Skip to main content

Απόφαση 6648/2014 ΕιρΘεσ (Αναστολή Διωκτικών Μέτρων)

Divider

Ασφαλιστικά μέτρα. Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει την αναστολή όλων των διωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησής της Ν. 3869/2010.

Στην κάτωθι υπόθεση η πελάτις μας άσκησε αίτηση υπαγωγής της στο Νόμο Κατσέλη, δικάσιμος τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε το έτος 2019. Στα πλαίσια της κύριας αίτησης υπαγωγής στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, καταθέσαμε αυτοτελές δικόγραφο για έκδοση προσωρινής διαταγής, με το οποίο ζητήσαμε την προστασία της περιουσίας της έναντι των δανειστών, υπό τον όρο καταβολής από αυτήν ενός ποσού μηνιαίως, εντός των δυνατοτήτων της. Η αιτούσα ήταν ιδιωτικός υπάλληλος, διαζευγμένη και μητέρα δύο τέκνων, τα οποία μεγάλωνε με τις δικές της δυνάμεις, δεδομένου ότι ο πρώην σύζυγός της δεν τη στήριζε οικονομικά. Το Δικαστήριο δέχθηκε την αίτησή μας, η οποία συζητήθηκε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, και διέταξε την αναστολή των διωκτικών μέτρων σε βάρος της και τη διατήρηση της κατάστασης της περιουσίας της, πραγματικής και νομικής, υπό τον όρο καταβολής από αυτήν του ποσού των 180,00€ μηνιαίως, στο οποίο μπορούσε να ανταποκριθεί άνετα, εφόσον ο μηνιαίος μισθός της ανερχόταν στο ποσό των 1.180,00€.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

κατ' αρ.781 Κ.Πολ.Δικ.

Αριθμός 6648/2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ........., που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 1 Ιουλίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ........................., κατοίκου ........................., οδός ........................., η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ρόζου Αθανασίου (Α.Μ.: 8229)

ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.........................», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ......................... και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.........................», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ......................... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της ........................., 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.........................», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ......................... και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδική διάδοχος των εννόμων σχέσεων της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «.........................» που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως μετονομάσθηκε η Τράπεζα με την επωνυμία «.........................», ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.........................», η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της ..........................

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 05/05/2014 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης ........../2014 αίτησή της, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για όσους λόγους επικαλείται στο δικόγραφο της. Για τη συζήτηση της αιτήσεως ορίσθηκε δικάσιμος η ως άνω αναφερόμενη. Κατά τη δικάσιμο αυτή και κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το σχετικό έκθεμα στη σειρά της, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως προαναφέρεται.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις νομότυπα κατατεθείσες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 781 ΚΠολΔ: «1. Το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ύστεροι από σχετικό αίτημα ή και αυτεπαγγέλτως, να εκδώσει προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται στα πρακτικά, με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, έως την έκδοση της απόφασής του, για να εξασφαλιστεί ή να ρυθμιστεί κατάσταση. 2. Το δικαστήριο ανακαλεί οποτεδήποτε, ακόμη και αυτεπαγγέλτως την προσωρινή διαταγή του». Με την υπόψη διάταξη το δικαστήριο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μπορεί, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος (που υποβάλλεται με το ίδιο το δικόγραφο ή και αυτοτελώς με αυτοτελές δικόγραφο) ή και αυτεπαγγέλτως να εκδώσει προσωρινή διαταγή. Κατά μία άποψη, εφόσον η αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής υποβάλλεται αυτοτελώς και όχι με το αρχικό δικόγραφο ή με τις προτάσεις, τότε εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (Σταυρόπουλος, άρθρο 781 αρ. 1β, σ. 918). Κατά την ορθότερη θέση, που δέχεται το παρόν Δικαστήριο, η προσωρινή διαταγή δίνεται ή απορρίπτεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Τούτο δε διότι, εάν επικρατήσει η πρώτη ως άνω θέση, θα πρέπει να εκδοθεί κανονικά αιτιολογημένη απόφαση (υποκείμενη μάλιστα και σε ένδικα μέσα), ενώ είναι δεδομένο ότι οι προσωρινές διαταγές είναι οιονεί δικαστικές αποφάσεις, δεν είναι απαραίτητο να περιέχουν αιτιολογία, ανακαλούνται ελεύθερα ακόμη και αυτεπαγγέλτους και συχνά μάλιστα χορηγούνται χωρίς καν να κλητευθε ή να ακροασθεί ο αντίδικος, κατ' άκρα πιθανολόγηση (βλ. Δημήτριο Μακρή, Εκούσια Δικαιοδοσία, έκδ. 2012, σελ. 141 - 143). Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2 του Ν 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν.4161/2013 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 Ν.4161/2013 και άρθρο 19 του αμέσως παραπάνω νόμου, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως, οι οποίες κατανέμονται συμμέτρως, εφόσον πρόκειται για καταβολές του άρθρου 8 παρ. 2, ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ 2, εφόσον υφίσταται αίτημα εξαίρεσης εκποίησης των δικαιωμάτων στην κύρια κατοικία. Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών του άρθρου 8 παρ.2 ή αντίστοιχα του άρθρου 9 παράγραφος 2. Το ποσό των τελευταίων ενήμερων μηνιαίων καταβολών θα πρέπει να είναι εύλογο με βάση την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, ωστόσο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% των μηνιαίων δόσεων, που όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, το δε ελάχιστο ποσό καταβολής συνολικά στους δανειστές ανέρχεται σε 40 ευρώ. Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν 3869/2010, «σε περιπτώσεις που, εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων, λόγω ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, το δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από 5 μήνες, νέα δικάσιμο, για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών.

Στην προκείμενη περίπτωση με την από 06/05/2014 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης ........../2014 αυτοτελή αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής, η αιτούσα ζητεί τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να διατηρηθεί η νομική και πραγματική κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της και να ανασταλεί κάθε διωκτικό μέτρο εναντίον της, εκθέτοντας ότι υπέβαλε στο αρμόδιο δικαστήριο την από 05/12/2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ........../2012 αίτηση υπαγωγής της στον Ν. 3869/2010 και ρύθμισης των οφειλών της, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για την 09/01/2019. Επιπρόσθετα ζητεί να ορισθούν με αυτή μηνιαίες καταβολές ύψους 200.00 ευρώ μηνιαίως, σύμμετρα, αναλογικά και άτοκα, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ως άνω με αριθμό ........../2012 αίτησής της, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 3869/2010, καθώς, όπως προαναλύθηκε έχει περιέλθει χωρίς σε υπαιτιότητα σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής, λόγω της γενικότερης εισοδηματικής της κατάστασης κατ' άρθρο 5 παρ. 2 Ν.3869/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ.5.

Με αυτό το περιεχόμενο η υπό κρίση αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 4 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 85 του Ν.3996/2011 και 781 ΚΠολΔ, πρέπει δε να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσία.

Όπως προκύπτει από τη με αριθμό 837Γ/15.05.2014 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών ........., την οποία προσκομίζει με επίκληση η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση κατά την ως άνω δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην πρώτη των καθ' ων, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «.........................». Η τελευταία όμως, κατά τη δικάσιμο αυτή και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό έκθεμα δεν παραστάθηκε, γι' αυτό πρέπει να δικαστεί ερήμην, χωρίς να συνάγεται από την ερημοδικία της τεκμήριο ομολογίας των πραγματικών περιστατικών της αίτησης, όπως προκύπτει τόσο από τη διάταξη του άρθρου 699 ΚΠολΔ, όσο και από τη διάταξη του άρθρου 696 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα (βλ. Π. Τζίφρας, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. δ', σελ.50).

Από τους προταθέντες στο ακροατήριο ισχυρισμούς των παρασταθέντων διαδίκων, τα προσκομιζόμενα με επίκληση έγγραφα και όλη τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα παρακάτω: Η αιτούσα υπέβαλε στο παρόν Δικαστήριο την από 10/12/2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ........../2012 αίτηση υπαγωγής της στον Ν. 3869/2010 και ρύθμισης των οφειλών της, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για την 02/01/2019.

Επί της αιτήσεως αυτής μέχρι σήμερα δεν χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή, που να απαγορεύει την πραγματική και νομική μεταβολή του περιγραφόμενου στην κύοια αίτηση ακινήτου της. Πιθανολογείται δε ότι η αιτούσα, πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, εφόσον πρόκειται νια φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας και έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρεών της, τα δε χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου. Συγκεκριμένα η αιτούσα, 44 ετών, είναι ιδιωτική υπάλληλος, διαζευγμένη με δύο ανήλικα τέκνα, γεννηθέντα τα έτη .......... και .......... αντίστοιχα. Ο πρώην σύζυγος της, δεν καταβάλλει μηνιαία διατροφή για τα ανήλικα τέκνα τους, αν και είναι υποχρεωμένος, λόγω της οικονομικής του αδυναμίας. Ειδικότερα, ο πρώην σύζυγος της εργάζεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σε δημοτική επιχείρηση του Δήμου ......................... και εισπράττει από την εργασία του το ποσό των 800€ μηνιαίως περίπου, τα οποία επαρκούν μόνο για τις δικές του δαπάνες διαβίωσης και της νέας οικογένειας του, αφού απέκτησε τιε τη νέα σύζυγο του και ένα τέκνο, το οποίο είναι ανήλικο. Η αιτούσα διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα μαζί με τα ανήλικα τέκνα της. Το διαμέρισμα αυτό, που περιγραφεί λεπτομερώς στην αίτηση της, είναι το μοναδικό της περιουσιακό της στοιχείο. Το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας της προέρχεται από τον μηνιαίο μισθό της από την εργασία της, ο οποίος ανέρχεται μηνιαίως το ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα ευρώ (1.180€), χωρίς να έχει καμία απολύτως στήριξη πλέον από άλλες πηγές. Δεν λαμβάνει επιδόματα. Δεν λαμβάνει διατροφή από τον πρώην σύζυγο της. Όλες δε οι οφειλές της προς τις καθ' ων, που περιγράφονται στη με αριθμό 19054/2012 έκθεσης κατάθεσης αίτηση της, πιθανολογήθηκε ότι δημιουργήθηκαν λόγω των αυξημένων οικογενειακών αναγκών της, που την ανάγκασαν να καταφύγει περισσότερο από όσο έπρεπε η οικονομική της κατάσταση σε δανεισμό, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες της και της οικογένειας της. Ειδικά η διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης από τον πρώην σύζυγο της για τους λόγους που αναφέρθηκε ανωτέρω, καθώς και από τη μητέρα της, η οποία είναι συνταξιούχος και η σύνταξή της ανέρχεται πλέον στα 340,60€, όπως επίσης και η συρρίκνωση τον εισοδημάτων της, επιδείνωσαν την οικονομική της κατάσταση κατ κατέστησαν εν τέλει αδύνατη την πλήρη εξυπηρέτηση των οφειλών της, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το μηνιαίο εισόδημά της για την εξόφληση των δανειακών της υποχρεώσεων και ως εκ τούτου περιήλθε χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, οπότε στερούμενη επαρκών και σταθερών εισοδημάτων, άρχισε να μην εξυπηρετεί χα χρέη της. Μετά την αφαίρεση των απολύτως αναγκαίων δαπανών διαβίωσης, στερείται επαρκών εισοδημάτων προκειμένου να ανταποκριθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις της προς τις καθ' ων πιστώτριες της, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές, που μάλιστα συνεχώς διογκώνονται, με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας Έχει γι' αυτό περιέλθει σε κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που την επηρεάζει, καθώς, εγκλωβισμένη στην κατάσταση αυτή, αδυνατεί πλέον να λειτουργήσει ως κοινωνικό ον και να συμμετέχει στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Περαιτέρω, επειδή πιθανολογείται επείγουσα περίπτωση, κατ' άρθρο 781 του ΚΠολΔ, η οποία συνίσταται στον κίνδυνο να εκποιηθεί η περιγραφόμενη στην υπό κρίση αίτηση μοναδική κατοικία της αιτούσας και να ματαιωθεί η επιδιωκόμενη με την αίτηση του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 εξαίρεση από την εκποίηση του παραπάνω ακινήτου, η οποία είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, δεδομένου ότι η αντικειμενική αξία του δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση και να χορηγηθεί η αιτηθείσα προσωρινή διαταγή. Περαιτέρω, κατά τα προεκτεθέντα στο εισαγωγικό μέρος και σχετικές διατάξεις των άρθρων του Ν 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν.4161/2013 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 Ν.4161/2013 και άρθρο 19 του αμέσως παραπάνω νόμου, και λαμβανομένων υπόψη του ύψους των οφειλών της αιτούσας, των μηνιαίων εισοδημάτων της και των βιοτικών αναγκών της πρέπει να ορισθεί καταβολή εκ μέρους της δόσεων στους πιστωτές της, ύψους 180,00 ευρώ το μήνα, δυνάμει του περισσεύματος που προκύπτει εκ εισοδήματος της μετά την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της ιδίας και της οικογένειας της. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται., κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης των καθ' ων και κατ' αντιμωλία των λοιπών.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ως άνω κυρίας αιτήσεως.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας που περιγράφοντα, στην αίτηση, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κυρίας αιτήσεως.

ΟΡΙΖΕΙ την καταβολή μηνιαίων δόσεων από την αιτούσα προς τις καθ' ων πιστώτριες της ύψους 180,00 ευρώ συμμέτρως σε όλα τα δάνεια της, αρχομένων των καταβολών από 1η Ιανουαρίου 2015, που θα γίνονται μεταξύ 1ης και 15ης εκάστου μήνα, για το χρονικό διάστημα έως τη συζήτηση της αίτησης και μάλιστα στα πλαίσια της διάταξης του αρ. 9 παρ 2 του 3869/2010.

Υπενθυμίζεται στην αιτούσα ότι σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αξιόλογη μεταβολή στα εισοδήματά της με οποιονδήποτε τρόπο, οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, προκειμένου να ενημερωθούν η πιστώτρια της, κατ' αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010, διότι, σε περίπτωση που δεν το πράξει, κινδυνεύει να υποστεί τις προβλεπόμενες συνέπειες τόσο της παρ. 1 του άρθρου 10, όσο και της παρ. 4 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, η οποία προστέθηκε στο ως άνω άρθρο με το άρθρο 17 του Ν. 4161/2013.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στη Σεπτεμβρίου 2014, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, παρουσία της γραμματέως ..........