Skip to main content

Απόφαση 6754/2014 ΕιρΘεσ (Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής)

Divider

Δέχεται την ανακοπή. Ακυρώνει τη διαταγή πληρωμής, λόγω μη πληρότητας των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, δυνάμει των οποίων εκδόθηκε.

Με την κάτωθι δικαστική απόφαση επήλθε η ακύρωση της διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε για ληξιπρόθεσμη οφειλή από δανειακή σύμβαση αλληλόγρεου λογαριασμούΛόγος ακύρωσης της διαταγής πληρωμής ήταν η μη πληρότητα των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, δυνάμει των οποίων εκδόθηκε. Την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής συνέγγραψε η δικηγόρος Αθηνών Ανδριάννα Τουρλεντέ, την οποία και ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε να παραστούμε για τους αιτούντες στο Δικαστήριο κατά τη συζήτησή της ανακοπής.

Αριθμός 6754/2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΟΠΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη .........., που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, και από τη Γραμματέα ..........

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, την 5η Ιουνίου 2014, για να δικάσει την εξής υπόθεση, μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ: 1) ....................., κατοίκου ..................... και 2) ....................., κατοίκου ....................., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Αθανάσιο Ρόζου (Α.Μ. 8229).

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.....................» και το διακριτικό τίτλο «.....................», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της ......................

Οι ανακόπτοντες άσκησαν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ........../10-4-2014 ανακοπή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, στη δικάσιμο που σημειώνεται στην αρχή της απόφασης, παραστάθηκαν νόμιμα οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναγράφονται στα πρακτικά συνεδρίασης και στις επί της έδρας κατατεθείσες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η κρινόμενη ανακοπή κατά της με αριθμό ........../2014 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης .......... αρμοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, προκειμένου να εκδικαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 643 και 591 παρ. 1α του ΚΠολΔ (άρθρο 632 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ), ασκήθηκε δε νομότυπα και εμπρόθεσμα, εντός της οριζόμενης από τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 1 του ίδιου κώδικα προθεσμίας, εφόσον η καθ' ης επέδωσε αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής στον πρώτο ανακόπτοντα την 19/3/2014 (βλ. τη με αριθμό 4406γ/19-3-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ..........) και στο δεύτερο ανακόπτοντα την 27/3/2014 (βλ. τη με αριθμό 10336/27-3-14 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής ..........), ενώ οι ανακόπτοντες επέδωσαν την 10η Απριλίου 2014 αντίγραφο της ένδικης ανακοπής τους στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης ....................., η οποία είχε υπογράψει, ως πληρεξούσια δικηγόρος της καθ' ης, την αίτηση για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής. Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή η ανακοπή και να ερευνηθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 630 στοιχ. γ και 631 του ΚΠολΔ συνάγεται, ότι η διαταγή πληρωμής, η οποία αποτελεί μόνο τίτλο εκτελεστό και δεν είναι δικαστική απόφαση, ώστε να έχει ανάγκη από πλήρες αιτιολογικό, απαιτείται, εκτός από άλλα στοιχεία, να αναφέρει απλώς την αιτία της πληρωμής, δηλαδή να προσδιορίζει, έστω και συνοπτικά, το είδος της δικαιοπραξίας, από την οποία γεννήθηκε η απαίτηση (π.χ. επιταγή, συναλλαγματική, δάνειο), αρκεί να μη δημιουργείται αμφιβολία από ολόκληρο το περιεχόμενο της ως προς την αιτία της πληρωμής, ενώ δεν είναι αναγκαίο να περιγράφονται τα πραγματικά περιστατικά, που συνιστούν την αιτία αυτή (ΑΠ 1852/2012, ΑΠ 1094/ 2006, ΕφΑθ 3177/2011, ΕφΘεσ 201/2011 δημοσιευμένες στην τράπεζα νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 626 του ΚΠολΔ, το δικόγραφο της αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει να περιέχει : α) όσα ορίζουν τα άρθρα 118 και 117 και το άρθρο 119 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, β) αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής και γ) την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρημάτων ή των χρεογράφων, με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους, των ζητείται η καταβολή. Από την τελευταία διάταξη, που δεν περιλαμβάνει παραπομπή στο άρθρο 216 του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 623 του ίδιου κώδικα προκύπτει, ότι για την πληρότητα της αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής αρκεί η παράθεση των πραγματικών περιστατικών, που εξατομικεύουν και δικαιολογούν συμπέρασμα αντίστοιχης οφειλής εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση έναντι του αιτούντος (ΑΠ 330/2012, ΕφΛαρ 58/2012 δημοσιευμένες στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Ειδικότερα, στην αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού αρκεί να αναφέρεται, για την πληρότητά της, η σύμβαση, η σχετική αποδεικτική συμφωνία και ότι ο λογαριασμός έκλεισε με ορισμένο κατάλοιπο, ενώ δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται οι επιμέρους χρεοπιστώσεις και το συμβατικό επιτόκιο (ΑΠ 1094/2006, ΕφΑΘ 4424/2009 δημοσιευμένες στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται με την υπό κρίση ανακοπή τους, ότι μετά από αίτηση της καθ' ης εκδόθηκε και σε βάρος τους η ανακοπτόμενη, με αριθμό ........../2014 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης .........., με την οποία υποχρεώθηκαν να καταβάλουν εις ολόκληρον στην τότε αιτούσα το ποσό των 19.051,88 ευρώ, πλέον τόκων, ως οφειλόμενο κατάλοιπο της με αριθμό ..................... σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ύψους 15.000,00 ευρώ, που είχε καταρτιστεί μεταξύ της καθής και της εταιρείας «.....................», υπέρ της οποίας εγγυήθηκε ο πρώτος από αυτούς (ανακόπτοντες), ενώ ο δεύτερος τυγχάνει ομόρρυθμο μέλος της. Την ακύρωση της ως άνω διαταγής ζητούν οι ανακόπτοντες, για όσους λόγους εκθέτουν στο δικόγραφο της ανακοπής τους.

Με τον πρώτο λόγο της ένδικης ανακοπής οι ανακόπτοντες επικαλούνται αοριστία της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, στην πραγματικότητα, όμως, επικαλούνται αοριστία της αίτησης, την οποία υπέβαλε η καθ' ης για την έκδοση αυτής, ισχυριζόμενοι ότι δεν αναφέρονται αναλυτικά στη συγκεκριμένη αίτηση τα κονδύλια των επιμέρους χρεοπιστώσεων, το ύψος του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου και επί ποίου ποσού υπολογιζόταν αυτό.

Ο πρώτος λόγος της ανακοπής κρίνεται απορριπτέος, ως μη νόμιμος, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην προηγούμενη νομική σκέψη, επειδή στην αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής για το οφειλόμενο κατάλοιπο σύμβασης πίστωσης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, στην οποία (σύμβαση) περιλαμβάνεται, όπως και εν προκειμένω, η έγκυρη δικονομική συμφωνία περί πλήρους αποδεικτικής δύναμης των αποσπασμάτων των βιβλίων της τράπεζας, όσον αφορά την οφειλή του πιστούχου, αρκεί να αναφέρεται, για την πληρότητα της αίτησης, η σύμβαση, η σχετική αποδεικτική συμφωνία και ότι ο λογαριασμός έκλεισε με ορισμένο κατάλοιπο, ενώ δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται οι επιμέρους χρεοπιστώσεις και το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο, στοιχεία που δεν απαιτείται να αναφέρονται και στη διαταγή πληρωμής.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623, 624 παρ. 1 και 626 του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματική απαίτηση, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και αποδεικνύεται (η απαίτηση αλλά και το οφειλόμενο ποσό) με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με συνδυασμό τέτοιων εγγράφων, που επισυνάπτονται στην αίτηση. Αν η απαίτηση ή το ποσό δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής οφείλει, κατά τη διάταξη του άρθρου 628 παρ. 1 εδ. α' του ΚΠολΔ, να μην εκδώσει τη διαταγή πληρωμής. Σε περίπτωση κατά την οποία, παρά την έλλειψη της συγκεκριμένης διαδικαστικής προϋπόθεσης, εκδοθεί διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται μετά από ανακοπή του οφειλέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 632 παρ. 1 και 633 παρ. 1 του ΚΠολΔ. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής, στην προαναφερόμενη περίπτωση, απαγγέλλεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης της απαίτησης και της δυνατότητας να αποδειχθεί αυτή με άλλα αποδεικτικά μέσα (βλ. ΟλΑΠ 10/1997, ΑΠ 1378/2009, ΑΠ 901/2006, ΕφΘεσ 837/2008, ΕφΔωδ 122/2006 δημοσιευμένες στην τράπεζα νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Στην περίπτωση αυτή αντικείμενο της δίκης και κατά συνέπεια της δικαιοδοτικής κρίσης του Δικαστηρίου, που δικάζει την ανακοπή, δεν καθίσταται το ζήτημα της ύπαρξης ή μη της απαίτησης, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, αφού με μόνη τη διαπίστωση της βασιμότητας του τυπικού λόγου της ανακοπής γίνεται δεκτό το αίτημα αυτής και ακυρώνεται, άνευ ετέρου, η διαταγή πληρωμής. Η ύπαρξη της απαίτησης δεν αποτελεί προδικαστικό ζήτημα, για την παραδοχή της ανακοπής, και ως εκ τούτου δεν ερευνάται ούτε παρεμπιπτόντως από το Δικαστήριο της ανακοπής (ΕφΑΘ 1503/2010 δημοσιευμένη στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε, η συμφωνία μεταξύ του πιστούχου και της πιστοδότριας τράπεζας, ότι το ύψος της οφειλής του πρώτου προς τη δεύτερη θα αποδεικνύεται από απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τελευταίας, επιτρεπομένης της ανταπόδειξης, δεν προσκρούει στη δημόσια τάξη και είναι έγκυρη ως δικονομική σύμβαση (ΑΠ 1421/2013, ΑΠ 370/2012, ΑΠ 330/2012, ΑΠ 35/2011, ΑΠ 27/2010, ΕφΑΘ 3670/2012, ΕφΑΘ 1159/2012, Εφθεσ 492/2010 δημοσιευμένες στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Το συγκεκριμένο απόσπασμα, στο οποίο αποτυπώνεται αναλυτικά η κίνηση του λογαριασμού, από την κατάρτιση της σύμβασης μέχρι το οριστικό κλείσιμο αυτού, καθώς και το οφειλόμενο κατάλοιπο, επέχει θέση αποδεικτικού μέσου με ισχύ ιδιωτικού εγγράφου, στην περίπτωση δε των μηχανογραφικά τηρούμενων εμπορικών βιβλίων τράπεζας, τα οποία περιέχονται σε ηλεκτρονική μορφή στον υπολογιστή της, η εκτύπωση του αποσπάσματος, που απεικονίζει με πληρότητα την ηλεκτρονικά τηρούμενη κίνηση δανειακού λογαριασμού και αναφέρει το οφειλόμενο κατά το κλείσιμο αυτού χρηματικό ποσό, εφόσον η γνησιότητα της εκτύπωσης βεβαιώνεται από τον υπάλληλο που την ενήργησε, είναι επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για την έκδοση διαταγής πληρωμής, επιτρεπομένης, βέβαια, της ανταπόδειξης από την πλευρά του οφειλέτη (ΑΠ 35/2011, ΑΠ 1501/2008, ΑΠ 2209/2007, ΑΠ 441/2007, ΑΠ 1117/2002 δημοσιευμένες στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ).

Με το δεύτερο λόγο της υπό κρίση ανακοπής οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται, ότι τα προσκομισθέντα από την καθ' ης, για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής αντίγραφα κίνησης του τηρηθέντος, στα πλαίσια της επίμαχης σύμβασης, λογαριασμού δεν απεδείκνυαν με πληρότητα το οφειλόμενο κατάλοιπο, δεδομένου ότι τα αναφερόμενα στην ανακοπή εννέα αποσπάσματα του ανωτέρω λογαριασμού, μεταξύ της 31/3/2004 και της 28/2/2006, δεν περιελάμβαναν την κίνηση, τον αριθμό και τον δικαιούχο αυτού και δεν έπρεπε να ληφθούν υπόψη, ως αποδεικτικά μέσα, για την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής.

Ο δεύτερος λόγος της ανακοπής είναι νόμιμος, εφόσον στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 623, 626 παρ. 3 και 628 του ΚΠολΔ, πρέπει δε να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Από όσα έγγραφα με επίκληση προσκόμισαν κατά τη συζήτηση οι διάδικοι, οι οποίοι δεν πρότειναν μάρτυρες προς εξέταση, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, που το Δικαστήριο λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη (άρθρο 336 αρ. 4 του ΚΠολΔ), καθώς και από όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Μετά από αίτηση της καθής η ανακοπή εκδόθηκε η προσβαλλόμενη, με αριθμό 1298/2014 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης .........., με την οποία η ομόρρυθμη εταιρεία «.....................» και οι ανακόπτοντες υποχρεώθηκαν να καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας τους, στην τότε αιτούσα και ήδη καθής το ποσό των 18.613,68 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, ως οφειλόμενο κατάλοιπο της με αριθμό ..................... σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ύψους 15.000,00 ευρώ, που είχε καταρτιστεί μεταξύ της καθ' ης και της προαναφερόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, υπέρ της οποίας εγγυήθηκε ο πρώτος ανακόπτων, ενώ ο δεύτερος είναι ομόρρυθμο μέλος της. Για την έκδοση της ως άνω διαταγής πληρωμής, η καθ'ης προσκόμισε, ως αποδεικτικά μέσα της απαίτησής της, μεταξύ άλλων εγγράφων, ακριβή φωτοτυπικά αντίγραφα των αποσπασμάτων της μηχανογραφικά τηρούμενης από αυτήν κίνησης του επίδικου λογαριασμού, για το χρονικό διάστημα από την 11/6/2003 έως την 29/5/2013. Τα προαναφερόμενα φωτοτυπικά αντίγραφα, που φέρουν την βεβαίωση εκτύπωσης του αρμόδιου υπαλλήλου της καθ' ης και είναι επικυρωμένα την 14/2/2014 από την πληρεξούσια δικηγόρο αυτής ....................., προσκομίζουν σε φωτοτυπίες οι ανακόπτοντες. Από τα συγκεκριμένα έγγραφα αποδεικνύεται, ότι ενώ τα αντίγραφα κινήσεων του λογαριασμού των χρονικών περιόδων από 11/6/2003 έως 31/3/2004 και από 1/2/2006 έως 29/5/2013 παρουσιάζουν πληρότητα, καθόσον αναφέρουν τον αριθμό του επίδικου λογαριασμού, τη δικαιούχο αυτού και τις επιμέρους κινήσεις του (χρεοπιστώσεις) κατά τις ανωτέρω περιόδους, για το χρονικό διάστημα μεταξύ 31/3/2004 και 1/2/2006 προσκομίστηκαν, για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, εννέα (9) αντίγραφα, τα οποία δεν αναφέρουν τον αριθμό του λογαριασμού, το δικαιούχο αυτού και το χρονικό διάστημα που το καθένα τους αφορά, ενώ δεν απεικονίζουν πλήρως την αντίστοιχη κίνηση του λογαριασμού, δηλαδή δεν καταγράφουν όλες τις χρεοπιστώσεις της περιόδου 1/4/2004 έως 31/1/2006. Από τα παραπάνω, λοιπόν, καθίσταται σαφές, ότι δεν υπήρχε, εν προκειμένω, πλήρης έγγραφη απόδειξη της σε βάρος των ανακοπτόντων απαίτησης της καθ' ης, δεδομένου ότι η εφαρμογή της έγκυρης δικονομικής συμφωνίας για την αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας προϋποθέτει, κατά τα εκτιθέμενα στην αμέσως προηγούμενη νομική σκέψη, ότι τα συγκεκριμένα αποσπάσματα παρουσιάζουν πληρότητα, υπό την έννοια ότι απεικονίζονται σ' αυτά, αφενός μεν τα βασικά στοιχεία του λογαριασμού (αριθμός και δικαιούχος), αφετέρου δε με συνέχεια η αναλυτική κίνηση αυτού, με όλες τις επιμέρους χρεοπιστώσεις, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης, από την ημερομηνία κατάρτισης αυτής μέχρι το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού. Επομένως, δεν συνέτρεχαν, στην προκειμένη περίπτωση, οι αναγκαίες τυπικές προϋποθέσεις, για τη σε βάρος των ανακοπτόντων έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, η οποία τυγχάνει, ως εκ τούτου, ακυρωτέα, λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη δεύτερη νομική σκέψη, χωρίς να έχει τη δυνατότητα το Δικαστήριο, να ερευνήσει την ύπαρξη ή μη της επίδικης απαίτησης της καθ' ης, προσφεύγοντας σε άλλα αποδεικτικά μέσα. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί, ότι και η καθ' ης προσκόμισε κατά τη συζήτηση της ανακοπής αντίγραφα της κίνησης του επίδικου λογαριασμού, για τη χρονική περίοδο από 11/6/2003 έως 29/5/2013, τα οποία παρουσιάζουν την απαιτούμενη πληρότητα περιεχομένου, αλλά είναι προφανές ότι τα συγκεκριμένα αντίγραφα δεν είναι εκείνα που προσκομίστηκαν για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, δεδομένου ότι τα τελευταία είχαν επικυρωθεί, ως φωτοαντίγραφα, το καθένα τους ξεχωριστά, από την πληρεξούσια δικηγόρο της καθ' ης, ενώ στα εκ μέρους της προσκομισθέντα κατά τη συζήτηση της ανακοπής αντίγραφα κίνησης του λογαριασμού δεν υφίσταται η ως άνω επικύρωση. Κατόπιν της αποδοχής, λοιπόν, ως και ουσιαστικά βάσιμου, του δεύτερου λόγου της κρινόμενης ανακοπής, παρέλκει η έρευνα της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας του τρίτου λόγου αυτής, επειδή με την αποδοχή του δεύτερου λόγου ικανοποιείται πλήρως το αίτημα για ακύρωση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής (ΕφΑΘ 1294/2009, ΕφΑΘ 5824/2001, Εφθεσ 2292/2006 δημοσιευμένες στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ).

Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτή, ως και ουσιαστικά βάσιμη, η υπό κρίση ανακοπή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, κατά το μέρος που αυτή στρέφεται εναντίον των ανακοπτόντων. Τα δικαστικά έξοδα των τελευταίων, κατόπιν σχετικού αιτήματος τους, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της καθ' ης η ανακοπή (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό της απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο αιτιολογικό της απόφασης.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ τη με αριθμό ........../2014 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης .........., κατά το μέρος που η συγκεκριμένη διαταγή πληρωμής στρέφεται εναντίον των ανακοπτόντων ..................... και ......................

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης στα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων, τα οποία ορίζει σε πεντακόσια εξήντα (560,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, την 12η Σεπτεμβρίου 2014, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων αυτών.