Skip to main content

Απόφαση 308/2014 ΔΠρΘεσ (Αλλοδαποί)

Divider

Δίκαιο αλλοδαπών. Δέχεται την αίτηση. Ακυρώνει απόφαση της Περιφέρειας, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα ανανέωσης άδειας διαμονής αλλοδαπής πρώην συζύγου Έλληνα, λόγω κατάθεσης αίτησης συναινετικού διαζυγίου προ της συμπλήρωσης τριών ετών έγγαμης συμβίωσης.

Η εν λόγω απόφαση συνιστά μία μεγάλη επιτυχία του δικηγορικού μας γραφείου στο δίκαιο αλλοδαπών. Η αλλοδαπής ιθαγενείας πελάτις - αιτούσα κατέθεσε αίτηση για έκδοση συναινετικού διαζυγίου πριν συμπληρωθούν τρία έτη γάμου. Αν και το διαζύγιό της εκδόθηκε μετά τη συμπλήρωση τριετούς γάμου, εντούτοις η Περιφέρεια, κρίνοντας ότι  είχε επέλθει διακοπή της έγγαμης συμβίωσης εντός της τριετίας, αρνήθηκε να προβεί σε ανανέωση της άδειας διαμονής της ως πρώην σύζυγος Έλληνα πολίτη. Το δικηγορικό μας γραφείο άσκησε αίτηση αναστολής με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής και αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης της Περιφέρειας και έφερε θετικά αποτελέσματα για την πελάτισσά μας σε όλα, η οποία ζει και εργάζεται στην Ελλάδα νόμιμα με άδεια διαμονής μακράς διαρκείας. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση αγωνιστήκαμε ιδιαίτερα, εφόσον η αιτούσα είχε δημιουργήσει στενούς δεσμούς με την Ελλάδα κατά την πολυετή διαμονή της και, ενδεχόμενη διοικητική απέλασή της, θα ανέτρεπε τη ζωή της προς το χειρότερο.

 Αριθμός απόφασης 308/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β' ΤΡΙΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 10 Οκτωβρίου 2013 με δικαστές τους: .........., Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., .........., Πρωτοδίκη Δ.Δ., Εισηγητή, και .........., Πάρεδρο Δ.Δ και γραμματέα τον .........., δικαστικό υπάλληλο, για να δικάσει την αίτηση με ημερομηνία κατάθεσης 25.06.2010, της .........................., υπηκόου Γεωργίας, κατοίκου Θεσσαλονίκης (..................), η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθανασίου Ρόζου, κατά του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος παραστάθηκε δια της εξουσιοδοτημένης υπαλλήλου ..................

Με την αίτηση αυτή επιδιώκεται η ακύρωση των υπ'αρ. πρωτ. 2010/.........../31.03.2010 και 2010/................../1.4.2010 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, κατά την οποία η υπόθεση συζητήθηκε αμέσως μετά την προεκφώνηση δίχως ανάγνωση της έκθεσης του εισηγητή, κατ' άρθρο 33 παρ. 2 του Π.Δ. 18/1989, το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του Δικαστηρίου και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο ποσού 100 ευρώ (βλ τα σειράς Α' 2654038 και 2654066 παράβολα Δημοσίου).

2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκεται, παραδεκτώς, η ακύρωση α) της υπ'αρ. πρωτ. 2010/................/31.03.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ανακλήθηκε μερικώς, ως προς τα όρια, η 316032/................/25.05.2007 άδεια διαμονής που είχε χορηγηθεί στην αιτούσα ως συζύγου έλληνα πολίτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του 3386/2005, ισχύος έως 31.01.2010 και β) της 2010/................./1.4.2010 απόφασης του ίδιου Γενικού Γραμματέα, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της αιτούσας για ανανέωση της άδειας διαμονής της βάσει προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονής των μελών της οικογένειας ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του ως άνω νόμου.

3. Επειδή, στο άρθρο 61 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α'212) ορίζεται ότι: «1. Σε μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, τα οποία τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να τον συναντήσουν, εφόσον αυτός διαμένει νόμιμα στη Χώρα και η διάρκεια διαμονής τους υπερβεί τους τρεις μήνες, χορηγείται "Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.". Το Δελτίο αυτό, το οποίο είναι ατομικό, για τα μέλη της οικογένειας της επόμενης παραγράφου, χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Το ανωτέρω Δελτίο έχει διάρκεια πέντε έτη, ή την προβλεπόμενη περίοδο διαμονής του πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., εφόσον αυτή είναι μικρότερη των πέντε ετών. Οι κάτοχοι του Δελτίου Διαμονής δικαιούνται να εργάζονται. 2. Ως Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. νοούνται: α. Οι σύζυγοι, ... 5. Το Δελτίο Διαμονής δεν χορηγείται, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 75 του νόμου αυτού και εφόσον: α. Ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. και τα μέλη της οικογένειας του έπαυσαν να διάγουν πραγματικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο. β...» και στο άρθρο 62 ότι: «1. Τα μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. διατηρούν προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής όταν: α..β. Εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και ο γάμος διήρκησε τρία τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα ή η επιμέλεια των τέκνων έχει ανατεθεί νομίμως σε έναν από τους συζύγους που είναι υπήκοος τρίτης χώρας.....».

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Η αιτούσα, υπήκοος Γεωργίας, γεννηθείσα την 1.7.1974, κάτοχος του υπ'αρ. ................ διαβατηρίου λήξεως στις 12.07.2016, συνήψε την 01.07.2004 στη Χανιώτη Χαλκιδικής γάμο με τον έλληνα πολίτη ...................... (σχετ. η υπ'αρ. ...../Α/2004 ληξιαρχική πράξη γάμου του Ληξιάρχου Δήμου Παλλήνης). Κατόπιν τούτου, υπέβαλε στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκης, την ...../1.2.2005 αίτηση, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση άδειας διαμονής ενόψει της ιδιότητάς της ως συζύγου έλληνα πολίτη. Με την υπ'αρ. ......../25.05.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της χορηγήθηκε σχετική άδεια, ισχύος από 1.2.2005 έως 31.1.2010. Στις 11.11.2009 υπέβαλε την 23513/2009 αίτηση, μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκης, για ανανέωση της παραπάνω άδειας διαμονής της, ασκώντας πλέον το προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειας Ελλήνων πολιτών. Ωστόσο, με την 2010/........./31.03.2010 απόφαση του ίδιου Γενικού Γραμματέα ανακλήθηκε μερικώς, ως προς τα όρια, από 18.02.2008 έως 31.01.2010, η ως άνω άδεια διαμονής, με την αιτιολογία ότι με την ........./18.2.2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης απαγγέλθηκε το διαζύγιο της αιτούσας με τον σύζυγο της, ενώ με την 2010/................./1.4.2010 απόφασή του απορρίφθηκε και το αίτημα της για ανανέωση της άδειας διαμονής της, με την αιτιολογία ότι ο γάμος της με τον σύζυγο της δεν διήρκησε τρία τουλάχιστον έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του ν. 3386/2005, δεδομένου ότι στις 15.02.2007 κατατέθηκε αίτηση διαζυγίου.

5. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις εκδόθηκαν δίχως η αιτούσα να κληθεί σε προηγούμενη ακρόαση. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος, όσον αφορά την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, διότι αυτή εκδόθηκε βάσει του αντικειμενικού δεδομένου της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, λόγω έκδοσης απόφασης διαζυγίου και, επομένως δεν απαιτούνταν κλήση σε ακρόαση της αιτούσας (ΣτΕ 3771/2012, 2018/2011, κ.ά.). Εξάλλου, όσον αφορά την δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη ο λόγος είναι απορριπτέος διότι η πράξη αυτή εκδόθηκε ύστερα από αίτημα της αιτούσας, ως εκ τούτου δεν απαιτούνταν η τήρηση του εν λόγω τύπου (ΣτΕ 217/2013, 1295,3066,3811/2012, 1830/2011 κ.ά.).

6. Επειδή, περαιτέρω, η μερική ανάκληση ως προς τα όρια, από 18.02.2008 έως 31.01.2010 με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση της άδειας διαμονής της αιτούσας ως συζύγου έλληνα πολίτη, αρχικής ισχύος από 1.2.2005 έως 31.1.2010, εχώρησε με νόμιμη αιτιολογία και κατά δεσμία αρμοδιότητα της Διοίκησης, καθώς από τις 18.02.2008 απαγγέλθηκε με δικαστική απόφαση το διαζύγιο της αιτούσας με το σύζυγο της, επήλθε δηλαδή λύση του γάμου και, ως εκ τούτου, ήταν υποχρεωτική για τη Διοίκηση η ανάκληση του χορηγηθέντος δελτίου για το εντεύθεν του διαζυγίου χρονικό διάστημα ισχύος της χορηγηθείσας άδειας. Αντιθέτως, μη νομίμως απορρίφθηκε με την δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη το αίτημά της για διατήρηση προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονής στη Χώρα, με την αιτιολογία ότι δεν πληρούνταν στο πρόσωπο της αιτούσας η απαιτούμενη εκ του νόμου προϋπόθεση για τριετή διάρκεια του γάμου της με τον Έλληνα σύζυγο της. Και τούτο, διότι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 62 παρ. 1 περ. β' του ν. 3386/2005, για την θεμελίωση προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας σύζυγο Έλληνα πολίτη πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και ο γάμος να διήρκησε τρία έτη, από τα οποία το ένα έτος στην Ελλάδα, προϋποθέσεις που συντρέχουν στην κρινόμενη περίπτωση καθόσον ο γάμος της αιτούσας διήρκησε από 01.07.2004 μέχρι την έκδοση, στις 18.02.2008, του συναινετικού διαζυγίου (άρθρα 1438 και 1441 του Α.Κ.). Κατόπιν των ανωτέρω, η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη είναι ακυρωτέα, κατά τον βάσιμο σχετικώς προβαλλόμενο λόγο ακυρώσεως.

7. Επειδή, με βάση τα παραπάνω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει και το ήμισυ του κατατεθέντος παραβόλου πρέπει να επιστραφεί την αιτούσα.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση ως προς την υπ'αρ. πρωτ. 2010/............/31.03.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δέχεται την αίτηση κατά τα λοιπά.

Ακυρώνει την υπ'αρ. πρωτ. 2010/............./1.4.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .

Διατάσσει την επιστροφή στην αιτούσα του ημίσεως του κατατεθέντος παραβόλου, ύψους 50 ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 12/12/2013 και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στις 07.02.2014.