Skip to main content

Απόφαση 74/2013 ΕιρΣερ (Νόμος Κατσέλη)

Divider

Δέχεται την αίτηση Νόμου Κατσέλη. Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας. Εξαιρεί την επικαρπία επί της μοναδικής της κατοικίας από την εκποίηση. Κούρεμα 70% περίπου.

Με την παρακάτω απόφαση το Ειρηνοδικείο Σερρών έκανε δεκτή την αίτηση που κατέθεσε το γραφείο μας για την υπαγωγή της δανειολήπτριας στο Νόμο Κατσέλη. Λόγω της ηλικίας της το Δικαστήριο διέταξε καταβολές 100€ για 3 χρόνια για την απαλλαγή από τα χρέη και καταβολές 94,15€ για 8 χρόνια για τη διάσωση της επικαρπίας επί της κατοικίας της. Η πρακτική αξία της απόφασης έγκειται στο γεγονός ότι η δανειολήπτρια θα δύναται με την εξαίρεση της επικαρπίας από την εκποίηση να διαμένει στη μοναδική της κατοικία για όλη της τη ζωή, ανταποκρινόμενη στο ως άνω σχέδιο ρύθμισης, στις καταβολές του οποίου είναι λογικό και εφικτό να ανταποκριθεί ένας μέσος συνταξιούχος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σχέδιο ρύθμισης οφειλών που διέταξε το Δικαστήριο ανταποκρίνεται επακριβώς στο σχέδιο που προτείναμε με την αίτησή μας, όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις προτάσεις μας. Με δεδομένο ότι η αιτούσα θα κληθεί να καταβάλλει το συνολικό ποσό των 12638,40€ στους δανειστές της για την απαλλαγή της από τις οφειλές και την εξαίρεση της επικαρπίας επί της μοναδικής της κατοικίας από τη ρευστοποίηση αντί των 71.749,67€ της συνολικής της οφειλής, συνάγεται ότι το κούρεμα ανέρχεται σε ποσοστό 70% περίπου.

Αριθμός 74/2013

Το Ειρηνοδικείο Σερρών

Διαδικασία Εκουσάας Δικαιοδοσίας

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη .........., που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 183/2013 πράξη, της Προέδρου Πρωτοδικών Σερρών, και την Γραμματέα ...........

Συνεδριασε δημόσια στο ακροατήριο του την 30η Οκτωβρίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

της αιτουσας: .......... , η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αθανασίου Ρόζου

της καθ' ης η αιτηση: της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ..........

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 12-10-2011 και με αριθμ. εκθ. καταθ. ........../12-10-2011 αίτηση της που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτήν.

Κατά την εκφώνηση των υποθέσεων από το σχετικό πινάκιο στη σειρά τους και κατά τη συζήτησή τους στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

Ακολούθησε η συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά κατά την οποία η Ειρηνοδίκης επιφυλάχθηκε να αποφασίσει.

Μελετησε τη δικογραφια και σκεφθηκε συμφωνα με το νομο

Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την πιστώτρια, που αναφέρονται στην αίτηση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή της κατάσταση και τα εισοδήματα του συζύγου της, με σκοπό την απαλλαγή της απ' αυτά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν. 3869/2010, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο κατάθεσης της αιτήσεως), ο οποίος απέτυχε, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 (όπως ίσχυε κατά τον χρόνο κατάθεσης της αιτήσεως) από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010. Παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της μετέχουσας πιστώτριας, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και γ) την αποτυχία δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών προς την συμμετέχουσα πιστώτρια (βλ. έγγραφη απάντηση της).

Η εν λόγω αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010), ήτοι: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος- φυσικού προσώπου, 2) κατάσταση της περιουσίας του, 3) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 3) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και 4) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του (Αθ. Κρητικός έκδοση 2010 ερμ. Ν 3869/2010 σελ. 64 και Ε.Κιουπτσίδου Αρμ. 64 Ανάτυπο σελ. 1477), απορριπτομένου του ισχυρισμού που υπέβαλε η πιστώτρια περί αοριστίας αυτής, διότι δεν εκτίθενται στην αίτηση τα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου της, από ποιόν φορέα συνταξιοδοτείται ο τελευταίος, αν κατά τον χρόνο αγοράς του ακινήτου ο σύζυγος ήταν συνταξιούχος ή όχι, αν συνταξιοδοτήθηκε αργότερα. Οι παραπάνω ισχυρισμοί ελέγχονται απορριπτέοι ως μη νόμιμοι δεδομένου ότι η έλλειψη τους δεν καθιστά απορριπτέα ως απαράδεκτη την κρινόμενη αίτηση λόγω αοριστίας, δεδομένου ότι απαραίτητη είναι η αναφορά μόνο εκείνων των περιουσιακών στοιχείων του συζύγου που αποφέρουν εισόδημα. Απορριπτέος κρίνεται και ο ισχυρισμός περί αοριστίας διότι δεν αναφέρεται αν ο σύζυγος της αιτούσας έλαβε ή όχι εφάπαξ, καθώς από την ηλικία του τελευταίου προκύπτει πως ακόμη και αν είχε ληφθεί εφάπαξ, αυτό θα είχε γίνει πριν καν συναφθεί το στεγαστικό δάνειο.

Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3 και 8 του ν. 3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ' αυτές περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενου πτωχευτικής ικανότητας, το χρέος της δεν περιλαμβάνεται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, επομένως πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Η πιστώτρια ισχυρίστηκε πως ενώ η ίδια εκτέλεσε με συνέπεια τις υποχρεώσεις της απέναντι στην αιτούσα, εν τούτοις, η τελευταία δεν αποδέχθηκε την πρόταση της, στα πλαίσια του δικαστικού συμβιβασμού, για αποπληρωμή της οφειλής της με εξαιρετικά συμφέροντα τρόπο ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην δυσμενή οικονομική κατάσταση που βρισκόταν και έκανε χρήση του Ν.3869/2010 παραβιάζοντας τις επιταγές που επιτάσσουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (άρθρο 288 Α.Κ. ένσταση της μη καλόπιστης εκπλήρωσης της σύμβασης). Η εν λόγω ένσταση κρίνεται απορριπτέα ως μη νόμιμη διότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν.3869/2010 παρέχεται στην αιτούσα το δικαίωμα να αρνηθεί την αντιπρόταση της προρρηθείσας πιστώτριας και να προβεί στην άσκηση της κρινόμενης αίτησης, χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση των επιταγών που επιτάσσει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, καθότι η ανωτέρω ενέργεια πηγάζει από νόμιμο δικαίωμά της.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα απόδειξης, ο οποίος εξετάστηκε στο ακροατήριο και του οποίου η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και απ' όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, .........., γεννηθείσα το 1946 είναι σύζυγος του .........., ηλικίας 79 ετών, ενώ από τον πρώτο της γάμο με τον θανόντα .......... απέκτησε ένα ενήλικο τέκνο. Η αιτούσα, η οποία είναι καρκινοπαθής με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, δεν εργάζεται, ασχολείται με τα οικιακά και το μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα της είναι μηδενικό. Ο δε σύζυγος της, ο οποίος έχει αναπηρία άνω του 80%, είναι συνταξιούχος, και λαμβάνει μηνιαία σύνταξη ύψους 840,00 ευρώ. Οι οικογενειακές δαπάνες της αιτούσας ανέρχονται σ' αυτές που απαιτούνται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους, ενώ αυξημένη είναι η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη λόγω διάφορων προβλημάτων υγείας.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει το παρακάτω χρέος, καθότι η καθ' ης πιστώτρια δεν προβάλει ισχυρισμό ότι η ανάληψη αυτού έγινε εντός του τελευταίου έτους: 1) Από την τραπεζική εταιρία με την επωνυμία .......... α) με τη με αριθμό .......... σύμβαση στεγαστικού δανείου, στην οποία συνοφειλέτιδα είναι η κόρη της, από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι τις 09.09.2011 το ποσό των 71.749,67 €, το οποίο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 800,00 ευρώ λόγω καταβολών προς την πιστώτρια κατά το χρονικό διάστημα από 02.07.2013 έως 01.10.2013 (70.949,67 ευρώ). Η παραπάνω απαίτηση είναι ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης για το ποσό των 110.500,00 ευρώ σε ακίνητο ιδιοκτησίας της αιτούσας κατά επικαρπία και της κόρης της κατά ψιλή κυριότητα, ήτοι στο υπ' αριθμ. 3 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, από πολυκατοικία που βρίσκεται στις Σέρρες και στην οδό .........., ενώ η καθ' ης πιστώτρια ενέγραψε και νέα προσημείωση στο ως άνω ακίνητο στις 11.06.2012 για ποσό 63.812,25 ευρώ. Σημειώνεται ότι μετά της 09-09-2011 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, δεν είναι δυνατόν να υπολογισθούν οι τόκοι της παραπάνω σύμβασης, καθότι δεν προσκομίζεται κάποιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα επιτόκια αυτής, καθότι αυτή είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη και εκτοκίζεται μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010.

Έχει πάψει να εξυπηρετεί τις παραπάνω οφειλές της και έτσι περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη της προς την πιο πάνω πιστώτρια της, η δε αδυναμία της δεν οφείλεται σε δόλο. Απορριπτέος κρίνεται ο ισχυρισμός της πιστώτριας περί μη μόνιμης αδυναμίας πληρωμής, καθώς αρκεί η αντιπαράθεση των εισοδημάτων του οφειλέτη με τις μηνιαίες δαπάνες για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών παράλληλα με την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών για να προκύψει η αδυναμία, η οποία δεν προβλέπεται να αρθεί λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας. Η περιέλευσή της σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής δεν οφείλεται σε δόλο (δεν προβάλλεται δόλια περιέλευσή).

Άλλη πηγή εισοδήματος πέραν των παραπάνω δεν διαθέτει η αιτούσα, η δε ακίνητη περιουσία της αποτελείται από την επικαρπία ενός διαμερίσματος του δευτέρου επάνω από την πυλωτή της πολυκατοικίας ορόφου με χαρακτηριστικό αριθμό 3, καθαρού εμβαδού 78 τ.μ. και αναλογία στην κοινόχρηστη επιφάνεια 21,50 τ.μ., δηλαδή έχει σύνολο μεικτής επιφάνειας 99,50 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 51,50/1000 εξ αδιαιρέτου, το οποίο βρίσκεται σε οικοδομή που είναι κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 997,85 τ.μ. στο δημοτικό διαμέρισμα της πόλης των Σερρών, στη διασταύρωση των οδών .........., στο .......... οικοδομικό πολύγωνο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης των Σερρών, με παρακολούθημα τη με χαρακτηριστικό αριθμό 5 αποθήκη του υπογείου, εμβαδού 5 τ.μ. Η αντικειμενική αξία της μοναδικής κατοικίας της αιτούσας, καθώς και της αποθήκης που έχει ως παρακολούθημα, ανέρχεται σε 37.264,50 ευρώ (της κατοικίας) και σε 393,75 ευρώ (της αποθήκης), ήτοι συνολικά στο ποσό των 37.658,25 ευρώ. Ως εκ τούτου η αντικειμενική αξία του δικαιώματος της επικαρπίας αορίστου χρόνου στα ακίνητα αυτά ορίζεται σε 37.658,25 δια 3/10= 11.297,48 ευρώ, εφόσον η αιτούσα έχει υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας της. Ο ισχυρισμός της καθ' ης αναφορικά με την εμπορική αξία του ακινήτου αλυσιτελώς προτείνεται, καθώς μετά την τροποποίηση του ν. 3968/2010 με τον ν. 4161/2013, για την εξαίρεση της μοναδικής κατοικίας από την ρευστοποίηση λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική της αξία και όχι η εμπορική. Το παραπάνω ακίνητο είναι βεβαρημένο με προσημείωση υποθήκης υπέρ της .......... για το ποσό των 110.500,00 ευρώ, εγγεγραμμένη την 21.12.2004, υποθήκη υπέρ .......... για ποσό 10.500,00 ευρώ, εγγεγραμμένη την 20.07.2011 (για οφειλές της κόρης της που έχει την ψιλή κυριότητα του ακινήτου), υποθήκη υπέρ .......... για ποσό 11.000,00 ευρώ, εγγεγραμμένη την 20.07.2011 (για οφειλές της κόρης της που έχει την ψιλή κυριότητα του ακινήτου) και προσημείωση υποθήκης υπέρ της .......... για το ποσό των 63.812,25 ευρώ, εγγεγραμμένη την 11.06.2012. Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και η αντικειμενική του αξία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού προσαυξημένο κατά 50% όπως απαιτεί ο νόμος (1078/1980) για την εξαίρεσή της από την εκποίηση.

Επομένως η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην πιο πάνω πιστώτρια από τα εισοδήματα της επί τριετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση προς αυτή της απόφασης (άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3869/2010).

Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής το ποσό που μπορεί να διαθέσει η αιτούσα στην πιστώτρια ανέρχεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ μηνιαία, όπως η ίδια προτείνει με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης, που θα προέρχεται από την σύνταξη του συζύγου της, δεδομένου ότι για την κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών απαιτείται το ποσό των 750,00 ευρώ. Κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου οι μηνιαίες καταβολές πρέπει να ορισθούν για χρονικό διάστημα τριών ετών, και όχι μεγαλύτερο, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας τόσο της αιτούσας όσο και του συζύγου της, από την σύνταξη του οποίου θα γίνονται οι παραπάνω καταβολές και των προβλημάτων υγείας που και οι δύο αντιμετωπίζουν, συνυπολογίζοντας και το γεγονός πως η αιτούσα έχει προβεί σε καταβολές ύψους 800,00 ευρώ που αντιστοιχούν σε καταβολές σχεδόν ενός έτους. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τριετίας η πιστώτρια θα έχει λάβει το ποσό των 3.600 ευρώ (36 Χ 100). Η ικανοποίηση του υπολοίπου των απαιτήσεων της πιστώτριας που ανέρχεται στο ποσό των 67.349,67 ευρώ (70.949,67 - 3.600) θα γίνει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της κύριας κατοικίας της, που θα ανέλθει στο 80% της αντικειμενικής αξίας της ήτοι του ποσού των 9.038,00 ευρώ (το 80% των 11.297,48 ευρώ). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, καθόσον κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τριών ετών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού θα γίνει σε 8 χρόνια, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων και της ηλικίας τόσο της αιτούσας όσο και του συζύγου της. Επομένως η μηνιαία δόση που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 94,15 ευρώ μηνιαία (9.038 / 96 = 94,15 ευρώ) και θ' αρχίσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι την 30.11.2016, καθόσον, όπως προαναφέρεται, κρίθηκε ότι πρέπει να δοθεί περίοδος χάριτος τριών ετών.

Ενόψει των παραπάνω πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσας, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της πιστώτριας της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που της επιβάλλονται με την απόφαση, ήτοι την τήρηση της ρύθμισης για μηνιαίες καταβολές επί μία τριετία και την πραγματοποίηση των καθοριζομένων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της καταβολών καθώς και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Το ακίνητο της κύριας κατοικίας που εξαιρείται από την εκποίηση θα συνεχίσει να είναι υπέγγυο έναντι των πιστωτριών και μετά το πέρας της τριετίας. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Καθορίζει τις επί τριετία μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς την πιστώτρια της, οι οποίες θα αρχίσουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της παρούσας απόφασης ποσού: στην .......... το ποσό των εκατό (100) ευρώ.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή την επικαρπία ενός διαμερίσματος του δευτέρου επάνω από την πυλωτή της πολυκατοικίας ορόφου με χαρακτηριστικό αριθμό 3, καθαρού εμβαδού 78 τ.μ. και αναλογία στην κοινόχρηστη επιφάνεια 21,50 τ.μ., σύνολο μεικτής επιφάνειας 99,50 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 51,50/1000 εξ αδιαιρέτου, το οποίο βρίσκεται σε οικοδομή που είναι κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 997,85 τ.μ. στο δημοτικό διαμέρισμα της πόλης των Σερρών, στη διασταύρωση των οδών .........., στο .......... οικοδομικό πολύγωνο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης των Σερών, με παρακολούθημα τη με χαρακτηριστικό αριθμό 5 αποθήκη του υπογείου, εμβαδού 5 τ.μ..

Επιβαλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαία για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας το ποσό των 94,15 ευρώ (ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα πέντε λεπτών) επί 8 χρόνια (96 μήνες) στην .......... Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 30-11-2016, ήτοι τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κριθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις Σέρρες στις 29 Νοεμβρίου 2013, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.