που εξετάστηκε νόμιμα και περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της δίκης, από όλα τα νομίμως επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους αιτούντες έγγραφα τα οποία λαμβάνονται υπόψη άλλα για τη συναγωγή αποδείξεων και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων χωρίς να έχει παραληφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της παρούσας υπόθεσης αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Την ......................... απεβίωσε στην Κατερίνη του Νομού Πιερίας ο πατέρας της δεύτερης αιτούσας, ................................. του ....................... και της .........................., που γεννήθηκε στις ....................... στην τοπική κοινότητα ....................... της Δημοτικής Ενότητας Κολινδρού του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κάτοικος εν ζωή της ιδίας ως άνω τοπικής κοινότητας ......................., χωρίς να αφήσει διαθήκη (βλ. την από ..................... ληξιαρχική πράξη θανάτου και το υπ'αριθμ. ................... πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Κατερίνης). Κατά το χρόνο του θανάτου του ο αποβιώσας κατέλειπε μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς τη σύζυγο του ........................... του ....................... και τις δύο κόρες του, ........................... (δεύτερη αιτούσα) και ............................ (βλ. το υπ'αριθμ. ....................... πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού). Στις .................... η δεύτερη αιτούσα αποποιήθηκε την κληρονομιά του αποβιώσαντος πατρός της δυνάμει της υπ' αριθ. .................... δήλωσης αποποίησης κληρονομιάς ενώπιον του Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Κατερίνης και στη θέση της υπεισήλθαν κατά το ποσοστό της από την ανωτέρω κληρονομιά, κατ' αρθρ. 1813 παρ. 1 ΑΚ, τα ανήλικα τέκνα της που απέκτησε με τον πρώτο αιτούντα, ήτοι ο ........................ του ...................... και της .................. που γεννήθηκε την ......................... και η ......................... του ....................... και της .......................... που γεννήθηκε την ........................ (βλ. υπ' αριθμ. ....................... πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Κατερίνης). Ο αποβιώσας κατά το χρόνο θανάτου του είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Δ.Ο.Υ Κατερίνης ύψους 13.462,31 ευρώ, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη βεβαίωση οφειλών και επιβεβαίωσε και η μάρτυρας απόδειξης στην ένορκη κατάθεσή της ενώπιον του Δικαστηρίου (βλ. πρακτικά της δίκης). Ως προς τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του θανόντος, ο τελευταίος είχε στην κυριότητά του τα κάτωθι ακίνητα: α) ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί ενός οικοπέδου που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα ........................... της Δημοτικής Ενότητας Κολινδρού του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, μέσα στα όρια του οικισμού, εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης 237 τ.μ. και κατ' ακριβή μέτρηση 286,30 τ.μ., με την επί αυτού μονώροφη οικία αποτελούμενη από τρία δωμάτια και β) ποσοστό 100% επί ενός αγρού αποτελούμενου από τα υπ'αριθμ. ......., ......... και ........... τεμάχια, ολικής έκτασης 17.340 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "........................" της κτηματικής περιοχής ................... της Δημοτικής Ενότητας Κολινδρού του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Δεδομένου του μειωμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος για την αγορά ακινήτων τη δεδομένη χρονική περίοδο, κρίνεται ότι η εμπορική αξία των ανωτέρω ακινήτων είναι μικρότερη από το παθητικό της κληρονομιάς λόγω των υφιστάμενων χρεών. Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η κληρονομιά του αποβιώσαντος αποτελείται από παθητικό μεγάλου ύψους χωρίς να υπάρχουν σε αυτήν αξιοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και ως εκ τούτου συντρέχουν λόγοι αναπόφευκτης ανάγκης και προφανούς ωφέλειας που επιβάλλουν τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας, εφόσον η επαχθείσα κληρονομιά θα αποφέρει στα ανήλικα τέκνα μεγάλα βάρη και σημαντικά χρέη.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη και να παρασχεθεί άδεια στους αιτούντες να αποποιηθούν την επαχθείσα στα ανήλικα τέκνα τους κληρονομιά, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αίτηση.

ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στους αιτούντες, ως ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους ..................... του .................... και της ................. που γεννήθηκε στις .......................... και ............................ του .................... και της .................. που γεννήθηκε την ......................, να προβούν για λογαριασμό τους στη νομότυπη αποποίηση της εξ' αδιαθέτου κληρονομιάς του .............................. του ...................... και της ........................, που γεννήθηκε στις ........................ στην τοπική κοινότητα ..................... της Δημοτικής Ενότητας Κολινδρού του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κατοίκου εν ζωή της ιδίας ως άνω τοπικής κοινότητας ...................., πατέρα της δεύτερης αιτούσας, που απεβίωσε την ........................ στην Κατερίνη του Νομού Πιερίας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Κατερίνη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 17.11.2016, χωρίς να είναι παρόντες οι αιτούντες και ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους.