Απόφαση 3449/2014 ΕιρΘεσ (Νόμος Κατσέλη)

Divider

Δέχεται την αίτηση Ν. 3869/2010. Καθορίζει μηνιαίες καταβολές επί τετραετία. Εξαιρεί της εκποίησης τη μοναδική κατοικία του αιτούντα. Κούρεμα 70% περίπου.

Με την δικαστική απόφαση, που παρατίθεται κατωτέρω πελάτης μας υπήχθη στο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η εν λόγω απόφαση Νόμου Κατσέλη κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη για τους εξής λόγους: 1) Η ρύθμιση που ζητήσαμε και διέταξε το Δικαστήριο για τη διάσωση της κατοικίας του πελάτη από τη ρευστοποίηση είναι τετραετούς διάρκειας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο αιτών θα μπορέσει να ανταποκριθεί εγκαίρως στη ρύθμιση, δεδομένης και της ηλικίας του, εφόσον είναι συνταξιούχος γήρατος του ΙΚΑ. 2) Κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι δύο δάνεια, που είχαν ληφθεί εντός του τελευταίου έτους από το χρόνο κατάθεσης της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, μπορούσαν να ρυθμιστούν, εφόσον προέκυπτε από την αντιπαραβολή των εγγράφων ότι τα δάνεια αυτά είχαν εκταμιευτεί για τη ρύθμιση προγενέστερων οφειλών του δανειολήπτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κούρεμα δανείων, που έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανέρχεται σε ποσό 74.000€ περίπου, ήτοι ο πελάτης μας θα κληθεί να καταβάλλει συνολικά ποσοστό 30% περίπου της αρχικής οφειλής του (42.000€ σε καταβολές προς τις τράπεζες + 4000€ μείωση περιουσίας από εκποίηση ενός αγρού = 46.000€ έναντι 120.000€ αρχικής οφειλής, που έπρεπει να καταβάλλει). Ταυτόχρονα, απόρριφθηκαν από το Δικαστήριο οι ενστάσεις των τραπεζών για δόλια περιέλευση σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής, αοριστία της αίτησης και παράβαση του καθήκοντος αληθείας από τον αιτούντα.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 3449/29-04-2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη .........., που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα ..........

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 11 Δεκεμβρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΑΙΤΩΝ: ............................., κάτοικος Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός .........................., ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθανάσιο Ρόζου (Α.Μ.: 8229).

ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρ. 5 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ): 1.Η τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ".........." που εδρεύει στην Αθήνα, .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος ........................., 2.Η τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ".........." που εδρεύει στην Αθήνα, .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στη δίκη, 3.Η τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ".........." που εδρεύει στην Αθήνα, .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος ............................., 4.Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ".........." που εδρεύει στην Αθήνα, .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος ............................., 5.Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ".........." που εδρεύει στην Αθήνα, .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στη δίκη.

Ο ΑΙΤΩΝ ζητά να γίνει δεκτή η από 16-11-2011 (αρ. εκθ. κατ. ........./25-11-2011), αίτησή του που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις με αριθμούς 11316/Δ και 11315Δ/14-11-2011 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης .......... προκύπτει ότι επικυρωμένα αντίγραφα της κρινόμενης αίτησης με κλήσεις για συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκαν στη δεύτερη και πέμπτη των καθών. Οι τελευταίες όμως δεν παρουσιάστηκαν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο, ωστόσο όμως δε θα δικαστούν ερήμην αλλά σαν να είναι παρούσες(άρθρο 754 παρ 2 ΚΠΟΛΔ).

Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών, όπως το περιεχόμενο αυτής συμπληρώθηκε παραδεκτά κατ'άρθρο 745 ΚΠΟΛΔ, με δήλωση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του στα ταυτάριθμα με τη παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες που αναφέρονται στην αίτηση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, αφού ληφθεί υπόψη η περιουσιακή του κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται, με σκοπό την απαλλαγή του απ' αυτά και την εξαίρεση της εκποίησης του ποσοστού ακινήτου που χρησιμεύει οος κύρια κατοικία του, που αναφέρεται στην εν λόγω αίτηση.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση είναι ορισμένη, αφού εμπεριέχονται σ'αυτή όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στη παρ 1 του άρθρου 1 και στην παρ 1 του άρθρου 4 του ν 3869/2010, απορριπτόμενων των σχετικών ενστάσεων που υπέβαλαν οι καθών ως ουσιαστικά αβάσιμων και αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010) εφόσον για το παραδεκτό της δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντα για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρο 13 παρ.2 του ν. 3869/2010 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών από τους παριστάμενους Δικηγόρους από τα οποία προκύπτει ότι οι τελευταίοι προκατέβαλαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης τις προβλεπόμενες εισφορές στη παρ 1 του άρθρου 61 του ν 4194/2013. Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ 3, 8 και 9 παρ 1 και 2 του ν. 3869/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το ν 4161/2013 και άρθρο 19 παρ 3 του ν 4161/2013. Επομένως δεδομένου ότι δεν επετεύχθη ο δικαστικός συμβιβασμός, καθότι οι πιστώτριες δεν αποδέχθηκαν το σχέδιο διευθέτησης, πρέπει να εξεταστεί η ουσιαστική βασιμότητα αυτής.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεση του αιτούντα, ο οποίος εξετάστηκε στο ακροατήριο και του οποίου η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και απ' όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν τα παρακάτω:

Ο αιτών, .........., κατοικεί σε διαμέρισμα συνιδιοκτησίας με την εν διαστάσει σύζυγο του κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ο καθένας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού .......... αριθμ ..... Εύοσμος - Θεσσαλονίκης, είναι 60 ετών και από το γάμο του έχει αποκτήσει δύο τέκνα, τα οποία είναι οικονομικά ανεξάρτητα και είναι συνταξιούχος του ασφαλιστικού φορέα-ΙΚΑ από τον οποίο λαμβάνει μηνιαία σύνταξη, ανερχόμενη στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (1.386,00€). Σε χρόνο προγενέστερο του έτους είχε αναλάβει από τις παρακάτω πιστώτριες τα παρακάτω δάνεια, συνυπολογιζομένων στων παρακάτω ποσών και των τόκων και εξόδων, καθότι οι πιστώτριες δεν προβάλλουν ισχυρισμό ότι η ανάληψη αυτών έγινε εντός του τελευταίου έτους, ήτοι:

  1. Από την τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ..........: α) δυνάμει της με αριθμό ................... σύμβασης πιστωτικής κάρτας από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 3.540,14€ β) δυνάμει της με αριθμό ...................... σύμβασης επίσης πιστωτικής κάρτας από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 1858,19€, γ) δυνάμει της με αριθμό ..................... σύμβασης καταναλωτικού δανείου από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 10.727,45€ και δ) δυνάμει της με αριθμό ......................... σύμβασης επίσης πιστωτικής κάρτας από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 5.665,32€ ήτοι συνολικά το ποσό των 21.791,10€
  2. Από τη ..........: α) δυνάμει της με αριθμό .......................... σύμβασης πιστωτικής κάρτας από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 5.110,12€ και β) δυνάμει της με αριθμό ............................ σύμβασης προσωπικού δανείου από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 3.120,91€, ήτοι συνολικά 8.231,03€.
  3. Από την ..........: α)δυνάμει της με αριθμό .......................... σύμβασης στεγαστικού δανείου από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 70.183,66€( βλ κείμενο προτάσεων της εν λόγω πιστώτριας). Η παραπάνω απαίτηση είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με δεύτερη προσημείωση υποθήκης, αλλά ουσιαστικά πρώτης, διότι η εμφανιζόμενη ως πρώτη υπέρ ΟΕΚ έχει εξαλειφθεί, επί του προαναφερόμενου ποσοστού συγκυριότητας επί του παραπάνω ακινήτου του αιτούντα, το οποίο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του. β) δυνάμει της με αριθμό ......................... σύμβασης καταναλωτικού δανείου (ουσιαστικά ρύθμιση δύο παλαιοτέρων οφειλών προερχόμενων από δύο πιστωτικές κάρτες, οι οποίες μέσω αυτού ξοφλήθηκαν) από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 4.997,35€, ήτοι συνολικά το ποσό των 75.181,01€
  4. Από την Τράπεζα με την επωνυμία .......... δυνάμει της με αριθμό ......................... σύμβασης πιστωτικής κάρτας από την οποία οφείλει το ποσό των 5.522,13€ και
  5. Από την ..........: α) δυνάμει της με αριθμό ........................ σύμβασης πιστωτικής κάρτας από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 2.026,03€ και β) δυνάμει της με αριθμό .......................... σύμβασης επίσης πιστωτική κάρτα από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 2.019,18€, ήτοι συνολικά το ποσό των 4.045,21€.

Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι, ο αιτών μέχρι και το έτος 2010, εξυπηρετούσε τις δανειακές του υποχρεώσεις, έκτοτε όμως αφενός λόγω του γεγονότος ότι μειώθηκε ο μισθός του και αφετέρου λόγω των υψηλών επιτοκίων και των ανακεφαλαιοπήσεων των τόκων δεν ήταν σε θέση να τις εξυπηρετήσει καθόσον οι δόσεις των προαναφερόμενων πιστωτικών προϊόντων είχαν ανέλθει στα 1650€, ενώ ο μισθός του ανέρχονταν στα 1250€ και έτσι περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, η οποία συνεχίζεται και μέχρι τη συζήτηση της παρούσας, καθότι δεν αναμένεται να βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση στο εγγύς μέλλον λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.

Ενόψει των παραπάνω κρίνεται ότι ο αιτών δεν περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής από δολιότητα, απορριπτόμενης της σχετικής ένστασης που υπέβαλαν οι πιστώτριες ως ουσιαστικά αβάσιμης, οι οποίες ισχυρίζονται ότι, ο αιτών περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής από δολιότητα, διότι κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών του υποχρεώσεων γνώριζε ή σε κάθε περίπτωση αποδεχόταν ως ενδεχόμενο, ότι δε δύναται να τις εξυπηρετήσει, αφού τις εξυπηρετούσε μέχρι το παραπάνω χρονικό σημείο, το οποίο ήταν μεταγενέστερο των χρόνων αναλήψεως.

Τέλος απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη κρίνεται και η υποβλπθείσα ένσταση από τη τέταρτη των καθών, περί παράβασης του καθήκοντος αληθείας από τον αιτούντα, διότι δε συμπεριέλαβε στα περιουσιακά του στοιχεία τη κυριότητα του 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση .........., καθόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είχε απολέσει το εν λόγω δικαίωμά του δυνάμει της με αριθμό .......... αμετάκλητης απόφασιτης του Αρείου Πάγου.

Ο αιτών δε διαθέτει καμία άλλη πηγή εισοδήματος, εκτός από τη σύνταξή του, και η ακίνητη περιουσία του αποτελείται από τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία:

  1. το ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου της κυριότητας ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, έκτασης 79,70 τ.μ επί της οδού ....................... Εύοσμος Θες/νίκης αντικειμενικής αξίας αυτού του ποσοστού 22.594,95 ποσό που δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για άγαμο, όπως ο αιτών που ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ προσαυξημ,ένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος (1078/1980 άρθρο 1), για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Τη κυριότητα δε αυτού απέκτησε δυνάμει του με αριθμό ..................... συμβολαίου αγοράς της Συμβολαιογράφου Θες/νίκης Καλλιόπης Σγουρού-Καβάκη, νόμιμα μεταγεγραμένο στα βιβλία μεταγραφών τιου Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης.
  2. ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας ενός ελαιοκτήματος, έκτασης δέκα στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στη θέση .......................... της αγροτικής περιφέρειας ..............................., εμπορικής αξίας του ποσοστού 4.000€. Την ψιλή κυριότητα του παραπάνω ακινήτου απέκτησε δυνάμει του με αριθμό ................... συμβολαίου γονικής παροχής του συμβολαιογράφου Πλωμαρίου Ξενοφώντα Θεμιστοκλή, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πλωμαρίου και
  3. το κληρονομικό δικαίωμα της ψιλής κυριότητας του εξ αδιαιρέτου ενός ελαιοκτήματος στη θέση .........................., το οποίο δικαίωμα απέκτησε δυνάμει της με αριθμό ......................... δημόσιας διαθήκης του πατέρα του ........................, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει προβεί στην αποδοχή κληρονομιάς του εν λόγω δικαιώματος, εμπορικής αξίας αυτού 800€.

Επομένως η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες επί τετραετία, χρόνο που κρίνει εύλογο το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του αιτούντα, είναι 60 ετών, οι οποίες θ' αρχίζουν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαΐου 2014. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής το ποσό που μπορεί να διαθέσει ο αιτών στις πιστώτριες ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ μηνιαία, λαμβανομένου υπόψη του ποσού που απαιτείται για τη κάλυψη των βιοτικών του αναγκών, προκειμένου να έχει ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.

Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντα ανέρχεται στο ποσό των 114.770,48€ και από το παραπάνω ποσό των 500 ευρώ η ......... θα λαμβάνει μηνιαία το ποσό των 94,93€, η .......... το ποσό των 35,86€, η .......... το ποσό των 327,53€, η .......... το ποσό των 24,06€ και η .......... το ποσό των 17,62€. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας οι πιστώτριες θα έχουν λάβει το ποσό των 24.000 ευρώ (48 Χ 500). Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτριών που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 90.770,48€ θα γίνει αφενός με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση του ποσοστού της κυριότητας του παραπάνω ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντα με τη καταβολή του 80% των 22.594,95€ (45.189,90€ που είναι η αντικειμενική αξία του όλου διαμ/τος /2) ήτοι του ποσού των 18.075,96€ , καθόσον ο νομοθέτης με την αντικατάσταση με το άρθρο 17 του ν 4161/2013 της παρ 2 του άρθρου 9 του ν 3869/2010 όρισε ως ανώτατο όριο καταβολής το εν λόγω ποσοστό για τη περίπτωση που το υπόλοιπο των οφειλών, μετά δηλαδή τις καταβολές στα πλαίσια των καταβολών της παρ 2 του άρθρου 8 του προκείμενου νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν 4161/2013, υπερβαίνει το εν λόγω ποσοστό (το 80% της αντικειμενικής αξίας), καθότι διαφορετικά, δηλ σε περίπτωση που το υπόλοιπο των οφειλών υπολείπεται του εν λόγω ποσοστού δε θα καταβληθεί το τελευταίο αλλά το πρώτο και αφετέρου με την εκποίηση του προαναφερόμενου ποσοστού της ψιλής κυριότητας του ελαιοκτήματος έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 9 του προκείμενου νόμου. Όσον δε αφορά τη διάσωση του ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντα, το ποσό του ποσοστού του 80% της αντικειμενικής αξίας αυτού θα το λάβει η .........., διότι είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη, όπως προαναφέρεται με ουσιαστικά πρώτη προσημείωση υποθήκης. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τεσσάρων ετών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού θα γίνει σε τέσσερα (4) χρόνια, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ 2 του άρθρου 17 του ν 4161/2013 . Επομένως το ποσό που θα καταβάλλει μηνιαία ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 376,58€ και όλο το ποσό θα το λάβει η .......... και θ' αρχίσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι την 31.5.2018, καθόσον, όπως προαναφέρεται, κρίθηκε ότι πρέπει να δοθεί περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών. Όσον αφορά την προβλεπόμενη εκποίηση στη παρ. 1 του άρθρου 9 πρέπει να διοριστεί εκκαθαριστής, ο οποίος, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, πρέπει να έχει την ιδιότητα του Δικηγόρου και επειδή κρίνεται απαραίτητο κατ' αναλογική εφαρμογή της διάταξης του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία εφαρμόζεται κατά τη διάταξη του άρθρου 15 του ν. 3869/2010, να διοριστεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα τον Δικηγόρο Θες/νίκης .........., κάτοικο Θεσσαλονίκης (...........), ο οποίος, αφού ειδοποιηθεί από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό ευρετήριο του άρθρου 13 του ν. 3869/2010, ο οποίος θα προβεί στην ελεύθερη εκποίηση κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. αγγελία στο διαδίκτυο, μια προσφορά στις πιστώτριες ή οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κρίνει κατά την κρίση του, με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 4.000 ευρώ, καθότι πρόκειται για εξ αδιαιρέτου μερίδιο, το οποίο είτε θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου, είτε τούτο θα αποτελέσει προϊόν δανείου από κάποιο πιστωτικό ίδρυμα με διασφαλισμένους όρους, είτε τέλος με την πίστωση του τιμήματος υπό τον όρο της διαλυτικής αίρεσης μεταβίβασης της κυριότητας μέχρι την εξόφληση αυτού (τιμήματος). Επίσης ο εν λόγω εκκαθαριστής κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 9 του Πτωχ. Κώδικα πρέπει να επιμεληθεί την εγγραφή της παραπάνω απόφασης στο Υποθηκοφυλακείο .......... Στη συνέχεια κατ' αναλογική εφαρμογή των αναφερομένων παρακάτω διατάξεων του πτωχευτικού κώδικα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του ν. 3869/2010 και σε περίπτωση ανεύρεσης αγοραστή, ο οποίος θα προσφέρει το παραπάνω τίμημα και θα δύναται να τηρήσει και τους προαναφερόμενους όρους ως προς την καταβολή αυτού θα επιμεληθεί την κατάρτιση του σχετικού συμβολαίου μεταβίβασης στο οποίο θα συμβληθεί για λογαριασμό του αιτούντα. Στη συνέχεια, αφού επιδώσει στο Δημόσιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την κατάρτιση του παρακάτω αναφερομένου πίνακα διανομής και προβεί στη δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη σύνταξη του εν λόγω πίνακα διανομής ανακοίνωσης αφ' ενός περί επίτευξης του σχετικού τιμήματος από την εκποίηση του εν λόγω ακινήτου και αφ' ετέρου ότι μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών, θα προβεί στην κατάρτιση του πίνακα διανομής (άρθρο 161 Πτωχ. Κώδικα), ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στο παρόν Ειρηνοδικείο και ότι εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εν λόγω τοιχοκόλληση θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ανακοπή κατ' αυτού τόσο οι καθών ως μετέχουσες στη ρύθμιση πιστώτριες όσο και οι πιστωτές (του άρθρου 1 παρ.2), οι οποίοι πρέπει να ικανοποιηθούν από το τίμημα της εν λόγω εκποίησης, αφού ο νομοθέτης εξαίρεσε αυτούς της ρύθμισης του παρόντος νόμου προς όφελος τους, το οποίο (όφελος) πραγματώνεται με την εν λόγω ρύθμιση. Στη συνέχεια θα προβεί στην κατάρτιση του πίνακα διανομής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154, 155 επ. του Πτωχ. Κώδικα σε συνδυασμό με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 του ν. 3869/2010 και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από την τοιχοκόλληση στο Ειρηνοδικείο του πίνακα διανομής θα προβεί στη διανομή του ποσού της εκποίησης εφόσον όμως δεν ασκηθούν ανακοπές κατ' αυτού. Τέλος προς αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων του εκκαθαριστή ο αιτών να καταβάλλει στον τελευταίο το ποσό των διακοσίων ευρώ (200€). Τέλος, όσον δε αφορά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας του παραπάνω έτερου ελαιοκτήματος, αυτό, κατά τη κρίση του Δικαστηρίου, πρέπει να εξαιρεθεί της εκποίησης, διότι τούτο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δε διαθέτει τίτλο κτήσεως και προκειμένου να εκποιηθεί θα απαιτηθεί η έκδοση κληρονομητηρίου, για την έκδοση του οποίου θα απαιτηθούν δικαστικά έξοδα, τα οποία προφανώς είναι δυσανάλογα με το αναμενόμενο τίμημα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται να υπερβεί το ποσό των 800€, συνυπολογιζόμενης και της αμοιβής του εκκαθαριστή, ο οποίος πρέπει να διορισθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρί του προκείμενου νόμου, ο οποίος θα επιμεληθεί την εκποίησή του και τη διανομή του εισπραχθησόμενου τιμήματος. Πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντα, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της πιστώτριάς του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή, ήτοι τη τήρηση της ρύθμισης για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων πλην της δεύτερης και πέμπτης των καθών, οι οποίες δικάστηκαν ερήμην. Δέχεται την αίτηση.

Καθορίζει επί τετραετία τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντα προς τις πιστώτριές του, οι οποίες θα αρχίσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου 2014 καταβάλλοντος μηνιαία στην .......... το ποσό των 94,93€, στη .......... το ποσό των 35,86€, στην .......... το ποσό των 327,53€, στην .......... το ποσό των 24,06€ και στην .......... το ποσό των 17,62€.

Εξαιρεί της εκποίησης το 1/2 εξ αδιαιρέτου του ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται επί της οδού .......... Εύοσμος- Θεσσαλονίκης.

Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση του παραπάνω ποσοστού του ακινήτου το ποσό των 18.075,96 ευρώ καταβάλλοντος επί τέσσερα χρόνια (4) μηνιαία στην .......... το ποσό των 376,58€. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 31.5.2018, ήτοι τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Διατάσει την εκποίηση του 50% εξ αδιαιρέτου ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας ενός ελαιοκτήματος, έκτασης δέκα στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στη θέση .......... της αγροτικής περιφέρειας .......... με το αναφερόμενο τίμημα και υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που αναφέρονται στο ιστορικό.

Διορίζει εκκαθαριστή τον .........., Δικηγόρο Θεσσαλονίκης (ΑΜ: .............), κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός .......... αρ. .........) στον οποίο ο αιτών για τον παραπάνω λόγο (εκποίηση) να καταβάλλει το ποσό των διακοσίων (200)€.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 29 Απριλίου 2014, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.