Skip to main content

Απόφαση 214/2015 ΕιρΘεσ (Άρση Παρακράτησης)

Divider

Ασφαλιστικά μέτρα. Δέχεται την αίτηση. Απαγορεύει την παρακράτηση ποσού από τη μηνιαία σύνταξη του αιτούντος υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσωρινής διαταγής.

Η παρακάτω απόφαση είναι ενδεικτική της εμπειρίας, που έχει αποκτήσει πλέον το δικηγορικό μας γραφείο στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και στην προστασία κύριας κατοικίας γενικότερα. Ο αιτών, συνταξιούχος δανειολήπτης στρατιωτικός, έχει καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη και η δικάσιμος για την προσωρινή διαταγή ορίστηκε τον Απρίλιο του 2015. Αφού καταθέσαμε την αίτηση Ν. 3869/2010 το καλοκαίρι του 2014, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προέβη σε παρακράτηση από σύνταξη του αιτούντος υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων του ποσού των 566,55€ μηνιαίως, καθιστώντας την επιβίωσή του αδύνατη. Δεδομένου ότι το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής θα συζητούνταν τον Απρίλιο του 2015, έπρεπε να βρεθεί άμεσα λύση το θέμα της παρακράτησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση του δανειολήπτη. Για το λόγο αυτό κατετέθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων το Δεκέμβριο του 2014, με την οποία ζητήθηκε η άρση της παρακράτησης από τη συνταξη του αιτούντος, μέχρι την έκδοση προσωρινής διαταγής, χωρίς τον ορισμό προσωρινών καταβολών. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά μας και διέταξε την άρση της παρακράτησης του ως άνω ποσού από τη σύνταξη του πελάτη μας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός 214/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη .........., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης ίου Ειρηνοδικείου χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 16 Δεκεμβρίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: .........................., κατοίκου ........................, οδός ...................., αριθμός .........., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ρόζου Αθανάσιου (AM: 8229).

ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ....................................

Ο ΑΙΤΩΝ ζητά να γίνει δεκτή η από 1-12-2014 (αρ. εκθ. κατ. ........../1-12-2014) αίτησή του, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό έκθεμα στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν, ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί καθώς και όσα αναφέρονται στα σημειώματα που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με χη διάταξη του άρθρου 781 ΚΠολΔ: 1. Το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα ή και αυτεπαγγέλτως, να εκδώσει προσωρινή διαταγή που καταχωρίζεται στα πρακτικά, με την οποία διατάζει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα έως την έκδοση της απόφασής του, για να εξασφαλιστεί ή να ρυθμιστεί κατάσταση, 2. Το δικαστήριο ανακαλεί οποτεδήποτε, ακόμη και αυτεπαγγέλτως την προσωρινή διαταγή του. Με την υπόψη διάταξη το δικαστήριο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μπορεί, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος ή και αυτεπαγγέλτως να εκδώσει προσωρινή διαταγή. Κατά μία άποψη, εφόσον η αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής υποβάλλεται αυτοτελώς, και όχι με το αρχικό δικόγραφο ή με τις προτάσεις, τότε εκδικάζεται κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (Σταυρόπουλος, άρθρο 781 αριθμ. 1β σελ. 918). Κατά την ορθότερη θέση που δέχεται το παρόν δικαστήριο η προσωρινή διαταγή δίνεται ή απορρίπτεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Τούτο δε, διότι, εάν επικρατήσει η πρώτη ως άνω θέση, θα πρέπει να εκδοθεί κανονικά αιτιολογημένη απόφαση (υποκείμενη μάλιστα και σε ένδικα μέσα), ενώ είναι δεδομένο ότι οι προσωρινές διαταγές είναι οιονεί δικαστικές αποφάσεις, δεν είναι απαραίτητο να περιέχουν αιτιολογία, ανακαλούνται ελεύθερα, ακόμη και αυτεπαγγέλτως και συχνά μάλιστα χορηγούνται χωρίς κάν να κλητευθεί ή να ακροασθεί ο αντίδικος κατ' άκρα πιθανολόγηση (βλ. Δημήτριος Μακρής, Εκούσια Δικαιοδοσία έκδοση 2012, σελ 141, 142, 143).

Στην προκειμένη περίπτωση με την από 1-12-2014 και με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης ........../1-12-2014 αυτοτελή αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής, ο αιτών, κατ' εκτίμηση του δικογράφου της υπό κρίση αιτήσεώς του, ζητά: α) την έκδοση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να αρθεί η παρακράτηση από τη μηνιαία σύνταξη του υπέρ του καθ' ού του ποσού των 566,55 ευρώ μέχρι την έκδοση απόφασης επί του αιτήματος προσωρινής διαταγής, το οποίο (αίτημα) ορίστηκε να συζητηθεί την 29-4-2014, όπως αυτό υποβλήθηκε με την με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης ........../2014 αίτησή του κατ' άρθρ. 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 27-11-2024 και β) την απόδοση σε αυτόν των παρακρατηθέντων δόσεων του ίδιου ως άνω ποσού μηνιαίως από την 29-10-2015 έως και την έκδοση της απόφασης επί της παρούσας.

Με αυτό το περιεχόμενο η υπό κρίση αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 4 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 781 ΚΠολΔ, ως προς το υπό στοιχείο α' αίτημά της. Ωστόσο η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αόριστη ως προς το υπό στοιχείο β' αίτημά της, καθόσον ο αιτών δεν επικαλείται επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση, π.χ. ενδεχόμενες οφειλές σε τρίτους που γεννήθηκαν λόγω έλλειψης επαρκούς εισοδήματος κατά το παρελθόν χρονικό διάστημα από την 29-10-2014 έως και σήμερα, που να δικαιολογούν τη λήψη του ως άνω ασφαλιστικού μέτρου. Κατόπιν τούτων πρέπει να εξεταστεί κατ' ουσία.

Από τα έγγραφα που με επίκληση προσκομίζουν οι διάδικοι, και από χους ισχυρισμούς τους που προφορικά εξέθεσαν σιο Δικαστήριο, πιθανολογήθηκαν τα παρακάτω: Ο αιτών, υπέβαλε στο παρόν δικαστήριο την από 28-7-2014 και με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης ........../2014 αίτησή του, προκειμένου ως φυσικό πρόσωπο να υπαχθεί στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 3869/2010 (για τη ρύθμιση των οφειλών του), η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε την 27-11-2024. Πιθανολογείται ότι ο αιτών, πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενου πτωχευτικής ικανότητας και έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, τα δε χρέη του δεν περιλαμβάνονται σία εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι τα μηνιαία εισοδήματα του αιτούντος ανέρχονται στο ποσό των 1.487,80 ευρώ, εκ των οποίων 1.210,37 ευρώ προέρχονται από σύνταξη που λαμβάνει από το Ελληνικό Δημόσιο, 107,67 ευρώ από μηνιαίο μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο στρατού, 109,76 ευρώ από μηνιαίο μέρισμα από το ειδικό κλάδο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με την επωνυμία "Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μ.Τ.Σ. Προερχόμενων από το Στρατό Ξηράς (ΕΚΟΕΜΣ)" και τέλος από μηνιαίο μίσθωμα 60 ευρώ από την εκμίσθωση του 50% εξ αδιαιρέτου της πατρικής του οικίας στην κοινότητα Ριζιού του Ν. Πέλλης. Από το ποσό που εισπράττει ως σύνταξη, το καθ' ού παρακρατεί μηνιαίως ποσό 229,70 ευρώ, που αντιστοιχεί στη μηνιαία δόση για επισκευαστικό δάνειο που ο αιτών έλαβε από το καθ'ού και ποσό 556,55 ευρώ, που αντιστοιχεί στη μηνιαία δόση για στεγαστικό δάνειο και συνεπώς το τελικό ποσό που λαμβάνει μηνιαίως από τη σύνταξή του είναι 414,12 ευρώ. Ακολούθως, πιθανολογείται ότι το σύνολο των μηνιαίων εισοδημάτων του μετά τις προαναφερθείσες παρακρατήσεις ανέρχεται σε 691,55 ευρώ, ενώ μετά την αφαίρεση των φόρων το ως άνω εισόδημα πιθανολογείται ότι ανέρχεται σε 491,55 ευρώ. Η σύζυγος του αιτούντος, γεννηθείσα το έτος 1955, στερείται οποιουδήποτε εισοδήματος καθότι ανέκαθεν ασχολούταν με τα οικιακά. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης των αιτούντων πιθανολογείται ότι ανέρχεται στο ποσό των 1.167 ευρώ. Κατόπιν τούτων πιθανολογείται ότι σε περίπτωση που συνεχίσει να παρακρατείται το ποσό των 566,55 ευρώ από τη σύνταξη του αιτούντος υφίσταται κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης του, καθόσον τα εναπομείναντα εισοδήματα δεν επαρκούν για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης του ιδίου και της συζύγου του και συνεπώς πρέπει να διαταχθεί η άρση της μηνιαίας παρακράτησης αυτού από το ΤΠΔ, ήτοι μόνον του ποσού των 556,55 ευρώ, που αντιστοιχεί στη μηνιαία δόση για το με αριθμό ................ στεγαστικό του δάνειο σε συνδυασμό και με τις ισχύουσες διατάξεις. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 6 Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την μηνιαία παρακράτηση ποσού πεντακοσίων εξήντα έξι (566) ευρώ και πενήντα πέντε (55) ευρώ υπέρ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (καθ' ου) από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης της παρούσας και έως την έκδοση αποφάσεως επί της προσωρινής διαταγής και

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στη Θεσσαλονίκη, την 15 Ιανουαρίου 2015, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, με την παρουσία της Γραμματέως ..........