Απόφαση 2836/2014 ΕιρΘεσ (Νόμος Κατσέλη)

Divider

Δέχεται την αίτηση ν. 3869/2010. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία. Η απόκρυψη επουσιώδους περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη δεν είναι πρόσφορη να μειώσει την ικανοποίηση των πιστωτών. Κούρεμα 50% περίπου.

Με την παρακάτω απόφαση Νόμου Κατσέλη, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση του δικηγορικού μας γραφείου, ένας ηλικιωμένος δανειολήπτης, ετών 71, θα μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια με την οικογένειά του στη μοναδική του κατοικία μέχρι το τέλος της ζωής του υπό τον όρο να καταβάλλει σε όλες τις τράπεζες μαζί το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120€) μηνιαίως από το συνολικό ποσό των χιλίων διακοσίων ογδόντα ευρώ (1.280€), που θα έπρεπε να καταβάλλει. Επιτεύχθηκαν δηλαδή αφενός η μείωση της δανειακής του δόσης κατά περισσότερα από 1000€ μηνιαίως και αφετέρου η διάσωση της κατοικίας του από τον πλειστηριασμό. Η απόφαση είναι επίσης σημαντική, διότι αναλύει εμπεριστατωμένα τις προϋποθέσεις υπαγωγής των εμπόρων στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το κούρεμα της οφειλής ανήλθε σε ποσοστό 50% περίπου (60.570,00€ για την εξόφληση των δανειστών του και την εξαίρεση της κατοικίας από την εκποίηση αντί αρχικής οφειλής 117.471,00€)

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν.3869/2010

Αριθμός 2836/2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη .........., που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη γραμματέα, ...........

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 24η Οκτωβρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: .........................., κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός ......................, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Αθανασίου Ρόζου (Α.Μ.: 8229).

ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρ. 5 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ): 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «..........» και το διακριτικό τίτλο «..........», που εδρεύει στην Αθήνα (..........) και εκπροσωπείται νομίμως, για λογαριασμό της και για λογαριασμό της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «..........», της οποίας κατέστη καθολική διάδοχος, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, ....................., 2) ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα (..........) και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, ........................ και 3) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «..........» και το δαικριτικό τίτλο «..........», πρώην «..........», που εδρεύει στην Αθήνα (..........) και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, .........................

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 4.7.2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ........../4.7.2012 αίτησή του, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για τους λόγους που επικαλείται στο δικόγραφο της. Δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως ορίσθηκε η ως άνω αναφερόμενη. Κατά τη δικάσιμο αυτή και κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το σχετικό πινάκιο, στη σειρά της, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως πιο πάνω σημειώνεται.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί, καθώς και όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις, που νόμιμα κατέθεσαν. Ακολούθησε συζήτηση της υποθέσεως κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτησή του, όπως το περιεχόμενο της παραδεκτά κατ' άρθρ. 224, 741 και 745 του ΚΠολΔ συμπληρώθηκε, με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του, που καταχωρήθηκε σπα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, αλλά και με τις προτάσεις του, που νόμιμα κατέθεσε, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριές του, που αναφέρονται στην αίτηση, ζητεί τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, άλλως τη δικαστική ρύθμιση αυτών, αφού ληφθεί υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, όπως εκτίθεται στο κρινόμενο δικόγραφο, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή του από αυτά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. του ΚΠολΔ (άρθρο 3 του Ν. 3869 / 2010) και για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ' άρθρ. 2 του άνω νόμου, που ήδη έχει καταργηθεί, ο οποίος απέτυχε (βλ. την από την από 4.7.2012 βεβαίωση του Δικηγόρου, Αθανασίου Ρόζου του Ιωάννη), β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία (άρθρ. 2 παρ.1 του ίδιου παραπάνω νόμου) από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρ. 13 παρ. 2 του ίδιου παραπάνω νόμου (βλ. την από 25.11.2013 σχετική βεβαίωση της Γραμματέως του Δικαστηρίου αυτού και το υπ' αριθμ. πρωτ. ........../25.11.2013 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά δε εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) τη νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, κατ' άρθρ. 5 Ν. 3869 / 2010 (βλ. τις υπ' αριθμ. 350 /ε', 351 /ε' και 352 /ε' / 16.7.2012 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, .......... και την υπ' αριθμ. 10.076 Β' / 16.7.2012, έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, ..........), β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 παρ. 2 και 4 (βεβαίωσης αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και της από 24.7.2012 υπεύθυνης δηλώσεως για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος, των πιστωτριών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και περί μη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία).

Η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα κατά νόμο (άρθρ. 4 παρ.1 Ν.3869/2010) στοιχεία και συγκεκριμένα ο αιτών αναφέρει στο δικόγραφο της: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του - φυσικού προσώπου, 2) έλλειψη στο πρόσωπο του πτωχευτικής ικανότητας, 3) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του, 4) τις πιστώτριές του και τις απαιτήσεις τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 5) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και 6) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του, απορριπτομένης ως αβάσιμης της νομοτύπως υποβληθείσας από τις πιστώτριες, με προφορική δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και αναπτύσσεται στις προτάσεις που νόμιμα κατέθεσαν, ένστασης αοριστίας, δεδομένου ότι πέραν των παραπάνω ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για το ορισμένο της αιτήσεως, τα αναφερόμενα δε από αυτές ως ελλείποντα στοιχεία, δεν αποτελούν στοιχεία του ορισμένου της αιτήσεως, αλλά είναι αντικείμενο αποδείξεως και ανταποδείξεως κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας και ειδικότερα των όρων της υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του Ν.3869/ 2010, καθόσον, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργή συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθρ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36.1601- 02 πλειοψηφία, ΕφΑΘ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ Νόμος και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ Κεραμέα - Κονδύλη - Νίκα, υπ' άρθρο 747, αριθ. 7 και ως προς την προκείμενη διαδικασία της ρύθμισης στα πλαίσια του Ν. 3869/2010, Α. Κρητικό, Ρύθμιση Ν. 3869/2010, έκδοση 2012, σελ. 104-107, αριθμ. 41-45 και Ε. Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη Αρμ./64 - Ανάτυπο σελ. 1477, ΕιρΘεσ 5105/2011 ΤΝΠ Νόμος, ΕιρΘεσ 575/2012, 4752/2012,4934/2012, 5355/2012, 5353/2012, 6303/2012, 6329/212 αδημ.). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του Ν. 3869 / 2010, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 85 του Ν. 3996 / 2011 και το άρθρο 20 παρ. 15 του Ν. 4019 / 2011, εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτριών του, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του από τις τελευταίες (βλ. τις κατατεθείσες εντός της νόμιμης προθεσμίας, ήτοι στις 20.8.2012, 29.8.2012, 4.9.2012 και 4.9.2012, έγγραφες παρατηρήσεις τους), πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή και των νομίμων τελών συζήτησης.

I. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, «φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών τους και απαλλαγή». Η προϋπόθεση της έλλειψης πτωχευτικής ικανότητας διατυπώνεται από τον νομοθέτη αρνητικά. Το σχετικό αρνητικό γεγονός δεν είναι κατ' αρχήν απαραίτητο να διαλαμβάνεται στην αίτηση ως στοιχείο ενεργητικής νομιμοποίησης. Σύμφωνα με τον σκοπό του νόμου, στη ρύθμιση του νόμου υπάγονται μόνο φυσικά πρόσωπα, και μάλιστα πρόσωπα που δεν ασκούν αυτοτελή οικονομική δραστηριότητα, που να τους προσδίδει την ιδιότητα του εμπόρου. Προσθέτως, υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα, χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους (2 παρ. 3 ΠτΚ) (εντάσσονται στο Ν. 3869/2010, αν έπαυσαν να έχουν εμπορική ιδιότητα, συνέχισαν τις πληρωμές και έπειτα περιήλθαν σε αδυναμία πληρωμών βλ. ΕιρΑΘ 142/2011, ΕιρΑθ 127/2011, Ειρθεσ 6759/2011). Υπάγονται και οι «μικρέμποροι», για τους οποίους το κέρδος από την άσκηση εμπορικών πράξεων αποτελεί αμοιβή του σωματικού τους μόχθου και κόπου και όχι κερδοσκοπικής δραστηριότητας (ΑΠ 945/1995 ΕΕμπΔ 1996.62) όπως είναι π.χ. η μοδίστρα, ο υπαίθριος μικροπωλητής σε πάγκους, αγορές και πανηγύρια, ο γυρολόγος, ο πλανόδιος λαχειοπώλης κ.λπ., καθώς αυτοί είναι βιοπαλαιστές έτοιμοι να τραπούν εις άλλα βιοποριστικά επαγγέλματα από εποχής εις εποχήν και, επομένως, δεν έχουν, κατά τα ισχύοντα στον ΠτΚ, πτωχευτική ικανότητα (βλ. ΑΠ 947/1995 ΕΕμπΔ 1996.62, ΑΠ 463/1991 ΕλλΔνη 1991.1216, ΕφΑθ 11433/1995 ΔΕΕ 1996.490, ΕφΑΘ 11982/1989 ΑρχΝ 1991.341, ΕιρΑΘ 5074/2011 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΓνωμΟλΝΣΚ 90/2008. Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ. Ππνπγιώτη Κατσιρούμπα, Προέδρου Εφετών, Εισήγηση στην Εθνική σχολή Δικαστών - Πρόγραμμα επιμόρφωσης Ειρηνοδικών, Θεσσαλονίκη 8 και 9.12.2010, σελ. 3, Αθανάσιο Κρητικό, ο.π., σελ. 47, Βενιέρη - Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, σελ. 39 και 54, Αιβαδά Χρ., Νεότερες αντιλήψεις για την εμπορική ιδιότητα στο παράδειγμα του Ν. 3869/2010, ΧρηΔ 2011.204, Περάκη, Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, 1999, σελ. 253, βλ. σε γερμανική νομολογία ΒΟΗ \νΜ 2011, σελ. 946, που έκρινε ότι ο ετήσιος τζίρος ύψους 840 ευρώ δεν αρκεί για να προσδώσει την εμπορική ιδιότητα σε κάποιο πρόσωπο). Αντιθέτως δεν υπάγονται σιη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 οι οφειλέτες που κατά τον χρόνο της παύσεως των πληρωμών είχαν την εμπορική ιδιότητα (αν έπαυσαν τις πληρωμές, όταν ήταν ακόμα έμποροι, τότε απορρίπτεται η αίτηση βλ. ΕιρΑΘ 43/2011, ΕιρΑΘ 55/2011, Ειρθεσ 6372/2011, ΕιρΧαν 333/2011, Ειρθεσ 5106/2011, αδημ., Αθανάσιο Κρητικό, ο.π., σελ. 47). Πρέπει, περαιτέρω να τονιστεί ότι στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 δεν υπάγονται ούτε τα ιδιωτικά χρέη του εμπόρου (ΕιρΑΘ 165/2011 αδημ., Αθανάσιο Κρητικό, ο.π., σελ. 49, Βενιέρη - Κατσά, ο.π., σελ. 36). Η εμπορική ιδιότητα, είτε υφιστάμενη, είτε αναγόμενη στο παρελθόν κατά το χρονικό όμως σημείο κατά το οποίο έπαυσαν οι πληρωμές, είναι η προϋπόθεση που προσδίδει πτωχευτική ικανότητα στο φυσικό πρόσωπο, αποκλείοντας την υπαγωγή του στο πεδίο εφαρμογής του νόμου (ΕιρΑΘ 43/2011, ΕιρΑΘ 55/2011, ΕιρΘεσ 6372/2011, αδημ., απορρίπτονται σ' αυτές τις περιπτώσεις οι αιτήσεις υπαγωγής στο Ν. 3869/2010). Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠτΚ (Ν. 3588/2007) πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΕμπΝ και τη διδασκαλία του εμπορικού δικαίου, έμπορος είναι ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις (βλ. ΓνωμΝΣΚ 200/2010, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, που παραπέμπει σε βιβλιογραφία για την ορθή επισήμανση ότι σημασία έχει το σύνηθες και όχι το κύριο επάγγελμα). Οι έμποροι επομένως, για τους οποίους μάλιστα βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του Διατάγματος περί αρμοδιότητας των εμποροδικείων ισχύει το τεκμήριο της εμπορικότητας, σύμφωνα με το οποίο όλες οι συναλλαγές που γίνονται από τον έμπορο τεκμαίρεται ότι γίνονται χάριν της εμπορίας του, αποκλείονται από την εφαρμογή του νόμου (ΟλΑΠ 488/1968 ΝοΒ 16.1159, ΑΠ 1261/1979 ΕΕμπΔ ΛΑ.580, Βενιέρη - Κατσά, ο.π., σελ. 41). Γι' αυτούς, σε περίπτωση αδυναμίας εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών τους κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (παύση πληρωμών), ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 3588/2007 (ΠτΚ) και όχι αυτές του Ν. 3869/2010. Επομένως, κρίσιμο διάστημα για την εφαρμογή ή μη του νόμου, αποτελεί η ιδιότητα του αιτούντος οφειλέτη ως εμπόρου ή μη, βασικά, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως (Αθ. Κρητικό, ο.π., σ. 39, Βενιέρη -Κατσά, ο.π., σελ. 57). Συνεπώς, καθίσταται σαφές, ότι ένας οφειλέτης που είχε την εμπορική ιδιότητα για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν την έχει κατά την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, δεν κωλύεται να ακολουθήσει τη διαδικασία του Ν. 3869/2010, αν έπαυσε τις πληρωμές μετά την παύση της εμπορικής δραστηριότητας, καθώς δεν έχει πλέον πτωχευτική ικανότητα (ΕιρΧαν 333/2011, αδημ.). Αντιθέτως, έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τη διαδικασία του Ν. 3869/2010 σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμών, αν λάβει αυτή χώρα μετά την απώλεια της εμπορικής ιδιότητας, καθώς γι' αυτόν αποκλείεται η διαδικασία του ΠτΚ. Έτσι παρέχεται ασφάλεια δικαίου, αλλά και προστασία πάντοτε τόσο στον οφειλέτη όσο και στους πιστωτές του. Διαφορετική λύση θα καθιστούσε μετέωρο κάποιο πρόσωπο, που δε θα μπορούσε ούτε στο Ν. 3869/2010 να υπαχθεί, αλλά ούτε και στον ΠτΚ, καθώς δεν θα είχε την πτωχευτική ικανότητα κατά το άρθρο 2 παρ. 3 ΠτΚ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει αυτό το πρόσωπο να έχει απολέσει την εμπορική του ιδιότητα και όχι απλώς να έχει περιορίσει την εμπορική του δραστηριότητα, καθώς σε μία τέτοια περίπτωση διατηρεί την πτωχευτική του ικανότητα και υπάγεται στον ΠτΚ (Βενιέρη - Κατσά, ο.π., σελ. 57). Συχνά η πτωχευτική ικανότητα, υπό τη θετική εκδοχή, προβάλλεται από τους παρισταμένους πιστωτές του αιτούντος κατ' ένσταση, πλην όμως μπορεί να ληφθεί υπ' όψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. Η απόδειξη των σχετικών ισχυρισμών τους θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αίτησης, όχι πλέον λόγω ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης, αλλά κατ' ουσία λόγω μη συνδρομής ουσιαστικής προϋποθέσεως (ΕιρΧαν 101/2013, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΕιρΑΘ 17/2011, ΕιρΑΘ 43/2011, ΕιρΑΘ 55/2011, αδημ., ΑΘ. Κρητικός, ο.π., ο. 50, Ε. Κιουπτσίδου, Αρμενόπουλος, τόμος 64, Ανάτυπο, σ. 1475 και 1476, Πρβλ. όμως ΕιρΑΘ 29/2011, αδημ., με την οποία η αίτηση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη λόγω εμπορικής ιδιότητας της αιτούσας και ΕιρΠειρ 64/2011, αδημ., με την οποία η αίτηση απορρίφθηκε ως μη νόμιμη, διότι τα παρατιθέμενα στην αίτηση του οφειλέτη χρέη ήταν εμπορικά). Οι μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες, διά των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, με δήλωσή τους, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και με ανάπτυξη στις επί της έδρας κατατεθείσες προτάσεις τους, υπέβαλαν την ένσταση εμπορικότητας του αιτούντος και ζήτησαν, για το λόγο αυτό, την απόρριψη της αιτήσεώς του. Η εν λόγω ένσταση είναι νόμιμη ερειδόμενη στη διάταξη της παρ 1 του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010, πρέπει δε να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, παράλληλα με την έρευνα εης αιτήσεως.

II. Όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και ρυθμίζονται από το νόμο 3869/2010 αποβλέπουν στο να διευκολύνουν τον έντιμο και καλόπιστο οφειλέτη, ο οποίος όχι εκ δόλου περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία για την εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Πέραν τούτου ενας τέτοιος οφειλέτης, για να αξιωθεί των ευνοϊκών ρυθμίσεων του νόμου, πρέπει να δηλώνει κατά τρόπο ειλικρινή το ζητούμενα από το νόμο στοιχεία (κυρίως τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματά του), πάνω στα οποία στηρίζονται οι πιστωτές για να σταθμίσουν τις διαθέσεις τους και τη συναίνεσή τους, οσάκις τέτοια χρειάζεται (π.χ συμβιβασμός), ώστε να συμβάλουν στη περαιτέρω διαδικασία της ρυθμίσεως των χρεών του. Η ανειλικρίνεια της δηλώσεως του οφειλέτη, εφόσον είναι ουσιώδης, δηλαδή εφόσον διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στην πραγμαπκή και τη δηλωθείσα κατάσταση, είναι νομικά σημαντική, αν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του οφειλέτη. Ως δόλος νοείται η εκ μέρους του δράστη πρόβλεψη και αποδοχή του παράνομου αποτελέσματος ορισμένης συμπεριφοράς, την οποία ο δράστης επιχειρεί, αν και γνωρίζει τα περιστατικά που την καθιστούν παράνομη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εκ δόλου ενεργεί ο οφειλέτης, όταν εν γνώσει του υποβάλλει ψευδή δήλωση, δηλαδή μη ανταποκρινόμενη στην αλήθεια. Δεν χρειάζεται κάποιο πρόσθετο στοιχείο. Εξάλλου ως βαριά αμέλεια χαρακτηρίζεται η αμέλεια, όταν η απόκλιση από το μέτρο της συμπεριφοράς του μέσου συνετού και επιμελούς ανθρώπου είναι ασυνήθης και ιδιαίτερα μεγάλη. Για να επέλθουν εις βάρος του οφειλέτη οι οριζόμενες στο άρθρο 10 του προκείμενου νόμου (3869/2010) δυσμενείς κυρώσεις (όπως απόρριψη της αίτησης για ρύθμιση χρεών και απαλλαγή από αυτά) δεν απαιτείται με τη συμπεριφορά αυτή του οφειλέτη να έχει μειωθεί (βλαβεί) η ικανοποίηση των πιστωτών. Αρκεί, οι εσφαλμένες ή ατελείς δηλώσεις του οφειλέτη να είναι πρόσφορες να μειώσουν (ζημιώσουν) την ικανοποίηση των πιστωτών. Όταν οι παραβάσεις του οφειλέτη είναι εντελώς επουσιώδεις, δε δικαιολογείται η προβλεπόμενη στο νόμο αντιμετώπιση. Πάντως, λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαίτερων περιστάσεων της συγκεκριμένης περιπτώσεως, ως όριο μπορεί να τεθεί το ποσό των 500 ευρώ (Αθ. Κρητικού, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδοση 2014. σελ. 364. 368 - 369). Η μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, με δήλωσή της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και με ανάπτυξη στις επί της έδρας κατατεθείσες προτάσεις της, ισχυρίσθηκε, κατ' εκτίμηση, ότι ο αιτών από δόλο δεν ανέφερε στην αίτησή του το, κατά ποσοστό 10% εξ αδιαιρέτου, δικαίωμά του στην μελλοντική καθ' ύψος επέκταση της επί της οδού Απολλοδώρου 2 και Πεντέλης - Θεσσαλονίκη οικοδομής και για το λόγο αυτό ζητεί την απόρριψη της αιτήσεως. Η εν λόγω ένσταση είναι νόμιμη ερειδόμενη στη διάταξη της παρ 1 του άρθρου 10 του Ν. 3869/2010, πρέπει δε να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, παράλληλα με την έρευνα της αιτήσεως.

Από την κατάθεση της προταθείσας από τον αιτούντα μάρτυρος, που εξετάσθηκε ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και, κατ' άρθρ. 346 του ΚΠολΔ, λαμβάνεται υπόψη προς απόδειξη των ισχυρισμών όλων των διαδίκων (οι μετέχουσες πιστώτριες δεν πρότειναν και δεν εξέτασαν μάρτυρα), από τα έγγραφα, τα οποία παραδεκτώς και νομίμως προσκομίζουν οι διάδικοι, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε προκειμένου να χρησιμεύσουν προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρ. 336 § 3 και 395 του ΚΠολΔ.), για κάποια από τα οποία γίνεται ειδική αναφορά, χωρίς ωστόσο να έχει παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της παρούσας διαφοράς, από όσα οι διάδικοι ισχυρίσθηκαν στο ακροατήριο, από τις άμεσες και έμμεσες ομολογίες που προκύπτουν από τους ισχυρισμούς τους (άρθρ. 261, 352 και 339 του ΚΠολΔ) και από την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού .........., ετών 71 (βλ. το προσκομιζόμενο Δ.Α. Ταυτότητας), είναι έγγαμος με την .........., ετών 67, με την οποία απέκτησαν δύο τέκνα, ηλικίας σήμερα, 38 και 35 ετών, αντίστοιχα (βλ. το εκδοθέν από το δήμαρχο Θεσσαλονίκης, υπ' αριθμ. πρωτ. ........../10.1.2012, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), το ένα εκ των οποίων είναι άνεργο και κατοικεί στην ως άνω οικογενειακή στέγη. Είναι συνταξιούχος του Ο.Α.Ε.Ε. από 1.6.2003 (βλ. την απογραφή που έλαβε χώρα στις 6.12.2012 από την Εθνική Τράπεζα), η σύνταξή του δε ανέρχεται στο ύφος των 922,06 ευρώ μηνιαίως (βλ. το εκδοθέν από τον Ο.Α.Ε.Ε. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του έτους 2013). Η σύζυγος του αιτούντος δεν εργάζεται, ούτε και εργάσθηκε ποτέ στο παρελθόν και δεν έχει εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή. Οι οικογενειακές του δαπάνες περιορίζονται σ' αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του ιδίου και της συζύγου του, αφού το τέκνο τους, που συμβιώνει μ' αυτούς, είναι ενήλικο και, συνεπώς, μη προστατευόμενο.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως ο αιτών έλαβε από τις καθ' ων - πιστώτριες τα παρακάτω δάνεια, καθότι οι καθ' ων - πιστώτριες δεν προβάλλουν ισχυρισμό ότι η ανάληψή τους έγινε εντός του τελευταίου έτους, τα οποία είτε είναι εξασφαλισμένα με εγγυήσεις είτε όχι, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Αθ. Κρητικού, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις - Νόμος 3869/2010, Αθήνα - 2010, σελ. 98 επ.) και οφείλει:

Α) στην πρώτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια με την επωνυμία «..........» : α) Για τα παρακάτω δάνεια, που έλαβε από την τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «..........», της οποίας η «..........» κατέστη καθολική διάδοχος: 1) Δυνάμει της υπ' αριθμ. ........../01.9.2005 σύμβασης δανείου ............ μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 1.8.2012, το συνολικό ποσό των 9.354.36 ευρώ (βλπ τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις της ως άνω πιστώτριας), 2) δυνάμει της υπ' αριθμ. ........../01.9.2005 σύμβασης δανείου .......... μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 1.8.2012, το συνολικό ποσό των 7.407,80 ευρώ, (βλ. τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της ως άνω πιστώτριας), οι οποίες (υπό στοιχεία 1 και 2 συμβάσεις) είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια επί της κύριας κατοικίας του αιτούντος και συγκεκριμένα με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, η οποία ενεγράφη στις 13.9.2005, δυνάμει της υπ' αριθμ. ........../2005 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), στα βιβλία υποθηκών του υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης (τόμο .......... και φύλλο .........., με αύξοντα αριθμό 2 [βιβλίο περιλήψεων υποθηκών: Τόμο .........., αρ. ..........]) (βλ. τις ΑΠ 31 / 2009 και ΕφΘεσ 4 / 2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, σύμφωνα με τις οποίες εξομοιώνεται πλήρως ο ενυπόθηκος με τον προσημειούχο δανειστή, με μόνη την διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ' άρθρο 1007 παρ. 1 ΚΠολΔ), δεν προσκομίζονται όμως στοιχεία για το επιτόκιο ενήμερης οφειλής, ώστε να υπολογισθεί η τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, αφού μέχρι τότε συνεχίζουν να εκτοκίζονται (άρθρ. 6 παρ. 3 Ν. 3869/10), 3) δυνάμει της υπ' αριθμ. ........../27.3.2008 σύμβασης δανείου ιδιωτών για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 1.8.2012, το συνολικό ποσό των 40.741,37 ευρώ, (βλ. τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της ως άνω πιστώτριας), η οποία (σύμβαση δανείου) είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια επί της κύριας κατοικίας του αιτούντος και συγκεκριμένα με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, η οποία ενεγράφη στις 22.4.2008, δυνάμει της υπ' αριθμ. ........../2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), στα βιβλία υποθηκών του υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης (τόμο .......... και φύλλο .........., με αύξοντα αριθμό 3 [βιβλίο περιλήψεων υποθηκών: Τόμο .........., αρ. ..........], δεν προσκομίζονται όμως στοιχεία για το επιτόκιο ενήμερης οφειλής, ώστε να υπολογισθεί η τρέχουσα αξία της κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, αφού μέχρι τότε συνεχίζει να εκτοκίζεται (άρθρ. 6 παρ. 3 Ν. 3869/10) και 4) δυνάμει της υπ' αριθμ. .......... σύμβασης πιστωτικής κάρτας, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι τις 16.7.2012, ήτοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της ένδικης αίτησης (βλ. τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της ως άνω πιστώτριας) το συνολικό ποσό των 3.378,30 ευρώ και β) για το δάνειο που έλαβε από την ίδια, ήτοι την «..........», δυνάμει της υπ' αριθμ. .......... σύμβασης καταναλωτικού δανείου μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι τις 3.1.2012 το συνολικό ποσό των 3.833,18 ευρώ (βλ. την από 16.1.2012 αναλυτική κατάσταση οφειλών, που η ως άνω πιστώτρια χορήγησε, μετά από αίτησή του, στον αιτούντα), ενώ δεν προσκομίζονται στοιχεία για το ύφος της ως άνω απαιτήσεως μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης (16.7.2012) της ένδικης αίτησης (η πιστώτρια με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της, υπολογίζει μη νόμιμα τόκους μέχρι τις 27.8.2012) και συνολικά οφείλει στην πιστώτρια αυτή το ποσό των 64.715,01 (9.354,36 + 7.407,80 + 40.741,37 + 3.378,30 + 3.833,18) ευρώ,

Β) στη δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια με την επωνυμία «..........», δυνάμει της υπ' αριθμ. .......... σύμβασης πιστωτικής κάρτας μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι τις 11.1.2012 (βλ. την από 12.1.2012 . αναλυτική κατάσταση οφειλών, που η ως άνω πιστώτρια χορήγησε, μετά από αίτησή του, στον αιτούντα) το συνολικό ποσό των 6.393,76 ευρώ, ενώ δεν προσκομίζονται στοιχεία για το ύψος της άνω απαιτήσεως μέχρι και την ημερομηνία κοινοποίησης της ένδικης αίτησης (16.7.2012) και

Γ) στην τρίτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια με την επωνυμία «..........», δυνάμει της υπ' αριθμ. .......... σύμβασης στεγαστικού δανείου μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι τις 24.10.2013 (βλ. την υπό ίδια ημερομηνία αναλυτική κατάσταση οφειλών, που η ως άνω πιστώτρια προσκομίζει) το συνολικό ποσό των 46.362,21 ευρώ, η οποία είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια επί της κύριας κατοικίας του αιτούντος και συγκεκριμένα με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, η οποία ενεγράφη στις 14.6.2010, δυνάμει της υπ' αριθμ.  ........../2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), στα βιβλία υποθηκών του υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης (τόμο .......... και φύλλο .........., με αύξοντα αριθμό 3 [βιβλίο περιλήψεων υποθηκών: Τόμο .........., αρ. ..........], δεν προσκομίζονται όμως στοιχεία για το επιτόκιο ενήμερης οφειλής, ώστε να υπολογισθεί η τρέχουσα αξία της κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, αφού μέχρι τότε συνεχίζει να εκτοκίζεται (άρθρ. 6 παρ. 3 Ν. 3869/10).

Συνολικά δηλαδή οφείλει ο αιτών στις ως άνω πιστώτριές του το ποσό των 117.471 (64.715,01 + 6.393,76 + 46.362,21) ευρώ.

Ο αιτών προ της συνταξιοδότησής του ήταν σιδηρουργός, ήτοι κατασκεύαζε σιδηρά κιγκλιδώματα. Από τη δράστηριότητά του αυτή είχε ένα ικανοποιητικό εισόδημα, το οποίο επαρκούσε για την καταβολή των δόσεων του υπ' αριθμ. ........../13.3.2002 στεγαστικού δανείου, που έλαβε από την «..........» και της υπ' αριθμ. .......... πιστωτικής κάρτας, που έλαβε από την «..........». Ο αιτών, κατά τα προαναφερθέντα, συνταξιοδοτήθηκε από 1.6.2003 από τον Ο.Α.Ε.Ε., μετά τη συνταξιοδότησή του δε την ως άνω επιχείρηση σιδηροκατασκευών ανέλαβαν οι δύο υιοί του. Ο αιτών εξακολουθούσε και μετά τη συνταξιοδότησή του να καταβάλει τις δόσεις για τα ως άνω δάνεια, ήταν δηλαδή φερέγγυος, με συνέπεια, η «..........» να εγκρίνει τις κατά το έτος 2005 δύο αιτήσεις του και την κατά το έτος 2008 αίτηση του για λήψη δανείων προς υποβοήθηση της επιχειρήσεως των υιών του, τα οποία του χορήγησε (βλ. τις τρεις πρώτες συμβάσεις που η ως άνω τράπεζα συνήψε με τον αιτούντα), εξασφαλίζοντάς τα, κατά τα ανωτέρω, με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. Συνεπώς, αφού κατά τα ανωτέρω, ο αιτών οφειλέτης δεν είχε την εμπορική ιδιότητα κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αιτήσεως (4.7.2012), την οποία είχε απολέσει την 1.6.2003, που συνταξιοδοτήθηκε, έπαυσε δε τις πληρωμές του μετά τη συνταξιοδότησή του, ήτοι μετά την παύση της εμπορικής του δραστηριότητας, δεν έχει πλέον, κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη (I), πτωχευτική ικανότητα και, συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμη η υποβληθείσα από τις πιστώτριες ένσταση ελλείψεως ουσιαστικής προϋπόθεσης σtο πρόσωπο του αιτούντος για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 1 αυτού περί ελλείψεως πτωχευτικής ικανότητας αυτού, λόγω εμπορικής ιδιότητας. Στη συνέχεια ο αιτών έλαβε και τα υπόλοιπα δάνεια από τις λοιπές πιστώτριες, επίσης για λογαριασμό των υιών του, οι οποίοι ανέλαβαν ουσιαστικά την αποπληρωμή τους, όπως και των προηγουμένων δανείων, από τα έσοδα που είχαν από την επιχείρηση σιδηροκατασκευών, η οποία έβαινε καλώς, μέχρι που, λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα, η οποία έπληξε σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο των οικοδομών, στις οποίες οι υιοί του αιτούντος τοποθετούσαν τα κιγκλιδώματα που κατασκεύαζαν, να μην είναι σε θέση να καταβάλουν για λογαριασμό του αιτούντος τις δόσεις των ως άνω δανείων, με συνέπεια, ο αιτών, του οποίου η σύνταξη κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως ανερχόταν στο ύψος των 969,53 ευρώ (βλ. το εκδοθέν από τον Ο.Α.Ε.Ε. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2012), να περιέλθει σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του.

Σημειωτέον ότι, όπως προκύπτει από το γράμμα, αλλά και το πνεύμα του νόμου, δεν είναι απαραίτητο να έχουν όλα τα χρέη του το στοιχείο του ληξιπρόθεσμου κατά τη στιγμή της αδυναμίας πληρωμών (βλ. Βενιέρη - Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 2η έκδοση, σ. 88 - 89). Η κρίση αυτή, περί μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, συνάγεται από την σχέση της ρευστότητάς του προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ότι, μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογενείας του, για την κάλυψη των οποίων απαιτείται τουλάχιστο ποσό 800 ευρώ μηνιαίως, η υπολειπόμενη ρευστότητά του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των οφειλών του, με δεδομένο ότι η μηνιαία δόση που καλείται να καταβάλει προς εξυπηρέτηση των οφειλών του ανέρχεται στο ποσό των 1.280 ευρώ περίπου, ενώ το μηνιαίο οικογενειακό του εισόδημα δεν ξεπερνά (σήμερα) τα 922 ευρώ περίπου. Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να απορριφθούν ως κατ' ουσίαν αβάσιμες οι υποβληθείσες από τις πιστώτριες ένσταση δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής και καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος εκ μέρους του αιτούντος. Άλλα έσοδα πλην της προαναφερθείσας συντάξεως δεν έχει ο αιτών.

Στην κυριότητά του έχει ο αιτών ένα ανεξάρτητο διαμέρισμα, που βρίσκεται στον πρώτο κύριο όροφο της κειμένης στη συμβολή των οδών .......... και .......... οικοδομής του συνοικισμού Άνω Τούμπας του Δήμου Θεσσαλονίκης, φέρει αριθμό εσωτερικής αρίθμησης του ορόφου τρία (3), έχει καθαρό εμβαδόν 75 τ.μ., αποτελείται από δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, διάδρομο και χωλ, με ποσοστό συνιδιοιαησίας στο όλο οικόπεδο και τα υπόλοιπα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής 9,30/100, περιήλθε στην κυριότητά του, δυνάμει του συνταχθέντος από το συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης, .........., υπ' αριθμ. ........../15.10.1976 συμβολαίου διανομής διηρημένων χώρων υπό ανέγερση οικοδομής και σύστασης οριζόντιου ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις του Ν. 3741 / 1929 περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, το οποίο μετεγράφη νομίμως στον τόμο .........., με αύξοντα αριθμό .......... των βιβλίων μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης (βλ. το προσκομιζόμενο υπ' αριθμ. ........../15.10.1976 συμβόλαιο). Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί, κατά τα προαναφερθέντα, την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογενείας του, όπου διαμένουν, του οποίου υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση, ζητώντας την υπαγωγή του στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθρ. 9 παρ. 2 του Ν. 3869/10 ρύθμιση. Η αντικειμενική του αξία, ανερχόμενη στα 68.512,50 ευρώ (βλ. το προσκομιζόμενο φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου - διαμερίσματος), δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο με δύο τέκνα, όπως ο αιτών, που ανέρχεται στο ποσό των 425.000, ήτοι 250.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος και με περαιτέρω προσαύξηση 50.000,00 ευρώ για τα δύο τέκνα του (25.000,00 € για καθένα από τα δύο τέκνα).

Από το προαναφερθέν, υπ' αριθμ. ........../15.10.1976 συμβόλαιο διανομής (βλ. τις υπ' αριθμ. τρίτη, έκτη, ένατη και δέκατη σελίδες αυτού) προκύπτει, κατά την κρίση του δικαστηρίου, ότι ο αιτών, ο οποίος είχε στην κυριότητά του το 32% από το ποσοστό (10%) της μελλοντικής καθ' ύψος επέκτασης της κειμένης στη συμβολή των οδών .......... και .......... του Δήμου Θεσσαλονίκης οικοδομής, παραιτήθηκε ρητά, με το νομίμως μεταγραφέν αυτό συμβόλαιο, όπως και οι λοιποί οικοπεδούχοι, από το ως άνω ποσοστό (βλ. σελ. 9 - 10 του ως άνω συμβολαίου, στις οποίες αναφέρονται τα εξής: «...Εδήλωσαν ... ότι παραιτούνται παντός δικαιώματος των επί των λοιπών χώρων της ανεγερθησόμενης οικοδομής και επί των λοιπών ποσοστών του οικοπέδου, ήτοι των αναλογούντων εις τους λοιπούς διηρημένους χώρους της οικοδομής ως και των παρακρατηθέντων τοιούτων διά την περαιτέρω καθ' ύψος επέκταση της οικοδομής και του αναλογούντος αυτώ ποσοστού εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου...»). Σε κάθε περίπτωση, η μη αναγραφή στην αίτηση του ως άνω ποσοστού του αιτούντος (32% του 10%) στην καθ' ύψος επέκταση της οικοδομής δεν ήταν πρόσφορη να μειώσει (ζημιώσει) την ικανοποίηση των πιστωτριών του αιτούντος, καθόσον η αξία του, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, είναι υποδεέστερη των 500 ευρώ (βλ. μείζονα σκέψη II) και, συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμη η υποβληθείσα από την τρίτη των πιστωτριών ένσταση παραβίασης του καθήκοντος ειλικρίνειας του αιτούντος.

Περαιτέρω ο αιτών έχει στην κυριότητά του το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας .......... Ι.Χ. Επιβατηγό αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής FIAT, τύπου STILO), κυλινδρισμού 1.242 cc, με ημερομηνία 1ης άδειας την 12.4.2002 (βλ. την προσκομιζόμενη άδεια κυκλοφορίας του), η εμπορική αξία του οποίου αποτιμάται σήμερα στο ποσό των 1.500,00 ευρώ. Ενόψει της ως άνω εμπορικής του αξίας και της παλαιότητάς του, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λπ.), το ως άνω αυτοκίνητο δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, διότι δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει κάποιο άξιο λόγου τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών των αιτούντων (βλ. Αθ. Κρητικού, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδοση 2012, άρθρ. 9, σελ. 208 -209).

Πλην των ως άνω διαμερίσματος και Ι.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου ο αιτών ουδέν άλλο περιουσιακό στοιχείο διαθέτει (βλ. και την προσκομιζόμενη δήλωση στοιχείων ακινήτων του αιτούντος [Ε9], που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005, καθώς επίσης και το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτου φυσικών προσώπων [Ε.Τ.ΑΚ.] του έτους 2009).

Το προταθέν από τον αιτούντα σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του δεν έγινε δεκτό από τις πιστώτριές του και, κατά συνέπεια, συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα σ' αυτήν του άρθρ. 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί πενταετία και αυτήν του άρθ. 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις ως άνω πιστώτριές του από τα εισοδήματά του, επί πενταετία, οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας αποφάσεως (άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869 / 2010). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, με δεδομένο ότι μοναδικό εισόδημα του αιτούντος αποτελεί η προαναφερόμενη σύνταξη, ποσού 922,06 ευρώ, της οποίας δεν αναμένεται περαιτέρω βελτίωση υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία και λαμβανομένων υπόψη των βασικών αναγκών αυτού και της συζύγου του, η οποία, σημειωτέον, έχει πολλά προβλήματα υγείας, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 160 ευρώ περίπου (για συνδρομή "στην αγορά φαρμάκων, εξετάσεων κ.λπ.), το ποσό που θα διαθέτει για τις μηνιαίες καταβολές, ανέρχεται σε 120,00 ευρώ το μήνα, το οποίο βρίσκεται, σύμφωνα με τα κατατεθέντα από την μάρτυρα αποδείξεως - σύζυγο του αιτούντος, ότι το κόστος διαβίωσής τους ανέρχεται σε 800 ευρώ μηνιαίως, μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες και απομένοντος υπολοίπου για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών του αναγκών, όπως απαιτεί ο Ν. 3869 / 2010 (βλ. αιτιολογική έκθεση του νόμου).

Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 117.471 ευρώ. Από το ποσό των 120 ευρώ της μηνιαίας δόσης: 1) στην πρώτη μετέχουσα πιστώτρια με την επωνυμία «..........», αναλογεί: α) ποσό 66,11 ευρώ (64.715,01 Χ 120 [διαθέσιμο ποσό]: 117.471 [συνολικό ποσό οφειλών]) για τις απαιτήσεις της ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «..........», τα 58,74 (57.503,53 Χ 120 [διαθέσιμο ποσό]: 117.471 [συνολικό ποσό οφειλών]) εκ των οποίων αναλογούν στις τρεις ενέγγυες απαιτήσεις της (9,55 ευρώ εκ των οποίων για την πρώτη, 7,57 ευρώ για τη δεύτερη και 41,62 ευρώ για την τρίτη) και τα 3,45 ευρώ στην ανέγγυα απαίτησή της (3.378,30 Χ 120 [διαθέσιμο ποσό]: 117.471 [συνολικό ποσό οφειλών]) και β) ποσό 3,92 ευρώ (3.833,18 Χ 120 [διαθέσιμο ποσό]: 117.471 [συνολικό ποσό οφειλών]), αναλογεί στην ανέγγυα απαίτηση της πρώτης πιστώτριας με την επωνυμία «..........», 2) στη δεύτερη μετέχουσα με την επωνυμία «..........» αναλογεί ποσό 6,53 ευρώ (6.393,76 Χ 120 [διαθέσιμο ποσό]: 117.471 [συνολικό ποσό οφειλών]) για την ανέγγυα απαίτησή της και 3) στην τρίτη μετέχουσα πιστώτρια με την επωνυμία «..........» αναλογεί ποσό 47,36 ευρώ (46.362,21 Χ 120 [διαθέσιμο ποσό]: 117.471 [συνολικό ποσό οφειλών]) για την ενέγγυα απαίτησή της. Έτσι μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της πενταετίας οι ως άνω πιστώτριες θα έχουν λάβει: 1) η πρώτη το συνολικό ποσό των 3.966,60, με υπόλοιπο απαιτήσεων από τα δάνεια αυτά 60.748,41 (57.503,53 + 3.378,30 + 3.833,18 = 64.715,01 - 3.966,60) ευρώ, ήτοι: α) 3.524,40 ευρώ για τις απαιτήσεις της «..........» ως καθολικής διαδόχου της «..........» (3.524,40 ευρώ για τις ενέγγυες [573,00 € για την πρώτη με υπόλοιπο απαίτησης 8.781,36 €, 454,20 € για τη δεύτερη με υπόλοιπο απαίτησης 6.953,60 € και 2.497,20 € για την τρίτη, με υπόλοιπο απαίτησης 38.244,17 €], με υπόλοιπο απαιτήσεων 53.979,13 [57.503,53 - 3.524,40] ευρώ και 207,00 ευρώ για την ανέγγυα, με υπόλοιπο απαιτήσεως από το δάνειο αυτό 3.171,30 ευρώ) και β) 235,20 ευρώ για την ανέγγυα απαίτηση της «..........», με υπόλοιπο απαιτήσεως από το δάνειο αυτό 3.597,98 [3.833,18 - 235,20] ευρώ, 2) η δεύτερη το ποσό των 391,80 ευρώ με υπόλοιπο απαίτησης από το δάνειο αυτό 6.001,96 ευρώ και 3) η τρίτη το ποσό των 2.841,60 ευρώ, με υπόλοιπο απαίτησης από το δάνειο αυτό 43.520,61 ευρώ.

Η ρύθμιση αυτή θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρ. 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί πενταετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών του αιτούντος και προβάλλεται σχετικό αίτημα απ' αυτόν, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση της κατοικίας του από την εκποίηση (βλ. Αθ. Κρητικού, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», Αθήνα - 2010, σελ. 148, αριθ. 16). Στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής του άρθ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 πρέπει να ορισθούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλλει μέχρι το 80% της αντικειμενικής της αξίας, που ανέρχεται σε 54.810- (68.512,50 αντικειμενική αξία Χ 80%) ευρώ. Με βάση λοιπόν τη ρύθμιση του άρθρ. 9 παρ. 2, εφόσον μεν τα υπόλοιπα των χρεών του οφειλέτη μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρ. 8 παρ. 2 υπερβαίνουν το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας του, το Δικαστήριο θα προβεί σε ρύθμιση επιβάλλοντάς του πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών του αυτών, ίσο με το ποσό αυτό του 80%, απαλλασσόμενου του υπολοίπου των χρεών με την τήρηση της ρύθμισης. Εφόσον δε τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 80%, θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού (οφειλής). Η συνολική οφειλή του αιτούντος προς τις άνω πιστώτριές του, μετά τις ως άνω καταβολές επί πενταετία, ανέρχεται σε 110.271,00 ευρώ, είναι επομένως μεγαλύτερη του ποσού των 54.810 ευρώ, ήτοι του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του, που είναι το όριο που θέτει ο νόμος για τη διάσωσή της, οπότε θα κληθεί να καταβάλει μέχρι το ποσό αυτό (54.810 €). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως, με χορήγηση αντίστοιχης περιόδου χάριτος, ο δε χρόνος εξοφλήσεώς του πρέπει να ορισθεί σε 20 έτη (240 μήνες) με μηνιαίες δόσεις, ύψους 228,375 ευρώ εκάστη, λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των χρεών του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, εφόσον οι τρεις πρώτες απαιτήσεις της πιστώτριας «..........» ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «..........», με υπόλοιπα απαιτήσεως από αυτές, μετά τις καταβολές επί πενταετία, ύψους 53.979,13 ευρώ, είναι ασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (α' τάξεως οι δύο πρώτες και β' τάξεως η τρίτη εξ αυτών) επί της πρώτης κατοικίας του αιτούντος και η απαίτηση της τρίτης πιστώτριας με την επωνυμία «..........», με υπόλοιπο απαίτησης ύψους 43.520,61 ευρώ, είναι ασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (γ' τάξεως) επί της κύριας κατοικίας του αιτούντος, αυτές θα ικανοποιηθούν προνομιακά και συγκεκριμένα, θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της πρώτης, ποσού 53.979,13 ευρώ και στη συνέχεια η απαίτηση της τρίτης μέχρι του ποσού των 830,87 ευρώ, ήτοι μέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 54.810 (80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας του αιτούντος) ευρώ, με την καταβολή εντόκως, κατά τα προρρηθέντα, ποσού 120 ευρώ μηνιαίως. Το υπόλοιπο της ενέγγυας απαιτήσεως της τρίτης πιστώτριας, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της πρώτης πιστώτριας υπό οιαδήποτε ιδιότητά της και το υπόλοιπο της απαιτήσεως της δεύτερης, κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις πενταετείς καταβολές, μετά την εξάντληση του ποσού των 54.810 ευρώ, για την προνομιακή ικανοποίηση των ως άνω εμπραγμάτων εξασφαλισμένων απαιτήσεων, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται ο αιτών, εφόσον τηρήσει τους όρους της παρούσας ρύθμισης (άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 3859 / 2010). Κατά συνέπειαν, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ' ουσίαν βάσιμη και να ρυθμισθούν τα χρέη του αιτούντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριές του, επί μία πενταετία, οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση γτππο αυτόν της αποφάσεως, συνολικού ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ, επιμεριζόμενου συμμέτρως στις πιστώτριες ως εξής: 1) στην πρώτη μετέχουσα πιστώτρια με την επωνυμία «..........», θα καταβάλει: α) ποσό 66,11 για τις τέσσερις (4) απαιτήσεις της ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «..........», τα 58,74 εκ των οποίων για τις τρεις (3) ενέγγυες απαιτήσεις της (9,55 ευρώ εκ των οποίων για την πρώτη, 7,57 ευρώ για τη δεύτερη και 41,62 ευρώ για την τρίτη) και τα 3,45 ευρώ για την ανέγγυα απαίτησή της και β) ποσό 3,92 ευρώ για την ανέγγυα απαίτηση της ίδιας («..........»), 2) στη δεύτερη μετέχουσα με την επωνυμία «..........» θα καταβάλει ποσό 6,53 ευρώ για την ανέγγυα απαίτησή της και 3) στην τρίτη μετέχουσα πιστώτρια με την επωνυμία «..........» θα καταβάλει ποσό 47,36 ευρώ για την ενέγγυα απαίτησή της.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος και συγκεκριμένα ενός ανεξάρτητου διαμερίσματος του πρώτου ορόφου της κειμένης στη συμβολή των οδών .......... και .......... οικοδομής του συνοικισμού Άνω Τούμπας του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο φέρει αριθμό εσωτερικής αρίθμησης του ορόφου τρία (3), έχει καθαρό εμβαδόν 75 τ.μ. και μικτό 86,15 τ.μ., αποτελείται από δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, διάδρομο και χωλ, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο και τα υπόλοιπα κοινόκιητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής, 9,30/100.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει, για την διάσωση της ως άνω κατοικίας του, στις πιστώτριες το συνολικό ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (54.810), με μηνιαίες καταβολές, ποσού εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ και επί διακόσιους σαράντα (240) μήνες, από τις οποίες καταβολές θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι ενέγγυες απαιτήσεις της πρώτης πιστώτριας «..........» ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «..........» και μέρος της ενέγγυας απαίτησης της τρίτης πιστώτριας «..........», κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων, θα ξεκινήσει την πρώτη (1η) ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα, πέντε (5) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και θα γίνεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στη Θεσσαλονίκη, την 7η Απριλίου 2014, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.