Απόφαση 3099/2014 Ειρ Θεσ (Αναστολή Διωκτικών Μέτρων)

Divider

Ασφαλιστικά μέτρα. Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει την αναστολή των διωκτικών μέτρων κατά του αιτούντα και τη διατήρηση της νομικής και πραγματικής κατάστασης των περιουσιακών του στοιχείων μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριας αίτησής του Ν. 3869/2010. Ορίζει μηδενικές καταβολές για τρία (3) έτη.

Στην κάτωθι περίπτωση ο πελάτης μας ήταν άνεργος, απολυμένος μεγάλης δημόσιας επιχείρησης που έκλεισε. Επειδή είχε ήδη κατατεθεί αίτηση υπαγωγής του στο Νόμο Κατσέλη, καταθέσαμε επιπλέον αυτοτελές αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής, το οποίο δικάστηκε σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το αίτημά μας έγινε δεκτό και εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, με την οποία διατάχθηκε η αναστολή των διωκτικών μέτρων σε βάρος του πελάτη μας, με την παράλληλη προστασία των περιουσιακών του στοιχείων και ορίστηκε να προβεί για τρία (3) έτη σε μηδενικές καταβολές προς όλους τους δανειστές του.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός 3099/2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη .........., που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 1 Απριλίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΑΙΤΟΥΝΤΑ: .........., κατοίκου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, οδός .........., αριθμ. .........., τον οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Αθανάσιος Ρόζου (Α.Μ.: 8229).

ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .........., αριθμ. .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε στη δίκη 2. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .........., αριθμ. .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε στη δίκη, και 3. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .........., αριθμ. .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ............................... (Α.Μ: ............).

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 17-1-2014 με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης ........../29-1-2014 αίτηση του που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό για όσους λόγους επικαλείται στο δικόγραφο της. Για την συζήτηση της αιτήσεως ορίστηκε δικάσιμος η ως άνω αναφερομένη. Κατά την δικάσιμο αυτή και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό έκθεμα στη σειρά της, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως προαναφέρεται.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί αυτοί καθώς και όσα αναφέρονται στις προτάσεις που ο αιτών κατέθεσε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμ. 468Γ'/20-3-2014, και 462Γ'/20-3-2014 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών .........., τις οποίες προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για συζήτηση κατά την ως άνω δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις πρώτη, και δεύτερη των καθ' ων. Οι τελευταίες όμως, κατά την δικάσιμο αυτή και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό έκθεμα, δεν παραστάθηκαν, γι' αυτό πρέπει να δικαστούν ερήμην, χωρίς να συνάγεται από την ερημοδικία τους τεκμήριο του άρθρου 696 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα (βλ. Π. Τζίφρας, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. δ', σελ.50).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 781 ΚΠολΔ: 1. Το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα ή και αυτεπαγγέλτως, να εκδώσει προσωρινή διαταγή που καταχωρίζεται στα πρακτικά, με την οποία διατάζει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα έως την έκδοση της απόφασής του, για να εξασφαλιστεί ή να ρυθμιστεί κατάσταση, 2. Το δικαστήριο ανακαλεί οποτεδήποτε, ακόμη και αυτεπαγγέλτως την προσωρινή διαταγή του. Με την υπόψη διάταξη το δικαστήριο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μπορεί, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος ή και αυτεπαγγέλτως να εκδώσει προσωρινή διαταγή. Κατά μία άποψη, εφόσον η αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής υποβάλλεται αυτοτελώς, και όχι με το αρχικό δικόγραφο ή με τις προτάσεις, τότε εκδικάζεται κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (Σταυρόπουλος, όρθρο 781 αριθμ. 1β σελ. 918). Κατά την ορθότερη θέση που δέχεται το παρόν δικαστήριο η προσωρινή διαταγή δίνεται ή απορρίπτεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Τούτο δε, διότι, εάν επικρατήσει η πρώτη ως άνω θέση, θα πρέπει να εκδοθεί κανονικά αιτιολογημένη απόφαση (υποκείμενη μάλιστα και σε ένδικα μέσα), ενώ είναι δεδομένο ότι οι προσωρινές διαταγές είναι οιονεί δικαστικές αποφάσεις, δεν είναι απαραίτητο να περιέχουν αιτιολογία, ανακαλούνται ελεύθερα, ακόμη και αυτεπαγγέλτως και συχνά μάλιστα χορηγούνται χωρίς καν να κλητευθεί ή να ακροασθεί ο αντίδικος κατ' άκρα πιθανολόγηση (βλ. Δημήτριος Μακρής, Εκούσια Δικαιοδοσία έκδοση 2012, σελ 141, 142, 143).

Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.2 Ν 3869/2010, ως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν.4161/2013 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 5, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 Ν.4161/2013 και άρθρο 19 του αμέσους παραπάνω νόμου, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως, οι οποίες κατανέμονται συμμέτρως, εφόσον πρόκειται για καταβολές του άρθρου 8 παρ.2, ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ.2, εφόσον υφίσταται αίτημα εξαίρεσης εκποίησης των δικαιωμάτων στην κύρια κατοικία. Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών του άρθρου 8 παρ.2 ή αντίστοιχα του άρθρου 9 παράγραφος 2. Το ποσό των τελευταίων ενήμερων μηνιαίων καταβολών θα πρέπει να είναι εύλογο με βάση την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, ωστόσο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% των μηνιαίων δόσεων που όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, το δε ελάχιστο ποσό καταβολής συνολικά στους δανειστές ανέρχεται σε 40 ευρώ. Εξαίρεση στο παραπάνω όριο υφίσταται, αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 του παρόντος, περίπτωση κατά την οποία ορίζεται από τον Ειρηνοδίκη χαμηλότερη ή μηδενική δόση.

Στην προκειμένη περίπτωση με την από 17-1-2014 και με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης ........../29-1-2014 αυτοτελή αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής, ο αιτών, ζητεί την χορήγηση προσωρινής διαταγής προκειμένου να διατηρηθεί η νομική και πραγματική κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του και να ανασταλεί κάθε καταδιωκτικό μέτρο εναντίον του, εκθέτοντας ότι υπέβαλε στο αρμόδιο Δικαστήριο την με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης ........../2013 αίτησή του κατ' άρθρ. 4 παρ.1 του Ν.3869/2010, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 30-5-2019. Με αυτό το περιεχόμενο η υπό κρίση αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 686 επ. ΚπολΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 4 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 781 ΚΠολΔ, πρέπει δε να εξεταστεί κατ' ουσία.

Από τα έγγραφα που με επίκληση προσκομίζει ο αιτών, και από τους ισχυρισμούς των διαδίκων που προφορικά εξέθεσαν στο Δικαστήριο, τους οποίους ο αιτών αναλύει και στο σημείωμα που νόμιμα κατέθεσε, πιθανολογήθηκαν τα παρακάτω: Ο αιτών, υπέβαλε στο παρόν δικαστήριο την από 30-12-2012 και με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης ........../14-1-2013 αίτησή του, προκειμένου ως φυσικό πρόσωπο να υπαχθεί στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν.3869/2010 (για τη ρύθμιση των οφειλών του), η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε την 30-5-2019. Πιθανολογείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του ν. 3869/10, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας και έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, τα δε χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου. Περαιτέρω ο αιτών, πέραν των περιγραφομένου στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων, είναι κύριος ενός αυτοτελούς οικοπέδου μετά της επ' αυτού διώροφης οικίας κτισμένης κατά το έτος 1954, αποτελούμενης από ισόγειο όροφο εμβαδού 70 τ.μ περίπου που αποτελείται από κουζίνα και αποθήκη και πρώτο όροφο πάνω από το ισόγειο, εμβαδού 70 τ.μ περίπου, αποτελούμενο από δύο δωμάτια, σαλόνι και κουζίνα, που βρίσκεται στο συνοικισμό «..........» της Κοινότητας .........., η οποία αποτελεί την δυνητική κύρια κατοικία του, και για την οποία υποβάλλει αίτημα για την εξαίρεσή της από τη ρευστοποίηση. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω παραδοχών και εφόσον πιθανολογείται επείγουσα περίπτωση κατ' αρθρ. 781 του ΚΠολΔικ, προκειμένου να μη μεταβληθεί η νομική και πραγματική κατάσταση των αναφερόμενων ως άνω και στην υπό κρίση αίτηση περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του αιτούντα, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση και να χορηγηθεί η αιτηθείσα προσωρινή διαταγή. Περαιτέρω, λόγω της ανεργίας του αιτούντα και των μηδενικών του εισοδημάτων, το Δικαστήριο οδηγείται σε κρίση περί υπαγωγής του στις εξαιρετικές περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 8 Ν. 3869/2010, κι ως εκ τούτου δεν θα προβεί στον ορισμό μηνιαίων δόσεων, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 6 Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης και δεύτερης πιστώτριας και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντα, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ως άνω αιτήσεως.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αιτήσεως και

ΟΡΙΖΕΙ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, μηδενικές καταβολές.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στη Θεσσαλονίκη, την 14η Απριλίου 2014, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, με την παρουσία του Γραμματέα ...........

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.